Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Metoda elementów skończonych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metoda elementów skończonych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Mariusz Leus <Mariusz.Leus@zut.edu.pl>, Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagane jest zaliczenie następujących przedmiotów: Matematyka I, Mechanika I, Matematyka II, Mechanika II, Wytrzymałość Materiałów I, Wytrzymałość Materiałów II

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
C-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX1
T-L-2Analiza statyczna płaskiej i przestrzennej kratownicy1
T-L-3Tworzenie siatki elementów skończonych1
T-L-4Obliczenia wytrzymałościowe belki1
T-L-5Sprawdzian nr 11
T-L-6Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań1
T-L-7Analiza statyczna obciążonego kątownika1
T-L-8Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej1
T-L-9Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły1
T-L-10Sprawdzian nr 21
T-L-11Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem1
T-L-12Drgania własne belki zawieszonej na dwóch sprężynach1
T-L-13Wyboczenie1
T-L-14Przepływ ciepła przez ścianę1
T-L-15Sprawdzian nr 31
15
wykłady
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych1
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy1
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES1
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości, stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie1
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego1
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu1
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych1
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych1
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-11Analiza elementu skończonego tarczowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności2
T-W-12Analiza elementu skończonego czworościennego. Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-13Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych1
T-W-14Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń5
A-L-2Przygotowanie do sprawdzianów5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach15
25
wykłady
A-W-1Praca własna18
A-W-2Zaliczenie2
A-W-3Studia literaturowe15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputery z zainstalowanym programem MES, Nastran

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia 1-szej części ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin z 1-szej części wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C07_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
MBM_2A_W03C-2, C-1T-L-11, T-L-7, T-L-14, T-L-13, T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-9, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-13, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-14, T-W-7, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C07_U01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
MBM_2A_U11, MBM_2A_U12, MBM_2A_U10C-2, C-1T-L-11, T-L-7, T-L-14, T-L-13, T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-9, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-13, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-14, T-W-7, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_C07_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K03C-2, C-1T-L-11, T-L-7, T-L-14, T-L-12, T-L-13, T-L-6, T-L-1, T-L-3, T-L-9, T-L-8, T-L-2, T-L-4, T-W-10, T-W-12, T-W-6, T-W-13, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-14, T-W-7, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C07_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedniotu
3,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Nie potrafi jej wykorzystac w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu posrednim miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ja wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudnosci z rozwiazywaniem zadan niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu pośrednim między ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Posiada umiejetnosc rozwiazywania zadan nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczajace poza przedstawiona tematyke

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C07_U01
W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
2,0Student nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce. Student nie potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN.
3,0Student potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN, jednak czesto korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach
3,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Wykazuje inicjatywe w stosowaniu własnych rozwiazań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_C07_K01
W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Nie wykazuje checi współpracy z innymi studentami i prowadzacym zajecia.
3,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Z checia przyłacza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzacym zajecia
4,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu w sposób podwyzszajacy jakosc zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedza wykraczajace poza ramy przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Rakowski G., Kacprzyk Z, Metoda elementów skończonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
  2. Z. Rusiński, J. Czmochowski, T. Smolnicki, Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000
  3. Zienkiewicz O.C.:, Metoda elementów skończonych., Arkady, Warszawa, 1972
  4. T. Łodygowski, W. Kąkol, Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich, Skrypt Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Gawroński W., Kruszewski J., Ostachowicz W., Tarnowski J., Wittbrodt E, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji., Arkady, Warszawa, 1984
  2. Andrzej Jaworski, Metoda elementów skończonych w wytrzymałości konstrukcji, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1981
  3. Klaus Jurgen Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1996

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX1
T-L-2Analiza statyczna płaskiej i przestrzennej kratownicy1
T-L-3Tworzenie siatki elementów skończonych1
T-L-4Obliczenia wytrzymałościowe belki1
T-L-5Sprawdzian nr 11
T-L-6Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań1
T-L-7Analiza statyczna obciążonego kątownika1
T-L-8Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej1
T-L-9Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły1
T-L-10Sprawdzian nr 21
T-L-11Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem1
T-L-12Drgania własne belki zawieszonej na dwóch sprężynach1
T-L-13Wyboczenie1
T-L-14Przepływ ciepła przez ścianę1
T-L-15Sprawdzian nr 31
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych1
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy1
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES1
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości, stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie1
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego1
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu1
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych1
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych1
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-11Analiza elementu skończonego tarczowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności2
T-W-12Analiza elementu skończonego czworościennego. Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności1
T-W-13Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych1
T-W-14Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń5
A-L-2Przygotowanie do sprawdzianów5
A-L-3uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Praca własna18
A-W-2Zaliczenie2
A-W-3Studia literaturowe15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C07_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące liniowej Teorii Sprężystości oraz Metody Elementów Skończonych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-L-11Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem
T-L-7Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-14Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-13Wyboczenie
T-L-6Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
T-L-3Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-9Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-8Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-2Analiza statyczna płaskiej i przestrzennej kratownicy
T-L-4Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-12Analiza elementu skończonego czworościennego. Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-13Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-11Analiza elementu skończonego tarczowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości, stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-14Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputery z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia 1-szej części ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin z 1-szej części wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedniotu
3,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Nie potrafi jej wykorzystac w obliczeniach .
3,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu posrednim miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotu. Potrafi ja wykorzystać w typowych obliczeniach elementów maszyn. Ma trudnosci z rozwiazywaniem zadan niestandardowych.
4,5Student opanował przedstawiona wiedzę i umie ja stosowac w stopniu pośrednim między ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował podstawowa wiedze z zakresu przedniotu. Posiada umiejetnosc rozwiazywania zadan nietypowych. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem wykraczajace poza przedstawiona tematyke
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C07_U01W wyniku zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania MES w obliczeniach elementów maszyn
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U12potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć inżynierii w zakresie konstrukcji, technologii, automatyzacji i organizacji
MBM_2A_U10potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii, planowania, automatyzacji i eksploatacji, stosować podejście systemowe oraz uwzględniać aspekty pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-L-11Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem
T-L-7Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-14Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-13Wyboczenie
T-L-6Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
T-L-3Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-9Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-8Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-2Analiza statyczna płaskiej i przestrzennej kratownicy
T-L-4Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-12Analiza elementu skończonego czworościennego. Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-13Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-11Analiza elementu skończonego tarczowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości, stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-14Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputery z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia 1-szej części ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin z 1-szej części wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystac wiedzy teoretycznej w praktyce. Student nie potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN.
3,0Student potrafi poprawnie posługiwać się programem MES NASTRAN, jednak czesto korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach
3,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Popełnia nieliczne pomyłki w obliczeniach.
4,5Student wykazuje umiejetnosci posrednie miedzy ocena 4,0 a 5,0.
5,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie posługiwać się programem MES NASTRAN Wykazuje inicjatywe w stosowaniu własnych rozwiazań. Nie popełnia pomyłek w obliczeniach.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_C07_K01W wyniku przeprowadzonych (zaliczonych) zajęć student nabywa właściwą postawę do efektywnej pracy w zespole. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę wykonanych w zespole obliczeń wytrzymałościowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Celem kształcenia jest ukształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia modeli obliczeniowych oraz obliczeń elementów maszyn w systemie MES
C-1Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami metody elementów skończonych
Treści programoweT-L-11Drgania własne belki, utwierdzonej jednym końcem
T-L-7Analiza statyczna obciążonego kątownika
T-L-14Przepływ ciepła przez ścianę
T-L-12Drgania własne belki zawieszonej na dwóch sprężynach
T-L-13Wyboczenie
T-L-6Analiza dokładności modelowania i obliczeń w konwencji MES, na podstawie przykładowych zadań
T-L-1Prezentacja systemu NASTRAN FX
T-L-3Tworzenie siatki elementów skończonych
T-L-9Wykorzystanie operacji boolowskich przy tworzeniu bryły
T-L-8Obliczanie sztywności sprężyny płaskiej
T-L-2Analiza statyczna płaskiej i przestrzennej kratownicy
T-L-4Obliczenia wytrzymałościowe belki
T-W-10Analiza elementu skończonego belkowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-12Analiza elementu skończonego czworościennego. Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-6Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej układu
T-W-13Podział konstrukcji na elementy skończone, budowa globalnej macierzy sztywności układu, wyznaczenie obciążeń ekwiwalentnych
T-W-8Klasyfikacja elementów skończonych
T-W-9Analiza elementu skończonego prętowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-11Analiza elementu skończonego tarczowego.Wyznaczenie funkcji kształtu, macierzy odkształceń, macierzy sztywności
T-W-5Fizyczne związki między stanem naprężenia i odkształcenia, energia odkształcenia sprężystego
T-W-2Macierz sztywności i podatności pręta, transformacja wektorów i macierzy
T-W-3Kratownica jako bezpośrednia ilustracja MES
T-W-4Podstawowe równania teorii sprężystości, stan naprężenia i stan odkształcenia w punkcie
T-W-14Warunki brzegowe i metody rozwiązywania układów równań
T-W-7Koncepcja metody elementów skończonych
T-W-1Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne ( tablica, rzutnik)
M-2ćwiczenia laboratoryjne/ komputery z zainstalowanym programem MES, Nastran
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia 1-szej części ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z 3-ch sprawdzianów.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin z 1-szej części wykładów składa się z części pisemnej i części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Nie wykazuje checi współpracy z innymi studentami i prowadzacym zajecia.
3,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 3,0 i 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujacy zadana prace. Z checia przyłacza sie do zespołu i współpracuje z innymi studentami oraz prowadzacym zajecia
4,5Ocena posrednia pomiedzy postawa studenta oceniana na 4,0 i 5,0.
5,0Student wykazuje cechy przywódcze, organizuje prace zespołu w sposób podwyzszajacy jakosc zadanych prac. Wykazuje zainteresowanie wiedza wykraczajace poza ramy przedmiotu.