Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Elektrotechnika i elektronika samochodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elektrotechnika i elektronika samochodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>, Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>, Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 45 3,00,38zaliczenie
wykładyW4 30 3,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Fizyka
W-2Elektrotechnika i elektronika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z budową i zasadami działania urządzeń wchodzących w skład obwodów głównych pojazdów samochodowych: zasilania, rozruchu, zapłonu, oświetlenia.
C-2Ukształtowanie umiejętności badania obwodów głównych w pojeździe z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja zajęć laboratoryjnych i szkolenie BHP3
T-L-2Badanie i kontrola elektrycznego układu zasilania (prądnice)3
T-L-3Badanie i kontrola elektrycznego obwodu zasilania (alternatory)3
T-L-4Badanie i kontrola aparatu zapłonowego (klasycznego, bezstykowego)6
T-L-5Badania oscyloskopowe układu zapłonowego6
T-L-6Badanie mikroskopowe i pomiary elektryczne układów wtryskowowych6
T-L-7Badanie i kontrola obwodu rozruchu3
T-L-8Badanie i kotrola oświetlenia pojazdu3
T-L-9Badanie przyrządów kontrolno-pomiarowych6
T-L-10Badanie i obsługa akumulatorów rozruchowych6
45
wykłady
T-W-1Rodzaje i funkcje instalacji zasilania w pojazdach samochodowych.2
T-W-2Budowa i działanie obwodu zasilania: prądnice, regulatory napięcia, wyłączniki prądu zwrotnego, ograniczniki prądu, charakterystyki obciążeniowe.6
T-W-3Budowa i działanie obwodu zasilania: alternatory, regulatory napięcia, układy prostownicze, charakterystyki obciążeniowe.6
T-W-4Budowa i działanie obwodu rozruchu: rozruszniki, urządzenia ułatwiające rozruch, akumulatory rozruchowe, charakterystyki eksploatacyjne.6
T-W-5Budowa i działanie obwodu zapłonowego: aparaty zapłonowe, cewki, rozdzielacze wysokiego napięcia, świece, regulatory odśrodkowe i podciśnieniowe, charakterystyki eksploatacyjne.6
T-W-6Budowa i działanie oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego pojazdu: podstawowe wielkości fotomeryczne, żarówki, LED, reflektory, inteligentne systemy oświetlenia.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.10
A-L-2Opracowanie wyników laboratorium w formie sprawozdania.10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów.10
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach.45
75
wykłady
A-W-1Przygotowanie się do egzaminu końcowego w formie ustnej.20
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.25
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń obiętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C26_W01
Student potrafi scharakteryzować i opisać budowę oraz zasadę działania elementów obwodów głównych pojazdu, jak również wskazać i wytłumaczyć ich wpływ na pracę innych podzespołów.
IT_1A_W03, IT_1A_W17C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C26_U01
Student potrafi wskazać i eliminiwać typowe usterki elementów obwodów głównych pojazdów samochodowych, jak również wykazać się umiejętnością prowadzenia podstawowych pomiarów elektrycznych, przy umiejętności doboru i obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych.
IT_1A_U12, IT_1A_U01C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-L-9, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C26_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie również postępował zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
IT_1A_K01, IT_1A_K03C-2, C-1M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C26_W01
Student potrafi scharakteryzować i opisać budowę oraz zasadę działania elementów obwodów głównych pojazdu, jak również wskazać i wytłumaczyć ich wpływ na pracę innych podzespołów.
2,0Student nie potrafi przedstawić budowy i zasady działania najważniejszych elementów obwodów głównych pojazdu.
3,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania najważniejszych elementów obwodów głównych pojazdu, wykazując minimum programowe.
3,5Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania najważniejszych elementów głównych pojazdu, w odniesieniu do innych podzespołów.
4,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania większości elementów obwodów głównych pojazdów, scharakteryzować ich parametry robocze oraz ocenić wpływ na działanie innych podzespołów.
4,5Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania wszystkich elementów obwodów głównych pojazdu, scharakteryzować ich parametry robocze i charakterystyki pracy oraz ocenić i omówić wpływ na działanie innych podzespołów.
5,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania wszystkich elementów obwodów głównych pojazdu, scharakteryzować ich prarametry robocze, charakterystyki pracy i warunki doboru dla dlanego rozwiązania. Potrafi również ocenić i omówić wpływ na działanie innych podzespołów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C26_U01
Student potrafi wskazać i eliminiwać typowe usterki elementów obwodów głównych pojazdów samochodowych, jak również wykazać się umiejętnością prowadzenia podstawowych pomiarów elektrycznych, przy umiejętności doboru i obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych.
2,0Student nie potrafi wskazać możliwych usterek elementów obwodów głównych, jak również nie orientuje się w sposobie prowadzenia podstawowych pomiarów.
3,0Student potrafi wskazać ważniejsze usterki elementów obwodów głównych i przeprowadzić elementarne pomiary wymagane przy ich kontroli.
3,5Student potrafi wskazać ważniejsze usterki elementów obwodów głównych i przeprowadzić większość pomiarów wymaganych przy ich kontroli.
4,0Student potrafi wskazać większość usterek elementów obwodów głównych i zaproponować możliwości ich usunięcia. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych dla weryfikacji badanych urządzeń.
4,5Student potrafi wskazać i scharakteryzować niemal wszystkie usterki obwodów głównych i zaproponować możliwości ich usunięcia. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych dla weryfikacji badanych urządzeń.
5,0Student potrafi wskazać i scharakteryzować wszystkie usterki obwodów głównych, zaproponować i w miarę możliwości przeprowadzić ich usunięcie. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych, z gruntowną znajomością stosowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C26_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie również postępował zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również nie zna podstawowych przepisów wymaganych przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
3,0Student potrafi pracować w grupie i zna podstawowe przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
4,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania i zadbać o własny warsztat pracy. Potrafi również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
4,5Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania i zadbać o wspólny warsztat pracy. Potrafi również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować jądo efektywnego działania, zadbać o wspólny warsztat pracy i wprowadzać usprawnienia poprawiające wydajność zespołu. Potrafi również przedstawić i gruntownie omówić przepisy wymagane przy prowadzeniu pomiarów elektrycznych.

Literatura podstawowa

  1. Herner Anthon, Riehl Hans-Jurgen, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, 4
  2. Gruszczyński Eugeniusz, Poradnik do ćwiczeń laboratoryjnych z wybranych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w budowie pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996, 1, Skrypt akademicki
  3. Danielecki Krzysztof, Elektroniczne systemy wtryskowo-zapłonowe, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001, 1, Skrypt akademicki
  4. Dziubiński Mieczysław, Badania elektronicznych urządzeń pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, Lublin, 2004, 1
  5. Dziubiński Mieczysław, Ocioszyński Jerzy, Walusiak Stanisław, Elektrotechnika i elektronika samochodowa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 1998, 1, Sktypt akademicki

Literatura dodatkowa

  1. Ocioszyński Jerzy, Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2010, 11, Podręcznik dla technikum
  2. Drzewiecki Piotr, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, Wydawnictwo "KaBe", Krosno, 2006, 1
  3. Pacholski Krzysztof, Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2011, 1, Podręcznik dla technikum
  4. Demidowicz Ryszard, Oświetlenie w moim samochodzie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2004, 1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja zajęć laboratoryjnych i szkolenie BHP3
T-L-2Badanie i kontrola elektrycznego układu zasilania (prądnice)3
T-L-3Badanie i kontrola elektrycznego obwodu zasilania (alternatory)3
T-L-4Badanie i kontrola aparatu zapłonowego (klasycznego, bezstykowego)6
T-L-5Badania oscyloskopowe układu zapłonowego6
T-L-6Badanie mikroskopowe i pomiary elektryczne układów wtryskowowych6
T-L-7Badanie i kontrola obwodu rozruchu3
T-L-8Badanie i kotrola oświetlenia pojazdu3
T-L-9Badanie przyrządów kontrolno-pomiarowych6
T-L-10Badanie i obsługa akumulatorów rozruchowych6
45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje i funkcje instalacji zasilania w pojazdach samochodowych.2
T-W-2Budowa i działanie obwodu zasilania: prądnice, regulatory napięcia, wyłączniki prądu zwrotnego, ograniczniki prądu, charakterystyki obciążeniowe.6
T-W-3Budowa i działanie obwodu zasilania: alternatory, regulatory napięcia, układy prostownicze, charakterystyki obciążeniowe.6
T-W-4Budowa i działanie obwodu rozruchu: rozruszniki, urządzenia ułatwiające rozruch, akumulatory rozruchowe, charakterystyki eksploatacyjne.6
T-W-5Budowa i działanie obwodu zapłonowego: aparaty zapłonowe, cewki, rozdzielacze wysokiego napięcia, świece, regulatory odśrodkowe i podciśnieniowe, charakterystyki eksploatacyjne.6
T-W-6Budowa i działanie oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego pojazdu: podstawowe wielkości fotomeryczne, żarówki, LED, reflektory, inteligentne systemy oświetlenia.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.10
A-L-2Opracowanie wyników laboratorium w formie sprawozdania.10
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia laboratoriów.10
A-L-4Uczestnictwo w zajęciach.45
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie się do egzaminu końcowego w formie ustnej.20
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.25
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.30
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C26_W01Student potrafi scharakteryzować i opisać budowę oraz zasadę działania elementów obwodów głównych pojazdu, jak również wskazać i wytłumaczyć ich wpływ na pracę innych podzespołów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności badania obwodów głównych w pojeździe z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
C-1Zapoznanie studentów z budową i zasadami działania urządzeń wchodzących w skład obwodów głównych pojazdów samochodowych: zasilania, rozruchu, zapłonu, oświetlenia.
Treści programoweT-W-2Budowa i działanie obwodu zasilania: prądnice, regulatory napięcia, wyłączniki prądu zwrotnego, ograniczniki prądu, charakterystyki obciążeniowe.
T-W-1Rodzaje i funkcje instalacji zasilania w pojazdach samochodowych.
T-W-3Budowa i działanie obwodu zasilania: alternatory, regulatory napięcia, układy prostownicze, charakterystyki obciążeniowe.
T-W-5Budowa i działanie obwodu zapłonowego: aparaty zapłonowe, cewki, rozdzielacze wysokiego napięcia, świece, regulatory odśrodkowe i podciśnieniowe, charakterystyki eksploatacyjne.
T-W-4Budowa i działanie obwodu rozruchu: rozruszniki, urządzenia ułatwiające rozruch, akumulatory rozruchowe, charakterystyki eksploatacyjne.
T-W-6Budowa i działanie oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego pojazdu: podstawowe wielkości fotomeryczne, żarówki, LED, reflektory, inteligentne systemy oświetlenia.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń obiętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przedstawić budowy i zasady działania najważniejszych elementów obwodów głównych pojazdu.
3,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania najważniejszych elementów obwodów głównych pojazdu, wykazując minimum programowe.
3,5Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania najważniejszych elementów głównych pojazdu, w odniesieniu do innych podzespołów.
4,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania większości elementów obwodów głównych pojazdów, scharakteryzować ich parametry robocze oraz ocenić wpływ na działanie innych podzespołów.
4,5Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania wszystkich elementów obwodów głównych pojazdu, scharakteryzować ich parametry robocze i charakterystyki pracy oraz ocenić i omówić wpływ na działanie innych podzespołów.
5,0Student potrafi przedstawić budowę i zasadę działania wszystkich elementów obwodów głównych pojazdu, scharakteryzować ich prarametry robocze, charakterystyki pracy i warunki doboru dla dlanego rozwiązania. Potrafi również ocenić i omówić wpływ na działanie innych podzespołów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C26_U01Student potrafi wskazać i eliminiwać typowe usterki elementów obwodów głównych pojazdów samochodowych, jak również wykazać się umiejętnością prowadzenia podstawowych pomiarów elektrycznych, przy umiejętności doboru i obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności badania obwodów głównych w pojeździe z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
C-1Zapoznanie studentów z budową i zasadami działania urządzeń wchodzących w skład obwodów głównych pojazdów samochodowych: zasilania, rozruchu, zapłonu, oświetlenia.
Treści programoweT-W-2Budowa i działanie obwodu zasilania: prądnice, regulatory napięcia, wyłączniki prądu zwrotnego, ograniczniki prądu, charakterystyki obciążeniowe.
T-W-1Rodzaje i funkcje instalacji zasilania w pojazdach samochodowych.
T-W-3Budowa i działanie obwodu zasilania: alternatory, regulatory napięcia, układy prostownicze, charakterystyki obciążeniowe.
T-W-5Budowa i działanie obwodu zapłonowego: aparaty zapłonowe, cewki, rozdzielacze wysokiego napięcia, świece, regulatory odśrodkowe i podciśnieniowe, charakterystyki eksploatacyjne.
T-W-4Budowa i działanie obwodu rozruchu: rozruszniki, urządzenia ułatwiające rozruch, akumulatory rozruchowe, charakterystyki eksploatacyjne.
T-W-6Budowa i działanie oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego pojazdu: podstawowe wielkości fotomeryczne, żarówki, LED, reflektory, inteligentne systemy oświetlenia.
T-L-9Badanie przyrządów kontrolno-pomiarowych
T-L-2Badanie i kontrola elektrycznego układu zasilania (prądnice)
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda eksponująca / filmy tematyczne
M-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń obiętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wskazać możliwych usterek elementów obwodów głównych, jak również nie orientuje się w sposobie prowadzenia podstawowych pomiarów.
3,0Student potrafi wskazać ważniejsze usterki elementów obwodów głównych i przeprowadzić elementarne pomiary wymagane przy ich kontroli.
3,5Student potrafi wskazać ważniejsze usterki elementów obwodów głównych i przeprowadzić większość pomiarów wymaganych przy ich kontroli.
4,0Student potrafi wskazać większość usterek elementów obwodów głównych i zaproponować możliwości ich usunięcia. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych dla weryfikacji badanych urządzeń.
4,5Student potrafi wskazać i scharakteryzować niemal wszystkie usterki obwodów głównych i zaproponować możliwości ich usunięcia. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych dla weryfikacji badanych urządzeń.
5,0Student potrafi wskazać i scharakteryzować wszystkie usterki obwodów głównych, zaproponować i w miarę możliwości przeprowadzić ich usunięcie. Posiada również umiejętność prowadzenia pomiarów alternatywnych, z gruntowną znajomością stosowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C26_K01Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, będzie również postępował zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami obowiązującymi w miejscu przyszłego zatrudnienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności badania obwodów głównych w pojeździe z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
C-1Zapoznanie studentów z budową i zasadami działania urządzeń wchodzących w skład obwodów głównych pojazdów samochodowych: zasilania, rozruchu, zapłonu, oświetlenia.
Metody nauczaniaM-3Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń obiętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również nie zna podstawowych przepisów wymaganych przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
3,0Student potrafi pracować w grupie i zna podstawowe przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
4,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania i zadbać o własny warsztat pracy. Potrafi również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
4,5Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania i zadbać o wspólny warsztat pracy. Potrafi również przedstawić i omówić przepisy wymagane przy przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować jądo efektywnego działania, zadbać o wspólny warsztat pracy i wprowadzać usprawnienia poprawiające wydajność zespołu. Potrafi również przedstawić i gruntownie omówić przepisy wymagane przy prowadzeniu pomiarów elektrycznych.