Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Kultury
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Barbara Prokesch <Barbara.Prokesch@zut.edu.pl>, Katarzyna Tkaczuk-Inagaki <Katarzyna.Tkaczuk-Inagaki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza ze znajomości historii i sztuki Szczecina i miast Pomorza Zachodniego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku2
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.2
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.2
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.2
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.3
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.2
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, przygotowanie prezentacji multimedialnej, udział w wystawie.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-2_W01
Wiedza przekazana na wykładach dostarcza studentowi ogólne treści związane z historią i sztuką Szczecina oraz Pomorza Zachodniego, niezbędne do dalszego indywidualnego poszerzania tych treści oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Student powinien być w stanie nazwać i odtworzyć przekazane treści, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
IT_1A_W26C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-2_K01
Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K04, IT_1A_K07, IT_1A_K08C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-2_W01
Wiedza przekazana na wykładach dostarcza studentowi ogólne treści związane z historią i sztuką Szczecina oraz Pomorza Zachodniego, niezbędne do dalszego indywidualnego poszerzania tych treści oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Student powinien być w stanie nazwać i odtworzyć przekazane treści, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
2,0Nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
2,0Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-2_K01
Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
2,0Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

  1. Kazimierz Kozłowski, Jerzy Podralski, Gryfici, Książęta Pomorza Zachodniego, KAW, Szczecin, 1985, ISBN: 83-03-00530-8
  2. Praca zbiorowa, Władztwo Książąt Pomorskich, KAW, Szczecin, 1986
  3. Tadeusz Białecki Lucyna Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin, 1991
  4. Kazimierz Kozłowski, Wiesław Wróblewski, Pomorze militarne XII–XXI wieku, KAW, Szczecin, 2006, ISBN 83–89341–36–0
  5. Cezary Domalski, Napoleoński Szczecin 1806-1813, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-61805-05-2
  6. Roman Czejarek, Szczecin przełomu wieków, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2008, ISBN 978-83-61253-31-0
  7. Stefan Kownas, Czesław Piskorski, Szczecin-miasto parków i zieleni, PWN, Poznań, 1958
  8. Karolina Kuciapa, 30 Lat Opery na Zamku, Wyd. Opera na Zamku, Szczecin, 2008, ISBN 978-83-909715-1-3

Literatura dodatkowa

  1. XXX, Sedina.pl magazyn, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin, 2009, ISBN 978-83-924983-6-0
  2. Portale internetowe, www.staryszczecin.cba.pl /www.sedina.pl /www.stettin.czejarek.pl, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku2
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.2
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.2
T-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.2
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.3
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.2
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, przygotowanie prezentacji multimedialnej, udział w wystawie.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-2_W01Wiedza przekazana na wykładach dostarcza studentowi ogólne treści związane z historią i sztuką Szczecina oraz Pomorza Zachodniego, niezbędne do dalszego indywidualnego poszerzania tych treści oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Student powinien być w stanie nazwać i odtworzyć przekazane treści, rozróżnić, scharakteryzować i wskazać dany obiekt czy fakt historyczny związany ze Szczecinem, czy innym miastem Pomorza Zachodniego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
Treści programoweT-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieusprawiedliwiona nieobecność w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie dobierać i wykorzystywać nabytą wiedzę w w życiu codziennym. Nabywa zdolność i umiejętność samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy.np.: z literatury, baz danych i innych źródeł. Umie integrować je i dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie dotyczące zjawisk zachodzących w mieście. Potrafi weryfikować swoje wybory artystyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Potrafi przygotować prosty pokaz multimedialny dotyczący przedstawianych treści.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
Treści programoweT-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-2_K01Ma świadomość ważności wiedzy z zakresu historii i sztuki Szczecina i Pomorza Zachodniego w kształtowaniu poczucia przynależności do miejsca w którym żyje. Rozumie potrzebę ciągłego porzerzania tych wiadomości celem utrzymania poziomu i podnoszenia wiedzy osobistej i społecznej. Ma świadomość ważności tej wiedzy i rozumie jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi działać w sposób profesjonalny w wyborze zagadnień kultury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
IT_1A_K08ma nawyki do prowadzenia zdrowego trybu życia
Cel przedmiotuC-1C1. Dostarczenie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta.
C-2C2. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury Szczecina od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-3C3. Zapoznanie z treściami z zakresu historii, sztuki i kultury miast woj. zachodniopomorskiego od początków powstania po dzień dzisiejszy.
C-4C4. Rozbudzenie, rozwijanie i kształtowanie poczucia przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
C-5C5. Zwiedzanie i poznawanie ważnych dla naszego miasta i województwa zabytków, instytucji, wystaw.
C-6C6. Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania i zaprezentowania przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej przedstawienia i omówienia wybranego zabytku, wydarzenia z historii Szczecina, lub miejsca pochodzenia studenta.
Treści programoweT-W-4Muzyczne tradycje Szczecina XIX i XX wieku.
T-W-5Plastyka i architektura Szczecina.
T-W-6Szlakami historycznego Szczecina.
T-W-3Historia wybranych instytucji kulturalnych Szczecina na przełomie XIX i XX wieku.
T-W-1Historia i sztuka Szczecina od X wieku do XVII wieku
T-W-2Historia i sztuka Szczecina od XVIII wieku do 1945 roku.
T-W-7Szlakami Pomorza Zachodniego
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie i wyjaśnienie.
M-2Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny.
M-3Metoda aktywizująca: inscenizacja.
M-4Metody eksponujace: film, pokaz multimedialny połączony z przeżyciem.
M-5Metody programowane: z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wiedzy z historii i sztuki Szczecina przeprowadzona jest przez wykładowcę poprzez dialog ze studentem w celu ukierunkowania nauczania do poziomu studenta tak, aby uzyskać założone efekty zainteresowania podawaną przez wykładowcę wiedzą i przyswajania jej w jak największym stopniu. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta a dotyczącej wybranego zabytku Szczecina, zagadnienia z historii miasta lub miasta pochodzenia studenta oraz obecności na wykładach. Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
S-2Ocena formująca: Ocena podsumowująca: ocena wystawiana po zakończeniu przedmiotu, podsumowująca osiągnięte efekty pracy studenta.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności w zajęciach. Brak prezentacji multimedialnej.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieusprawiedliwiona nieobecnośći w zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Obecność na zajęciach. Ocena przygotowanej i zaprezentowanej prezentacji multimedialnej.