Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Język obcy (angielski):

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język obcy (angielski)
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Lenart <Artur.Lenart@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 50 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK3 20 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).2
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)2
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)2
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)2
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)2
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Przygotowanie się do zajęć40
A-LK-2Udział w konsultacjach5
A-LK-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-LK-4Uczestniczenie w zajęciach20
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
C-1T-LK-10, T-LK-2, T-LK-9, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-6M-2, M-3, M-5, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
MBM_2A_U02, MBM_2A_U03, MBM_2A_U06, MBM_2A_U04C-1T-LK-10, T-LK-2, T-LK-9, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-6M-2, M-3, M-4, M-1, M-6S-1, S-2
MBM_2A_A04-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
MBM_2A_U02, MBM_2A_U03, MBM_2A_U06, MBM_2A_U04C-2T-LK-10, T-LK-2, T-LK-9, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-6M-5, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A04-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
MBM_2A_K01C-2T-LK-10, T-LK-2, T-LK-9, T-LK-4, T-LK-1, T-LK-3, T-LK-5, T-LK-8, T-LK-7, T-LK-6M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-A_W01
posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-A_U01
potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
MBM_2A_A04-A_U02
posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A04-A_K01
ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D. Bonamy, Technical English 4, Pearson Longman, 2011
  2. D. Morgan, N. Regan, Take-off. Technical English for Engineering, Garnet Publishing Ltd., 2008

Literatura dodatkowa

  1. T. Armer, Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011
  2. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Cambridge University Press, 2009
  3. E. H. Glendinning, Oxford English for Careers: Technology 1, Oxford University Press, 2007

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).2
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)2
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)2
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)2
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)2
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)2
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)2
20

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Przygotowanie się do zajęć40
A-LK-2Udział w konsultacjach5
A-LK-3Przygotowanie się do egzaminu10
A-LK-4Uczestniczenie w zajęciach20
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-A_W01posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych oraz wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-A_U01potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U06potrafi w języku obcym formułować wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu swojej specjalności, uzasadniać swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważać wady i zalety rozwiązań alternatywnych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)
Metody nauczaniaM-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-A_U02posiada umiejętność rozumienia tekstów i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U02potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierów mechaników oraz w innych środowiskach technicznych, również w języku obcym. Potrafi wykorzystywać różnorodne techniki przekazu informacji w tym systemy CAx.
MBM_2A_U03potrafi przygotować w języku polskim opracowanie naukowe oraz krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych z zakresu swojej specjalności, wykorzystując przyjęte w jego specjalności konwencje i standardy przekazu
MBM_2A_U06potrafi w języku obcym formułować wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu swojej specjalności, uzasadniać swoje stanowisko podczas dyskusji, rozważać wady i zalety rozwiązań alternatywnych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
MBM_2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku obcym prezentację ustną z zakresu szczegółowych zagadnień inżynierii mechanicznej
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)
Metody nauczaniaM-5praca z tekstem
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A04-A_K01ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością.
Treści programoweT-LK-10Silniki i systemy paliwowe (typy silników, remonty, paliwa). (Engines and fuel systems – engine types, overhauls, fuels) Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-2Właściwości materiałów wykorzystywanych w pokryciach dachowych - Konstrukcje, materiały syntetyczne. (Roofing materials properties. Constructions, synthetic materials). Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-9Systemy kontrolne – hydraulika (Control systems – hydraulics) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-4Techniki produkcji – narzędzia, procesy produkcji (Production techniques – tools, production) Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms)
T-LK-1Opis techniczny urządzeń. (Equipment specifications) Wyrażanie konieczności, możliwości i wydawanie poleceń. (Expressing necessity, ability, giving recommendations – modals, semi-modals).
T-LK-3Projektowanie urządzeń lotniczych -właściwości materiałów. (Design of aircrafts, properties of the materials). Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-5Zaprzestanie produkcji urządzenia z powodu usterki (Product recall). Redagowanie ogłoszenia o wycofaniu produktu. (Editing the product recall notice.)
T-LK-8Konstrukcje - taśmy montażowe (Construction - assembly lines) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
T-LK-7Naprawa urządzeń (Equipment overhaul). Instrukcje i opisywanie poszczególnych etapów procesu. (Nouns derived from phrasal verbs. Instructions, describing the successive process stages.)
T-LK-6Zamknięcie instalacji (Installation shutdown). Wyszukiwanie potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym. Różnice w instrukcjach mówionych i pisanych. (Finding the necessary information in the listening and reading texts. Differences between the spoken and written instructions.)
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-1zajęcia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena formująca: egzamin pisemny (P)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych.
3,5
4,0
4,5
5,0