Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach
Specjalność diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 15 2,00,38zaliczenie
wykładyW7 15 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elektrotechnika i elektronika
W-2Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z rodzajami i charakterystyką sygnałów pomiarowych, ich przetwarzaniem oraz rodzajami czujników stosowanych w urządzeniach kontrolno-pomiarowych.
C-2Zapoznanie z praktycznymi metodami diagnostyki wybranych czujników w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych i szkolenie BHP1
T-L-2Badanie podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.2
T-L-3Badanie czujników silnika i układu napędowego pojazdu.2
T-L-4Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 1).2
T-L-5Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 2).2
T-L-6Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 1).2
T-L-7Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 2).2
T-L-8Badanie sygnalizatorów róznych typów i przeznaczenia2
15
wykłady
T-W-1Charakterystyka i rodzaje sygnałów pomiarowych, ich koordynacja oraz próbkowanie.2
T-W-2Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.2
T-W-3Klasyfikacja i podział czujników pomiarowych.2
T-W-4Urządzenia kontrolno-pomiarowe pracy silnika.2
T-W-5Urządzenia kontrolno-pomiarowe obwododów głównych pojazdu.2
T-W-6Urządzenia kontrolno-pomiarowe układów pomocniczych.2
T-W-7Rejestratory danych.2
T-W-8Rozwój przyrządów kontrolno-pomiarowych.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Opracowanie wyników w formie sprawozdań.10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.15
A-L-4Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.10
50
wykłady
A-W-1Przygotowanie do końcowego egzaminu w formie ustnej.20
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/05_W01
Student potrafi zdefiniować i omówić sygnały pomiarowe, ich przetwarzanie, jak również przedstawić czujniki wykorzystywane w przyrządach kontrolno-pomiarowych pojazdów samochodowych.
IT_1A_W14, IT_1A_W18C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/05_U01
Student potrafi diagnozować wybrane czujniki występujące w poszczególnych układach i podzespołach pojazdów samochodowych, wykazując się znajomością obsługi i doboru aparatury kontrolno-pomiarowej.
IT_1A_U13, IT_1A_U04C-1, C-2T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/05_K01
Student będzie dbał o warsztat pracy, jak również postępował zgodnie z zaadami etyki i obowiązującymi przepisami.
IT_1A_K01, IT_1A_K03C-1, C-2T-L-6, T-L-8, T-L-4, T-L-5, T-L-7, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/05_W01
Student potrafi zdefiniować i omówić sygnały pomiarowe, ich przetwarzanie, jak również przedstawić czujniki wykorzystywane w przyrządach kontrolno-pomiarowych pojazdów samochodowych.
2,0Student nie potrafi przedstawić podstawowych definicji i pojęć dotyczących sygnałów pomiarowych, jak również nie ma elementarnej wiedzy na temat czujników stosowanych w pojazdach.
3,0Student potrafi przedstawić podstawowe definicje i pojęcia, wykazując się elementarną wiedzą na temat czujników stosowanych w pojazdach.
3,5Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne. Potrafi omówić budowę i zasadę działania ważniejszych czujników stosowanych w pojazdach.
4,0Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne oraz możliwości koordynowania i próbkowania. Potrafi omówić budowę i zasadę działania ważniejszych czujników stosowanych w pojazdach.
4,5Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiaowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne oraz możliwośi koordynowania i próbkowania. Potrafi omówić budowę i zasadę działania niemal wszystkich omawianych czujników.
5,0Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych i ich parametrów charakterystycznych. Zna budowę i zasadę działania przetworników A/C i C/A. Potrafi omówić budowę i zasadę działania wszystkich rozpatrywanych czujników.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/05_U01
Student potrafi diagnozować wybrane czujniki występujące w poszczególnych układach i podzespołach pojazdów samochodowych, wykazując się znajomością obsługi i doboru aparatury kontrolno-pomiarowej.
2,0Student nie potrafi przeprowadzić kontroli podstawowych czujników, jak również nie orientuje się w doborze i obsłudze przyrządów pomiarowych.
3,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę podstawowych czujników, dobierając odpowiednie przyrządy pomiarowe.
3,5Student potrafi przeprowadzić kontrolę podstawowych czujników, dobierając odpowiednie przyrządy i oceniając uzyskane wyniki.
4,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę większości czujników, dobierając odpowiednie przyrządy oraz analizując i oceniając uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi przeprowadzić kontrolę większości czujników, dobierając odpowiednie przyrządy, analizując i oceniając wyniki oraz szacując błędy pomiarowe.
5,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę omawianych czujników, doierając odpowiednie przyrządy, analizując i oceniając wyniki, szacując błędy pomiarowe oraz proponując alternatywne metody badania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/05_K01
Student będzie dbał o warsztat pracy, jak również postępował zgodnie z zaadami etyki i obowiązującymi przepisami.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również nie zna podstawowych zasad prowadzenia pomiarów elektrycznych.
3,0Student potrafi pracować w grupie i zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
4,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnej pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
4,5Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnego działania i sprawnie organizując własny warsztat pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnego działania i sprawnie organizując wsoólny warsztat pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.

Literatura podstawowa

  1. Gajek Andrzej, Zdzisław Juda, Czujniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008, 1, Podręcznik akademicki
  2. Fryśkowski Bernard, Grzejszczyk Elżbieta, Systemy transmisji danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010, 1, Podręcznik akademicki
  3. Merkisz Jerzy, Mazurek Stanisław, Pielecha Jacek, Pokładowe urządzenia rejestrujące w samochodach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007, 1

Literatura dodatkowa

  1. Herrner Anton, Riehl Hans-Jurgen, Elekrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, 4, Podręcznik akademicki
  2. Praca zbiorowa, Czujniki w pojazdach samochodowych., Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009, 2, Informator techniczny Bosch

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych i szkolenie BHP1
T-L-2Badanie podstawowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.2
T-L-3Badanie czujników silnika i układu napędowego pojazdu.2
T-L-4Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 1).2
T-L-5Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 2).2
T-L-6Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 1).2
T-L-7Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 2).2
T-L-8Badanie sygnalizatorów róznych typów i przeznaczenia2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka i rodzaje sygnałów pomiarowych, ich koordynacja oraz próbkowanie.2
T-W-2Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.2
T-W-3Klasyfikacja i podział czujników pomiarowych.2
T-W-4Urządzenia kontrolno-pomiarowe pracy silnika.2
T-W-5Urządzenia kontrolno-pomiarowe obwododów głównych pojazdu.2
T-W-6Urządzenia kontrolno-pomiarowe układów pomocniczych.2
T-W-7Rejestratory danych.2
T-W-8Rozwój przyrządów kontrolno-pomiarowych.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-L-2Opracowanie wyników w formie sprawozdań.10
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia laboratoriów.15
A-L-4Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do końcowego egzaminu w formie ustnej.20
A-W-2Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/05_W01Student potrafi zdefiniować i omówić sygnały pomiarowe, ich przetwarzanie, jak również przedstawić czujniki wykorzystywane w przyrządach kontrolno-pomiarowych pojazdów samochodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i charakterystyką sygnałów pomiarowych, ich przetwarzaniem oraz rodzajami czujników stosowanych w urządzeniach kontrolno-pomiarowych.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka i rodzaje sygnałów pomiarowych, ich koordynacja oraz próbkowanie.
T-W-2Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.
T-W-3Klasyfikacja i podział czujników pomiarowych.
T-W-4Urządzenia kontrolno-pomiarowe pracy silnika.
T-W-5Urządzenia kontrolno-pomiarowe obwododów głównych pojazdu.
T-W-6Urządzenia kontrolno-pomiarowe układów pomocniczych.
T-W-7Rejestratory danych.
T-W-8Rozwój przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić podstawowych definicji i pojęć dotyczących sygnałów pomiarowych, jak również nie ma elementarnej wiedzy na temat czujników stosowanych w pojazdach.
3,0Student potrafi przedstawić podstawowe definicje i pojęcia, wykazując się elementarną wiedzą na temat czujników stosowanych w pojazdach.
3,5Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne. Potrafi omówić budowę i zasadę działania ważniejszych czujników stosowanych w pojazdach.
4,0Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne oraz możliwości koordynowania i próbkowania. Potrafi omówić budowę i zasadę działania ważniejszych czujników stosowanych w pojazdach.
4,5Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiaowych, wyszczególniając ich cechy charakterystyczne oraz możliwośi koordynowania i próbkowania. Potrafi omówić budowę i zasadę działania niemal wszystkich omawianych czujników.
5,0Student potrafi przedstawić definicje i pojęcia dotyczące sygnałów pomiarowych i ich parametrów charakterystycznych. Zna budowę i zasadę działania przetworników A/C i C/A. Potrafi omówić budowę i zasadę działania wszystkich rozpatrywanych czujników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/05_U01Student potrafi diagnozować wybrane czujniki występujące w poszczególnych układach i podzespołach pojazdów samochodowych, wykazując się znajomością obsługi i doboru aparatury kontrolno-pomiarowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i charakterystyką sygnałów pomiarowych, ich przetwarzaniem oraz rodzajami czujników stosowanych w urządzeniach kontrolno-pomiarowych.
C-2Zapoznanie z praktycznymi metodami diagnostyki wybranych czujników w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych.
Treści programoweT-L-6Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 1).
T-L-8Badanie sygnalizatorów róznych typów i przeznaczenia
T-L-4Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 1).
T-L-5Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 2).
T-L-7Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 2).
T-L-3Badanie czujników silnika i układu napędowego pojazdu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przeprowadzić kontroli podstawowych czujników, jak również nie orientuje się w doborze i obsłudze przyrządów pomiarowych.
3,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę podstawowych czujników, dobierając odpowiednie przyrządy pomiarowe.
3,5Student potrafi przeprowadzić kontrolę podstawowych czujników, dobierając odpowiednie przyrządy i oceniając uzyskane wyniki.
4,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę większości czujników, dobierając odpowiednie przyrządy oraz analizując i oceniając uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi przeprowadzić kontrolę większości czujników, dobierając odpowiednie przyrządy, analizując i oceniając wyniki oraz szacując błędy pomiarowe.
5,0Student potrafi przeprowadzić kontrolę omawianych czujników, doierając odpowiednie przyrządy, analizując i oceniając wyniki, szacując błędy pomiarowe oraz proponując alternatywne metody badania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/05_K01Student będzie dbał o warsztat pracy, jak również postępował zgodnie z zaadami etyki i obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z rodzajami i charakterystyką sygnałów pomiarowych, ich przetwarzaniem oraz rodzajami czujników stosowanych w urządzeniach kontrolno-pomiarowych.
C-2Zapoznanie z praktycznymi metodami diagnostyki wybranych czujników w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych.
Treści programoweT-L-6Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 1).
T-L-8Badanie sygnalizatorów róznych typów i przeznaczenia
T-L-4Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 1).
T-L-5Badanie i kontrola czujników wchodzących w skład obwodów głównych pojazdu (cz. 2).
T-L-7Badanie i kontrola czujników w układach pomocniczych pojazdu (cz. 2).
T-L-3Badanie czujników silnika i układu napędowego pojazdu.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również nie zna podstawowych zasad prowadzenia pomiarów elektrycznych.
3,0Student potrafi pracować w grupie i zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
4,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnej pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
4,5Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnego działania i sprawnie organizując własny warsztat pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizując ją do efektywnego działania i sprawnie organizując wsoólny warsztat pracy. Potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów elektrycznych.