Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Paliwa oleje i smary w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Paliwa oleje i smary w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Energetycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Majchrzycka <Anna.Majchrzycka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Roksana Mazurek <Roksana.Mazurek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chemii.
W-2Podstawy fizyki.
W-3Podstawy techniki cieplnej
W-4Silniki samochodowe

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
C-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodyką badania podstawowych właściwości użytkowych benzyn samochodowych, olejów napędowych olejów silnikowych, smarów stałych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.15
15
wykłady
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań5
A-L-3Przygotowanie sie do zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych5
25
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajeciach30
A-W-2Przygotowanie sie do zaliczenia20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań oraz zaliczenie cwiczeń laboratoryjnych objętych zakresem kursu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C20-b_W01
Student powiniem dysponować wiedzą na temat przeróbki ropy naftowej, produkcji , rafinacji , a następnie uszlachetniania paliw, olejów silnikowych i smarów .
IT_1A_W04, IT_1A_W17, IT_1A_W21C-1T-L-1, T-W-1M-1S-1
IT_1A_C20-b_W02
Student powinien mieć wiedzę na temat właściwości użytkowych paliw do silników z zapłonem iskrowym oraz paliw do silników z zapłonem samoczynnym, zasad doboru paliw.
IT_1A_W04, IT_1A_W17, IT_1A_W21C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-1
IT_1A_C20-b_W03
Student powiniem dysponować wiedzą na temat: właściwości użytkowych olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria klasyfikacji jakościowej i lepkościowej , zasad doboru olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria wymiany olejów silnikowych a ponadto wykazać się wiedzą na temat płynów hamulcowych, chłodniczych oraz do amortyzatorów.
IT_1A_W01, IT_1A_W03, IT_1A_W21C-2, C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1
IT_1A_C20-b_W04
W wyniku zrealizowanego kursu student powinien dysponowac wiedzą na temat bezpośredniego i pośredniego oddziaływania materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
IT_1A_W04, IT_1A_W21C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C20-b_U01
Student powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie w zakresie doboru mateiałów ekspolatacyjnych stosowanych w transporcie
IT_1A_U16, IT_1A_U01, IT_1A_U04C-2, C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C20-b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent będzie dysponawał wiedzą , dotycząca właściwosci użytkowych paliw silnikowych, olejów silnikowych, przekładniowych, oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych. Będzie przygotowany w zakresie prawidłowego doboru materiałow eksploatacyjnych,stosowanych w różnych środkach transportu oraz w róznych warunkach ekspoatacyjnych.
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K04, IT_1A_K06C-2, C-1T-L-1, T-W-1M-1, M-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C20-b_W01
Student powiniem dysponować wiedzą na temat przeróbki ropy naftowej, produkcji , rafinacji , a następnie uszlachetniania paliw, olejów silnikowych i smarów .
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
IT_1A_C20-b_W02
Student powinien mieć wiedzę na temat właściwości użytkowych paliw do silników z zapłonem iskrowym oraz paliw do silników z zapłonem samoczynnym, zasad doboru paliw.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
IT_1A_C20-b_W03
Student powiniem dysponować wiedzą na temat: właściwości użytkowych olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria klasyfikacji jakościowej i lepkościowej , zasad doboru olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria wymiany olejów silnikowych a ponadto wykazać się wiedzą na temat płynów hamulcowych, chłodniczych oraz do amortyzatorów.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
IT_1A_C20-b_W04
W wyniku zrealizowanego kursu student powinien dysponowac wiedzą na temat bezpośredniego i pośredniego oddziaływania materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C20-b_U01
Student powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie w zakresie doboru mateiałów ekspolatacyjnych stosowanych w transporcie
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,5. 80 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C20-b_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent będzie dysponawał wiedzą , dotycząca właściwosci użytkowych paliw silnikowych, olejów silnikowych, przekładniowych, oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych. Będzie przygotowany w zakresie prawidłowego doboru materiałow eksploatacyjnych,stosowanych w różnych środkach transportu oraz w róznych warunkach ekspoatacyjnych.
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Baczewski K., Biernat K., Machel M., Leksykon paliwa , oleje i smary, WKŁ, Warszawa, 1993
  2. Baczewski K.,Kałdoński B., Paliwa do silników z zaspłonem iskrowym, WKŁ, Warszawa, 2004
  3. Baczewski K.,Kałdoński B., Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, WKŁ, Warszawa, 2004
  4. Kabat M., Kozak T., Wybrane zagadnienia z paliw silnikowych i środków smarowych, ćwiczenia laboratoryjne., Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007
  5. Zwierzycki Z., Oleje, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu, Rafineria nafty,, Glimar"S.A., Gorlice, Gorlice, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Dudek A., Oleje smarowe Rafinerii Gdańskiej, MET-PRES, Gdańsk, 1997
  2. Czasopisma, Paliwa płynne, Autotechnika Motoryzacyjna, Autoekspert, Autoservice, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.30
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań5
A-L-3Przygotowanie sie do zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajeciach30
A-W-2Przygotowanie sie do zaliczenia20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_W01Student powiniem dysponować wiedzą na temat przeróbki ropy naftowej, produkcji , rafinacji , a następnie uszlachetniania paliw, olejów silnikowych i smarów .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_W02Student powinien mieć wiedzę na temat właściwości użytkowych paliw do silników z zapłonem iskrowym oraz paliw do silników z zapłonem samoczynnym, zasad doboru paliw.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_W03Student powiniem dysponować wiedzą na temat: właściwości użytkowych olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria klasyfikacji jakościowej i lepkościowej , zasad doboru olejów silnikowych i przekładniowych , znać kryteria wymiany olejów silnikowych a ponadto wykazać się wiedzą na temat płynów hamulcowych, chłodniczych oraz do amortyzatorów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
IT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodyką badania podstawowych właściwości użytkowych benzyn samochodowych, olejów napędowych olejów silnikowych, smarów stałych.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań oraz zaliczenie cwiczeń laboratoryjnych objętych zakresem kursu.
S-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_W04W wyniku zrealizowanego kursu student powinien dysponowac wiedzą na temat bezpośredniego i pośredniego oddziaływania materiałow eksploatacyjnych na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,580 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_U01Student powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie w zakresie doboru mateiałów ekspolatacyjnych stosowanych w transporcie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodyką badania podstawowych właściwości użytkowych benzyn samochodowych, olejów napędowych olejów silnikowych, smarów stałych.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Przygotowanie sprawozdań oraz zaliczenie cwiczeń laboratoryjnych objętych zakresem kursu.
S-1Ocena podsumowująca: Podsumowująca - zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,060 - 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
3,570 – 75% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,075 - 80% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
4,5. 80 – 90% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
5,090 – 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w czasie zaliczenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C20-b_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent będzie dysponawał wiedzą , dotycząca właściwosci użytkowych paliw silnikowych, olejów silnikowych, przekładniowych, oraz pozostałych płynów eksploatacyjnych. Będzie przygotowany w zakresie prawidłowego doboru materiałow eksploatacyjnych,stosowanych w różnych środkach transportu oraz w róznych warunkach ekspoatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-2Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodyką badania podstawowych właściwości użytkowych benzyn samochodowych, olejów napędowych olejów silnikowych, smarów stałych.
C-1Celem wykładów jest zapoznanie studentów z produkcją i właściwościami podstawowych materiałow materiałow eksploatacyjnych stosowanych w transporcie oraz z zasadmi doboru tych materiałow.
Treści programoweT-L-1Uproszczone badania materiałow eksploatacyjnych, oznaczanie składu frakcyjnego oraz indeksu cetanowego oleju napędowego, pomiar gęstosci paliw, sporządzanie charakterystyki lepkości oleju smarowego,wyznaczenie wskaźnika lepkości oleju, oznaczanie penetracji smarów stałych, oznaczanie liczby oktanowej metoda badawczą, oznaczanie liczby cetanowej.
T-W-1Ropa naftowa, jako źródło paliw i środków smarnych. Przeróbka ropy naftowej. Paliwa benzynowe i ich właściwości ,mające wpływ na wytwarzanie mieszaniny par paliwa i powietrza, proces spalania, tworzenie się osadów, oddziaływanie korozyjne. Paliwa do silników wysokoprężnych, właściowości paliw, mające wpływ na proces zasilania silnika, proces spalania, tworzenie osadów, oddziaływanie korozyjne, własności reologiczne paliw przystosowanych do pracy w niskich temperaturach. Oleje silnikowe, właściwości użytkowe, klasyfikacja olejów jakościowa , lepkościowa , kryteria doboru olejów silnikowych, kryteria wymiany olejów silnikowych. Oleje przekładniowe i ich właściwości, kryteria klasyfikacji i doboru . Smary stałe, rodzaje smarów, właściwości użytkowe kryteria doboru smarów do warunków pracy. Płyny hamulcowe, wymagania stawiane płynom hamulcowycm. rodzaje płynów hamulcowych. Płyny chłodnicze, do amortyzatorów,wymagania, jakie muszą spełniać i właściwości użytkowe płynów.Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie materiałów eksploatacyjnych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Metody praktyczne -ćwiczenia laboratoryjne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0