Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki wytwarzania I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wytwarzania I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Mechanicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Janusz Cieloszyk <Janusz.Cieloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Daniel Grochała <Daniel.Grochala@zut.edu.pl>, Wojciech Kwaczyński <Wojciech.Kwaczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW3 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1grafika inżynierska, mechanika, materiałoznawstwo

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC15
15
wykłady
T-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach,15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach,15
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia z wykładów10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C10_W01
Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
IT_1A_W11, IT_1A_W12C-1T-W-1M-1S-1
IT_1A_C10_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części samochodowych
IT_1A_W11, IT_1A_W12, IT_1A_W13C-1T-W-1M-1S-1
IT_1A_C10_W03
Rozróżnia zasadnicze sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
IT_1A_W11, IT_1A_W12C-1T-L-1M-1S-1
IT_1A_C10_W04
Przedstawia warunki realizacji i efekty technologiczne podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
IT_1A_W11, IT_1A_W12C-1T-L-1M-1S-1
IT_1A_C10_W05
Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
IT_1A_W11, IT_1A_W12C-1T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C10_U01
Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych części samochodowych np. wałek, koło zębate, korpus skrzyni biegów.
IT_1A_U18C-1T-W-1M-1S-1
IT_1A_C10_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
IT_1A_U18C-1T-L-1M-1S-1
IT_1A_C10_U03
Oszacuje wpływ postawowych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych podstawowych spsobach obróbki
IT_1A_U18C-1T-L-1M-1S-1
IT_1A_C10_U04
Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
IT_1A_U18C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C10_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
IT_1A_K05C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1
IT_1A_C10_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu
IT_1A_K05C-1T-W-1M-1S-1
IT_1A_C10_K03
zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
IT_1A_K05C-1T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C10_W01
Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
2,0Student nie umie definiować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie efektywnie definiować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wybrane podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
IT_1A_C10_W02
Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części samochodowych
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
IT_1A_C10_W03
Rozróżnia zasadnicze sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
2,0Student nie rozróżnia żadnych zasadniczych sposobów obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
3,0Student rozróżnia tylko wybrane najważniejsze sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
3,5Student rozróżnia większość sposobów obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
4,0Student rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
4,5Student rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem, podając uzasadnienie.
5,0Student biegle rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem, podając szerokie uzasadnienie.
IT_1A_C10_W04
Przedstawia warunki realizacji i efekty technologiczne podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
2,0Student nie umie przedstawia warunków realizacji i efektów technologicznych żadnego podstawowego sposobu obróbki skrawaniem i erodowania
3,0Student umie przedstawić główne warunki realizacji i efekty technologiczne tylko wybranych podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
3,5Student umie przedstawić główne warunki realizacji i efekty technologiczne większości podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
4,0Student umie przedstawić warunki realizacji i efekty technologiczne większości podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
4,5Student umie przedstawić warunki realizacji i efekty technologiczne wszystkich podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
5,0Student umie przedstawić wyczerpująco warunki realizacji i efekty technologiczne wszystkich podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
IT_1A_C10_W05
Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
2,0Student nie umie charakteryzować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie charakteryzować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie charakteryzować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C10_U01
Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych części samochodowych np. wałek, koło zębate, korpus skrzyni biegów.
2,0Student nie umie zaprojektować ogólnej postać procesu wytwarzania żadnej typowej części samochodowych np. wałeka, koło zębatego, korpus skrzyni biegów.
3,0Student umie zaprojektować ogólną postać procesu wytwarzania tylko wybranych części samochodowych np. wałeka, koło zębatego, korpus skrzyni biegów.
3,5Student umie zaprojektować cząstkwą formę ogólnej postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
4,0Student umie zaprojektować z drobnymi brakami ogólną postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
4,5Student umie zaprojektować pełną formę ogólnej postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
5,0Student umie zaprojektować pełną formę ogólnej postać procesu wytwarzania dowolnych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
IT_1A_C10_U02
Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla żadnej typowej operacji w żadnym sposobie obróbki
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji realizowanych elementarnymi sposobami wytwarzania
3,5Student dobierze tylko najwazniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w niektórych sposobach wytwarzania
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w głównych sposobach wytwarzania
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w róznych sposobach wytwarzania
IT_1A_C10_U03
Oszacuje wpływ postawowych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych podstawowych spsobach obróbki
2,0Student nie oszacuje wpływ żadnych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w żadnym spsobie obróbki ubytkowej
3,0Student oszacuje wybiórczo wpływ elementarnych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w tylko wybranych sposobach obróbki ubytkowej
3,5Student oszacuje wpływ wybranych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w niektórych sposobach obróbki ubytkowej
4,0Student oszacuje wpływ najważniejszych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w głównych sposobach obróbki ubytkowej
4,5Student oszacuje wpływ wszystkich czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych sposobach obróbki ubytkowej
5,0Student wyczerpująco oszacuje wpływ wszystkich czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych sposobach obróbki ubytkowej
IT_1A_C10_U04
Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
2,0Student nie umie zastosować żadnej metody obróbki, warunków jej realizacji w przypadku nawet typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
3,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, w przypadku pojedyńczych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
3,5Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku pojedyńczych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
4,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
4,5Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
5,0Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku dowolnych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C10_K01
Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
2,0Nie oceni relacji między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
3,0W pojedyńczych aspektach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
3,5W kilku aspektch oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
4,0Oceni z niewyczerpującym uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
4,5Oceni uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
5,0Oceni z szerokim uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
IT_1A_C10_K02
Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu
2,0Nie rozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
3,0W elementarnym zakresie rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
3,5W kilku aspektach potrafi wykazać zrozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
4,0Rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
4,5Rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu podając licznymi przykładami uzasadnienie
5,0Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu podając bardzo wyczerpujące z licznymi przykładami uzasadnienie
IT_1A_C10_K03
zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
2,0Nie zastosuje i nie oceni wstępnie wymaganych procesów technologicznych dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
3,0W pojedyńczych aspektach zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
3,5W kilu aspektach zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
4,0Zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
4,5zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych prezentując uzasadnienie
5,0W pełni przedstawi, zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych

Literatura podstawowa

  1. Filipowski R., Marciniak M., Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej, Oficyna wydwanicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000, 1
  2. Jemielniak Krzysztof., Obróbka skrawaniem, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1998
  3. Erbla J, Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, t. II, Obróbka skrawaniem, montaż, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. SECO, Materiały firm narzędziowych: SECO, Sandvik, Iskar, Pafana, strony WWW, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach,15
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach,15
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia z wykładów10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_W01Definiuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie definiować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie definiować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie efektywnie definiować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie definiować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie definiować wybrane podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_W02Opisuje zasadnicze elementy procesu wytwarzania dla typowych części samochodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie opisywać żadnych elementów procesu wytwarzania
3,0Student umie bardzo lapidarnie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem pojedyńczych przykładów
3,5Student umie opisywać wybrane elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,0Student umie opisać najważniejsze elementy procesu wytwarzania z podaniem przykładów
4,5Student umie opisać wszystkie elementy procesu wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów i je przeanalizować
5,0Student umie szeroko opisać wszystkie elementy procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_W03Rozróżnia zasadnicze sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozróżnia żadnych zasadniczych sposobów obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
3,0Student rozróżnia tylko wybrane najważniejsze sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
3,5Student rozróżnia większość sposobów obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
4,0Student rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem
4,5Student rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem, podając uzasadnienie.
5,0Student biegle rozróżnia wszystkie sposoby obróbki ubytkowej, skrawaniem i erodowaniem, podając szerokie uzasadnienie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_W04Przedstawia warunki realizacji i efekty technologiczne podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie przedstawia warunków realizacji i efektów technologicznych żadnego podstawowego sposobu obróbki skrawaniem i erodowania
3,0Student umie przedstawić główne warunki realizacji i efekty technologiczne tylko wybranych podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
3,5Student umie przedstawić główne warunki realizacji i efekty technologiczne większości podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
4,0Student umie przedstawić warunki realizacji i efekty technologiczne większości podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
4,5Student umie przedstawić warunki realizacji i efekty technologiczne wszystkich podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
5,0Student umie przedstawić wyczerpująco warunki realizacji i efekty technologiczne wszystkich podstawowych sposobów obróbki skrawaniem i erodowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_W05Charakteryzuje podstawowe procesy wytwarzania w obróbce ubytkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie charakteryzować żadnego podstawowego procesu wytwarzania
3,0Student umie charakteryzować wybrane podstawowe procesu wytwarzania
3,5Student umie charakteryzować podstawowe procesy wytwarzania.
4,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać elementarne przykłady takich procesów.
4,5Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać przykłady takich procesów.
5,0Student umie efektywnie charakteryzować wszystkie podstawowe procesy wytwarzania. Potrafi podać liczne przykłady takich procesów i je przeanalizować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_U01Zaprojektuje ogólną postać procesów wytwarzania typowych części samochodowych np. wałek, koło zębate, korpus skrzyni biegów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U18potrafi zaplanować proces realizacji elementów i zespołów pojazdu samochodowego oraz wstępnie oszacować koszty realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zaprojektować ogólnej postać procesu wytwarzania żadnej typowej części samochodowych np. wałeka, koło zębatego, korpus skrzyni biegów.
3,0Student umie zaprojektować ogólną postać procesu wytwarzania tylko wybranych części samochodowych np. wałeka, koło zębatego, korpus skrzyni biegów.
3,5Student umie zaprojektować cząstkwą formę ogólnej postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
4,0Student umie zaprojektować z drobnymi brakami ogólną postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
4,5Student umie zaprojektować pełną formę ogólnej postać procesu wytwarzania typowych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
5,0Student umie zaprojektować pełną formę ogólnej postać procesu wytwarzania dowolnych części samochodowych np. wałka, koła zębatego, korpus skrzyni biegów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_U02Dobierze wstępnie elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w podstawowych sposobach wytwarzania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U18potrafi zaplanować proces realizacji elementów i zespołów pojazdu samochodowego oraz wstępnie oszacować koszty realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dobierze żadnego wariantu elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla żadnej typowej operacji w żadnym sposobie obróbki
3,0Student dobierze tylko wybrane elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla pojedyńczych operacji realizowanych elementarnymi sposobami wytwarzania
3,5Student dobierze tylko najwazniejsze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w niektórych sposobach wytwarzania
4,0Student dobierze elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w głównych sposobach wytwarzania
4,5Student dobierze elementy układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w różnych sposobach wytwarzania
5,0Student dobierze kilka wariantów elementów układu OUPN (obrabiarka , uchwyt, narzędzie, przedmiot) dla wybranych typowych operacji w róznych sposobach wytwarzania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_U03Oszacuje wpływ postawowych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych podstawowych spsobach obróbki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U18potrafi zaplanować proces realizacji elementów i zespołów pojazdu samochodowego oraz wstępnie oszacować koszty realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie oszacuje wpływ żadnych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w żadnym spsobie obróbki ubytkowej
3,0Student oszacuje wybiórczo wpływ elementarnych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w tylko wybranych sposobach obróbki ubytkowej
3,5Student oszacuje wpływ wybranych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w niektórych sposobach obróbki ubytkowej
4,0Student oszacuje wpływ najważniejszych czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w głównych sposobach obróbki ubytkowej
4,5Student oszacuje wpływ wszystkich czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych sposobach obróbki ubytkowej
5,0Student wyczerpująco oszacuje wpływ wszystkich czynników na przebieg i efekty obróbki poszczególnego przejścia w róźnych sposobach obróbki ubytkowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_U04Zastosuje metody obróbki, warunki jej realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U18potrafi zaplanować proces realizacji elementów i zespołów pojazdu samochodowego oraz wstępnie oszacować koszty realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
T-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zastosować żadnej metody obróbki, warunków jej realizacji w przypadku nawet typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
3,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, w przypadku pojedyńczych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
3,5Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku pojedyńczych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
4,0Student umie zastosować tylko wybrane metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
4,5Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
5,0Student umie zastosować wszystkie metody obróbki, warunki ich realizacji w przypadku dowolnych typowych elementów samochodowych (korpusy, koła zębate, wałki, śruby itp.)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_K01Oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
T-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie oceni relacji między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
3,0W pojedyńczych aspektach oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
3,5W kilku aspektch oceni relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
4,0Oceni z niewyczerpującym uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
4,5Oceni uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
5,0Oceni z szerokim uzasadnieniem relacje między kosztami i cechami dowolnych części samochodowych a technikami ich wytwarzania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_K02Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-W-1Proces technologiczny (operacje; zabiegi, przejścia) w przemyśle samochodowym. Procesy wytwarzania. Rola i miejsce obróbki ubytkowej; (obróbka skrawaniem, erozyjna) typowych części i zespołów samochodowych. Stan powierzchni i dokładność wymiarowo kształtowa przedmiotu obrabianego. Pojęcia podstawowe w skrawaniu i erodowaniu. Charakterystyka przebieg procesów skrawania na przykładzie wybranych części samochodowych. Podział obróbki skrawaniem; Odmiany procesów skrawania.: frezowanie, toczenie, wiercenie, przeciąganie, obróbka ścierna itd. Parametry technologiczne obróbki. Narzędzia skrawające. Geometria narzędzi skrawających. Materiały narzędziowe. Przecinanie; charakterystyka, kinematyka, podział, narzędzia. Procesy przecinania (frezowaniem, toczeniem,erodowaniem (EDM, ECM, EBM)): miejsce w procesie wytwarzania.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
3,0W elementarnym zakresie rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
3,5W kilku aspektach potrafi wykazać zrozumie wagi i uwarunkowań technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
4,0Rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu.
4,5Rozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu podając licznymi przykładami uzasadnienie
5,0Zrozumie wagę i uwarunkowania technik wytwarzania w procesie powstawania i ekspolatacji samochodu podając bardzo wyczerpujące z licznymi przykładami uzasadnienie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C10_K03zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami procesów wytwarzania, sposobami wytwarzania części, narzędzi lub urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym w zakresie obróbki ubytkowej. Ukształtowanie umiejętności wstępnego wyboru i kształtowania procesu wytwarzania wybranych części, zespołów w przemyśle motoryzacyjnym.
Treści programoweT-L-1Wybrane zabiegi toczenia, frezowania, obróbki ściernej, przecinania (skrawanie, erodowanie), szlifowania wałków i płaszczyzn, obróbki gwintów, kół zębatych. Podstawy budowy obrabiarek: zespoły, kinematyka, układy sterowania ze szczególnym uwzględnieniem NC, CNC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, wykład problemowy, pokazy, filmy, symulacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych, uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeń zajęć laboratoryjnych i wykładów. Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Na ocenę końcową składa się: ocena zaliczenia laboratoriów (50%), ocena zaliczenia treści wykładów (50%). Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w czasie całego semestru, jak również na zakończenie tej formy zajęć. Zaliczenie wykładów odbywa się na końcu semestru na ostatnich zajęciach. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na zaliczeniu ustnym obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów i podstawowa z ćwiczeń laboratoryjnych. Przykładowe zagadnienia: dla dowolnej części samochodowej np. korpusu, wałka, koła zębatego omówić: sposoby, metody wytwarzania, przebieg procesu, parametry procesu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zastosuje i nie oceni wstępnie wymaganych procesów technologicznych dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
3,0W pojedyńczych aspektach zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
3,5W kilu aspektach zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
4,0Zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych
4,5zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych prezentując uzasadnienie
5,0W pełni przedstawi, zastosuje i oceni wstępnie wymagane procesy technologiczne dla wytworzenia lub naprawy elementów i części samochodowych