Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Wielecka <Monika.Wielecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
C-4wskazanie możliwości ochrony własnej twórczości
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp1
T-W-2wynalazek- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)2
T-W-3wzór użytkowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych2
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne2
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)4
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do ustnej "wejściówki" z informacji z poprzednich zajęć6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4konsultacje1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z uzyciem prezentacji połaczony z pogadanką

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-2Ocena formująca: pytania sprawdzajace wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A04_W01
zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
IT_1A_W23C-2, C-3, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A04_U01
dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych)zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
IT_1A_U09, IT_1A_U19, IT_1A_U01C-2, C-5, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A04_K01
jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy się upewnić czy nie narusza praw osób trzecich jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
IT_1A_K02, IT_1A_K05C-2, C-5, C-1, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-3M-1S-1, S-2
IT_1A_A04_K02
jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
IT_1A_K01C-2T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A04_W01
zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A04_U01
dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych)zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A04_K01
jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy się upewnić czy nie narusza praw osób trzecich jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%
IT_1A_A04_K02
jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna własność przemysłowa, materiały pomocnicze do wykładów z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008, 1
  2. Ustawa prawo własności przemysłowej, Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz 1117 z póź. zm, 2003, tekst jednolity
  3. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm, 2006, tekst jednolity

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp1
T-W-2wynalazek- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)2
T-W-3wzór użytkowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych2
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne2
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)4
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie do ustnej "wejściówki" z informacji z poprzednich zajęć6
A-W-3przygotowanie do zaliczenia3
A-W-4konsultacje1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A04_W01zna podstawowe prawa własności przemysłowej definiuje przedmioty własności przemysłowej definiuje prawa autorskie i przedmioty prawa autorskiego rozróżnia poszczególne prawa wyłączne własności intelektualnej zna podstawowe internetowe bazy patentowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W23ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego transportu, ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-3zapoznanie z podstawowymi definicjami z zakresu własności intelektualnej
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
Treści programoweT-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp
T-W-2wynalazek- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z uzyciem prezentacji połaczony z pogadanką
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-2Ocena formująca: pytania sprawdzajace wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A04_U01dobiera sposób postępowania z uwzględnieniem możliwości ochrony przedmiotów własności intelektualnej wyszukuje przedmioty własności przemysłowej w internetowych bazach patentowych potrafi korzystać z praw osób trzecich (cudzych dóbr intelektualnych)zgodnie z przepisami prawa- wie kiedy i na jakich zasadach może to robić
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
C-4wskazanie możliwości ochrony własnej twórczości
Treści programoweT-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp
T-W-2wynalazek- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z uzyciem prezentacji połaczony z pogadanką
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-2Ocena formująca: pytania sprawdzajace wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A04_K01jest zorientowany, że przed realizacją pracy i przed wprowadzeniem produktu/usługi na rynek należy się upewnić czy nie narusza praw osób trzecich jest wrażliwy na naruszenia praw osób trzecich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
C-5wskazanie możliwości korzystania z dóbr intelektualnych osób trzecich w świetle przepisów prawa
C-1uświadomienie istnienia praw własności intelektualnej
C-4wskazanie możliwości ochrony własnej twórczości
Treści programoweT-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp
T-W-2wynalazek- definicja, zdolność patentowa, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; Procedura uzyskiwania patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym (Konwencja o patencie europejskim) oraz przed urzędami zagranicznymi oraz w systemie międzynarodowym (PCT)
T-W-5Informacja patentowa i badania patentowe, w tym poszukiwania w bazach patentowych dostępnych on-line (polskie bazy, bazy OHIM, bazy WIPO, esp@cenet)
T-W-4znak towarowy definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych; (Porozumienie madryckie) inne przedmioty własności przemysłowej- topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne
T-W-6Przedmioty własności intelektualnej. Prawo autorskie – podstawy (Konwencja berneńska), definicje; rodzaje praw (autorskie osobiste i autorskie majątkowe); długość praw wyłącznych; pola eksploatacji utworu; licencje, przeniesienie prawa; możliwości ochrony programów komputerowych; dozwolony użytek osobisty i publiczny.
T-W-3wzór użytkowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony wzór przemysłowy- definicja, zdolność ochronna, procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, prawo wyłączne i zakres ochrony; możliwość uzyskania praw wyłącznych wspólnotowych i międzynarodowych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z uzyciem prezentacji połaczony z pogadanką
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-2Ocena formująca: pytania sprawdzajace wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A04_K02jest świadom zmian w przepisach prawa i konieczności uaktualniania wiedzy w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Cel przedmiotuC-2podniesienie świadomości z zakresu własności intelektualnej u studenta, ale również u osób, z którymi może się dzielić wiedzą
Treści programoweT-W-1Własność przemysłowa, własność intelektualna- wstęp
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z uzyciem prezentacji połaczony z pogadanką
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne albo pisemne
S-2Ocena formująca: pytania sprawdzajace wiedzę i umiejętności wyciągania wniosków na podstawie informacji przekazanych na poprzednich zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie poniżej 59%
3,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 60-69%
3,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 70-79%
4,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 80-89%
4,5opanowanie materiału i aktywność na poziomie 90-94%
5,0opanowanie materiału i aktywność na poziomie 95-100%