Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Tworzywa polimerowe i kompozyty w budowie pojazdów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Biedunkiewicz <Anna.Biedunkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Renata Chylińska <Renata.Chylinska@zut.edu.pl>, Paweł Figiel <Pawel.Figiel@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,40zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Opanowany materiał z zakresu kursu "Materiałoznawstwo I"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
C-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-3Student zdobywa umiejętność pracy w grupie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Badanie gęstości tworzyw polimerowych. Łączenie tworzyw polimerowych6
T-L-2Ogniwa galwaniczne – budowa i zasada działania. Pasywacja i aktywacja metali. Kinetyka korozji elektrochemicznej - badania krzywych polaryzacji anodowej. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Korozja wżerowa. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu.9
15
wykłady
T-W-1Rodzaje korozji występujące na poszczególnych elementach składowych pojazdów samochodowych, mechanizmy ich powstawania i rozwoju, projektowanie ochrony antykorozyjnej, systemy stosowane do ochrony podłoży stalowych - powłoki cynkowe (stosowane i najbardziej zaawansowane systemy oparte na cynkowaniu, technologie ich wytwarzania) - powłoki z tworzyw polimerowych, farby i lakiery, gruntowanie, powłoki pośrednie i wierzchnie – ochrona uzupełniająca, woski, kleje – doświadczalne metody badań odporności korozyjnej – wczesne wykrywanie zmian korozyjnych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i zaliczeniu ćwiczeń.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3Udział w konsultacjach2
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmniej połowy punktów.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (pisemne sprawdziany) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-3Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
S-4Ocena formująca: Aktywność na wykładzie i podczas konsultacji.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B10-2_W01
Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych, w zakresie podstaw korozji materiałów oraz metod ochrony antykorozyjnej i objawach zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
IT_1A_W02, IT_1A_W04, IT_1A_W15C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2, T-W-1M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B10-2_U01
Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B10-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K03C-2, C-3, C-1T-L-1, T-L-2M-1S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B10-2_W01
Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych, w zakresie podstaw korozji materiałów oraz metod ochrony antykorozyjnej i objawach zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, nie zna metod identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student nie posiada wiedzy o właściwościach eksploatacyjnych materiałów stosowanych w obszarze transportu.
3,0Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i objawach zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
3,5Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
4,0Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, wymienia zjawiska i przyczyny erozji-korozji.
4,5Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, tłumaczy zjawiska i przyczyny erozji-korozji.
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań materiałów. Student posiada poszerzoną wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, tłumaczy zjawiska i przyczyny erozji-korozji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B10-2_U01
Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem.
2,0Student nie posiada umiejętności identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i/lub tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student nie potrafi analizować warunków eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i nie potrafi dobrać odpowiedniej metody ochrony przed korozją i zużyciem.
3,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem.
3,5Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem i współpracować z konstruktorem na etapie projektowania.
4,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu, przewidywać problemy zniszczenia i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania.
4,5Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu, przewidywać problemy zniszczenia i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania. Student potrafi wskazać metodę monitorowania właściwości materiałów w warunkach eksploatacyjnych.
5,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania. Student potrafi wskazać metodę monitorowania właściwości materiałów w warunkach eksploatacyjnych i wyjaśnić mechanizm i przyczyny zniszczenia materiałów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B10-2_K01
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
2,0Student nie ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz nie opracowuje wyników pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i nie zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
5,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.

Literatura podstawowa

  1. J.Baszkiewicz, M.Kamiński, Podstawy korozji materiałów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1997
  2. H.H. Uhlig, Korozja i jej zapobieganie, WNT, Warszawa, 1976
  3. G. Wranglen, Podstawy korozji i ochrony metali, WNT, Warszawa, 1985
  4. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej, WNT, Warszawa, 1978
  5. Dobrzanski L.A., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2006
  6. S. Prowans, Metaloznawstwo, PWN, Warszawa, 1988
  7. M. Wysiecki, Nowoczesne materiały narzędziowe, WNT, Warszawa, 1997
  8. Broniewski T., Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2000
  9. Grellmann W., Seidler S., Polymer testing, Hanser, Monachium, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie gęstości tworzyw polimerowych. Łączenie tworzyw polimerowych6
T-L-2Ogniwa galwaniczne – budowa i zasada działania. Pasywacja i aktywacja metali. Kinetyka korozji elektrochemicznej - badania krzywych polaryzacji anodowej. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Korozja wżerowa. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu.9
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje korozji występujące na poszczególnych elementach składowych pojazdów samochodowych, mechanizmy ich powstawania i rozwoju, projektowanie ochrony antykorozyjnej, systemy stosowane do ochrony podłoży stalowych - powłoki cynkowe (stosowane i najbardziej zaawansowane systemy oparte na cynkowaniu, technologie ich wytwarzania) - powłoki z tworzyw polimerowych, farby i lakiery, gruntowanie, powłoki pośrednie i wierzchnie – ochrona uzupełniająca, woski, kleje – doświadczalne metody badań odporności korozyjnej – wczesne wykrywanie zmian korozyjnych.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i zaliczeniu ćwiczeń.15
A-L-2Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3Udział w konsultacjach2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B10-2_W01Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych, w zakresie podstaw korozji materiałów oraz metod ochrony antykorozyjnej i objawach zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W15ma podstawową wiedzę w zakresie cyklu życia samochodów i urządzeń transportowych
Cel przedmiotuC-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-3Student zdobywa umiejętność pracy w grupie.
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
Treści programoweT-L-1Badanie gęstości tworzyw polimerowych. Łączenie tworzyw polimerowych
T-L-2Ogniwa galwaniczne – budowa i zasada działania. Pasywacja i aktywacja metali. Kinetyka korozji elektrochemicznej - badania krzywych polaryzacji anodowej. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Korozja wżerowa. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu.
T-W-1Rodzaje korozji występujące na poszczególnych elementach składowych pojazdów samochodowych, mechanizmy ich powstawania i rozwoju, projektowanie ochrony antykorozyjnej, systemy stosowane do ochrony podłoży stalowych - powłoki cynkowe (stosowane i najbardziej zaawansowane systemy oparte na cynkowaniu, technologie ich wytwarzania) - powłoki z tworzyw polimerowych, farby i lakiery, gruntowanie, powłoki pośrednie i wierzchnie – ochrona uzupełniająca, woski, kleje – doświadczalne metody badań odporności korozyjnej – wczesne wykrywanie zmian korozyjnych.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (pisemne sprawdziany) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-3Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, nie zna metod identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student nie posiada wiedzy o właściwościach eksploatacyjnych materiałów stosowanych w obszarze transportu.
3,0Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i objawach zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
3,5Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu.
4,0Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, wymienia zjawiska i przyczyny erozji-korozji.
4,5Student posiada wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, tłumaczy zjawiska i przyczyny erozji-korozji.
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań materiałów. Student posiada poszerzoną wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych i opisuje objawy zniszczenia korozyjnego materiałów stosowanych w obszarze transportu, tłumaczy zjawiska i przyczyny erozji-korozji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B10-2_U01Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-3Student zdobywa umiejętność pracy w grupie.
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
Treści programoweT-L-1Badanie gęstości tworzyw polimerowych. Łączenie tworzyw polimerowych
T-L-2Ogniwa galwaniczne – budowa i zasada działania. Pasywacja i aktywacja metali. Kinetyka korozji elektrochemicznej - badania krzywych polaryzacji anodowej. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Korozja wżerowa. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (pisemne sprawdziany) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-3Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i/lub tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student nie potrafi analizować warunków eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i nie potrafi dobrać odpowiedniej metody ochrony przed korozją i zużyciem.
3,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem.
3,5Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem i współpracować z konstruktorem na etapie projektowania.
4,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu, przewidywać problemy zniszczenia i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania.
4,5Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu, przewidywać problemy zniszczenia i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania. Student potrafi wskazać metodę monitorowania właściwości materiałów w warunkach eksploatacyjnych.
5,0Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi analizować warunki eksploatacji materiałów stosowanych w obszarze transportu i potrafi dobrać odpowiednią metodę ochrony przed korozją i zużyciem oraz współpracować z konstruktorem na etapie projektowania. Student potrafi wskazać metodę monitorowania właściwości materiałów w warunkach eksploatacyjnych i wyjaśnić mechanizm i przyczyny zniszczenia materiałów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B10-2_K01Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-3Student zdobywa umiejętność pracy w grupie.
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
Treści programoweT-L-1Badanie gęstości tworzyw polimerowych. Łączenie tworzyw polimerowych
T-L-2Ogniwa galwaniczne – budowa i zasada działania. Pasywacja i aktywacja metali. Kinetyka korozji elektrochemicznej - badania krzywych polaryzacji anodowej. Badania korozyjne w mgle solnej. Badanie odporności korozyjnej złącza spawanego. Kinetyka korozji gazowej. Korozja wżerowa. Badanie właściwości korozyjnych podstawowych metalicznych tworzyw konstrukcyjnych to znaczy: stali węglowej, stali stopowej (18/8), aluminium, duraluminium, miedzi, tytanu.
Metody nauczaniaM-1Zajęcia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (pisemne sprawdziany) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-3Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania oraz nie opracowuje wyników pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i nie zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
3,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
4,5Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.
5,0Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Opracowuje wyniki pomiarów ćwiczeń laboratoryjnych i zdobywa zalicza sprawozdanie.