Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Logistyka i organizacja produkcji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka i organizacja produkcji
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 5 1,00,44zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać wiedzę ogólną z podstaw ekonomii i zarządzania oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstwa oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci podczas zajęć poznają zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Szczególny nacisk skierowany jest na procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. Studenci poznają sposoby modelowania i badan symulacyjnych procesów transportowych. Prezentowane są sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza będzie obejmowała zarówno wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i usługowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Sterowanie magazynem i zapasami w przedsiębiorstwie2
T-P-2Zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja – zadania i rozwiązania praktyczne2
T-P-3Wykorzystanie systemów komputerowych do modelowania procesów logistycznych w przedsiębiorstw.1
5
wykłady
T-W-1Znaczenie i zadania logistyki. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Logistyka i organizacja produkcji w ujęciu systemowym. Systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.4
T-W-2Sterowanie przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Parametry logistyczne. Łańcuch logistyczny. Zarządzanie zapasami. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. Efektywność systemów logistycznych.4
T-W-3Obszary optymalizacji procesów logistycznych. Projektowanie systemów logistycznych. Modelowanie procesów logistycznych. Analiza pracy podsystemu przepływu przedmiotów w wybranym zakładzie przemysłowym. Komputerowo wspomagane projektowanie systemów logistycznych.2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Przygotowanie się do zajęć2
A-P-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni10
A-P-3Przygotowanie projektu8
A-P-4uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do zajęć10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci zna zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Student rozumie rolę logistyki w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.
MBM_2A_W03C-1T-P-1, T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-2_U01
Student potrafi opisać oraz zamodelować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie wraz z umiejętnością przeprowadzenia badań i zaproponowania odpowiedniego rozwiązania logistycznego.
MBM_2A_U02, MBM_2A_U07C-1T-P-2, T-P-3M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/09-2_K01
Student potrafi pracować w zespole.
MBM_2A_K03C-1T-P-2, T-P-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci zna zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Student rozumie rolę logistyki w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-2_U01
Student potrafi opisać oraz zamodelować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie wraz z umiejętnością przeprowadzenia badań i zaproponowania odpowiedniego rozwiązania logistycznego.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/09-2_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.

Literatura podstawowa

  1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania., PWE, Warszawa, 2010
  2. Praca zbior. pod red. Nauk. M. Ciesielskiego., Podstawy wiedzy logistycznej., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu., Poznań, 2004
  3. Banaszak Zbigniew, Zarządzanie operacjami, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 1997

Literatura dodatkowa

  1. C. Skowronek; Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWN, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Sterowanie magazynem i zapasami w przedsiębiorstwie2
T-P-2Zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja – zadania i rozwiązania praktyczne2
T-P-3Wykorzystanie systemów komputerowych do modelowania procesów logistycznych w przedsiębiorstw.1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie i zadania logistyki. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Logistyka i organizacja produkcji w ujęciu systemowym. Systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.4
T-W-2Sterowanie przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Parametry logistyczne. Łańcuch logistyczny. Zarządzanie zapasami. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. Efektywność systemów logistycznych.4
T-W-3Obszary optymalizacji procesów logistycznych. Projektowanie systemów logistycznych. Modelowanie procesów logistycznych. Analiza pracy podsystemu przepływu przedmiotów w wybranym zakładzie przemysłowym. Komputerowo wspomagane projektowanie systemów logistycznych.2
10

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Przygotowanie się do zajęć2
A-P-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni10
A-P-3Przygotowanie projektu8
A-P-4uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do zajęć10
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu z dostępnych zbiorów biblioteki i czytelni30
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-2_W01Student posiada wiedzę z zakresu logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci zna zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Student rozumie rolę logistyki w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W03ma szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień pokrewnych kierunków studiów powiązanych z obszarem studiowanej specjalności
Cel przedmiotuC-1Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstwa oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci podczas zajęć poznają zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Szczególny nacisk skierowany jest na procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. Studenci poznają sposoby modelowania i badan symulacyjnych procesów transportowych. Prezentowane są sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza będzie obejmowała zarówno wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i usługowych.
Treści programoweT-P-1Sterowanie magazynem i zapasami w przedsiębiorstwie
T-W-3Obszary optymalizacji procesów logistycznych. Projektowanie systemów logistycznych. Modelowanie procesów logistycznych. Analiza pracy podsystemu przepływu przedmiotów w wybranym zakładzie przemysłowym. Komputerowo wspomagane projektowanie systemów logistycznych.
T-W-1Znaczenie i zadania logistyki. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Logistyka i organizacja produkcji w ujęciu systemowym. Systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji.
T-W-2Sterowanie przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Parametry logistyczne. Łańcuch logistyczny. Zarządzanie zapasami. Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. Efektywność systemów logistycznych.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-2_U01Student potrafi opisać oraz zamodelować procesy logistyczne w przedsiębiorstwie wraz z umiejętnością przeprowadzenia badań i zaproponowania odpowiedniego rozwiązania logistycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstwa oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci podczas zajęć poznają zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Szczególny nacisk skierowany jest na procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. Studenci poznają sposoby modelowania i badan symulacyjnych procesów transportowych. Prezentowane są sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza będzie obejmowała zarówno wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i usługowych.
Treści programoweT-P-2Zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja – zadania i rozwiązania praktyczne
T-P-3Wykorzystanie systemów komputerowych do modelowania procesów logistycznych w przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne obejmujące zakres tematyczny wykładów i ćwiczeń
S-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Nie potrafi kojarzyć i analizować nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak ją wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z akresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/09-2_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Celem procesu dydaktycznego jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstwa oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Studenci mają przyswoić podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji, które wykorzystywane są w zarządzaniu logistycznym. Studenci podczas zajęć poznają zadania, funkcje i cele logistyki w sferze społeczno-gospodarczej. Szczególny nacisk skierowany jest na procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie. Studenci poznają sposoby modelowania i badan symulacyjnych procesów transportowych. Prezentowane są sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi logistycznych do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nabyta wiedza będzie obejmowała zarówno wykorzystanie zasad systemowego myślenia w zakładach produkcyjnych, jak i usługowych.
Treści programoweT-P-2Zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja – zadania i rozwiązania praktyczne
T-P-3Wykorzystanie systemów komputerowych do modelowania procesów logistycznych w przedsiębiorstw.
Metody nauczaniaM-1Prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, opracowanie projektów, praca w grupach, analiza przypadków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie opracowanych sprawozdań z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia brak zdyscyplinowania w trakcie słuchania i notowania wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń zespołowych ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,0Ujawnia mierne zaangażowanie się w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych symulujących zmiany w przebiegu procesu produkcji.
3,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Ujawnia swą aktywną rolę w zespołowym przygotowywaniu i prezentacji rozwiązań zadań na ćwiczeniach i zespołowych konsultacjach.
4,5Student posiadł kompetencje w stopniu pośrednim, między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Ujawnia własne dążenie do doskonalenia nabywanych umiejętności współpracy w zespole przy rozwiązywaniu zadań w analizie decyzyjnej w zakresie planowania i sterowania przebiegiem produkcji prototypowej oraz planowania operatywnego i sterowania przebiegiem produkcji seryjnej.