Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Materiałoznawstwo I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Materiałoznawstwo I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Technologii Materiałowych
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sebastian Fryska <Sebastian.Fryska@zut.edu.pl>, Małgorzata Garbiak <Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl>, Agnieszka Kochmańska <Agnieszka.Kochmanska@zut.edu.pl>, Paweł Kochmański <Pawel.Kochmanski@zut.edu.pl>, Bogdan Piekarski <Bogdan.Piekarski@zut.edu.pl>, Elżbieta Piesowicz <Elzbieta.Senderek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,40zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,60zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
C-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
C-3Student zdobywa umiejętność pracy w grupie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Układ Fe-Fe3C, stale węglowe. Odlewnicze stopy żelaza. Obróbka cieplna. Obróbka cieplno - chemiczna. Stale narzędziowe i stale o specjalnych właściwościach. Stopy metali nieżelaznych.12
T-L-2Identyfikacja tworzyw polimerowych. Laminaty poliestrowe.3
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do nauki o materiałach: znaczenie materiałów w życiu codziennym i technice. Terminologia podstawowa używana w nauce o materialach i inżynierii materialowej. Ogólna klasyfikacja materiałów. Struktura materiałów: siły spójności w ciałach stałych, idealna i rzeczywista struktura ciał stałych. Badania budowy wewnętrznej materiałów. Ogólna charakterystyka materiałów: metale, polimery, ceramiki, kompozyty. Właściwości materialów i ich ocena15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i zaliczeniach15
A-L-2Udział w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wskazanej literatury8
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu przedmiotu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmniej połowy punktów.
S-2Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne : Na podstawie krótkich sprawdzianów wiedzy przygotowanej do ćwiczeń (pisemne sprawdziany) student uzyskuje ocenę z ćwiczenia.
S-3Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne. Na podstawie wykonanych wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz prezentacji sprawozdań w formie pisemnej i ustnej student uzyskuje zaliczenie ćwiczenia.
S-4Ocena formująca: aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B09_W01
Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu, w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych materiałów.
IT_1A_W04, IT_1A_W11C-1, C-2T-W-1M-1S-1, S-4

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B09_U01
Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
IT_1A_U10, IT_1A_U01C-1, C-2T-W-1M-1S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B09_W01
Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu, w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych materiałów.
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej.
3,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej.
3,5Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych.
4,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich potencjalne zastosowania.
4,5Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich zastosowania oraz zagrożenia zniszczenia wynikające z warunków środowiskowych.
5,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich zastosowania w konstrukcjach środków transportu. Student ma wiedzę o zaawansowanych materiałach konstrukcyjnych. Student ma wiedzę o mechanizmach zużycia korozyjnego materiałów konstrukcyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B09_U01
Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
2,0Student uczestniczył w zajęciach, nie opanował podstawowych umiejętności, nie interesował się prezentowanymi zagadnieniami . Student nie potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
3,0Student uczestniczył w zajęciach, opanował podstawowe umiejętności, interesował się omawianymi zagadnieniami . Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
3,5Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne.
4,0Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych.
4,5Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych i wskazać sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom.
5,0Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych i ocenić jego zywotność. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych i wskazać sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom.

Literatura podstawowa

  1. Piekarski B., Podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, 2018
  2. Sieniawski J., Cyunczyk A., Struktura ciał stałych, Oficyna Wydawnicza Polit. Rzeszowskiej, Rzeszów, 2017
  3. Grabski M.W., Kozubowski J.A., Inżynieria materiałowa. Geneza, istota, perspektywy, Polit. Warszawskiej, Warszawa, 2003
  4. Dobrzanski L.A., Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 2006
  5. Ashby M., Shercliff H., Cebon D., Inżynieria materialowa. T 1, Galaktyka, Łódź, 2011
  6. Broniewski T., Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2000
  7. Grellmann W., Seidler S., Polymer testing, Hanser, Monachium, 2007
  8. Baranowska j., Biedunkiewicz A., Chylińska R., Drotlew A., Fryska S., Garbiak M., Jasiński W., Jedrzejewski R., Kochmańska A., Kochmański P., Lenart S., Piekarski B., Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych., ZUT, Szczecin, 2013, I, Red.Piekarski B.
  9. J.Baszkiewicz, M.Kamiński, Podstawy korozji materiałów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1997
  10. Bala H., Korozja materiałów. Teoria i praktyka, Polit. Częstochowskiej, Częstochowa, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Układ Fe-Fe3C, stale węglowe. Odlewnicze stopy żelaza. Obróbka cieplna. Obróbka cieplno - chemiczna. Stale narzędziowe i stale o specjalnych właściwościach. Stopy metali nieżelaznych.12
T-L-2Identyfikacja tworzyw polimerowych. Laminaty poliestrowe.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do nauki o materiałach: znaczenie materiałów w życiu codziennym i technice. Terminologia podstawowa używana w nauce o materialach i inżynierii materialowej. Ogólna klasyfikacja materiałów. Struktura materiałów: siły spójności w ciałach stałych, idealna i rzeczywista struktura ciał stałych. Badania budowy wewnętrznej materiałów. Ogólna charakterystyka materiałów: metale, polimery, ceramiki, kompozyty. Właściwości materialów i ich ocena15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach i zaliczeniach15
A-L-2Udział w konsultacjach2
A-L-3Studiowanie wskazanej literatury8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach i zaliczeniu przedmiotu.15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury20
A-W-3Przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanej literatury, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B09_W01Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu, w zakresie korelacji właściwości materiałów z ich strukturą, zna metody identyfikacji i badań podstawowych grup materiałów. Student posiada podstawową wiedzę o właściwościach eksploatacyjnych materiałów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
C-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do nauki o materiałach: znaczenie materiałów w życiu codziennym i technice. Terminologia podstawowa używana w nauce o materialach i inżynierii materialowej. Ogólna klasyfikacja materiałów. Struktura materiałów: siły spójności w ciałach stałych, idealna i rzeczywista struktura ciał stałych. Badania budowy wewnętrznej materiałów. Ogólna charakterystyka materiałów: metale, polimery, ceramiki, kompozyty. Właściwości materialów i ich ocena
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmniej połowy punktów.
S-4Ocena formująca: aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej.
3,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej.
3,5Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych.
4,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich potencjalne zastosowania.
4,5Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich zastosowania oraz zagrożenia zniszczenia wynikające z warunków środowiskowych.
5,0Student posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa (tworzywa metaliczne i polimerowe, kompozyty) w obszarze środków transportu oraz w zakresie podstaw korozji metali oraz metod ochrony antykorozyjnej. Student rozróżnia materiały z punktu widzenia ich właściwości eksploatacyjnych i wskazuje ich zastosowania w konstrukcjach środków transportu. Student ma wiedzę o zaawansowanych materiałach konstrukcyjnych. Student ma wiedzę o mechanizmach zużycia korozyjnego materiałów konstrukcyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B09_U01Student posiada umiejętność identyfikacji i doboru właściwego materiału metalicznego, kompozytowego i tworzywa polimerowego oraz powiązania ich struktury z właściwościami. Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z wiedzy o właściwościach materiałów.
C-2Student zdobywa umiejętość korzystania ze źródeł literatury.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do nauki o materiałach: znaczenie materiałów w życiu codziennym i technice. Terminologia podstawowa używana w nauce o materialach i inżynierii materialowej. Ogólna klasyfikacja materiałów. Struktura materiałów: siły spójności w ciałach stałych, idealna i rzeczywista struktura ciał stałych. Badania budowy wewnętrznej materiałów. Ogólna charakterystyka materiałów: metale, polimery, ceramiki, kompozyty. Właściwości materialów i ich ocena
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych, tj. filmy dydaktyczne, prezentacje komputerowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład. Student przystępuje do zaliczenia pisemnego; ocenę pozytywną otrzymuję po uzyskaniu co najmniej połowy punktów.
S-4Ocena formująca: aktywność na wykładzie i podczas konsulatacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach, nie opanował podstawowych umiejętności, nie interesował się prezentowanymi zagadnieniami . Student nie potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
3,0Student uczestniczył w zajęciach, opanował podstawowe umiejętności, interesował się omawianymi zagadnieniami . Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych.
3,5Student potrafi dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne.
4,0Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych.
4,5Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych i wskazać sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom.
5,0Student potrafi charakteryzować materiały konstrukcyjne, dobrać odpowiedni materiał do pracy elementu konstrukcyjnego w danych warunkach eksploatacyjnych i ocenić jego zywotność. Student potrafi wskazać potencjalne zagrożenia wynikające z eksploatacji materiałów konstrukcyjnych i wskazać sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom.