Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Mechaniczne komponenty automatyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechaniczne komponenty automatyki
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Pawlukowicz <Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu: podstawy uatomatyki i robotyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi komponentami maszyn i urządzeń technologicznych. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania nowoczesnych maszyn technologicznych oraz ich elementów składowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt manipulatora z wykotzystanie progranu Solid Works5
5
wykłady
T-W-1Podstawy modułowej budowy obrabiarek i urządzeń: istota i zasady budowy modułowej. Komponenty do budowy modułowej urządzeń automatyzujących maszyny technologiczne.2
T-W-2Układy napędowe: wymagania dla napędów w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych, charakterystyka nowoczesnych napędów głównych i napędów ruchu posuwowego. Układy napędowe z silnikami prądu stałego. Układy napędowe prądu przemiennego: mikroprocesorowe układy napędowe, napędy liniowe. Napędy z silnikami skokowymi.3
T-W-3Przekładnie mechaniczne: przekładnie mechaniczne do zmiany ruchu obrotowego na postępowy, redukujące przekładnie mechaniczne.2
T-W-4Korpusy maszyn technologicznych. Połączenia prowadnicowe: połączenia prowadnicowe z nakładkami z tworzyw sztucznych, Komponenty połączeń prowadnicowych tocznych.2
T-W-5Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i metod doboru.1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach5
A-P-2Indywidualna praca w ramach realizacji projektów.20
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-2Praca własna z podręcznikami. Zagadnienia uzupełniające wskazanew czasie zajęć.30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny. Wyjaśnienie występujących zjawisk i problemów.
M-2Projekty z zakresu wykorzystania mechanicznych komponentów automatyki.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej obejmujące zagadnienia realizowane w trzkcie zajęć laboratoryjnych i wykładowych.
S-2Ocena formująca: Ocena wybranych osiągnięć studenta realizowana w trakcie realizacji projektów, oraz ocena projektów po ich zakończeniu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-6_W01
Student ma wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
MBM_2A_W04C-1T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-6_U01
Ma umiejętność wykonania projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów.
MBM_2A_U15C-1T-P-1M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-6_K01
Student postrzega konieczność indywidualnego dopasowania elementów wykonawczych automatyki indywidualnych wymagań operacji realizowanych w systemów produkcyjnych.
MBM_2A_K04C-1T-W-5, T-P-1M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-6_W01
Student ma wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.
3,0Student ma podstawową wiedzę o wybranych komponentach maszyn i urządzeń technologicznych, ich budowie i funkcjonowaniu.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania.
4,0Student ma podstawową wiedzę o wybranych komponentach maszyn i urządzeń technologicznych, budowie i funkcjonowaniu oraz ich elementach składowych.
4,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
5,0Student ma wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-6_U01
Ma umiejętność wykonania projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów.
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.
3,0Wykonanie ramowych projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie podstawowych wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
3,5Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie podstawowych wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
4,0Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
4,5Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom, Przeprowadzenia uproszczonej analizy i oceny wybranych rozwiązań.
5,0Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom, Przeprowadzenia analizy i oceny wybranych rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-6_K01
Student postrzega konieczność indywidualnego dopasowania elementów wykonawczych automatyki indywidualnych wymagań operacji realizowanych w systemów produkcyjnych.
2,0NIe spełnia kryteriów na ocenę 3,0
3,0Student ma świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki ze względu na ich zróżnicowanie.
3,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student ma świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki ze względu na brak możliwości zastosowania rozwiązań uniwersalnych.
4,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student ma pełną świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki do indywidualnych wymagań operacji realizowanych w systemach produkcyjnych.

Literatura podstawowa

  1. Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady., PWN, Warszawa, 2001
  2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe, WNT, Warszawa, 2000
  3. Kosmol J., Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Kosmol J., Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie., WNT, Warszawa, 1998

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt manipulatora z wykotzystanie progranu Solid Works5
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy modułowej budowy obrabiarek i urządzeń: istota i zasady budowy modułowej. Komponenty do budowy modułowej urządzeń automatyzujących maszyny technologiczne.2
T-W-2Układy napędowe: wymagania dla napędów w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych, charakterystyka nowoczesnych napędów głównych i napędów ruchu posuwowego. Układy napędowe z silnikami prądu stałego. Układy napędowe prądu przemiennego: mikroprocesorowe układy napędowe, napędy liniowe. Napędy z silnikami skokowymi.3
T-W-3Przekładnie mechaniczne: przekładnie mechaniczne do zmiany ruchu obrotowego na postępowy, redukujące przekładnie mechaniczne.2
T-W-4Korpusy maszyn technologicznych. Połączenia prowadnicowe: połączenia prowadnicowe z nakładkami z tworzyw sztucznych, Komponenty połączeń prowadnicowych tocznych.2
T-W-5Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i metod doboru.1
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach5
A-P-2Indywidualna praca w ramach realizacji projektów.20
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.10
A-W-2Praca własna z podręcznikami. Zagadnienia uzupełniające wskazanew czasie zajęć.30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-6_W01Student ma wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W04ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku MiBM takich jak: konstrukcja maszyn, techniki wytwarzania, automatyzacja, metrologia, eksploatacja maszyn, energetyka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi komponentami maszyn i urządzeń technologicznych. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania nowoczesnych maszyn technologicznych oraz ich elementów składowych.
Treści programoweT-W-4Korpusy maszyn technologicznych. Połączenia prowadnicowe: połączenia prowadnicowe z nakładkami z tworzyw sztucznych, Komponenty połączeń prowadnicowych tocznych.
T-W-5Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i metod doboru.
T-W-2Układy napędowe: wymagania dla napędów w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych, charakterystyka nowoczesnych napędów głównych i napędów ruchu posuwowego. Układy napędowe z silnikami prądu stałego. Układy napędowe prądu przemiennego: mikroprocesorowe układy napędowe, napędy liniowe. Napędy z silnikami skokowymi.
T-W-3Przekładnie mechaniczne: przekładnie mechaniczne do zmiany ruchu obrotowego na postępowy, redukujące przekładnie mechaniczne.
T-W-1Podstawy modułowej budowy obrabiarek i urządzeń: istota i zasady budowy modułowej. Komponenty do budowy modułowej urządzeń automatyzujących maszyny technologiczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny. Wyjaśnienie występujących zjawisk i problemów.
M-2Projekty z zakresu wykorzystania mechanicznych komponentów automatyki.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej obejmujące zagadnienia realizowane w trzkcie zajęć laboratoryjnych i wykładowych.
S-2Ocena formująca: Ocena wybranych osiągnięć studenta realizowana w trakcie realizacji projektów, oraz ocena projektów po ich zakończeniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.
3,0Student ma podstawową wiedzę o wybranych komponentach maszyn i urządzeń technologicznych, ich budowie i funkcjonowaniu.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania.
4,0Student ma podstawową wiedzę o wybranych komponentach maszyn i urządzeń technologicznych, budowie i funkcjonowaniu oraz ich elementach składowych.
4,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
5,0Student ma wiedzę z zakresu komponentów maszyn i urządzeń technologicznych, budowy i funkcjonowania oraz ich elementów składowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-6_U01Ma umiejętność wykonania projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności maszyny, systemy, procesy i usługi w zakresie inżynierii mechanicznej i kierunków pokrewnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi komponentami maszyn i urządzeń technologicznych. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania nowoczesnych maszyn technologicznych oraz ich elementów składowych.
Treści programoweT-P-1Projekt manipulatora z wykotzystanie progranu Solid Works
Metody nauczaniaM-2Projekty z zakresu wykorzystania mechanicznych komponentów automatyki.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wybranych osiągnięć studenta realizowana w trakcie realizacji projektów, oraz ocena projektów po ich zakończeniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryteriów na ocenę 3,0.
3,0Wykonanie ramowych projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie podstawowych wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
3,5Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie podstawowych wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
4,0Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom.
4,5Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom, Przeprowadzenia uproszczonej analizy i oceny wybranych rozwiązań.
5,0Wykonanie projektów koncepcyjnych prostego manipulatora i efektora robota przemysłowego dla wybranej operacji technologicznej lub transportu wskazanego spektrum przedmiotów. Spełnienie wszystkich wymagań stawianych tego typu konstrukcjom, Przeprowadzenia analizy i oceny wybranych rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-6_K01Student postrzega konieczność indywidualnego dopasowania elementów wykonawczych automatyki indywidualnych wymagań operacji realizowanych w systemów produkcyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi komponentami maszyn i urządzeń technologicznych. Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania nowoczesnych maszyn technologicznych oraz ich elementów składowych.
Treści programoweT-W-5Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i metod doboru.
T-P-1Projekt manipulatora z wykotzystanie progranu Solid Works
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny. Wyjaśnienie występujących zjawisk i problemów.
M-2Projekty z zakresu wykorzystania mechanicznych komponentów automatyki.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena wybranych osiągnięć studenta realizowana w trakcie realizacji projektów, oraz ocena projektów po ich zakończeniu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0NIe spełnia kryteriów na ocenę 3,0
3,0Student ma świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki ze względu na ich zróżnicowanie.
3,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student ma świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki ze względu na brak możliwości zastosowania rozwiązań uniwersalnych.
4,5Student ma kompetencje w stopniu pośrednim między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student ma pełną świadomość dopasowania elementów wykonawczych automatyki do indywidualnych wymagań operacji realizowanych w systemach produkcyjnych.