Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Eksploatacja pojazdów samochodowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Eksploatacja pojazdów samochodowych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Lisowski <Maciej.Lisowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 45 3,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z podstaw konstrukcji maszyn,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiadomości dotyczących prawidłowego procesu użytkowania pojazdów samochodowych, gospodarki pojazdami, badania stanu technicznego samochodu, zasad projektowania obiektów zaplecza technicznego motoryzacji i metod kontroli jakości wykonanych napraw
C-2Nabycie umiejętności organizowania i wykonywania czynności eksploatacyjnych pojazdów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań pojazdów4
T-L-2Ogólne zasady eksploatacji pojazdów4
T-L-3Badanie techniczne pojazdu na SKP4
T-L-4Organizacja obsługi technicznej pojazdów4
T-L-5Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych o ZI i o ZS5
T-L-6Zasady eksploatacji i wymagania dla układów zasilania LPG4
T-L-7Eksploatacja i kontrola układów hamulcowych4
T-L-8Ocena właściwości ruchowych pojazdu4
T-L-9Metody podtrzymania stanu zdatności użytkowej elementów i zespołów pojazdu4
T-L-10Zakres czynności obsługowych wykonywanych w ramach obsługi codziennej4
T-L-11Organizacja obsługi technicznej pojazdów4
45
wykłady
T-W-1Systemy obsługiwania - obsługowo naprawczy, - planowo zapobiegawczy, - według stanu technicznego.2
T-W-2Gospodarka pojazdami samochodowymi - podstawowe dokumenty w stacji obsługi, - podstawowe dokumenty pracy kierowcy i samochodu, - nowoczesne rozwiązania rejestracji pracy pojazdu i kierowcy.2
T-W-3Badania stanu technicznego w eksploatacji - sprzęt diagnostyczny, - aspekty prawne badań technicznych samochodu, - stan techniczny a bezpieczeństwo ruchu, - obowiązkowe badania techniczne.3
T-W-4Zaplecze techniczne transportu samochodowego - stacje obsługi, - zajezdnie samochodowe, - garaże, - parkingi3
T-W-5Zasady projektowania obiektów zaplecza technicznego motoryzacji - wymagania techniczne, - lokalizacja, - wymagania archtektoniczno budowlane - instalacje technologiczne - stanowiska pracy - garaże i place postojowe - pomieszczenia biurowe - pomieszczenia socjalne4
T-W-6Metody kontroli jakości napraw - pomiary nadwozia - pomiary geometrii zawieszenia1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Wykonanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczeń laboratoriów30
75
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Przedmiot realizowany jest za pomocą metod podających problemowych Wykłady realizowane są jako informacyjne i problemowe. Forma problemowa wymaga wcześniejszego wstępnego przygotowania studenta.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są metodami praktycznymi: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykłady oceniane są oceną formującą i podsumowującą.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są oceną formującą po każdym ćwiczeniu. Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne mogą również na początku ćwiczenia lub w jego trakcie sprawdzać stopień przygotowania do odbywanego ćwiczenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C18-a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe elementy zaplecza technicznego motoryzacji, - opisać czynności obsługowe, - znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.
IT_1A_W04, IT_1A_W17, IT_1A_W22C-2T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-10, T-L-5, T-L-3, T-L-6M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C18-a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - prawidłowo eksploatować pojazd, jego elementy składowe i układy, - organizować przebieg obsługi pojazdu, - stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - wykonać podstawowe czynności obsługowe i diagnostyczne samochodu i jego elementów składowych
IT_1A_U16, IT_1A_U20C-2T-L-8, T-L-9, T-L-11, T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-7, T-L-10, T-L-5, T-L-3, T-L-6M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C18-a_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe elementy zaplecza technicznego motoryzacji, - opisać czynności obsługowe, - znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.
2,0
3,0student wymienia podstawowe aspekty procesu eksploatacji samochodu
3,5opisuje czunności obsługowe
4,0wie jak rozpoznać stan techniczny samochodu i jego elementów
4,5wie jak dobrać zakres czynności obsługowych do założonych warunków eksploatacji
5,0wie jakie dane potrzebne są do opracowania projektu obiektu zaplecza technicznego transportu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C18-a_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - prawidłowo eksploatować pojazd, jego elementy składowe i układy, - organizować przebieg obsługi pojazdu, - stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - wykonać podstawowe czynności obsługowe i diagnostyczne samochodu i jego elementów składowych
2,0
3,0potrafi prawidłowo eksploatować pojazd
3,5potrafi stosować zasady BHP podczas typowych czynności obsługowych
4,0potrafi zorganizować przebieg obsługi pojazdu
4,5potrafi zaproponować metodę obsługi i zorganizować przebieg czynności obsługowych, potrafi przeprowadzić czynności diagnostyczne pojazdu i jego podzespołów
5,0potrafi ocenić jakość wykonanej obsługi i wskazać błędy podczas jej wykonywania, potrafi interpretować wyniki pomiarów i wyciągać poprawne wnioski

Literatura podstawowa

  1. Gronowicz J., Eksploatacja techniczna i utrzymanie samochodów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1997, drugie
  2. Abramek K., Uzdowski M., Podstawy obsługiwania i napraw, WKiŁ, Warszawa, 2009, pierwsze
  3. Hebda M., Mazur T., Pelc H., Teoria eksploatacji pojazdów, WKiŁ, Warszawa, 1978
  4. Kaźmierczak J., Eksploatacja systemów technicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Hebda M., Niziński S., Pelc H., Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych, WKiŁ, Warszawa, 1980
  2. Sitek K., Diagnostyka samochodowa, AUTO, Warszawa, 1999
  3. Gunther H., Diagnozowanie silników wysokoprężnych, WKiŁ, Warszawa, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań pojazdów4
T-L-2Ogólne zasady eksploatacji pojazdów4
T-L-3Badanie techniczne pojazdu na SKP4
T-L-4Organizacja obsługi technicznej pojazdów4
T-L-5Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych o ZI i o ZS5
T-L-6Zasady eksploatacji i wymagania dla układów zasilania LPG4
T-L-7Eksploatacja i kontrola układów hamulcowych4
T-L-8Ocena właściwości ruchowych pojazdu4
T-L-9Metody podtrzymania stanu zdatności użytkowej elementów i zespołów pojazdu4
T-L-10Zakres czynności obsługowych wykonywanych w ramach obsługi codziennej4
T-L-11Organizacja obsługi technicznej pojazdów4
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systemy obsługiwania - obsługowo naprawczy, - planowo zapobiegawczy, - według stanu technicznego.2
T-W-2Gospodarka pojazdami samochodowymi - podstawowe dokumenty w stacji obsługi, - podstawowe dokumenty pracy kierowcy i samochodu, - nowoczesne rozwiązania rejestracji pracy pojazdu i kierowcy.2
T-W-3Badania stanu technicznego w eksploatacji - sprzęt diagnostyczny, - aspekty prawne badań technicznych samochodu, - stan techniczny a bezpieczeństwo ruchu, - obowiązkowe badania techniczne.3
T-W-4Zaplecze techniczne transportu samochodowego - stacje obsługi, - zajezdnie samochodowe, - garaże, - parkingi3
T-W-5Zasady projektowania obiektów zaplecza technicznego motoryzacji - wymagania techniczne, - lokalizacja, - wymagania archtektoniczno budowlane - instalacje technologiczne - stanowiska pracy - garaże i place postojowe - pomieszczenia biurowe - pomieszczenia socjalne4
T-W-6Metody kontroli jakości napraw - pomiary nadwozia - pomiary geometrii zawieszenia1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Wykonanie sprawozdań i przygotowanie do zaliczeń laboratoriów30
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do egzaminu10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C18-a_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe elementy zaplecza technicznego motoryzacji, - opisać czynności obsługowe, - znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności organizowania i wykonywania czynności eksploatacyjnych pojazdów
Treści programoweT-W-1Systemy obsługiwania - obsługowo naprawczy, - planowo zapobiegawczy, - według stanu technicznego.
T-W-3Badania stanu technicznego w eksploatacji - sprzęt diagnostyczny, - aspekty prawne badań technicznych samochodu, - stan techniczny a bezpieczeństwo ruchu, - obowiązkowe badania techniczne.
T-W-4Zaplecze techniczne transportu samochodowego - stacje obsługi, - zajezdnie samochodowe, - garaże, - parkingi
T-W-5Zasady projektowania obiektów zaplecza technicznego motoryzacji - wymagania techniczne, - lokalizacja, - wymagania archtektoniczno budowlane - instalacje technologiczne - stanowiska pracy - garaże i place postojowe - pomieszczenia biurowe - pomieszczenia socjalne
T-W-6Metody kontroli jakości napraw - pomiary nadwozia - pomiary geometrii zawieszenia
T-W-2Gospodarka pojazdami samochodowymi - podstawowe dokumenty w stacji obsługi, - podstawowe dokumenty pracy kierowcy i samochodu, - nowoczesne rozwiązania rejestracji pracy pojazdu i kierowcy.
T-L-8Ocena właściwości ruchowych pojazdu
T-L-9Metody podtrzymania stanu zdatności użytkowej elementów i zespołów pojazdu
T-L-11Organizacja obsługi technicznej pojazdów
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań pojazdów
T-L-2Ogólne zasady eksploatacji pojazdów
T-L-4Organizacja obsługi technicznej pojazdów
T-L-7Eksploatacja i kontrola układów hamulcowych
T-L-10Zakres czynności obsługowych wykonywanych w ramach obsługi codziennej
T-L-5Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych o ZI i o ZS
T-L-3Badanie techniczne pojazdu na SKP
T-L-6Zasady eksploatacji i wymagania dla układów zasilania LPG
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są metodami praktycznymi: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są oceną formującą po każdym ćwiczeniu. Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne mogą również na początku ćwiczenia lub w jego trakcie sprawdzać stopień przygotowania do odbywanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wymienia podstawowe aspekty procesu eksploatacji samochodu
3,5opisuje czunności obsługowe
4,0wie jak rozpoznać stan techniczny samochodu i jego elementów
4,5wie jak dobrać zakres czynności obsługowych do założonych warunków eksploatacji
5,0wie jakie dane potrzebne są do opracowania projektu obiektu zaplecza technicznego transportu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C18-a_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - prawidłowo eksploatować pojazd, jego elementy składowe i układy, - organizować przebieg obsługi pojazdu, - stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, - wykonać podstawowe czynności obsługowe i diagnostyczne samochodu i jego elementów składowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Nabycie umiejętności organizowania i wykonywania czynności eksploatacyjnych pojazdów
Treści programoweT-L-8Ocena właściwości ruchowych pojazdu
T-L-9Metody podtrzymania stanu zdatności użytkowej elementów i zespołów pojazdu
T-L-11Organizacja obsługi technicznej pojazdów
T-L-1Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań pojazdów
T-L-2Ogólne zasady eksploatacji pojazdów
T-L-4Organizacja obsługi technicznej pojazdów
T-L-7Eksploatacja i kontrola układów hamulcowych
T-L-10Zakres czynności obsługowych wykonywanych w ramach obsługi codziennej
T-L-5Ogólne zasady eksploatacji silników spalinowych o ZI i o ZS
T-L-3Badanie techniczne pojazdu na SKP
T-L-6Zasady eksploatacji i wymagania dla układów zasilania LPG
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są metodami praktycznymi: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są oceną formującą po każdym ćwiczeniu. Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne mogą również na początku ćwiczenia lub w jego trakcie sprawdzać stopień przygotowania do odbywanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi prawidłowo eksploatować pojazd
3,5potrafi stosować zasady BHP podczas typowych czynności obsługowych
4,0potrafi zorganizować przebieg obsługi pojazdu
4,5potrafi zaproponować metodę obsługi i zorganizować przebieg czynności obsługowych, potrafi przeprowadzić czynności diagnostyczne pojazdu i jego podzespołów
5,0potrafi ocenić jakość wykonanej obsługi i wskazać błędy podczas jej wykonywania, potrafi interpretować wyniki pomiarów i wyciągać poprawne wnioski