Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osób:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bezpieczeństwo przewozu ładunków i osób
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 15 2,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn oraz rysunku technicznego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie potrzeb przewozu i mocowania ładunków, urządzeń do unieruchamiania oraz sposobów mocowania ładunków.
C-2Poznanie elektronicznych urządzeń wspomagających pracę kierującego oraz urządzeń bezpieczeństwa biernego.
C-3Poznanie bezpiecznego przewozu osób.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpiecznego przewozu wybranego ładunku lub bezpiecznego przewozu osób. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Potrzeba mocowania ładunku.1
T-W-3Budowa nadwozi pojazdów i urządzenia do unieruchamiania.1
T-W-4Sposoby mocowania.2
T-W-5Ładunki znormalizowane i częściowo znormalizowane (formy geometryczne).1
T-W-6Wymagania odnośnie niektórych szczególnych ładunków.1
T-W-7Planowanie przewozu ładunku.1
T-W-8Podstawy prawne przewozu osób.1
T-W-9Umowa o przewóz.1
T-W-10Obowiązki stron umowy przewozu.1
T-W-11Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego.1
T-W-12Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia przewozu.1
T-W-13Urządzenia bezpieczeństwa czynnego.1
T-W-14Urządzenia bezpieczeństwa biernego.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.3
A-P-2Konsultacje wykonanych etapów projektu5
A-P-3Realizacja projektu.20
A-P-4Przygotowanie do prezentacji.5
A-P-5Prezentacja projektu.2
A-P-6Obecność na zajęciach15
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C28-2_W01
Student wie jak bezpiecznie przewozić osoby i ładunki.
IT_1A_W20C-3, C-2, C-1T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-10, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C28-2_U01
Student: - ma umiejętność planowania bezpiecznego przewozu ładunków i osób, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U03C-3, C-2, C-1T-P-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C28-2_W01
Student wie jak bezpiecznie przewozić osoby i ładunki.
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy i zasady ogólne dotyczące bezpiecznego przewozu ładunków i osób.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C28-2_U01
Student: - ma umiejętność planowania bezpiecznego przewozu ładunków i osób, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKiŁ, Warszawa, 1999
  2. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa, 2002
  3. Krystek R., Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, WKiŁ, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Prawo o ruchu drogwym, 1997

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpiecznego przewozu wybranego ładunku lub bezpiecznego przewozu osób. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Potrzeba mocowania ładunku.1
T-W-3Budowa nadwozi pojazdów i urządzenia do unieruchamiania.1
T-W-4Sposoby mocowania.2
T-W-5Ładunki znormalizowane i częściowo znormalizowane (formy geometryczne).1
T-W-6Wymagania odnośnie niektórych szczególnych ładunków.1
T-W-7Planowanie przewozu ładunku.1
T-W-8Podstawy prawne przewozu osób.1
T-W-9Umowa o przewóz.1
T-W-10Obowiązki stron umowy przewozu.1
T-W-11Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego.1
T-W-12Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia przewozu.1
T-W-13Urządzenia bezpieczeństwa czynnego.1
T-W-14Urządzenia bezpieczeństwa biernego.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Przedstawienie zakresu i formy projektu.3
A-P-2Konsultacje wykonanych etapów projektu5
A-P-3Realizacja projektu.20
A-P-4Przygotowanie do prezentacji.5
A-P-5Prezentacja projektu.2
A-P-6Obecność na zajęciach15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C28-2_W01Student wie jak bezpiecznie przewozić osoby i ładunki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
Cel przedmiotuC-3Poznanie bezpiecznego przewozu osób.
C-2Poznanie elektronicznych urządzeń wspomagających pracę kierującego oraz urządzeń bezpieczeństwa biernego.
C-1Poznanie potrzeb przewozu i mocowania ładunków, urządzeń do unieruchamiania oraz sposobów mocowania ładunków.
Treści programoweT-W-11Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego.
T-W-12Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu opóźnienia przewozu.
T-W-13Urządzenia bezpieczeństwa czynnego.
T-W-14Urządzenia bezpieczeństwa biernego.
T-W-10Obowiązki stron umowy przewozu.
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.
T-W-2Potrzeba mocowania ładunku.
T-W-3Budowa nadwozi pojazdów i urządzenia do unieruchamiania.
T-W-4Sposoby mocowania.
T-W-5Ładunki znormalizowane i częściowo znormalizowane (formy geometryczne).
T-W-6Wymagania odnośnie niektórych szczególnych ładunków.
T-W-7Planowanie przewozu ładunku.
T-W-8Podstawy prawne przewozu osób.
T-W-9Umowa o przewóz.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe przepisy i zasady ogólne dotyczące bezpiecznego przewozu ładunków i osób.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C28-2_U01Student: - ma umiejętność planowania bezpiecznego przewozu ładunków i osób, - ma umiejętność pracy w zespole i indywidualnego rozwiązywania zadań problemowych, - ma umiejętność świadomej odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Poznanie bezpiecznego przewozu osób.
C-2Poznanie elektronicznych urządzeń wspomagających pracę kierującego oraz urządzeń bezpieczeństwa biernego.
C-1Poznanie potrzeb przewozu i mocowania ładunków, urządzeń do unieruchamiania oraz sposobów mocowania ładunków.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę bezpiecznego przewozu wybranego ładunku lub bezpiecznego przewozu osób. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0