Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Logistyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Logistyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Lisowski <Maciej.Lisowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości dotyczące ekonomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami logistycznymi takimi jak sterowanie zapasami, magazynowanie koszty logistyki oraz transport ładunków i ludzi.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Ustalenie tematu projektu. Założenia wstępne do projektowania2
T-P-2Ustalenie niezbędnych informacji dotyczących tematyki projektu2
T-P-3Analiza i omówienie uzyskanych informacji2
T-P-4Rozwiązywanie problemów ujawnionych w trakcie realizacji projektu6
T-P-5Przedstawienie i omówienie wstępnych wersji projektu2
T-P-6Prezentacja gotowego projektu1
15
wykłady
T-W-1Istota logistyki, pojęcia podstawowe2
T-W-2Koszty logistyczne2
T-W-3Produkt logistyczny - cechy ekonomiczne produktu logistycznego2
T-W-4Sterowanie zapasami - strategie tworzenia zapasów, - ekonomiczna wielkość zamówienia, - metody sterowania zapasami, - metody uzupełniania zapasów cyklicznych4
T-W-5Magazynowanie i obsługa zapasów - wiadomości ogólne, - rodzaje magazynów, - kryteria podziału magazynów, - budowle magazynowe.4
T-W-6Magazynowanie i obsługa zapasów cd - techniczne wyposażenie magazynów, - urządzenia transportowe, - urządzenia do składowania, - urządzenia pomocnicze4
T-W-7Metody obsługi zapasów - pierścieniowa, - gwiaździsta, - przelotowa, - kombinowana2
T-W-8Opakowania - funkcje opakowania, - wymagania stawiane opakowaniom w różnych gałęziach transportu, - materiał opakowania, - formy własności opakowania, - znakowanie opakowań.2
T-W-9Koszty zapasów - tworzenia - utrzymania (kapitałowe, obsługi, magazynowania, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania.2
T-W-10Transport w logistyce - infrastruktura transportu, - ekonomiczne cechy infrastruktury transportu, - efekty zewnętrzne infrastruktury transportu, - drogi różnych gałęzi transportu, - środki transportu, - koszty i ceny w transporcie, - wybór sposobu przewozu.3
T-W-11Zarządzanie logistyczne w produkcji - zarządzanie materiałami, - procesy zaopatrzenia materiałowego, - systemy Kanban i Just-in-time2
T-W-12Logistyka miejska - system komunikacji miejskiej, - utylizacja odpadów1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Zbieranie informacji do wykonania projektu3
A-P-3Wykonanie projektu i przygotowanie prezentacji7
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów problemowych5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i wykład problemowy
M-2ćwiczenia i metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testowej na koniec semestru. Student uczestniczący aktywnie w wykładzie problemowym jest oceniany. Istnieje możliwość zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu i przeprowadzona krótka prezentacja

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - definiować podstawowe pojęcia logistyczne, - opisać metody sterowania zapasami, - klasyfikować i opisać magazyny i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie magazynu - omówić koszty zapasów, - omówić zagadnienia transportu w logistyce,
IT_1A_W16, IT_1A_W24C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - dobrać odpowiednią metodę sterowania zapasami, - dobrać budowlę magazynową i jej techniczne wyposażenie do rodzaju magazynowanych zapasów, wielkości i rotacji zapasów, - wybrać gałąź transportu ze względu na koszt usługi transportowej
IT_1A_U09, IT_1A_U15, IT_1A_U19, IT_1A_U01, IT_1A_U03C-1T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5, T-P-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C01_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - definiować podstawowe pojęcia logistyczne, - opisać metody sterowania zapasami, - klasyfikować i opisać magazyny i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie magazynu - omówić koszty zapasów, - omówić zagadnienia transportu w logistyce,
2,0poniżej 10 pkt z testu
3,0od 10 do 11,99 pkt
3,5od 12 do 13,99 pkt
4,0od 14 do 15,99 pkt
4,5od 16 do 17,99 pkt
5,0powyżej 18 pkt

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C01_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - dobrać odpowiednią metodę sterowania zapasami, - dobrać budowlę magazynową i jej techniczne wyposażenie do rodzaju magazynowanych zapasów, wielkości i rotacji zapasów, - wybrać gałąź transportu ze względu na koszt usługi transportowej
2,0poniżej 10 pkt
3,010 - 11,99 pkt
3,512 - 13,99 pkt
4,014 - 15,99 pkt
4,516 - 18,99 pkt
5,0powyżej 18 pkt

Literatura podstawowa

  1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 2002
  2. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, 1999

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Ustalenie tematu projektu. Założenia wstępne do projektowania2
T-P-2Ustalenie niezbędnych informacji dotyczących tematyki projektu2
T-P-3Analiza i omówienie uzyskanych informacji2
T-P-4Rozwiązywanie problemów ujawnionych w trakcie realizacji projektu6
T-P-5Przedstawienie i omówienie wstępnych wersji projektu2
T-P-6Prezentacja gotowego projektu1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota logistyki, pojęcia podstawowe2
T-W-2Koszty logistyczne2
T-W-3Produkt logistyczny - cechy ekonomiczne produktu logistycznego2
T-W-4Sterowanie zapasami - strategie tworzenia zapasów, - ekonomiczna wielkość zamówienia, - metody sterowania zapasami, - metody uzupełniania zapasów cyklicznych4
T-W-5Magazynowanie i obsługa zapasów - wiadomości ogólne, - rodzaje magazynów, - kryteria podziału magazynów, - budowle magazynowe.4
T-W-6Magazynowanie i obsługa zapasów cd - techniczne wyposażenie magazynów, - urządzenia transportowe, - urządzenia do składowania, - urządzenia pomocnicze4
T-W-7Metody obsługi zapasów - pierścieniowa, - gwiaździsta, - przelotowa, - kombinowana2
T-W-8Opakowania - funkcje opakowania, - wymagania stawiane opakowaniom w różnych gałęziach transportu, - materiał opakowania, - formy własności opakowania, - znakowanie opakowań.2
T-W-9Koszty zapasów - tworzenia - utrzymania (kapitałowe, obsługi, magazynowania, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania.2
T-W-10Transport w logistyce - infrastruktura transportu, - ekonomiczne cechy infrastruktury transportu, - efekty zewnętrzne infrastruktury transportu, - drogi różnych gałęzi transportu, - środki transportu, - koszty i ceny w transporcie, - wybór sposobu przewozu.3
T-W-11Zarządzanie logistyczne w produkcji - zarządzanie materiałami, - procesy zaopatrzenia materiałowego, - systemy Kanban i Just-in-time2
T-W-12Logistyka miejska - system komunikacji miejskiej, - utylizacja odpadów1
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Zbieranie informacji do wykonania projektu3
A-P-3Wykonanie projektu i przygotowanie prezentacji7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów problemowych5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C01_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - definiować podstawowe pojęcia logistyczne, - opisać metody sterowania zapasami, - klasyfikować i opisać magazyny i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie magazynu - omówić koszty zapasów, - omówić zagadnienia transportu w logistyce,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami logistycznymi takimi jak sterowanie zapasami, magazynowanie koszty logistyki oraz transport ładunków i ludzi.
Treści programoweT-P-1Ustalenie tematu projektu. Założenia wstępne do projektowania
T-P-2Ustalenie niezbędnych informacji dotyczących tematyki projektu
T-P-3Analiza i omówienie uzyskanych informacji
T-P-4Rozwiązywanie problemów ujawnionych w trakcie realizacji projektu
T-P-5Przedstawienie i omówienie wstępnych wersji projektu
T-P-6Prezentacja gotowego projektu
T-W-9Koszty zapasów - tworzenia - utrzymania (kapitałowe, obsługi, magazynowania, ryzyka), - dostaw, - wyczerpania.
T-W-11Zarządzanie logistyczne w produkcji - zarządzanie materiałami, - procesy zaopatrzenia materiałowego, - systemy Kanban i Just-in-time
T-W-12Logistyka miejska - system komunikacji miejskiej, - utylizacja odpadów
T-W-10Transport w logistyce - infrastruktura transportu, - ekonomiczne cechy infrastruktury transportu, - efekty zewnętrzne infrastruktury transportu, - drogi różnych gałęzi transportu, - środki transportu, - koszty i ceny w transporcie, - wybór sposobu przewozu.
T-W-1Istota logistyki, pojęcia podstawowe
T-W-2Koszty logistyczne
T-W-3Produkt logistyczny - cechy ekonomiczne produktu logistycznego
T-W-4Sterowanie zapasami - strategie tworzenia zapasów, - ekonomiczna wielkość zamówienia, - metody sterowania zapasami, - metody uzupełniania zapasów cyklicznych
T-W-5Magazynowanie i obsługa zapasów - wiadomości ogólne, - rodzaje magazynów, - kryteria podziału magazynów, - budowle magazynowe.
T-W-6Magazynowanie i obsługa zapasów cd - techniczne wyposażenie magazynów, - urządzenia transportowe, - urządzenia do składowania, - urządzenia pomocnicze
T-W-7Metody obsługi zapasów - pierścieniowa, - gwiaździsta, - przelotowa, - kombinowana
T-W-8Opakowania - funkcje opakowania, - wymagania stawiane opakowaniom w różnych gałęziach transportu, - materiał opakowania, - formy własności opakowania, - znakowanie opakowań.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia i metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu i przeprowadzona krótka prezentacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 10 pkt z testu
3,0od 10 do 11,99 pkt
3,5od 12 do 13,99 pkt
4,0od 14 do 15,99 pkt
4,5od 16 do 17,99 pkt
5,0powyżej 18 pkt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C01_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - dobrać odpowiednią metodę sterowania zapasami, - dobrać budowlę magazynową i jej techniczne wyposażenie do rodzaju magazynowanych zapasów, wielkości i rotacji zapasów, - wybrać gałąź transportu ze względu na koszt usługi transportowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U15potrafi sformułować specyfikację prostych procesów logistycznych i systemów transportowych
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami logistycznymi takimi jak sterowanie zapasami, magazynowanie koszty logistyki oraz transport ładunków i ludzi.
Treści programoweT-P-1Ustalenie tematu projektu. Założenia wstępne do projektowania
T-P-2Ustalenie niezbędnych informacji dotyczących tematyki projektu
T-P-3Analiza i omówienie uzyskanych informacji
T-P-4Rozwiązywanie problemów ujawnionych w trakcie realizacji projektu
T-P-5Przedstawienie i omówienie wstępnych wersji projektu
T-P-6Prezentacja gotowego projektu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testowej na koniec semestru. Student uczestniczący aktywnie w wykładzie problemowym jest oceniany. Istnieje możliwość zaliczenia na podstawie ocen cząstkowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 10 pkt
3,010 - 11,99 pkt
3,512 - 13,99 pkt
4,014 - 15,99 pkt
4,516 - 18,99 pkt
5,0powyżej 18 pkt