Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia kultury - muzyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia kultury - muzyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Kultury
Nauczyciel odpowiedzialny Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Iwona Charkiewicz <Iwona.Charkiewicz@zut.edu.pl>, Barbara Prokesch <Barbara.Prokesch@zut.edu.pl>, Katarzyna Tkaczuk-Inagaki <Katarzyna.Tkaczuk-Inagaki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość zagadnień muzycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C1. Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta. C2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce. C3. Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych. C4. Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta. C5. Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać ogólną wiedzę muzyczną z treści przekazanych na wykładach.
IT_1A_W26C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_A08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K04, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać ogólną wiedzę muzyczną z treści przekazanych na wykładach.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_A08-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.

Literatura podstawowa

 1. Guczalski Krzysztof, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce., Musica Iagellonica, Krakow, 2002
 2. Dąbek Stanisław, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku, PWN, Warszawa, 1996
 3. R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Akademia Muzyczna, Krakow, 2000
 4. Eugeniusz Kus i Mikołaj Szczęsny, Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2002
 5. Rogala Jacek, Muzyka polska XX wieku, PWN, Krakow, 2000
 6. Schäffer Bogusław, W kręgu nowej muzyki, WL, Kraków, 1967
 7. Danuta Gwizdalanka, Historia muzyki XX wieku, PWM, Krakow, 2009
 8. Krukowski Stanisław, O pracy dyrygenta chóru, Wybrane zagadnienia kultury - muzyka 8 Krukowski StCentralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, 1982
 9. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka w dialogu ze słowem Akademia Muzyczna, Akademia Muzyczna, Kraków, 2003
 10. Wojtczak Ziemowit, Głos ludzki jako żywy instrument w twórczości kompozytorów XX wieku, Łódź, 2009
 11. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Akademia Muzyczna, Krakow, 2000
 12. Golianek Ryszard Daniel, Zrozumieć operę, Łódź, 2009
 13. Mieczysław Tomaszewski, Chopin: człowiek, dzieło, rezonans, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań, 1998, ISBN 83-7212-034-X
 14. Tomasik Krzysztof, O Karolu Szymanowskim, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków, 2008, ISBN 978-83-61006-20-6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Europejska tradycja muzyczna2
T-W-2Polska tradycja muzyczna2
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne2
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym2
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?2
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość2
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajeć, poznanie partytury nutowej i różnic w interpretacji utworów, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie się do kolokwium, udział w koncercie.10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać ogólną wiedzę muzyczną z treści przekazanych na wykładach.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1C1. Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta. C2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce. C3. Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych. C4. Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta. C5. Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinin umieć wykorzystywać nabytą wiedzę i zastosować ją w życiu codziennym, aby weryfikować swoje wybory muzyczne i świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1C1. Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta. C2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce. C3. Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych. C4. Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta. C5. Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_A08-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: świadomość w wyborze zagadnień kultury, wrażliwość na piękno muzyki, zdolność do świadomego wyboru i słuchania muzyki.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1C1. Przekazanie treści humanistycznych, uzupełniających wykształcenie techniczne studenta. C2. Rozbudzenie wrażliwości na piękno zawarte w muzyce. C3. Przekazanie treści z zakresu elementów wiedzy o muzyce: - historii muzyki rodzimej i obcej, - kompozytorów i ich dzieł, - wydarzeń muzycznych, np. Konkurs Chopinowski, Szczecińskie Zmagania Jazzowe, - wiadomości z literatury i form muzycznych. C4. Rozwijanie i kształtowanie poprzez muzykę - osobowości studenta. C5. Ukształtowanie nawyku stałego, nie okazjonalnego uczestnictwa w kulturze.
Treści programoweT-W-1Europejska tradycja muzyczna
T-W-2Polska tradycja muzyczna
T-W-3Muzyka współczesna - to nie takie straszne
T-W-4Rola dyrygenta w zespole muzycznym
T-W-5Co to jest dobra interpretacja?
T-W-6Sylwetka kompozytora - życie i twórczość
T-W-7Uczestnictwo w próbie wybranego koncertu
Metody nauczaniaM-11. Metody podające: - wykład informacyjny, - pogadanka, - opowiadanie, - opis, - anegdota, - objaśnienie lub wyjaśnienie. 2. Metody problemowe: - wykład konwersatoryjny. 3. Metody eksponujące: - nagranie CD, film-DVD - ekspozycja, - pokaz multimedialny polączony z przeżyciem. 4. Metody programowe: - z użyciem komputera, odtwarzacza CD/DVD, - z użyciem potrzebnych materiałów dydaktycznych np. partytura nutowa. 5. Metody praktyczne: - pokaz, - koncert, - ćwiczenia przedmiotowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca prowadzona na początku zajęć służy do identyfikacji braków wiedzy, daje informacje podstawowe dla przygotowania treści programowych do nauczania przedmiotu. Pomaga wykładowcy ukierunkować przekazywane treści do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty i cele dydaktyczne. Ocena podsumowująca wystawiana pod koniec przedmiotu, która podsumowuje osiągnięte efekty przyswojonej wiedzy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach.
3,0Dwie nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Jedna nieobecność. Bierna postawa studenta na zajęciach.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Uczestnictwo na wszystkich zajęciach, pozytywna ocena aktywności studenta.