Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 1,00,44zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu konstrukcji oraz technologii maszyn
W-2Podstawowe wiadomosci z zakresu komputerowych metod obliczeniowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z możliwosciami komputerowego projektowania i wspomagania procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zadanie projektowe z zakresu analizy przyczyn i skutków wad wybranego układu lub zespołu konstrukcyjnego pojazdu15
15
wykłady
T-W-1Zasady tworzenia procesów technologicznych i opracowywania stosownej dokumentacji.1
T-W-2Projektowanie i konstruowanie. Metody, metodyka i metodologia projektowania.1
T-W-3Systemy komputerowego wspomagania prac konstrukcyjnych i technologicznych CAx (CAD/CAM/CAE).2
T-W-4Koncepcja efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania pojazdów.1
T-W-5Systemy planowania i sterowania produkcja (PPC).1
T-W-6Systemy oceny zgodnosci i zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym, ocena zgodnosci: badania, kontrola, certyfikacja, akredytacja.2
T-W-7Proces zatwierdzania czesci do produkcji (PPAP), wymogi dotyczace Procesu PPAP.1
T-W-8Zaawansowane planowanie jakosci wyrobu (APQP).1
T-W-9Identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków FMEA. Rola FMEA przy analizie złozonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej przy wytwarzaniu pojazdów. Mozliwosci doskonalenia produktu, analizowanie i wprowadzanie poprawek.3
T-W-10Standardy systemów jakosci globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Wymogi systemu jakosciowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych (norma ISO/TS16949).2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Samodzielna praca nad projektem10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda projektów
M-2Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B15-2_W01
- ma podstawową wiedzę w zakresie metod projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych
IT_1A_W12, IT_1A_W13, IT_1A_W24C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B15-2_U01
- dokonuje analizy projektu ze względu na przyczyny powstawania potencjalnych wad oraz optymalizację niezawodności samochodów - stosuje techniki komputerowe w zakresie projektowania elementów i wykonywania dokumentacji
IT_1A_U07, IT_1A_U10, IT_1A_U11C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B15-2_W01
- ma podstawową wiedzę w zakresie metod projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych
2,0
3,0Zna podstawowe metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnym, charakteryzuje sterowania jakością w tym standardy systemów jakości globalnego przemysłu motoryzacyjnego, chociaż nie podejmuje dyskusji dotyczącej systemowych metod eliminacji wad produktów na etapie projektowania, produkcji i użytkowania samochodów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B15-2_U01
- dokonuje analizy projektu ze względu na przyczyny powstawania potencjalnych wad oraz optymalizację niezawodności samochodów - stosuje techniki komputerowe w zakresie projektowania elementów i wykonywania dokumentacji
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany i zaliczony w zakresie podstawowym bez podejmowania dyskusji dotyczącej przyjętych przez studenta rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. M. Brzezinskiego, Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Agencja wyd. Placet, Warszawa, 2002
  2. M.Miecielica, G.Kaszkiel, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Wyd. MIKOM, 1999
  3. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych czesci maszyn., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009
  2. Zawora J., Podstawy technologii maszyn, WSiP, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zadanie projektowe z zakresu analizy przyczyn i skutków wad wybranego układu lub zespołu konstrukcyjnego pojazdu15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady tworzenia procesów technologicznych i opracowywania stosownej dokumentacji.1
T-W-2Projektowanie i konstruowanie. Metody, metodyka i metodologia projektowania.1
T-W-3Systemy komputerowego wspomagania prac konstrukcyjnych i technologicznych CAx (CAD/CAM/CAE).2
T-W-4Koncepcja efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania pojazdów.1
T-W-5Systemy planowania i sterowania produkcja (PPC).1
T-W-6Systemy oceny zgodnosci i zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym, ocena zgodnosci: badania, kontrola, certyfikacja, akredytacja.2
T-W-7Proces zatwierdzania czesci do produkcji (PPAP), wymogi dotyczace Procesu PPAP.1
T-W-8Zaawansowane planowanie jakosci wyrobu (APQP).1
T-W-9Identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków FMEA. Rola FMEA przy analizie złozonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej przy wytwarzaniu pojazdów. Mozliwosci doskonalenia produktu, analizowanie i wprowadzanie poprawek.3
T-W-10Standardy systemów jakosci globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Wymogi systemu jakosciowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych (norma ISO/TS16949).2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Samodzielna praca nad projektem10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B15-2_W01- ma podstawową wiedzę w zakresie metod projektowania procesów technologicznych oraz zapewnienia jakości przy wytwarzaniu pojazdów samochodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwosciami komputerowego projektowania i wspomagania procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów
Treści programoweT-W-1Zasady tworzenia procesów technologicznych i opracowywania stosownej dokumentacji.
T-W-2Projektowanie i konstruowanie. Metody, metodyka i metodologia projektowania.
T-W-3Systemy komputerowego wspomagania prac konstrukcyjnych i technologicznych CAx (CAD/CAM/CAE).
T-W-4Koncepcja efektywnej produkcji z zastosowaniem komputerowo zintegrowanego wytwarzania pojazdów.
T-W-5Systemy planowania i sterowania produkcja (PPC).
T-W-6Systemy oceny zgodnosci i zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym, ocena zgodnosci: badania, kontrola, certyfikacja, akredytacja.
T-W-7Proces zatwierdzania czesci do produkcji (PPAP), wymogi dotyczace Procesu PPAP.
T-W-8Zaawansowane planowanie jakosci wyrobu (APQP).
T-W-10Standardy systemów jakosci globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Wymogi systemu jakosciowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych (norma ISO/TS16949).
T-W-9Identyfikacja poszczególnych wad produktu lub/i procesu oraz ich eliminacja lub minimalizacja skutków FMEA. Rola FMEA przy analizie złozonych procesów i produktów, w produkcji masowej i jednostkowej przy wytwarzaniu pojazdów. Mozliwosci doskonalenia produktu, analizowanie i wprowadzanie poprawek.
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe metody projektowe w przemyśle motoryzacyjnym, charakteryzuje sterowania jakością w tym standardy systemów jakości globalnego przemysłu motoryzacyjnego, chociaż nie podejmuje dyskusji dotyczącej systemowych metod eliminacji wad produktów na etapie projektowania, produkcji i użytkowania samochodów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B15-2_U01- dokonuje analizy projektu ze względu na przyczyny powstawania potencjalnych wad oraz optymalizację niezawodności samochodów - stosuje techniki komputerowe w zakresie projektowania elementów i wykonywania dokumentacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z możliwosciami komputerowego projektowania i wspomagania procesów technologicznych przy wytwarzaniu pojazdów
Treści programoweT-P-1Zadanie projektowe z zakresu analizy przyczyn i skutków wad wybranego układu lub zespołu konstrukcyjnego pojazdu
Metody nauczaniaM-1Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany i zaliczony w zakresie podstawowym bez podejmowania dyskusji dotyczącej przyjętych przez studenta rozwiązań
3,5
4,0
4,5
5,0