Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Mechanika:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanika
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Urbaniak <Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Kamil Urbanowicz <Kamil.Urbanowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,50,41zaliczenie
wykładyW1 30 2,50,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z matematyki z zakresu liceum (technikum).
W-2Wiedza i umiejętności z fizyki z zakresu liceum (technikum).

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami mechaniki ogólnej.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi wielkościami stosowanymi w mechanice ogólnej.
C-3Omówienie zjawisk występujacych w układach mechanicznych.
C-4Zapoznanie studentów z warunkami równowagi płaskich i przestrzennych układów sił.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania nieznanych sił i momentów dla płaskich zbieżnych i dowolnych układów sił oraz dla przestrzennych zbieżnych i dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sił tarcia.
C-6Ukształtowanie umiejętności wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył o dowolnym kształcie, w postaci płyty o stałej grubości oraz w postaci pręta o stałym przekroju.
C-7Zapoznanie studentów ze sposobami opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej.
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu opisu wybranych przypadków ruchu punktu i brył nieodkształcalnych oraz wyznaczania torów, prędkości i przyspieszeń punktów oraz punktów brył nieodkształcalnych.
C-9Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych na przykładzie układu o jednym stopniu swobody i mozliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-10Ukształtowanie umiejętności wyznaczania częstości i amplitud drgań układów o jednym stopniu swobody.
C-11Ukształtowanie umiejętnosci rozwiazywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej oraz równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.2
T-A-2Wyznaczanie sił (reakcji) dla zbieżnego płaskiego ukladu sił.2
T-A-3Wyznaczanie sił (reakcji) dla przestrzennego zbieżnego układu sił.2
T-A-4Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji bez uwzględnienia sił tarcia.2
T-A-5Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji z uwzględnieniem sił tarcia.2
T-A-6Wyznaczanie sił (reakcji) dla dowolnych przestrzennych układów sił.2
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył.2
T-A-8Kolokwium z zakresu statyki.2
T-A-9Wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.2
T-A-10Obliczanie prędkości i przyśpieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.2
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.2
T-A-12Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.2
T-A-13Wyznaczanie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz amplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.2
T-A-14Zastoswanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.2
T-A-15Kolokwium z zakresu kinematyki i dynamiki.2
30
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia statyki. Zasady statyki.2
T-W-2Więzy i ich reakcje.2
T-W-3Zbieżny układ sił: wypadkowa zbieżnego układu sił, warunek równowagi płaskiego oraz przestrzennego układu sił zbieżnych, równania równowagi statycznej.2
T-W-4Redukcja siły do wybranego punktu: moment siły względem punktu, moment siły względem osi, para sił, moment pary sił.1
T-W-5Płaski dowolny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.2
T-W-6Tarcie: tarcie ślizgowe, tarcie cięgien o krążek, opory przy toczeniu się ciał.2
T-W-7Dowolny przestrzenny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.1
T-W-8Środek ciężkości: środek sił równoległych, współrzędne środka ciężkości bryły, powierzchni i linii.2
T-W-9Wprowadzenie do kinematyki: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyśpieszenie punktu.2
T-W-10Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.2
T-W-11Ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty ciała sztywnego.1
T-W-12Prędkości i przyspieszenia punktów ciał sztywnych będących w ruchu postępowym, obrotowym lub płaskim.2
T-W-13Wprowadzenie do dynamiki: prawa Newtona, dynamika punktu materialnego.1
T-W-14Drgania układu o jednym stopniu swobody: model fizyczny i matematyczny układu o jednym stopniu swobody, drgania swobodne, drgania wymuszone.4
T-W-15Zasady zachowania: praca sił, energia kinetyczna, energia potencjalna, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej, zasada równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach.30
A-A-2Rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań.17
A-A-3Przygotowanie się do sprawdzianów i kolokwiów.15
62
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.13
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu20
63

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie identyfikacji braków w wiedzy i umiejętnościach, prowadzonej w czasie trwania ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena formująca: Na podstawie wyników sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia mechaniki, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechaniki, - wymienić i omówić poznane zasady i prawa mechaniki, - opisać zjawiska zachodzące w układach mechanicznych, poznane na wykładach z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki, - scharakteryzować stany równowagi statycznej i dynamicznej, modele stosowane w mechanice, - rozpoznawać więzy, układy sił, rodzaje ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, rodzaje drgań mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania sił w zbieżnych układach sił oraz sił i momentów w dowolnych układach sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii, - objaśnić sposoby opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczenia równań ruchu i równania toru dla wybranych przypadków ruchu prosto i krzywoliniowego punktu, - zaproponować metodę (metody) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania wybranych problemów z zakresu dynamiki punktu i brył nieodkształcalnej.
IT_1A_W02, IT_1A_W03C-10, C-11, C-1, C-3, C-6, C-8, C-9, C-2, C-4, C-7, C-5T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-12, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-14, T-W-13, T-W-15, T-W-2M-1, M-3S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - dobrać i zastosować odpowiednią metodę rozwiązania postawionego zadania czy problemu, - uwalniać od więzów ciała nieswobodne, - obliczać siły dla zbieżnych układów sił oraz siły i momenty dla dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - obliczać współrzędne środków ciężkości brył, powierzchni i linii, - wyznaczać równania ruchu i toru punktu dla wybranych przypadków ruchu punktu, - obliczać prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - rozwiazywać zadania pierwszego i drugiego rodzaju z dynamiki punktu, - obliczać częstości i amplitudy drgań układów o jednym stopniu swobody, - zastosować zasadę zachowania energii mechanicznej i zasadę równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy do rozwiązywania zadań z dynamiki, - ocenić i zinterpretować wyniki rozwiązanych zadań (problemów).
IT_1A_U07, IT_1A_U21, IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-10, C-11, C-1, C-3, C-6, C-8, C-9, C-2, C-4, C-7, C-5T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-A-12, T-A-11, T-A-14, T-A-13, T-A-9, T-A-7, T-A-10M-2, M-3S-3, S-4, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji (pojazdów samochodowych), - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
IT_1A_K01, IT_1A_K04C-10, C-11, C-1, C-3, C-6, C-8, C-9, C-2, C-4, C-7, C-5T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-A-12, T-A-11, T-A-14, T-A-13, T-A-9, T-A-7, T-A-10, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-12, T-W-10, T-W-11, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-14, T-W-13, T-W-15, T-W-2M-1, M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B11_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia mechaniki, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechaniki, - wymienić i omówić poznane zasady i prawa mechaniki, - opisać zjawiska zachodzące w układach mechanicznych, poznane na wykładach z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki, - scharakteryzować stany równowagi statycznej i dynamicznej, modele stosowane w mechanice, - rozpoznawać więzy, układy sił, rodzaje ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, rodzaje drgań mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania sił w zbieżnych układach sił oraz sił i momentów w dowolnych układach sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii, - objaśnić sposoby opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczenia równań ruchu i równania toru dla wybranych przypadków ruchu prosto i krzywoliniowego punktu, - zaproponować metodę (metody) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania wybranych problemów z zakresu dynamiki punktu i brył nieodkształcalnej.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiązywania zadań.
3,0Student zna większość podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki, potrafi zaproponować niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań mechaniki.
3,5Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje właściwe narzędzia do rozwiązywania zadań mechaniki.
4,0Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje w sposób poprawny wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z mechaniki.
4,5Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje w sposób optymalny wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, wie jak przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, potrafi zaproponować wszystkie poznane w trakcie zajęć narzędzia, wie jak porównymać ich efektywność, a także zidentyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, wie jak przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B11_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - dobrać i zastosować odpowiednią metodę rozwiązania postawionego zadania czy problemu, - uwalniać od więzów ciała nieswobodne, - obliczać siły dla zbieżnych układów sił oraz siły i momenty dla dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - obliczać współrzędne środków ciężkości brył, powierzchni i linii, - wyznaczać równania ruchu i toru punktu dla wybranych przypadków ruchu punktu, - obliczać prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - rozwiazywać zadania pierwszego i drugiego rodzaju z dynamiki punktu, - obliczać częstości i amplitudy drgań układów o jednym stopniu swobody, - zastosować zasadę zachowania energii mechanicznej i zasadę równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy do rozwiązywania zadań z dynamiki, - ocenić i zinterpretować wyniki rozwiązanych zadań (problemów).
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi do rozwiązywania zadań.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiazywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Studen umie korzystać z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań, popełnia drobne błędy i pomyłki.
4,0Studen umie korzystać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań.
4,5Studen umie korzystać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B11_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji (pojazdów samochodowych), - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn, nie ma dbałości o poprawność wykonywanych działań.
3,0Student ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn oraz świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań z mechaniki.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartość na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności.

Literatura podstawowa

 1. Leyko J., Mechanika ogólna, t.1, Statyka i kinematyka, PWN, Warszawa, 1996, i późniejsze wydania
 2. Leyko J., Mechanika ogólna, t.2, Dynamika, PWN, Warszawa, 1996, i późniejsze wydania
 3. Misiak J., Mechanika ogólna, t.1, Statyka i kinematyka, WNT, Warszawa, 1989, i późniejsze wydania
 4. Osiński Zb., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1997, i późniejsze wydania
 5. Misiak J., Mechanika ogólna, t.2, dynamika, WNT, Warszawa, 1989, i wydania późniejsze

Literatura dodatkowa

 1. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechanik ogólnej, t.1, Statyka, PWN, Warszawa, 1978, i wydania późniejsze
 2. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t.2. Kinematyka, PWN, Warszawa, 1978, i wydania późniejsze
 3. Leyko J., Szmelter J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, t.2, Dynamika, PWN, Warszawa, 1978, i wydania późniejsze
 4. Nizioł J., Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, WNT, 2002, Warszawa, i wydania póżniejsze
 5. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. 1, Statyka, WNT, Warszawa, 1997, i wydania późniejsze
 6. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. 2, Kinematyka, WNT, Warszawa, 1997, i wydania późniejsze
 7. Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, cz. 3, Dynamika, WNT, Warszawa, 1997, i wydania późniejsze

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.2
T-A-2Wyznaczanie sił (reakcji) dla zbieżnego płaskiego ukladu sił.2
T-A-3Wyznaczanie sił (reakcji) dla przestrzennego zbieżnego układu sił.2
T-A-4Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji bez uwzględnienia sił tarcia.2
T-A-5Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji z uwzględnieniem sił tarcia.2
T-A-6Wyznaczanie sił (reakcji) dla dowolnych przestrzennych układów sił.2
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył.2
T-A-8Kolokwium z zakresu statyki.2
T-A-9Wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.2
T-A-10Obliczanie prędkości i przyśpieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.2
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.2
T-A-12Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.2
T-A-13Wyznaczanie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz amplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.2
T-A-14Zastoswanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.2
T-A-15Kolokwium z zakresu kinematyki i dynamiki.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia statyki. Zasady statyki.2
T-W-2Więzy i ich reakcje.2
T-W-3Zbieżny układ sił: wypadkowa zbieżnego układu sił, warunek równowagi płaskiego oraz przestrzennego układu sił zbieżnych, równania równowagi statycznej.2
T-W-4Redukcja siły do wybranego punktu: moment siły względem punktu, moment siły względem osi, para sił, moment pary sił.1
T-W-5Płaski dowolny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.2
T-W-6Tarcie: tarcie ślizgowe, tarcie cięgien o krążek, opory przy toczeniu się ciał.2
T-W-7Dowolny przestrzenny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.1
T-W-8Środek ciężkości: środek sił równoległych, współrzędne środka ciężkości bryły, powierzchni i linii.2
T-W-9Wprowadzenie do kinematyki: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyśpieszenie punktu.2
T-W-10Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.2
T-W-11Ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty ciała sztywnego.1
T-W-12Prędkości i przyspieszenia punktów ciał sztywnych będących w ruchu postępowym, obrotowym lub płaskim.2
T-W-13Wprowadzenie do dynamiki: prawa Newtona, dynamika punktu materialnego.1
T-W-14Drgania układu o jednym stopniu swobody: model fizyczny i matematyczny układu o jednym stopniu swobody, drgania swobodne, drgania wymuszone.4
T-W-15Zasady zachowania: praca sił, energia kinetyczna, energia potencjalna, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej, zasada równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w ćwiczeniach.30
A-A-2Rozwiązywanie zadań ze wskazanych zbiorów zadań.17
A-A-3Przygotowanie się do sprawdzianów i kolokwiów.15
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w wykładach.30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.13
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu20
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B11_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: - wymienić i objaśnić podstawowe pojęcia mechaniki, - nazwać i definiować podstawowe wielkości mechaniki, - wymienić i omówić poznane zasady i prawa mechaniki, - opisać zjawiska zachodzące w układach mechanicznych, poznane na wykładach z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki, - scharakteryzować stany równowagi statycznej i dynamicznej, modele stosowane w mechanice, - rozpoznawać więzy, układy sił, rodzaje ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, rodzaje drgań mechanicznych, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania sił w zbieżnych układach sił oraz sił i momentów w dowolnych układach sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył, powierzchni i linii, - objaśnić sposoby opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej, - zaproponować sposób (sposoby) wyznaczenia równań ruchu i równania toru dla wybranych przypadków ruchu prosto i krzywoliniowego punktu, - zaproponować metodę (metody) wyznaczania predkości i przyspieszeń punktu oraz punktów bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania wybranych problemów z zakresu dynamiki punktu i brył nieodkształcalnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
Cel przedmiotuC-10Ukształtowanie umiejętności wyznaczania częstości i amplitud drgań układów o jednym stopniu swobody.
C-11Ukształtowanie umiejętnosci rozwiazywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej oraz równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami mechaniki ogólnej.
C-3Omówienie zjawisk występujacych w układach mechanicznych.
C-6Ukształtowanie umiejętności wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył o dowolnym kształcie, w postaci płyty o stałej grubości oraz w postaci pręta o stałym przekroju.
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu opisu wybranych przypadków ruchu punktu i brył nieodkształcalnych oraz wyznaczania torów, prędkości i przyspieszeń punktów oraz punktów brył nieodkształcalnych.
C-9Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych na przykładzie układu o jednym stopniu swobody i mozliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi wielkościami stosowanymi w mechanice ogólnej.
C-4Zapoznanie studentów z warunkami równowagi płaskich i przestrzennych układów sił.
C-7Zapoznanie studentów ze sposobami opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania nieznanych sił i momentów dla płaskich zbieżnych i dowolnych układów sił oraz dla przestrzennych zbieżnych i dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sił tarcia.
Treści programoweT-W-8Środek ciężkości: środek sił równoległych, współrzędne środka ciężkości bryły, powierzchni i linii.
T-W-9Wprowadzenie do kinematyki: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyśpieszenie punktu.
T-W-7Dowolny przestrzenny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.
T-W-12Prędkości i przyspieszenia punktów ciał sztywnych będących w ruchu postępowym, obrotowym lub płaskim.
T-W-10Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.
T-W-11Ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty ciała sztywnego.
T-W-1Podstawowe pojęcia statyki. Zasady statyki.
T-W-3Zbieżny układ sił: wypadkowa zbieżnego układu sił, warunek równowagi płaskiego oraz przestrzennego układu sił zbieżnych, równania równowagi statycznej.
T-W-4Redukcja siły do wybranego punktu: moment siły względem punktu, moment siły względem osi, para sił, moment pary sił.
T-W-6Tarcie: tarcie ślizgowe, tarcie cięgien o krążek, opory przy toczeniu się ciał.
T-W-5Płaski dowolny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.
T-W-14Drgania układu o jednym stopniu swobody: model fizyczny i matematyczny układu o jednym stopniu swobody, drgania swobodne, drgania wymuszone.
T-W-13Wprowadzenie do dynamiki: prawa Newtona, dynamika punktu materialnego.
T-W-15Zasady zachowania: praca sił, energia kinetyczna, energia potencjalna, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej, zasada równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.
T-W-2Więzy i ich reakcje.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki, nie umie zaproponować podstawowych narzędzi do rozwiązywania zadań.
3,0Student zna większość podstawowych pojęć, wielkości i praw mechaniki, potrafi zaproponować niektóre narzędzia do rozwiązywania zadań mechaniki.
3,5Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje właściwe narzędzia do rozwiązywania zadań mechaniki.
4,0Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje w sposób poprawny wszystkie poznane narzędzia do rozwiązywania zadań z mechaniki.
4,5Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, proponuje w sposób optymalny wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, wie jak przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student zna podstawowe pojęcia, wielkości i prawa mechaniki, potrafi zaproponować wszystkie poznane w trakcie zajęć narzędzia, wie jak porównymać ich efektywność, a także zidentyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, wie jak przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B11_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: - korzystać z literatury i wskazanych źródeł, - dobrać i zastosować odpowiednią metodę rozwiązania postawionego zadania czy problemu, - uwalniać od więzów ciała nieswobodne, - obliczać siły dla zbieżnych układów sił oraz siły i momenty dla dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tarcia ślizgowego i tocznego, - obliczać współrzędne środków ciężkości brył, powierzchni i linii, - wyznaczać równania ruchu i toru punktu dla wybranych przypadków ruchu punktu, - obliczać prędkości i przyspieszenia punktów w ruchu prosto i krzywoliniowym oraz punktów brył w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim, - rozwiazywać zadania pierwszego i drugiego rodzaju z dynamiki punktu, - obliczać częstości i amplitudy drgań układów o jednym stopniu swobody, - zastosować zasadę zachowania energii mechanicznej i zasadę równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy do rozwiązywania zadań z dynamiki, - ocenić i zinterpretować wyniki rozwiązanych zadań (problemów).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-10Ukształtowanie umiejętności wyznaczania częstości i amplitud drgań układów o jednym stopniu swobody.
C-11Ukształtowanie umiejętnosci rozwiazywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej oraz równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami mechaniki ogólnej.
C-3Omówienie zjawisk występujacych w układach mechanicznych.
C-6Ukształtowanie umiejętności wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył o dowolnym kształcie, w postaci płyty o stałej grubości oraz w postaci pręta o stałym przekroju.
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu opisu wybranych przypadków ruchu punktu i brył nieodkształcalnych oraz wyznaczania torów, prędkości i przyspieszeń punktów oraz punktów brył nieodkształcalnych.
C-9Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych na przykładzie układu o jednym stopniu swobody i mozliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi wielkościami stosowanymi w mechanice ogólnej.
C-4Zapoznanie studentów z warunkami równowagi płaskich i przestrzennych układów sił.
C-7Zapoznanie studentów ze sposobami opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania nieznanych sił i momentów dla płaskich zbieżnych i dowolnych układów sił oraz dla przestrzennych zbieżnych i dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sił tarcia.
Treści programoweT-A-4Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji bez uwzględnienia sił tarcia.
T-A-5Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji z uwzględnieniem sił tarcia.
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.
T-A-6Wyznaczanie sił (reakcji) dla dowolnych przestrzennych układów sił.
T-A-2Wyznaczanie sił (reakcji) dla zbieżnego płaskiego ukladu sił.
T-A-3Wyznaczanie sił (reakcji) dla przestrzennego zbieżnego układu sił.
T-A-12Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.
T-A-14Zastoswanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
T-A-13Wyznaczanie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz amplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.
T-A-9Wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył.
T-A-10Obliczanie prędkości i przyśpieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwiów.
S-4Ocena podsumowująca: Na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego.
S-2Ocena formująca: Na podstawie wyników sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi do rozwiązywania zadań.
3,0Student umie wykorzystać tylko niektóre z poznanych narzędzi do rozwiazywania zadań, popełnia drobne pomyłki i błędy.
3,5Studen umie korzystać z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań, popełnia drobne błędy i pomyłki.
4,0Studen umie korzystać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań.
4,5Studen umie korzystać w sposób optymalny z wszystkich poznanych narzedzi przy rozwiazywaniu zadań, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
5,0Student umie stosować wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównywać ich efektywność, a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru, potrafi przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B11_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: - świadomość ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn i konstrukcji (pojazdów samochodowych), - świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań mechaniki, - dbałość o poprawność wykonywanych działań, - zdolność do oceny otrzymywanych wyników, - zorientowanie na ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Cel przedmiotuC-10Ukształtowanie umiejętności wyznaczania częstości i amplitud drgań układów o jednym stopniu swobody.
C-11Ukształtowanie umiejętnosci rozwiazywania wybranych zadań przy zastosowaniu zasad zachowania energii mechanicznej oraz równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.
C-1Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, prawami i zasadami mechaniki ogólnej.
C-3Omówienie zjawisk występujacych w układach mechanicznych.
C-6Ukształtowanie umiejętności wyznaczania współrzędnych środka ciężkości brył o dowolnym kształcie, w postaci płyty o stałej grubości oraz w postaci pręta o stałym przekroju.
C-8Ukształtowanie umiejętności z zakresu opisu wybranych przypadków ruchu punktu i brył nieodkształcalnych oraz wyznaczania torów, prędkości i przyspieszeń punktów oraz punktów brył nieodkształcalnych.
C-9Zapoznanie studentów z pierwszym i drugim rodzajem zadań dynamiki oraz z zagadnieniem drgań mechanicznych na przykładzie układu o jednym stopniu swobody i mozliwościami zastosowania zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi wielkościami stosowanymi w mechanice ogólnej.
C-4Zapoznanie studentów z warunkami równowagi płaskich i przestrzennych układów sił.
C-7Zapoznanie studentów ze sposobami opisu ruchu punktu i bryły nieodkształcalnej.
C-5Ukształtowanie umiejętności wyznaczania nieznanych sił i momentów dla płaskich zbieżnych i dowolnych układów sił oraz dla przestrzennych zbieżnych i dowolnych układów sił z uwzględnieniem i bez uwzględnienia sił tarcia.
Treści programoweT-A-4Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji bez uwzględnienia sił tarcia.
T-A-5Zastosowanie warunków równowagi płaskich dowolnych układów sił do obliczania reakcji z uwzględnieniem sił tarcia.
T-A-1Uwalnianie od więzów ciał nieswobodnych.
T-A-6Wyznaczanie sił (reakcji) dla dowolnych przestrzennych układów sił.
T-A-2Wyznaczanie sił (reakcji) dla zbieżnego płaskiego ukladu sił.
T-A-3Wyznaczanie sił (reakcji) dla przestrzennego zbieżnego układu sił.
T-A-12Rozwiązywanie zadań z dynamiki pierwszego i drugiego rodzaju.
T-A-11Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktów brył będących w ruchu płaskim.
T-A-14Zastoswanie zasad zachowania do rozwiązywania zadań z dynamiki.
T-A-13Wyznaczanie częstości, okresów i amplitud drgań swobodnych oraz amplitud drgań wymuszonych układów o jednym stopniu swobody.
T-A-9Wyznaczanie torów, obliczanie drogi, prędkości i przyspieszeń punktów w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym.
T-A-7Obliczanie współrzędnych środka ciężkości brył.
T-A-10Obliczanie prędkości i przyśpieszeń punktów brył będących w ruchu postępowym lub obrotowym dookoła stałej osi.
T-W-8Środek ciężkości: środek sił równoległych, współrzędne środka ciężkości bryły, powierzchni i linii.
T-W-9Wprowadzenie do kinematyki: opis ruchu punktu, równania ruchu punktu, tor punktu, prędkość i przyśpieszenie punktu.
T-W-7Dowolny przestrzenny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.
T-W-12Prędkości i przyspieszenia punktów ciał sztywnych będących w ruchu postępowym, obrotowym lub płaskim.
T-W-10Szczególne przypadki prostoliniowego i krzywoliniowego ruchu punktu, przyspieszenie styczne i normalne punktu.
T-W-11Ruch postępowy, obrotowy, płaski i kulisty ciała sztywnego.
T-W-1Podstawowe pojęcia statyki. Zasady statyki.
T-W-3Zbieżny układ sił: wypadkowa zbieżnego układu sił, warunek równowagi płaskiego oraz przestrzennego układu sił zbieżnych, równania równowagi statycznej.
T-W-4Redukcja siły do wybranego punktu: moment siły względem punktu, moment siły względem osi, para sił, moment pary sił.
T-W-6Tarcie: tarcie ślizgowe, tarcie cięgien o krążek, opory przy toczeniu się ciał.
T-W-5Płaski dowolny układ sił: redukcja układu sił do wypadkowej i momentu, warunki równowagi, równania równowagi statycznej.
T-W-14Drgania układu o jednym stopniu swobody: model fizyczny i matematyczny układu o jednym stopniu swobody, drgania swobodne, drgania wymuszone.
T-W-13Wprowadzenie do dynamiki: prawa Newtona, dynamika punktu materialnego.
T-W-15Zasady zachowania: praca sił, energia kinetyczna, energia potencjalna, energia mechaniczna, zasada zachowania energii mechanicznej, zasada równoważności przyrostu energii kinetycznej i pracy.
T-W-2Więzy i ich reakcje.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia problemowe.
M-3Objaśnienia.
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn, nie ma dbałości o poprawność wykonywanych działań.
3,0Student ma świadomości ważności wiedzy z zakresu mechaniki dla procesu projektowania elementów maszyn oraz świadomość w wyborze odpowiednich metod rozwiązywania zadań z mechaniki.
3,5Student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i dodatkowo wykazuje dbałość o poprawność wykonywanych działań.
4,0Student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i dodatkowo wykazuje zdolność do oceny otrzymanych wyników.
4,5Student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i dodatkowo wykazuje otwartość na współpracę w zespołach.
5,0Student spełnia wymagania na ocenę 4,5 i dodatkowo jest zorientowany na ciągłe podnoszenie własnej wiedzy i umiejętności.