Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy konstrukcji maszyn:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy konstrukcji maszyn
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Grudziński <Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Grudziński <Pawel.Grudzinski@zut.edu.pl>, Marek Zapłata <Marek.Zaplata@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP3 30 3,00,44zaliczenie
wykładyW3 30 2,00,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Współczesne materiały konstrukcyjne
W-2Mechanika
W-3Grafika inżynierska
W-4Wytrzymałość materiałów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Teoretyczne zaznajomienie się z budową maszyn.
C-2Opanowanie umiejętności obliczeń inżynierskich wybranych podzespołów i elem. konstrukcyjnych.
C-3Opanowanie umiejętności przeniesienie wyników obliczeń na dokumentację rysunkową.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Omówienie redakcji i sposobu przeprowadzania obliczeń.1
T-P-2Elementy metrologii wymiarów liniowych: odchyłki, tolerancje, systemy zapisu wymiarów tolerowanych, pasowania algebra łańcuchów wymiarowych, błędy kształtu i położenia.3
T-P-3Obliczenia statyczne prostych elementów konstrukcji2
T-P-4Obliczenia wytrzymałosciowe zmęczeniowe4
T-P-5Wykonanie projektu (np. podnośnik samochodowy, reduktor) - opracowanie koncepcji, wykonanie obliczeń wytrzymalościowych i dokumentacji rysunkowej19
T-P-6Odbiór projektu.1
30
wykłady
T-W-1Postawowe warunki wytrzymałościowe przy obciążeniach statycznych w obl. inżynierskich, metodą naprężeń dopuszczalnych i stanów granicznych wytężenia materiałów, stateczność konstrukcji.3
T-W-2Jw. przy obciążeniach dynamicznych, wykresy zmęczeniowe.2
T-W-3Połączenia: systematyka, cechy funkcjonalne.1
T-W-4Połączenia gwintowe: rodzaje i oznaczenia gwintów, moment tarcia, minim. długość nakrętki, obliczenia wytrzymałościowe, konstrukcja.4
T-W-5Połaczenia spawane: oznaczenia na rysunkach, zalecenia technologiczne, obliczenia wytrzymałościowe.3
T-W-6Przekładnie kołowe: systematyka, cechy funkcjonalne i eksploatacyjne, konstrukcja.2
T-W-7Przekładnie zębate: geometria uzębienia i zazębienia przekł. walcowych o zębach prostych, obliczenia wytrzymałościowe na naciski i zginanie.5
T-W-8Połączenia wpustowe, wielowypustowe, kołkowe i sworzniowe - cechy i obliczenia2
T-W-9Wały i osie: konstrukcja, kryteria obliczeniowe, obliczenia.2
T-W-10Łożyskowanie toczne: układy łożyskowe, dobór łożysk z katalogu, smarowanie i uszczelnienia.2
T-W-11Sprzęgła i hamulce: systematyka, dobór, obliczenia.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Obliczenia konstrukcyjne.22
A-P-3Kreślenie rysunku.8
A-P-4Redakcja projektu.3
A-P-5Zaliczenie i poprawa projektu.2
A-P-6Przeszukiwanie norm, studia literaturowe, konsultacje.10
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury.10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium.8
A-W-4Kolokwium zaliczające.2
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
M-2Metoda projektów / komputer, kalkulator.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania obliczeń projektowych.
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), redakcyjnych, rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwium przeprowadzonego w postaci pisemnej lub testu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C07_W01
W wyniku studiów student powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy maszyn w stopniu podstawowym.
IT_1A_W12, IT_1A_W13C-1T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-11, T-W-9, T-W-10, T-W-7M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C07_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych oraz pzreniesieniem wyników tych obliczeń na dokumentację rysunkową, w tym umiejętność określania obciążeń prostych elementów konstrukcyjnych w maszynie, obliczeń wytrzymałościowych i doboru wybranych podzespołów z katalogów producentów lub norm.
IT_1A_U06, IT_1A_U07, IT_1A_U11, IT_1A_U17, IT_1A_U03C-3, C-2T-P-3, T-P-2, T-P-1M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C07_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K04C-3, C-2T-P-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C07_W01
W wyniku studiów student powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy maszyn w stopniu podstawowym.
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C07_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych oraz pzreniesieniem wyników tych obliczeń na dokumentację rysunkową, w tym umiejętność określania obciążeń prostych elementów konstrukcyjnych w maszynie, obliczeń wytrzymałościowych i doboru wybranych podzespołów z katalogów producentów lub norm.
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C07_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.

Literatura podstawowa

  1. Dietrych Marek, Podstawy konstrukcji maszyn, t. 1-3, PWN, Warszawa, 1986
  2. Ochęduszko Kazimierz, Koła zębate, t. 1-3, WNT, Warszawa, 2007
  3. Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław, Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń, WNT, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Prace zbiorowe, Przedmiotowe Polskie Normy., PKNMiJ, Warszawa, 2011
  2. Dobrzański Tadeusz, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Omówienie redakcji i sposobu przeprowadzania obliczeń.1
T-P-2Elementy metrologii wymiarów liniowych: odchyłki, tolerancje, systemy zapisu wymiarów tolerowanych, pasowania algebra łańcuchów wymiarowych, błędy kształtu i położenia.3
T-P-3Obliczenia statyczne prostych elementów konstrukcji2
T-P-4Obliczenia wytrzymałosciowe zmęczeniowe4
T-P-5Wykonanie projektu (np. podnośnik samochodowy, reduktor) - opracowanie koncepcji, wykonanie obliczeń wytrzymalościowych i dokumentacji rysunkowej19
T-P-6Odbiór projektu.1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Postawowe warunki wytrzymałościowe przy obciążeniach statycznych w obl. inżynierskich, metodą naprężeń dopuszczalnych i stanów granicznych wytężenia materiałów, stateczność konstrukcji.3
T-W-2Jw. przy obciążeniach dynamicznych, wykresy zmęczeniowe.2
T-W-3Połączenia: systematyka, cechy funkcjonalne.1
T-W-4Połączenia gwintowe: rodzaje i oznaczenia gwintów, moment tarcia, minim. długość nakrętki, obliczenia wytrzymałościowe, konstrukcja.4
T-W-5Połaczenia spawane: oznaczenia na rysunkach, zalecenia technologiczne, obliczenia wytrzymałościowe.3
T-W-6Przekładnie kołowe: systematyka, cechy funkcjonalne i eksploatacyjne, konstrukcja.2
T-W-7Przekładnie zębate: geometria uzębienia i zazębienia przekł. walcowych o zębach prostych, obliczenia wytrzymałościowe na naciski i zginanie.5
T-W-8Połączenia wpustowe, wielowypustowe, kołkowe i sworzniowe - cechy i obliczenia2
T-W-9Wały i osie: konstrukcja, kryteria obliczeniowe, obliczenia.2
T-W-10Łożyskowanie toczne: układy łożyskowe, dobór łożysk z katalogu, smarowanie i uszczelnienia.2
T-W-11Sprzęgła i hamulce: systematyka, dobór, obliczenia.4
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Obliczenia konstrukcyjne.22
A-P-3Kreślenie rysunku.8
A-P-4Redakcja projektu.3
A-P-5Zaliczenie i poprawa projektu.2
A-P-6Przeszukiwanie norm, studia literaturowe, konsultacje.10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury.10
A-W-3Przygotowanie do kolokwium.8
A-W-4Kolokwium zaliczające.2
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C07_W01W wyniku studiów student powinien posiadać wiedzę z zakresu budowy maszyn w stopniu podstawowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne zaznajomienie się z budową maszyn.
Treści programoweT-W-3Połączenia: systematyka, cechy funkcjonalne.
T-W-6Przekładnie kołowe: systematyka, cechy funkcjonalne i eksploatacyjne, konstrukcja.
T-W-1Postawowe warunki wytrzymałościowe przy obciążeniach statycznych w obl. inżynierskich, metodą naprężeń dopuszczalnych i stanów granicznych wytężenia materiałów, stateczność konstrukcji.
T-W-4Połączenia gwintowe: rodzaje i oznaczenia gwintów, moment tarcia, minim. długość nakrętki, obliczenia wytrzymałościowe, konstrukcja.
T-W-5Połaczenia spawane: oznaczenia na rysunkach, zalecenia technologiczne, obliczenia wytrzymałościowe.
T-W-2Jw. przy obciążeniach dynamicznych, wykresy zmęczeniowe.
T-W-11Sprzęgła i hamulce: systematyka, dobór, obliczenia.
T-W-9Wały i osie: konstrukcja, kryteria obliczeniowe, obliczenia.
T-W-10Łożyskowanie toczne: układy łożyskowe, dobór łożysk z katalogu, smarowanie i uszczelnienia.
T-W-7Przekładnie zębate: geometria uzębienia i zazębienia przekł. walcowych o zębach prostych, obliczenia wytrzymałościowe na naciski i zginanie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwium przeprowadzonego w postaci pisemnej lub testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C07_U01Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych oraz pzreniesieniem wyników tych obliczeń na dokumentację rysunkową, w tym umiejętność określania obciążeń prostych elementów konstrukcyjnych w maszynie, obliczeń wytrzymałościowych i doboru wybranych podzespołów z katalogów producentów lub norm.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U17potrafi zaprojektować proste układy elementy, zespoły i układy pojazdu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, ekonomicznych i ekologicznych, używając przy tym właściwych metod, technik i narzędzi
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności przeniesienie wyników obliczeń na dokumentację rysunkową.
C-2Opanowanie umiejętności obliczeń inżynierskich wybranych podzespołów i elem. konstrukcyjnych.
Treści programoweT-P-3Obliczenia statyczne prostych elementów konstrukcji
T-P-2Elementy metrologii wymiarów liniowych: odchyłki, tolerancje, systemy zapisu wymiarów tolerowanych, pasowania algebra łańcuchów wymiarowych, błędy kształtu i położenia.
T-P-1Omówienie redakcji i sposobu przeprowadzania obliczeń.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów / komputer, kalkulator.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), redakcyjnych, rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania obliczeń projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C07_K01Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności przeniesienie wyników obliczeń na dokumentację rysunkową.
C-2Opanowanie umiejętności obliczeń inżynierskich wybranych podzespołów i elem. konstrukcyjnych.
Treści programoweT-P-3Obliczenia statyczne prostych elementów konstrukcji
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów / komputer, kalkulator.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania obliczeń projektowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.