Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy eksploatacji technicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy eksploatacji technicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Lisowski <Maciej.Lisowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 1,30,38zaliczenie
wykładyW4 30 2,70,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z podstaw konstrukcji maszyn,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiadomości dotyczących prawidłowego procesu użytkowania pojazdów samochodowych. Poznanie podstawowych rodzajów zużycia i starzenia współpracujących elementów maszyn. Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności oceny wpływu różnych warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu. Poznanie i umiejętność przeprowadzenia różnych rodzajów obsług maszyn ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu drogowego. Poznanie różnych sposobów (modeli) użytkowania samochodów. Zdobycie podstawowej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności rozpoznawania stanu technicznego pojazdu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności wykonywanych przy samochodzie1
T-L-2Eksploatacja i czynności obsługowe samochodowych silników sspalinowych O ZI i o ZS2
T-L-3Czynności obsługowe układów kierowniczych2
T-L-4Czynności obsługowe układów hamulcowych2
T-L-5Czynności obsługowe układu zawieszenia2
T-L-6Czynności obsługowe układu napędowego2
T-L-7Eksploatacja i czynności obsługowe nadwozia2
T-L-8Eksploatacja i czynności obsługowe instalacji elektrycznej2
15
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje eksploatacji1
T-W-2Tendencje i przyczyny zmian w eksploatacji1
T-W-3Stan techniczny obiektu i jego zmiany w procesie eksploatacji - kryterium techniczne (krzywa Lorenza), - kryterium ekonomiczne, - kryterium technologiczne, - kryterium ekologiczne.2
T-W-4Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu: - warunki drogowe, - warunki jazdy, - warunki transportowe, - warunki klimatyczno przyrodnicze, - warunki sezonowe, - warunki społeczne (czynnik ludzki)2
T-W-5Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn - warstwa wierzchnia, - tribologiczne procesy zużycia.2
T-W-6Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - zużycie ścierne - przez ziarna umocowane - w obecności ścierniwa - w masie ściernej - zużycie adhezyjne - I rodzaju - II rodzaju - zużycie przez utlenianie - zużycie zmęczeniowe - gruzełkowe (pitting) - cierno korozyjne (fretting)2
T-W-7Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - erozyjne procesy zużycia - erozja w strumieniu cząstek ciała stałego (deformacyjna i ścinająca) - erozja w strumieniu cząstek cieczy - hydrościeranie (ciecz + ciało stałe) - kawitacja2
T-W-8Ocena niezawodności obiektów - uszkodzenia, - niezawodność, - uszkadzalność, - trwałość, - słabe ogniwa.2
T-W-9Użytkowanie samochodów - charakterystyka pojazdów samochodowych, - charakterystyka pasażerów i ładunków, - modele procesów użytkowania.2
T-W-10Obsługiwanie samochodów - resurs międzyobsługowy, - potencjał eksploatacyjny, - metody obsługiwania2
T-W-11Diagnostyka techniczna - wiadomości ogólne, - metody diagnostyczne - efektywność pracy i straty wewnętrzne, - szczelność, - procesy wibroakustyczne (drgania), - zjawiska termiczne, - stan materiałów eksploatacyjnych, - parametry struktury.4
T-W-12Diagnostyka techniczna pojazdu - ścieżka diagnostyczna, - diagnostyka układu hamulcowego, - diagnostyka układu kierowniczego, - diagnostyka zawieszenia, - diagnostyka kół i ogumienia, - diagnostyka instalacji elektrycznej,4
T-W-13Diagnostyka silnika i układów silnika - diagnostyka silnika, - diagnostyka układu smarowania, - diagnostyka układu zasilania, - diagnostyka układu chłodzenia, - diagnostyka układu zapłonowego.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń lab.2
A-L-3Wykonanie sprawozdania i przygotowanie do zaliczenia16
33
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów10
A-W-3przygotowanie do egzaminu28
68

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Przedmiot realizowany jest za pomocą metod podających, problemowych i praktycznych. Wykłady realizowane są jako informacyjne i problemowe. Forma problemowa wymaga wcześniejszego wstępnego przygotowania studenta.
M-2Metody praktyczne realizowane są w formie typowych ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykłady oceniane są oceną formującą i podsumowującą.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są oceną formującą po każdym ćwiczeniu. Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne mogą również na początku ćwiczenia lub w jego trakcie sprawdzać stopień przygotowania do odbywanego ćwiczenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C19_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe zasady eksploatacji pojazdów samochodowych, elementów składowych i układów pojazdu, - znać typowe metody diagnostyczne w odniesieniu do pojazdów samochodowych, - znać procesy zużycia elementów maszyn, - znać warunki eksploatacji mające wpływ na stan techniczny samochodu
IT_1A_W17, IT_1A_W18C-1T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C19_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - wykonać podstawowe czynności obsługowe pojazdu, jego poszczególnych elementów i układów, - rozpoznać typowe procesy zużycia i zaproponować sposoby przeciwdziałania, - zaproponować metodę diagnostyczną do oceny obiektu.
IT_1A_U14, IT_1A_U16, IT_1A_U01, IT_1A_U04C-1T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C19_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe zasady eksploatacji pojazdów samochodowych, elementów składowych i układów pojazdu, - znać typowe metody diagnostyczne w odniesieniu do pojazdów samochodowych, - znać procesy zużycia elementów maszyn, - znać warunki eksploatacji mające wpływ na stan techniczny samochodu
2,0
3,0znajomość podstawowych pojęć z zakresu eksploatacji
3,5znajomość podstawowych zasad eksploatacji pojazdów samochodowych i elementów składowych samochodów, oraz znajomość typowych czynności obsługowych
4,0znajomość typowych metod diagnostycznych pojazdu i jego zespołów
4,5wymienia typowe rodzaje zużycia elementów pojazdu
5,0omawia rodzaje zużycia elementów pojazdu, podaje sposoby przeciwdziałania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C19_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - wykonać podstawowe czynności obsługowe pojazdu, jego poszczególnych elementów i układów, - rozpoznać typowe procesy zużycia i zaproponować sposoby przeciwdziałania, - zaproponować metodę diagnostyczną do oceny obiektu.
2,0
3,0student wykonuje typowe czynności obsługowe pojazdu i jego podzespołów
3,5rozpoznaje typowe procesy zużycia
4,0proponuje sposoby przeciwdziałania procesom zużycia
4,5potrafi dobrać metodę diagnostyczną do konkretnego przypadku oraz dobrać i umieć obsłużyć dostępne narzędzie lub przyrząd
5,0potrafi interpretować wyniki badań diagnostycznych, oszacować błędy i wyciągnąć odpowiednie wnioski

Literatura podstawowa

  1. Gronowicz J., Eksploatacja techniczna i utrzymanie pojazdów, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1997, 2
  2. Hebda M., Mazur T., Podstawy eksploatacji pojazdów samochodowych, WKiŁ, Warszawa, 1978
  3. Łuczak A., Mazur T., Fizyczne starzenie elementów maszyn, WNT, Warszawa, 1981

Literatura dodatkowa

  1. Uzdowski M., Abramek K., Garczyński K., Eksploatacja techniczna i naprawa, WKiŁ, Warszawa, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności wykonywanych przy samochodzie1
T-L-2Eksploatacja i czynności obsługowe samochodowych silników sspalinowych O ZI i o ZS2
T-L-3Czynności obsługowe układów kierowniczych2
T-L-4Czynności obsługowe układów hamulcowych2
T-L-5Czynności obsługowe układu zawieszenia2
T-L-6Czynności obsługowe układu napędowego2
T-L-7Eksploatacja i czynności obsługowe nadwozia2
T-L-8Eksploatacja i czynności obsługowe instalacji elektrycznej2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje eksploatacji1
T-W-2Tendencje i przyczyny zmian w eksploatacji1
T-W-3Stan techniczny obiektu i jego zmiany w procesie eksploatacji - kryterium techniczne (krzywa Lorenza), - kryterium ekonomiczne, - kryterium technologiczne, - kryterium ekologiczne.2
T-W-4Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu: - warunki drogowe, - warunki jazdy, - warunki transportowe, - warunki klimatyczno przyrodnicze, - warunki sezonowe, - warunki społeczne (czynnik ludzki)2
T-W-5Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn - warstwa wierzchnia, - tribologiczne procesy zużycia.2
T-W-6Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - zużycie ścierne - przez ziarna umocowane - w obecności ścierniwa - w masie ściernej - zużycie adhezyjne - I rodzaju - II rodzaju - zużycie przez utlenianie - zużycie zmęczeniowe - gruzełkowe (pitting) - cierno korozyjne (fretting)2
T-W-7Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - erozyjne procesy zużycia - erozja w strumieniu cząstek ciała stałego (deformacyjna i ścinająca) - erozja w strumieniu cząstek cieczy - hydrościeranie (ciecz + ciało stałe) - kawitacja2
T-W-8Ocena niezawodności obiektów - uszkodzenia, - niezawodność, - uszkadzalność, - trwałość, - słabe ogniwa.2
T-W-9Użytkowanie samochodów - charakterystyka pojazdów samochodowych, - charakterystyka pasażerów i ładunków, - modele procesów użytkowania.2
T-W-10Obsługiwanie samochodów - resurs międzyobsługowy, - potencjał eksploatacyjny, - metody obsługiwania2
T-W-11Diagnostyka techniczna - wiadomości ogólne, - metody diagnostyczne - efektywność pracy i straty wewnętrzne, - szczelność, - procesy wibroakustyczne (drgania), - zjawiska termiczne, - stan materiałów eksploatacyjnych, - parametry struktury.4
T-W-12Diagnostyka techniczna pojazdu - ścieżka diagnostyczna, - diagnostyka układu hamulcowego, - diagnostyka układu kierowniczego, - diagnostyka zawieszenia, - diagnostyka kół i ogumienia, - diagnostyka instalacji elektrycznej,4
T-W-13Diagnostyka silnika i układów silnika - diagnostyka silnika, - diagnostyka układu smarowania, - diagnostyka układu zasilania, - diagnostyka układu chłodzenia, - diagnostyka układu zapłonowego.4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń lab.2
A-L-3Wykonanie sprawozdania i przygotowanie do zaliczenia16
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do wykładów10
A-W-3przygotowanie do egzaminu28
68
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C19_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - znać podstawowe zasady eksploatacji pojazdów samochodowych, elementów składowych i układów pojazdu, - znać typowe metody diagnostyczne w odniesieniu do pojazdów samochodowych, - znać procesy zużycia elementów maszyn, - znać warunki eksploatacji mające wpływ na stan techniczny samochodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiadomości dotyczących prawidłowego procesu użytkowania pojazdów samochodowych. Poznanie podstawowych rodzajów zużycia i starzenia współpracujących elementów maszyn. Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności oceny wpływu różnych warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu. Poznanie i umiejętność przeprowadzenia różnych rodzajów obsług maszyn ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu drogowego. Poznanie różnych sposobów (modeli) użytkowania samochodów. Zdobycie podstawowej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności rozpoznawania stanu technicznego pojazdu.
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje eksploatacji
T-W-5Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn - warstwa wierzchnia, - tribologiczne procesy zużycia.
T-W-2Tendencje i przyczyny zmian w eksploatacji
T-W-3Stan techniczny obiektu i jego zmiany w procesie eksploatacji - kryterium techniczne (krzywa Lorenza), - kryterium ekonomiczne, - kryterium technologiczne, - kryterium ekologiczne.
T-W-4Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu: - warunki drogowe, - warunki jazdy, - warunki transportowe, - warunki klimatyczno przyrodnicze, - warunki sezonowe, - warunki społeczne (czynnik ludzki)
T-W-6Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - zużycie ścierne - przez ziarna umocowane - w obecności ścierniwa - w masie ściernej - zużycie adhezyjne - I rodzaju - II rodzaju - zużycie przez utlenianie - zużycie zmęczeniowe - gruzełkowe (pitting) - cierno korozyjne (fretting)
T-W-7Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - erozyjne procesy zużycia - erozja w strumieniu cząstek ciała stałego (deformacyjna i ścinająca) - erozja w strumieniu cząstek cieczy - hydrościeranie (ciecz + ciało stałe) - kawitacja
T-W-8Ocena niezawodności obiektów - uszkodzenia, - niezawodność, - uszkadzalność, - trwałość, - słabe ogniwa.
T-W-9Użytkowanie samochodów - charakterystyka pojazdów samochodowych, - charakterystyka pasażerów i ładunków, - modele procesów użytkowania.
T-W-10Obsługiwanie samochodów - resurs międzyobsługowy, - potencjał eksploatacyjny, - metody obsługiwania
T-W-11Diagnostyka techniczna - wiadomości ogólne, - metody diagnostyczne - efektywność pracy i straty wewnętrzne, - szczelność, - procesy wibroakustyczne (drgania), - zjawiska termiczne, - stan materiałów eksploatacyjnych, - parametry struktury.
T-W-12Diagnostyka techniczna pojazdu - ścieżka diagnostyczna, - diagnostyka układu hamulcowego, - diagnostyka układu kierowniczego, - diagnostyka zawieszenia, - diagnostyka kół i ogumienia, - diagnostyka instalacji elektrycznej,
T-W-13Diagnostyka silnika i układów silnika - diagnostyka silnika, - diagnostyka układu smarowania, - diagnostyka układu zasilania, - diagnostyka układu chłodzenia, - diagnostyka układu zapłonowego.
T-L-2Eksploatacja i czynności obsługowe samochodowych silników sspalinowych O ZI i o ZS
T-L-3Czynności obsługowe układów kierowniczych
T-L-4Czynności obsługowe układów hamulcowych
T-L-5Czynności obsługowe układu zawieszenia
T-L-6Czynności obsługowe układu napędowego
T-L-7Eksploatacja i czynności obsługowe nadwozia
T-L-8Eksploatacja i czynności obsługowe instalacji elektrycznej
T-L-1Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności wykonywanych przy samochodzie
Metody nauczaniaM-1Przedmiot realizowany jest za pomocą metod podających, problemowych i praktycznych. Wykłady realizowane są jako informacyjne i problemowe. Forma problemowa wymaga wcześniejszego wstępnego przygotowania studenta.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykłady oceniane są oceną formującą i podsumowującą.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0znajomość podstawowych pojęć z zakresu eksploatacji
3,5znajomość podstawowych zasad eksploatacji pojazdów samochodowych i elementów składowych samochodów, oraz znajomość typowych czynności obsługowych
4,0znajomość typowych metod diagnostycznych pojazdu i jego zespołów
4,5wymienia typowe rodzaje zużycia elementów pojazdu
5,0omawia rodzaje zużycia elementów pojazdu, podaje sposoby przeciwdziałania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C19_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - wykonać podstawowe czynności obsługowe pojazdu, jego poszczególnych elementów i układów, - rozpoznać typowe procesy zużycia i zaproponować sposoby przeciwdziałania, - zaproponować metodę diagnostyczną do oceny obiektu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U14potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów
IT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiadomości dotyczących prawidłowego procesu użytkowania pojazdów samochodowych. Poznanie podstawowych rodzajów zużycia i starzenia współpracujących elementów maszyn. Zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności oceny wpływu różnych warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu. Poznanie i umiejętność przeprowadzenia różnych rodzajów obsług maszyn ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu drogowego. Poznanie różnych sposobów (modeli) użytkowania samochodów. Zdobycie podstawowej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności rozpoznawania stanu technicznego pojazdu.
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje eksploatacji
T-W-5Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn - warstwa wierzchnia, - tribologiczne procesy zużycia.
T-W-2Tendencje i przyczyny zmian w eksploatacji
T-W-3Stan techniczny obiektu i jego zmiany w procesie eksploatacji - kryterium techniczne (krzywa Lorenza), - kryterium ekonomiczne, - kryterium technologiczne, - kryterium ekologiczne.
T-W-4Wpływ warunków eksploatacji na stan techniczny obiektu: - warunki drogowe, - warunki jazdy, - warunki transportowe, - warunki klimatyczno przyrodnicze, - warunki sezonowe, - warunki społeczne (czynnik ludzki)
T-W-6Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - zużycie ścierne - przez ziarna umocowane - w obecności ścierniwa - w masie ściernej - zużycie adhezyjne - I rodzaju - II rodzaju - zużycie przez utlenianie - zużycie zmęczeniowe - gruzełkowe (pitting) - cierno korozyjne (fretting)
T-W-7Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn cd - erozyjne procesy zużycia - erozja w strumieniu cząstek ciała stałego (deformacyjna i ścinająca) - erozja w strumieniu cząstek cieczy - hydrościeranie (ciecz + ciało stałe) - kawitacja
T-W-8Ocena niezawodności obiektów - uszkodzenia, - niezawodność, - uszkadzalność, - trwałość, - słabe ogniwa.
T-W-9Użytkowanie samochodów - charakterystyka pojazdów samochodowych, - charakterystyka pasażerów i ładunków, - modele procesów użytkowania.
T-W-10Obsługiwanie samochodów - resurs międzyobsługowy, - potencjał eksploatacyjny, - metody obsługiwania
T-W-11Diagnostyka techniczna - wiadomości ogólne, - metody diagnostyczne - efektywność pracy i straty wewnętrzne, - szczelność, - procesy wibroakustyczne (drgania), - zjawiska termiczne, - stan materiałów eksploatacyjnych, - parametry struktury.
T-W-12Diagnostyka techniczna pojazdu - ścieżka diagnostyczna, - diagnostyka układu hamulcowego, - diagnostyka układu kierowniczego, - diagnostyka zawieszenia, - diagnostyka kół i ogumienia, - diagnostyka instalacji elektrycznej,
T-W-13Diagnostyka silnika i układów silnika - diagnostyka silnika, - diagnostyka układu smarowania, - diagnostyka układu zasilania, - diagnostyka układu chłodzenia, - diagnostyka układu zapłonowego.
T-L-2Eksploatacja i czynności obsługowe samochodowych silników sspalinowych O ZI i o ZS
T-L-3Czynności obsługowe układów kierowniczych
T-L-4Czynności obsługowe układów hamulcowych
T-L-5Czynności obsługowe układu zawieszenia
T-L-6Czynności obsługowe układu napędowego
T-L-7Eksploatacja i czynności obsługowe nadwozia
T-L-8Eksploatacja i czynności obsługowe instalacji elektrycznej
T-L-1Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas czynności wykonywanych przy samochodzie
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne realizowane są w formie typowych ćwiczeń laboratoryjnych.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne oceniane są oceną formującą po każdym ćwiczeniu. Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne mogą również na początku ćwiczenia lub w jego trakcie sprawdzać stopień przygotowania do odbywanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student wykonuje typowe czynności obsługowe pojazdu i jego podzespołów
3,5rozpoznaje typowe procesy zużycia
4,0proponuje sposoby przeciwdziałania procesom zużycia
4,5potrafi dobrać metodę diagnostyczną do konkretnego przypadku oraz dobrać i umieć obsłużyć dostępne narzędzie lub przyrząd
5,0potrafi interpretować wyniki badań diagnostycznych, oszacować błędy i wyciągnąć odpowiednie wnioski