Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Matematyka II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Matematyka II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Matematyki
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Szymaszkiewicz <Alicja.Szymaszkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maciej Zwierzchowski <Maciej.Zwierzchowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 30 3,20,41zaliczenie
wykładyW2 30 1,80,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość matematyki w zakresie semestru pierwszego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych.
C-2Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów w zakresie treści programowych omawianych na wykładzie.30
30
wykłady
T-W-1Układy równań liniowych.4
T-W-2Geometria analityczna: rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni.3
T-W-3Liczby zespolone, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Rozwiązywanie równań zespolonych.4
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe.4
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.5
T-W-6Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne.5
T-W-7Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach.5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.45
A-A-3Konsultacje.4
79
wykłady
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów oraz wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.9
A-W-4Egzamin.2
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjno-problemowy połączony z prezentacją.
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego w sali oprogramowania.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny połączony z egzaminem ustnym.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.
S-3Ocena podsumowująca: Wykład: na podstawie dyskusji. Ćwiczenia audytoryjne: na podstawie samodzielnego lub z pomocą grupy rozwiązywania zadań przy tablicy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B02_W01
zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
IT_1A_W01C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B02_U01
potrafi zastosować poznane podczas kursu metody oraz wyszukane w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów.
IT_1A_U01C-2, C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B02_K01
ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
IT_1A_K01C-2T-A-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B02_W01
zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
2,0Student nie potrafi wymienić większości podstawowych definicji i twierdzeń w sposób poprawny.
3,0Student potrafi wymienić wybrane podstawowe definicje i twierdzenia.
3,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia.
4,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody wybranych twierdzeń lub ich zastosowania.
4,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody dowolnych twierdzeń lub ich zastosowania.
5,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody dowolnych twierdzeń lub ich zastosowania oraz potrafi wyciągnąć wnioski z posiadanej wiedzy.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B02_U01
potrafi zastosować poznane podczas kursu metody oraz wyszukane w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów.
2,0Student nie potrafi rozwiązać większości zadań z zakresu treści programowych.
3,0Student potrafi rozwiązać wybrane, najbardziej typowe zadania z zakresu treści programowych.
3,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych.
4,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować i interpretować uzyskane wyniki.
5,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować i interpretować uzyskane wyniki. Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję problemową.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B02_K01
ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
2,0
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej i uczciwej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław, 2006, 14
  2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław, 2000, 5
  3. T. jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2001, 8

Literatura dodatkowa

  1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach , tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów w zakresie treści programowych omawianych na wykładzie.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Układy równań liniowych.4
T-W-2Geometria analityczna: rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni.3
T-W-3Liczby zespolone, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Rozwiązywanie równań zespolonych.4
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe.4
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.5
T-W-6Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne.5
T-W-7Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania liniowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach.5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych.30
A-A-2Samodzielne rozwiązywanie zadań.45
A-A-3Konsultacje.4
79
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach.30
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów oraz wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.9
A-W-4Egzamin.2
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B02_W01zna podstawowe definicje i twierdzenia omawiane w ramach przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych.
Treści programoweT-W-1Układy równań liniowych.
T-W-3Liczby zespolone, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Rozwiązywanie równań zespolonych.
T-W-2Geometria analityczna: rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni.
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe.
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.
T-W-6Całka podwójna i jej zastosowania geometryczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy połączony z prezentacją.
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego w sali oprogramowania.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny połączony z egzaminem ustnym.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić większości podstawowych definicji i twierdzeń w sposób poprawny.
3,0Student potrafi wymienić wybrane podstawowe definicje i twierdzenia.
3,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia.
4,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody wybranych twierdzeń lub ich zastosowania.
4,5Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody dowolnych twierdzeń lub ich zastosowania.
5,0Student potrafi wymienić dowolne podstawowe definicje i twierdzenia oraz podać dowody dowolnych twierdzeń lub ich zastosowania oraz potrafi wyciągnąć wnioski z posiadanej wiedzy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B02_U01potrafi zastosować poznane podczas kursu metody oraz wyszukane w literaturze informacje do rozwiązywania zadań i problemów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
C-1Zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie omawianych treści programowych, niezbędnych do dalszego kształcenia na kierunkach technicznych oraz do korzystania z metod matematycznych do opisu procesów fizycznych.
Treści programoweT-W-1Układy równań liniowych.
T-W-3Liczby zespolone, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Rozwiązywanie równań zespolonych.
T-W-2Geometria analityczna: rachunek wektorowy, prosta i płaszczyzna w przestrzeni.
T-W-4Szeregi liczbowe i potęgowe.
T-W-5Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy połączony z prezentacją.
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego w sali oprogramowania.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny połączony z egzaminem ustnym.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdziany zaliczające ćwiczenia audytoryjne oraz poprawy sprawdzianów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązać większości zadań z zakresu treści programowych.
3,0Student potrafi rozwiązać wybrane, najbardziej typowe zadania z zakresu treści programowych.
3,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych.
4,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować uzyskane wyniki.
4,5Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować i interpretować uzyskane wyniki.
5,0Student potrafi rozwiązać dowolne zadania z zakresu treści programowych i weryfikować i interpretować uzyskane wyniki. Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję problemową.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B02_K01ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Cel przedmiotuC-2Uświadomienie potrzeby systematycznej i uczciwej pracy.
Treści programoweT-A-1Rozwiązywanie zadań i problemów w zakresie treści programowych omawianych na wykładzie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjno-problemowy połączony z prezentacją.
M-2Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, metody problemowe z użyciem dostępnego w sali oprogramowania.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny połączony z egzaminem ustnym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna ograniczenia własnej wiedzy. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz systematycznej i uczciwej pracy.
3,5
4,0
4,5
5,0