Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy techniki cieplnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy techniki cieplnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Techniki Cieplnej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>, Agnieszka Garnysz-Rachtan <agnieszka.garnysz@zut.edu.pl>, Wawrzyniec Gołębiewski <Wawrzyniec.Golebiewski@zut.edu.pl>, Radomir Kaczmarek <Radomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Tomasz Kujawa <Tomasz.Kujawa@zut.edu.pl>, Roksana Mazurek <Roksana.Mazurek@zut.edu.pl>, Sławomir Wiśniewski <Slawomir.Wisniewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 2,00,26zaliczenie
wykładyW3 30 2,00,44egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka, fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Bilans substancji i energii2
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów2
T-A-3Roztwory gazowe2
T-A-4Przemiany charakterystyczne2
T-A-5Obiegi termodynamiczne2
T-A-6Spalanie2
T-A-7Zasady przepływu ciepła3
15
laboratoria
T-L-1Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów5
T-L-2Pomiar natężenia przepływu5
T-L-3Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej5
T-L-4Techniczna analiza spalin5
T-L-5Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych5
T-L-6Pomiary temperatur5
30
wykłady
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.3
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki3
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych3
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki3
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych3
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota3
T-W-7Spalanie3
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych3
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne3
T-W-10Zasady przepływu ciepła3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczenia10
25
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonanie sprawozdania15
A-L-3Zaliczenie laboratoriów5
50
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminów20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B14_W01
Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
IT_1A_W01, IT_1A_W02C-1T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B14_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
IT_1A_U01, IT_1A_U04C-1T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B14_K01
Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
IT_1A_K01, IT_1A_K03C-1T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-A-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B14_W01
Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B14_U01
Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B14_K01
Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach

Literatura podstawowa

  1. Staniszewski B.:, Termodynamika., PWN, Warszawa, 1978
  2. Szargut J, Termodynamika techniczna, PWN, Warszawa, 2005
  3. Szargut J., Guzik A., Górniak H., Programowany zbiór zadan z termodynamiki technicznej, PWN, Warszawa, 1979
  4. Pudlik W. (red), Laboratorium Miernictwa Cieplnego, Politechnika Gdanska, Gdansk, 1993

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Bilans substancji i energii2
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów2
T-A-3Roztwory gazowe2
T-A-4Przemiany charakterystyczne2
T-A-5Obiegi termodynamiczne2
T-A-6Spalanie2
T-A-7Zasady przepływu ciepła3
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów5
T-L-2Pomiar natężenia przepływu5
T-L-3Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej5
T-L-4Techniczna analiza spalin5
T-L-5Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych5
T-L-6Pomiary temperatur5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.3
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki3
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych3
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki3
T-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych3
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota3
T-W-7Spalanie3
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych3
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne3
T-W-10Zasady przepływu ciepła3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczenia10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonanie sprawozdania15
A-L-3Zaliczenie laboratoriów5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do egzaminów20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B14_W01Student potrafi scharakteryzować procesy przekazywania energii, stosować wiedzę z zakresu termodynamiki do rozwiązywania problemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
IT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-10Zasady przepływu ciepła
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-1Bilans substancji i energii
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-L-1Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów
T-L-2Pomiar natężenia przepływu
T-L-3Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej
T-L-4Techniczna analiza spalin
T-L-5Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych
T-L-6Pomiary temperatur
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B14_U01Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-10Zasady przepływu ciepła
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-1Bilans substancji i energii
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-L-1Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów
T-L-2Pomiar natężenia przepływu
T-L-3Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej
T-L-4Techniczna analiza spalin
T-L-5Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych
T-L-6Pomiary temperatur
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B14_K01Student jest zdeterminowany na dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i społecznych, jest otwarty na postępowanie zgodnie z zasadami etyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie wiedzy z zakresu techniki cieplnej do rozwiązywania problemów technicznych
Treści programoweT-W-5Przemiany charakterystyczne gazów doskonałych
T-W-10Zasady przepływu ciepła
T-W-9Ziębiarki sprężarkowe parowe i absorpcyjne, pompy grzejne
T-W-4Roztwory gazowe, druga zasada termodynamiki
T-W-1Pojecia podstawowe termodynamiki, energia wewnetrzna, entalpia, entropia, praca, ciepło.
T-W-2Bilans substancjalny i energetyczny, sposoby doprowadzania i odprowadzania energii z układu, zerowa i pierwsza zasada termodynamiki
T-W-3Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste, termiczne i kaloryczne równania stanu gazów doskonałych i półdoskonałych
T-W-6Obiegi termodynamiczne prawo- i lewobieżne, obieg Carnota
T-W-8Obiegi porównawcze silników spalinowych tłokowych i turbogazowych
T-W-7Spalanie
T-A-7Zasady przepływu ciepła
T-A-1Bilans substancji i energii
T-A-2Termiczne równanie stanu gazów
T-A-3Roztwory gazowe
T-A-4Przemiany charakterystyczne
T-A-5Obiegi termodynamiczne
T-A-6Spalanie
T-L-1Pomiary ciśnień i cechowanie manometrów i indykatorów
T-L-2Pomiar natężenia przepływu
T-L-3Pomiary wilgotności powietrza i stopnia suchości pary wodnej
T-L-4Techniczna analiza spalin
T-L-5Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw ciekłych i gazowych
T-L-6Pomiary temperatur
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
M-3Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny i ustny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swojej pracy
3,0Student prezentuje wyniki bez umiejetności głębszej analizy
3,5Student prezentuje wyniki z umiejętnościa prostej analizy
4,0Student prezentuje wyniki z umiejętnościa głębszej analizy
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, a także proponować modyfikacje w istniejących układach