Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Elementy prawa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy prawa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Edyta Engel-Babska <Edyta.Engel-Babska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 20 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu szkoły średniej o społeczeństwie i przedsiębiorczości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa prawa cywilnego, pracy, własności intelektualnej i bezpieczeństwa pracy oraz rozróznianie zakresów regulacji poszczególnych dziedzin - gałęzi prawa.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, budowa aktu normatywnego.1
T-W-2Stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa (model sądowy i administracyjny, w tym omówienie podstawowych zasad KPA w relacji organ - obywatel).1
T-W-3Pojęcie osoby fizycznej, prawnej i osoby ułomnej, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.1
T-W-4Pojęcie i rodzaje czynności prawnej. Wady oświadczeń woli.1
T-W-5Sposoby zawarcia umowy. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.1
T-W-6Powstanie zobowiązań, zdarzenia prawne je kreujące. Wykonanie, nie wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania, zasady ogólne, skutki dla stron.1
T-W-7Wybrane przykłady umów przenoszących praw: sprzedaż, pożyczka, zamiana. Wybrabe umowy o korzystanie z cudzej rzeczy i prawa: najem, dzierżawa, leasing.1
T-W-8Pojęcie i cechy stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy, w tym: nowe formy zatrudnienia. Pojęcie i elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę.2
T-W-9Rozwiązanie umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie bez wypowiedzenia. Grupy szczególnie chronione - cechy charakterystyczne. Podstawowe roszczenia pracownicze.2
T-W-10Obowiązki stron stosunków pracy, ze szczególnym uwzglednieniem wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.2
T-W-11Akta prawa wewnątrz zakładu pracy, regulaminy.2
T-W-12Wynagrodzenie, urlop, czas pracy - cechy charakterystyczne. Odpowiedzialność stron stosunku pracy - cechy charakterystyczne.1
T-W-13Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Spory zbiorowe. Zwonienia grupowe - założenia.2
T-W-14Zakres prawa intelektualnego. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.1
T-W-15Przedmiot ochrony w prawie wynalazczym (wynalazki, wzór użytkowy, projet racjonalizatorski, patent). Przedmiot ochrony w prawie przemysłowym.1
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Przygotowanie do wykładu z zapowiedzianej tematyki - literatura, przepisu20
A-W-2Przygotowanie do kolokwium, nauczenie się materii wykładowej, w tym, rozszerzająco o podaną (zadaną) litereturę10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w oparciu o pisemne kolokwium obejmujące trzy zagadnienia wykładowe - średnia ocen za odpowiedzi na każde pytanie.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A01_W01
Stdent potrafi rozpoznać podtsawowe instytucje z materii wykładowej, nazywać je i dobierać do właściwego kontekstu prawnego, potrafi rozróżniać konskewencje prawne róznych zdarzeń prawnych, a także definiować z przedmiotu modułu
MBM_2A_W14C-1T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-12, T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A01_U01
Student umie analizować dany przepis, dobierać instytucję prawną do danej sytuacji, nakreślać schemat prawny skutków np. zawarcia umowy, jej wypowiedzenia. Potrafi definiować podtsawowe instytucje z przedmiotu wykładu.
MBM_2A_U14, MBM_2A_U18C-1T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-12, T-W-6, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_A01_K01
Student ma świadomość istnienia podtsawowych katerogii prawnych i ich skutków w życiu społeczno - prawnym, postrzega ralacje pomiędzy poszczególnym gałęziami prawa i wyrazić ocenę konsekwencji prawnych wyynikających z danego zdarzenia prawnego.
MBM_2A_K07C-1T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-12, T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-11M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A01_W01
Stdent potrafi rozpoznać podtsawowe instytucje z materii wykładowej, nazywać je i dobierać do właściwego kontekstu prawnego, potrafi rozróżniać konskewencje prawne róznych zdarzeń prawnych, a także definiować z przedmiotu modułu
2,0Student nie zna podstawowych instytucji z mterii wykładowej.
3,0Student zna podstawowe instytucje z materii wykładowej w miernym stopniu.
3,5Jak wyżej, ale zna materię lepiej, potrafi dopasować przepisy do prostych stanów faktycznyc, zna konstrukcję przepisu i normy prawnej.
4,0Jak wyżej, ale zna też wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego.
4,5Jak wyżej, z tym, że zna rozwiązania konkurencyjne, podstawy zawierania umów.
5,0Biegle opanowana znajmość materii wykładowej, a nadto zdradza zainteresowania wychodzące poza wykłaowy materiał, ale związany z przedmiotem wykładów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A01_U01
Student umie analizować dany przepis, dobierać instytucję prawną do danej sytuacji, nakreślać schemat prawny skutków np. zawarcia umowy, jej wypowiedzenia. Potrafi definiować podtsawowe instytucje z przedmiotu wykładu.
2,0Student nie potrafi analizować przepisów, nie potrafi zestawić stanu faktycznego z przepisami.
3,0Student potrafi analizować proste przepisy, potrafi określić podstawowe cechy wykładanych umów.
3,5Jak wyżej, a nadto, potrafi określić podstawowe zasady prawa cywilnego.
4,0Jak wyżej, a nadto zna relacje między prawem pracy i cywilnym (art. 300 Kodeksu pracy).
4,5Jak wyżej, zna hierarchię przepisów, potrafi docenić znaczenie prawa,
5,0Jak wyżej, a nadto student biegle potrafi analizować przepis i dostosować stan faktyczny do przepisu - przepisów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_A01_K01
Student ma świadomość istnienia podtsawowych katerogii prawnych i ich skutków w życiu społeczno - prawnym, postrzega ralacje pomiędzy poszczególnym gałęziami prawa i wyrazić ocenę konsekwencji prawnych wyynikających z danego zdarzenia prawnego.
2,0Student nie ma świaodmości istnienia podstawowych instytucji prawnych, ich skutków i znaczenia w życiu społecznym.
3,0Student ma świadomość istnienia podstawowych instytucji prawnych, istnienia Konstytucji jako najważniejszego aktu prawnego.
3,5Jak wyżej, ale ponadto dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa.
4,0Jak wyżej ma nadto świaodmość występowania relacji poszczególnych zdarzeń z obowiązującym prawem.
4,5Jak wyżej, ale potrafi krytycznie odnieść się do poszczególnych instytucji omawianych na wykłądach.
5,0Jak wyżej, ale przejawia ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem.

Literatura podstawowa

  1. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Oficyna, Warszawa, 2007, 3
  2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogółne, C.H. Beck, Warszawa, 2011, 11
  3. A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa, 2010, 3
  4. M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy, C.B. Beck, Warszawa, 2010, 12

Literatura dodatkowa

  1. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia, PWN, Warszawa, 1997, 1
  2. G. Michniewicz, Prawo w działaności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2011, 1
  3. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa, 2009, 5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, budowa aktu normatywnego.1
T-W-2Stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa (model sądowy i administracyjny, w tym omówienie podstawowych zasad KPA w relacji organ - obywatel).1
T-W-3Pojęcie osoby fizycznej, prawnej i osoby ułomnej, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.1
T-W-4Pojęcie i rodzaje czynności prawnej. Wady oświadczeń woli.1
T-W-5Sposoby zawarcia umowy. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.1
T-W-6Powstanie zobowiązań, zdarzenia prawne je kreujące. Wykonanie, nie wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania, zasady ogólne, skutki dla stron.1
T-W-7Wybrane przykłady umów przenoszących praw: sprzedaż, pożyczka, zamiana. Wybrabe umowy o korzystanie z cudzej rzeczy i prawa: najem, dzierżawa, leasing.1
T-W-8Pojęcie i cechy stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy, w tym: nowe formy zatrudnienia. Pojęcie i elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę.2
T-W-9Rozwiązanie umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie bez wypowiedzenia. Grupy szczególnie chronione - cechy charakterystyczne. Podstawowe roszczenia pracownicze.2
T-W-10Obowiązki stron stosunków pracy, ze szczególnym uwzglednieniem wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.2
T-W-11Akta prawa wewnątrz zakładu pracy, regulaminy.2
T-W-12Wynagrodzenie, urlop, czas pracy - cechy charakterystyczne. Odpowiedzialność stron stosunku pracy - cechy charakterystyczne.1
T-W-13Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Spory zbiorowe. Zwonienia grupowe - założenia.2
T-W-14Zakres prawa intelektualnego. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.1
T-W-15Przedmiot ochrony w prawie wynalazczym (wynalazki, wzór użytkowy, projet racjonalizatorski, patent). Przedmiot ochrony w prawie przemysłowym.1
20

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do wykładu z zapowiedzianej tematyki - literatura, przepisu20
A-W-2Przygotowanie do kolokwium, nauczenie się materii wykładowej, w tym, rozszerzająco o podaną (zadaną) litereturę10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A01_W01Stdent potrafi rozpoznać podtsawowe instytucje z materii wykładowej, nazywać je i dobierać do właściwego kontekstu prawnego, potrafi rozróżniać konskewencje prawne róznych zdarzeń prawnych, a także definiować z przedmiotu modułu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W14zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu organizacji produkcji, procedur zakładania spółek i pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa prawa cywilnego, pracy, własności intelektualnej i bezpieczeństwa pracy oraz rozróznianie zakresów regulacji poszczególnych dziedzin - gałęzi prawa.
Treści programoweT-W-7Wybrane przykłady umów przenoszących praw: sprzedaż, pożyczka, zamiana. Wybrabe umowy o korzystanie z cudzej rzeczy i prawa: najem, dzierżawa, leasing.
T-W-8Pojęcie i cechy stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy, w tym: nowe formy zatrudnienia. Pojęcie i elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę.
T-W-9Rozwiązanie umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie bez wypowiedzenia. Grupy szczególnie chronione - cechy charakterystyczne. Podstawowe roszczenia pracownicze.
T-W-10Obowiązki stron stosunków pracy, ze szczególnym uwzglednieniem wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
T-W-13Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Spory zbiorowe. Zwonienia grupowe - założenia.
T-W-14Zakres prawa intelektualnego. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
T-W-15Przedmiot ochrony w prawie wynalazczym (wynalazki, wzór użytkowy, projet racjonalizatorski, patent). Przedmiot ochrony w prawie przemysłowym.
T-W-12Wynagrodzenie, urlop, czas pracy - cechy charakterystyczne. Odpowiedzialność stron stosunku pracy - cechy charakterystyczne.
T-W-6Powstanie zobowiązań, zdarzenia prawne je kreujące. Wykonanie, nie wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania, zasady ogólne, skutki dla stron.
T-W-5Sposoby zawarcia umowy. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.
T-W-4Pojęcie i rodzaje czynności prawnej. Wady oświadczeń woli.
T-W-11Akta prawa wewnątrz zakładu pracy, regulaminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w oparciu o pisemne kolokwium obejmujące trzy zagadnienia wykładowe - średnia ocen za odpowiedzi na każde pytanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych instytucji z mterii wykładowej.
3,0Student zna podstawowe instytucje z materii wykładowej w miernym stopniu.
3,5Jak wyżej, ale zna materię lepiej, potrafi dopasować przepisy do prostych stanów faktycznyc, zna konstrukcję przepisu i normy prawnej.
4,0Jak wyżej, ale zna też wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego.
4,5Jak wyżej, z tym, że zna rozwiązania konkurencyjne, podstawy zawierania umów.
5,0Biegle opanowana znajmość materii wykładowej, a nadto zdradza zainteresowania wychodzące poza wykłaowy materiał, ale związany z przedmiotem wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A01_U01Student umie analizować dany przepis, dobierać instytucję prawną do danej sytuacji, nakreślać schemat prawny skutków np. zawarcia umowy, jej wypowiedzenia. Potrafi definiować podtsawowe instytucje z przedmiotu wykładu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
MBM_2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich dostrzegając ich ograniczenia. Potrafi tworzyć nowe koncepcje rozwiązywania złożonych zadań z zakresu swojej specjalności, w tym zadań nietypowych, interdyscyplinarnych, korzystając z wyników badań naukowych w zakresie inżynierii mechanicznej i obszarów pokrewnych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa prawa cywilnego, pracy, własności intelektualnej i bezpieczeństwa pracy oraz rozróznianie zakresów regulacji poszczególnych dziedzin - gałęzi prawa.
Treści programoweT-W-7Wybrane przykłady umów przenoszących praw: sprzedaż, pożyczka, zamiana. Wybrabe umowy o korzystanie z cudzej rzeczy i prawa: najem, dzierżawa, leasing.
T-W-8Pojęcie i cechy stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy, w tym: nowe formy zatrudnienia. Pojęcie i elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę.
T-W-9Rozwiązanie umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie bez wypowiedzenia. Grupy szczególnie chronione - cechy charakterystyczne. Podstawowe roszczenia pracownicze.
T-W-10Obowiązki stron stosunków pracy, ze szczególnym uwzglednieniem wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
T-W-13Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Spory zbiorowe. Zwonienia grupowe - założenia.
T-W-14Zakres prawa intelektualnego. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
T-W-15Przedmiot ochrony w prawie wynalazczym (wynalazki, wzór użytkowy, projet racjonalizatorski, patent). Przedmiot ochrony w prawie przemysłowym.
T-W-12Wynagrodzenie, urlop, czas pracy - cechy charakterystyczne. Odpowiedzialność stron stosunku pracy - cechy charakterystyczne.
T-W-6Powstanie zobowiązań, zdarzenia prawne je kreujące. Wykonanie, nie wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania, zasady ogólne, skutki dla stron.
T-W-5Sposoby zawarcia umowy. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.
T-W-3Pojęcie osoby fizycznej, prawnej i osoby ułomnej, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.
T-W-2Stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa (model sądowy i administracyjny, w tym omówienie podstawowych zasad KPA w relacji organ - obywatel).
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, budowa aktu normatywnego.
T-W-11Akta prawa wewnątrz zakładu pracy, regulaminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w oparciu o pisemne kolokwium obejmujące trzy zagadnienia wykładowe - średnia ocen za odpowiedzi na każde pytanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi analizować przepisów, nie potrafi zestawić stanu faktycznego z przepisami.
3,0Student potrafi analizować proste przepisy, potrafi określić podstawowe cechy wykładanych umów.
3,5Jak wyżej, a nadto, potrafi określić podstawowe zasady prawa cywilnego.
4,0Jak wyżej, a nadto zna relacje między prawem pracy i cywilnym (art. 300 Kodeksu pracy).
4,5Jak wyżej, zna hierarchię przepisów, potrafi docenić znaczenie prawa,
5,0Jak wyżej, a nadto student biegle potrafi analizować przepis i dostosować stan faktyczny do przepisu - przepisów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_A01_K01Student ma świadomość istnienia podtsawowych katerogii prawnych i ich skutków w życiu społeczno - prawnym, postrzega ralacje pomiędzy poszczególnym gałęziami prawa i wyrazić ocenę konsekwencji prawnych wyynikających z danego zdarzenia prawnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami prawa prawa cywilnego, pracy, własności intelektualnej i bezpieczeństwa pracy oraz rozróznianie zakresów regulacji poszczególnych dziedzin - gałęzi prawa.
Treści programoweT-W-7Wybrane przykłady umów przenoszących praw: sprzedaż, pożyczka, zamiana. Wybrabe umowy o korzystanie z cudzej rzeczy i prawa: najem, dzierżawa, leasing.
T-W-8Pojęcie i cechy stosunku pracy. Tendencje w prawie pracy, w tym: nowe formy zatrudnienia. Pojęcie i elementy obligatoryjne i fakultatywne umów o pracę.
T-W-9Rozwiązanie umowy o pracę ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji umowy na czas nieokreślony. Rozwiązanie bez wypowiedzenia. Grupy szczególnie chronione - cechy charakterystyczne. Podstawowe roszczenia pracownicze.
T-W-10Obowiązki stron stosunków pracy, ze szczególnym uwzglednieniem wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
T-W-13Rola związków zawodowych w zakładzie pracy. Spory zbiorowe. Zwonienia grupowe - założenia.
T-W-14Zakres prawa intelektualnego. Przedmiot ochrony prawa autorskiego.
T-W-15Przedmiot ochrony w prawie wynalazczym (wynalazki, wzór użytkowy, projet racjonalizatorski, patent). Przedmiot ochrony w prawie przemysłowym.
T-W-12Wynagrodzenie, urlop, czas pracy - cechy charakterystyczne. Odpowiedzialność stron stosunku pracy - cechy charakterystyczne.
T-W-6Powstanie zobowiązań, zdarzenia prawne je kreujące. Wykonanie, nie wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania, zasady ogólne, skutki dla stron.
T-W-5Sposoby zawarcia umowy. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.
T-W-4Pojęcie i rodzaje czynności prawnej. Wady oświadczeń woli.
T-W-3Pojęcie osoby fizycznej, prawnej i osoby ułomnej, konsument. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej.
T-W-2Stanowienie, przestrzeganie i stosowanie prawa (model sądowy i administracyjny, w tym omówienie podstawowych zasad KPA w relacji organ - obywatel).
T-W-1Pojęcie i cechy prawa, podział prawa na gałęzie, akty prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, budowa aktu normatywnego.
T-W-11Akta prawa wewnątrz zakładu pracy, regulaminy.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia i wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena podsumowująca w oparciu o pisemne kolokwium obejmujące trzy zagadnienia wykładowe - średnia ocen za odpowiedzi na każde pytanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świaodmości istnienia podstawowych instytucji prawnych, ich skutków i znaczenia w życiu społecznym.
3,0Student ma świadomość istnienia podstawowych instytucji prawnych, istnienia Konstytucji jako najważniejszego aktu prawnego.
3,5Jak wyżej, ale ponadto dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa.
4,0Jak wyżej ma nadto świaodmość występowania relacji poszczególnych zdarzeń z obowiązującym prawem.
4,5Jak wyżej, ale potrafi krytycznie odnieść się do poszczególnych instytucji omawianych na wykłądach.
5,0Jak wyżej, ale przejawia ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem.