Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Informatyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Informatyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Ziębakowski <Tadeusz.Ziebakowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tadeusz Woźny <Tadeusz.Wozny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,38zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Postawowe umiejętności działania w systemie operacyjnym komputerów osobistych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11.Deklaracje danych. Innstrucje : przypisania, warunkowa, wywołania procedury. Pisanie i wykonywanie krótkich fragmetów kodu. 2.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Instrukcja wyboru. 3.Tworzenie procedur i funkcji. 4.Zaliczenie 1 5.Instrukcja pętli. Łączenie instrukcji pętli z instrukcją warunkową. 6.Tablice - przeszukiwanie tablic.Implementacja prostych algorytmów: zliczanie, sumowanie, znajdowanie elementów ekstremalnych, wypisywanie list określonych warunkami, sortowanie. 7. Zagnieżdżanie pętli. Tablice wielowymiarowe. 8. Zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 9.Zaliczenie 230
30
wykłady
T-W-11.Informatyka jako dziedzina wiedzy. Podstawowe działy informatyki. Programowanie. Pojęcie algorytmu, programu, języków programowania. 2.Podstawy tworzenia programu: struktury danych, kod (algorytm). Struktury danych: stałe, zmienne, typy danych: proste, strukturalne. Deklarowanie danych w programie. Zapis algorytmu w języku programowania - instrukcje. 3.Instrukcje proste: przypisania, wywołania procedury. Instrukcje strukturalne. Iinstrukcja warunkowa, instrukcja wyboru. 4.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Tworzenie złozonych warunków za pomocą operatorów logicznych. 5. Instrukcje iteracyjne (pętle). Warunkowe kończenie procesu iteracyjnego. Tablice, deklarowanie tablic, tablice statyczne i dynamiczne. 6. Zagnieżdżanie pętli. Algorytmy sortowania. Tablice wielowymiarowe. 7. Programowanie proceduralne - zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 8. Elementy programowania obiektowego.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów.10
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.10
50
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych15
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego5
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
S-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B06_W01
Student zna podstawowe typy danych, pojęcie algorytmu, elementy strukturalne algorytmu oraz formy zapisu w języku programowania.
IT_1A_W10C-1T-W-1M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B06_U01
Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania i potrafi algorytm zapisać w języku programowania.
IT_1A_U06, IT_1A_U01C-1T-L-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B06_K01
Student potrafi organizować proces tworzenia oprogramowania i jest kompetentny do oceny stopnia jego zaawansowania.
IT_1A_K01T-W-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B06_W01
Student zna podstawowe typy danych, pojęcie algorytmu, elementy strukturalne algorytmu oraz formy zapisu w języku programowania.
2,0Student nie zna wszystkich podstawowych struktury algorytmicznych i podstawowych typów informacji.
3,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur, ale przy ich stosowaniu popełnia błędy.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.Student ma wiedzę pozwalającą mu rozważać różne warianty algorytmu i świadomie jeden z nich wybierać.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B06_U01
Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania i potrafi algorytm zapisać w języku programowania.
2,0Student nie potrafi ułożyć drogi rozwiązania problemu.
3,0Student potrafi dokonać analizy problemu i wskazać podstawowe struktury algorytmiczne do jego rozwiązania. Student potrafi zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - wykazujący jednak błędy formalne.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych. Student stosuje elementy optymalizacji algorytmu i świadomie wybiera jedno z kilku rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B06_K01
Student potrafi organizować proces tworzenia oprogramowania i jest kompetentny do oceny stopnia jego zaawansowania.
2,0
3,0Student ma kompetencje służące analizie prostych problemów i doboru algorytmów ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wirth Niklaus, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2004
  2. Lis Marcin, Praktyczny kurs Java, Helion, Gliwice, 2007, 2
  3. Ziębakowski T., Programowanie w Excelu w języku Visual Basic for Applications, instrukcja do zajęć w Pracowni Informatycznej WIMiM ZUT, Szczecin, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11.Deklaracje danych. Innstrucje : przypisania, warunkowa, wywołania procedury. Pisanie i wykonywanie krótkich fragmetów kodu. 2.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Instrukcja wyboru. 3.Tworzenie procedur i funkcji. 4.Zaliczenie 1 5.Instrukcja pętli. Łączenie instrukcji pętli z instrukcją warunkową. 6.Tablice - przeszukiwanie tablic.Implementacja prostych algorytmów: zliczanie, sumowanie, znajdowanie elementów ekstremalnych, wypisywanie list określonych warunkami, sortowanie. 7. Zagnieżdżanie pętli. Tablice wielowymiarowe. 8. Zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 9.Zaliczenie 230
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11.Informatyka jako dziedzina wiedzy. Podstawowe działy informatyki. Programowanie. Pojęcie algorytmu, programu, języków programowania. 2.Podstawy tworzenia programu: struktury danych, kod (algorytm). Struktury danych: stałe, zmienne, typy danych: proste, strukturalne. Deklarowanie danych w programie. Zapis algorytmu w języku programowania - instrukcje. 3.Instrukcje proste: przypisania, wywołania procedury. Instrukcje strukturalne. Iinstrukcja warunkowa, instrukcja wyboru. 4.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Tworzenie złozonych warunków za pomocą operatorów logicznych. 5. Instrukcje iteracyjne (pętle). Warunkowe kończenie procesu iteracyjnego. Tablice, deklarowanie tablic, tablice statyczne i dynamiczne. 6. Zagnieżdżanie pętli. Algorytmy sortowania. Tablice wielowymiarowe. 7. Programowanie proceduralne - zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 8. Elementy programowania obiektowego.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Przygotowanie do kolokwiów.10
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych15
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego5
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B06_W01Student zna podstawowe typy danych, pojęcie algorytmu, elementy strukturalne algorytmu oraz formy zapisu w języku programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.
Treści programoweT-W-11.Informatyka jako dziedzina wiedzy. Podstawowe działy informatyki. Programowanie. Pojęcie algorytmu, programu, języków programowania. 2.Podstawy tworzenia programu: struktury danych, kod (algorytm). Struktury danych: stałe, zmienne, typy danych: proste, strukturalne. Deklarowanie danych w programie. Zapis algorytmu w języku programowania - instrukcje. 3.Instrukcje proste: przypisania, wywołania procedury. Instrukcje strukturalne. Iinstrukcja warunkowa, instrukcja wyboru. 4.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Tworzenie złozonych warunków za pomocą operatorów logicznych. 5. Instrukcje iteracyjne (pętle). Warunkowe kończenie procesu iteracyjnego. Tablice, deklarowanie tablic, tablice statyczne i dynamiczne. 6. Zagnieżdżanie pętli. Algorytmy sortowania. Tablice wielowymiarowe. 7. Programowanie proceduralne - zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 8. Elementy programowania obiektowego.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Rozwiązanie zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie wszystkich założonych efektów kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna wszystkich podstawowych struktury algorytmicznych i podstawowych typów informacji.
3,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur, ale przy ich stosowaniu popełnia błędy.
3,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.
4,5Student ma wiedzę pośrednią między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student zna podstawowe struktury algorytmiczne i typy informacji. Student zna formalny język zapisu tych struktur i nie popełnia błędów przy ich stosowaniu.Student ma wiedzę pozwalającą mu rozważać różne warianty algorytmu i świadomie jeden z nich wybierać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B06_U01Potrafi analizować problemy i dobierać algorytmy ich rozwiązywania i potrafi algorytm zapisać w języku programowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności zapisu drogi rozwiązania problemu techniką budowania algorytmów, z wykorzystaniem języka programowania komputerów.
Treści programoweT-L-11.Deklaracje danych. Innstrucje : przypisania, warunkowa, wywołania procedury. Pisanie i wykonywanie krótkich fragmetów kodu. 2.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Instrukcja wyboru. 3.Tworzenie procedur i funkcji. 4.Zaliczenie 1 5.Instrukcja pętli. Łączenie instrukcji pętli z instrukcją warunkową. 6.Tablice - przeszukiwanie tablic.Implementacja prostych algorytmów: zliczanie, sumowanie, znajdowanie elementów ekstremalnych, wypisywanie list określonych warunkami, sortowanie. 7. Zagnieżdżanie pętli. Tablice wielowymiarowe. 8. Zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 9.Zaliczenie 2
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z użyciem języka programowania. Sprawdzenie umiejętności stosowania podstawowej ogólnej struktury algorytmu i podstawowych operatorów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ułożyć drogi rozwiązania problemu.
3,0Student potrafi dokonać analizy problemu i wskazać podstawowe struktury algorytmiczne do jego rozwiązania. Student potrafi zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - wykazujący jednak błędy formalne.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi dokonać analizy problemu i zbudować algorytm posługując się instrukcjami języka programowania - bez błędów formalnych. Student stosuje elementy optymalizacji algorytmu i świadomie wybiera jedno z kilku rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B06_K01Student potrafi organizować proces tworzenia oprogramowania i jest kompetentny do oceny stopnia jego zaawansowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Treści programoweT-W-11.Informatyka jako dziedzina wiedzy. Podstawowe działy informatyki. Programowanie. Pojęcie algorytmu, programu, języków programowania. 2.Podstawy tworzenia programu: struktury danych, kod (algorytm). Struktury danych: stałe, zmienne, typy danych: proste, strukturalne. Deklarowanie danych w programie. Zapis algorytmu w języku programowania - instrukcje. 3.Instrukcje proste: przypisania, wywołania procedury. Instrukcje strukturalne. Iinstrukcja warunkowa, instrukcja wyboru. 4.Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych. Tworzenie złozonych warunków za pomocą operatorów logicznych. 5. Instrukcje iteracyjne (pętle). Warunkowe kończenie procesu iteracyjnego. Tablice, deklarowanie tablic, tablice statyczne i dynamiczne. 6. Zagnieżdżanie pętli. Algorytmy sortowania. Tablice wielowymiarowe. 7. Programowanie proceduralne - zapis złożonych algorytmów za pomocą procedur i funkcji. 8. Elementy programowania obiektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma kompetencje służące analizie prostych problemów i doboru algorytmów ich rozwiązywania posługując się standardowymi elementami języka programowania.
3,5
4,0
4,5
5,0