Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Język obcy (niemiecki):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (niemiecki)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Maziarz <Anna.Maziarz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Izabela Miklewicz <Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK3 20 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )2
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)2
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)2
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)2
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)2
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)3
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Przygotowanie się do zajęć40
A-LK-2Udział w konsultacjach5
A-LK-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-LK-4Uczestniczenie w zajęciach20
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-8, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1M-3, M-5, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
MBM_2A_U02, MBM_2A_U03, MBM_2A_U06, MBM_2A_U04C-1T-LK-8, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1M-4, M-6, M-3, M-2, M-1S-1, S-2
MBM_2A_A04-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
MBM_2A_U02, MBM_2A_U03, MBM_2A_U06, MBM_2A_U04C-2T-LK-8, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1M-5, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
MBM_2A_K01C-2T-LK-8, T-LK-7, T-LK-4, T-LK-6, T-LK-5, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-1M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-N_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-N_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
MBM_2A_A04-N_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-N_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Cornejska Irena, Micek Pavel, Vallauri Bernard, Deutsch Im Maschinenbau, Vysoke uceni technicke, Brno, 2004
  2. Zettl Erich,Janssen Joerg, Müller Heidrun, Aus moderner Technik Und Naturwissenschaft, Max Hueber Verlag, 1999

Literatura dodatkowa

  1. XYZ, Konstruktion-Zeitschrift fuer Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe nr 7/8 -2012, 2010
  2. XYZ, Deutschland-Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft, 2011
  3. Leonder Frank, Jank Hans Georg, Jank Inge, Scholz Helmut, Deutsch komplet.Chemie zur Studienvorbereitung für Ausländer, VEB Verlag Enzyklopaedie Leipzig, 1982

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )2
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)2
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)2
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)3
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)2
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)2
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)4
T-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)3
20

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Przygotowanie się do zajęć40
A-LK-2Udział w konsultacjach5
A-LK-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-LK-4Uczestniczenie w zajęciach20
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-N_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-5praca z tekstem
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-N_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U06potrafi w języku obcym formułować wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu swojej specjalności, uzasadniać swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważać wady i zalety rozwiązań alternatywnych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )
Metody nauczaniaM-4dyskusja
M-6słuchanie ze zrozumieniem
M-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-N_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U06potrafi w języku obcym formułować wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu swojej specjalności, uzasadniać swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważać wady i zalety rozwiązań alternatywnych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-N_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-8Obróbka metali ( Metallverarbeitung)
T-LK-7Technika samochodowa (Fahrzeugtechnik) Zwroty frazeologiczne (Nomen-Verb-Verbindungen)
T-LK-4Łożyska (Kugellager) Prezentacja plus ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadnienia swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionych rozwiązań. (Präsentation und ihre Evaluation in Form von Fragen, einer Diskussion und Standpunktbegründung. Erwägung der Vor- und Nachteile in vorgelegten Lösungen.)
T-LK-6Narzędzia i urzadzęnia ( Werkzeuge und Geräte) Zdania względne, przydawka rozszerzona (Relativsätze, erweitertes Attribut)
T-LK-5Napęd ( Antrieb) Spójniki i ich specyficzne użycie w tekstach fachowych (Konjunktionen, spezifische Anwendungen)
T-LK-2Materialoznawstwo (Werkstoffkunde) Typy czytania-strategie czytania tekstów fachowych (Lesestile und Lesestrategien)
T-LK-3Elementy złączne (Verschlüsse) Strona bierna, formy zastępcze strony biernej (Passiv, alternative Formen zum Passiv)
T-LK-1Podstawowe pojęcia z zakresu matematyki i fizyki mające zastosowanie w mechanice. ( Mathematik und Physik in der Mechanik )
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0