Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Certyfikacja w transporcie drogowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Certyfikacja w transporcie drogowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW7 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość przepisów ruchu drogowego.
W-2Znajomość pojęć: bezpieczeństwo czynne oraz bierne.
W-3Znajomość podstawowych przepisów dotyczących aspektów ochrony środowiska w transporcie drogowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z możliwościami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przygotowanie zadania związanego z tematyką projektu.15
15
wykłady
T-W-1Omówienie przepisów ruchu drogowego.5
T-W-2Przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem na drogach.5
T-W-3Przedstawienie problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska przez środki transportu drogowego.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo na zajęciach.15
A-P-2Opracowanie zagadnień związanych z przedmiotem.10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład w formie prezentacji.
M-2Przygotowanie projektu.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład - zaliczenie ustne.
S-2Ocena formująca: Projekt - zaliczenie zadanego projektu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-2_W01
Wiedza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
IT_1A_W19, IT_1A_W20, IT_1A_W25C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-2_U01
Nabycie umiejętności w zakresie stosowania wymagań technicznych i formalno-prawnych dotyczących dopuszczenia pojazdów i ich elementów do ruchu.
IT_1A_U15, IT_1A_U19, IT_1A_U20C-1T-P-1M-2, M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C22-2_K01
Posiada zdolność stosowania i propagowania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-P-1M-2, M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-2_W01
Wiedza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-2_U01
Nabycie umiejętności w zakresie stosowania wymagań technicznych i formalno-prawnych dotyczących dopuszczenia pojazdów i ich elementów do ruchu.
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C22-2_K01
Posiada zdolność stosowania i propagowania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. Sławomir Dorosiewicz, Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników., ITS, Warszawa, 2011, 1
  2. I. Mitraszewska, Podręcznik dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym., ITS, Warszawa, 2006
  3. Krystyna Bentkowska-Senator, Transport samochodowy ładunków., ITS, Warszawa, 2011
  4. Leszek Mindura, Technologie transportowe, WNITE, Radom, 2014

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przygotowanie zadania związanego z tematyką projektu.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Omówienie przepisów ruchu drogowego.5
T-W-2Przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem na drogach.5
T-W-3Przedstawienie problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska przez środki transportu drogowego.5
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo na zajęciach.15
A-P-2Opracowanie zagadnień związanych z przedmiotem.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-2_W01Wiedza w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W19ma podstawową wiedzę w zakresie budowy obiektów infrastrukturalnych transportu
IT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z możliwościami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-1Omówienie przepisów ruchu drogowego.
T-W-2Przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem na drogach.
T-W-3Przedstawienie problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska przez środki transportu drogowego.
Metody nauczaniaM-2Przygotowanie projektu.
M-1Wykład w formie prezentacji.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Projekt - zaliczenie zadanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczającej wiedzy w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełną wiedzę w zakresie przedmiotu ale orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełną wiedzę ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna.
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-2_U01Nabycie umiejętności w zakresie stosowania wymagań technicznych i formalno-prawnych dotyczących dopuszczenia pojazdów i ich elementów do ruchu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U15potrafi sformułować specyfikację prostych procesów logistycznych i systemów transportowych
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z możliwościami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
Treści programoweT-P-1Przygotowanie zadania związanego z tematyką projektu.
Metody nauczaniaM-2Przygotowanie projektu.
M-1Wykład w formie prezentacji.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Projekt - zaliczenie zadanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających umiejętności w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne umiejętności w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne umiejętności w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne umiejętności ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego umiejętności nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C22-2_K01Posiada zdolność stosowania i propagowania wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w transporcie drogowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z możliwościami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
Treści programoweT-W-1Omówienie przepisów ruchu drogowego.
T-W-2Przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem na drogach.
T-W-3Przedstawienie problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska przez środki transportu drogowego.
T-P-1Przygotowanie zadania związanego z tematyką projektu.
Metody nauczaniaM-2Przygotowanie projektu.
M-1Wykład w formie prezentacji.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Projekt - zaliczenie zadanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiadł wystarczających kompetencji w danym zagadnieniu.
3,0Student posiadł minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu.
3,5Student posiada nie pełne kompetencje w zakresie przedmiotu i orientuje się słabo w zadanej dziedzinie.
4,0Student posiada nie pełne kompetencje ale orientuje się sprawnie w zakresie przedmiotu.
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w dziedzinie przedmiotu ale jego kompetencje nie są jeszcze pełne.
5,0Student posiadł pełne kompetencje w zakresie przedmiotu.