Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Zapłata <Jacek.Zaplata@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Grzejda <Rafal.Grzejda@zut.edu.pl>, Magdalena Kosecka-Nowak <Magdalena.Bockowska@zut.edu.pl>, Marek Żebrowski <Marek.Zebrowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,70,62zaliczenie
wykładyW2 15 1,30,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Grafika inżynierska I

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Teoretyczne zaznajomienie się z zapisem konstrukcji
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej przy pomocy programu AutoCad Mechanical 2015
C-3Opanowanie umiejętności wykonywania dokumentacji rysunkowej
C-4Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie się z systemem ACAD. Tworzenie dokumentacji rysunkowej na podstawie otrzymanych wzorców15
T-L-2Wykonywanie dokumentacji rysunkowej (rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze) zaworu wykorzystując program AutoCAD15
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki CAD na bazie programu ACAD, ACAD Mechanical. Instalacja ACAD, ACAD Mechanical. Interfejs użytkownika - cechy wspólne, narzędzia Mechanicala.1
T-W-2Układy współrzędnych. Narzędzia do rysowania precyzyjnego na prostych przykładach.1
T-W-3Podstawy tworzenia rysunków w AutoCAD i Mechanicalu. AutoCAD: granice, jednostki; zdefiniowanie struktury wartw do tabelki; filtrowanie wartsw, usuwanie.., sortowanie; wczytanie rodzaju linii; narysowanie szkieletu tabeli; zdefiniowanie styli tekstowych; wpisanie tekstu; utworzenie warstw dla rysunku; tworzenie rysunku w AutoCad.1
T-W-4Podstawy tworzenia rysunków w Autocad Mechanical: przegląd struktury szablonu; otwarcie utworzonego szablonu w Mechanicalu; różne sposoby przenoszenia obiektów między warstwami; tworzenie rysunku w AutoCad Mechanical.1
T-W-5Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Autocad. Znaczenie zmiennych systemowych wymiarowania. Style wymiarowe. Podziałka rysunkowa i skala. Styl wydruku. Drukowanie rysunków Obszar modelu i obszar papieru w Autocad Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów.1
T-W-6Przykłady w AutoCAD wg dwóch różnych scenariuszy: 1. geometria przeskalowana do podziałki rysunku i wymiarowanie w obszarze modelu 2. geometria w obszarze modelu w skali 1:1, obszar papieru: rzutnia o skali jednakowej z podziałką rysunku,wymiarowanie w obszarze papieru1
T-W-7Rysunek prototypowy w Mechanicalu Tabela z atrybutami. Rola ramki z tabelą w przygotowaniu rysunku do wydruku. Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Mechanicalu. Tworzenie rysunku łącznie z wymiarowaniem i drukowaniem na przykładach rysunków z widokami.1
T-W-8Kreskowanie. Tworzenie rysunków z przekrojami w Autocad Mechanical na przykładach.1
T-W-9Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad. Rysunek wału i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD.2
T-W-10Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad Mechanical. Tworzenie ramki i tabelki jako blok z atrybutami tekstowymi w Autocad Mechanical.1
T-W-11Generator wałków i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD Mechanical.1
T-W-12Konstrukcje spawane. Tworzenie oznaczeń konstrukcji spawanych w ACAD Mechanical.1
T-W-13Rysunek złożeniowy w Autocad Mechanical. Numeracja pozycji i lista części - punkty informacyjne.1
T-W-14Praca z superpoleceniami w AutoCad Mechanical. Połączenia gwintowe.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonywanie szkiców przedmiotów8
A-L-3Wykonywanie dokumentacji rysunkowej27
A-L-4Zapoznawanie się z normami, konsultacje2
67
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i norm10
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów5
A-W-4Sprawdziany zaliczające wiedzę teoretyczną3
33

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
M-2Ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwium przeprowadzonego w postaci pisemnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C09_W01
Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz posługiwania się programem wspomagającym rysowanie (AutoCAD).
IT_1A_W12, IT_1A_W13C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-10, T-W-9M-1S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C09_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz zespołów maszynowych za pomocą programów wspomagających rysowanie w 2D. Powinien posiąść umiejętność korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
IT_1A_U06, IT_1A_U11, IT_1A_U03C-4, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-4, T-W-8, T-W-10, T-W-9, T-W-11M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C09_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy indywidualnej oraz w zespole.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K04C-4, C-2T-L-2, T-L-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C09_W01
Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz posługiwania się programem wspomagającym rysowanie (AutoCAD).
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C09_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz zespołów maszynowych za pomocą programów wspomagających rysowanie w 2D. Powinien posiąść umiejętność korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C09_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy indywidualnej oraz w zespole.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.

Literatura podstawowa

  1. Fabian Stasiak, Projektujemy w AutoCad Mechanical 2014, ExpertBooks, 2013
  2. Andrzej Jaskulski, AutoCAD 2015/LT2015/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014
  3. Andrzej Pikoń, AutoCAD 2014 PL, Helion, Gliwice, 2015
  4. Dobrzański Tadeusz, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24

Literatura dodatkowa

  1. Prace zbiorowe, Przedmiotowe Polskie Normy., PKNMiJ, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie się z systemem ACAD. Tworzenie dokumentacji rysunkowej na podstawie otrzymanych wzorców15
T-L-2Wykonywanie dokumentacji rysunkowej (rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze) zaworu wykorzystując program AutoCAD15
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki CAD na bazie programu ACAD, ACAD Mechanical. Instalacja ACAD, ACAD Mechanical. Interfejs użytkownika - cechy wspólne, narzędzia Mechanicala.1
T-W-2Układy współrzędnych. Narzędzia do rysowania precyzyjnego na prostych przykładach.1
T-W-3Podstawy tworzenia rysunków w AutoCAD i Mechanicalu. AutoCAD: granice, jednostki; zdefiniowanie struktury wartw do tabelki; filtrowanie wartsw, usuwanie.., sortowanie; wczytanie rodzaju linii; narysowanie szkieletu tabeli; zdefiniowanie styli tekstowych; wpisanie tekstu; utworzenie warstw dla rysunku; tworzenie rysunku w AutoCad.1
T-W-4Podstawy tworzenia rysunków w Autocad Mechanical: przegląd struktury szablonu; otwarcie utworzonego szablonu w Mechanicalu; różne sposoby przenoszenia obiektów między warstwami; tworzenie rysunku w AutoCad Mechanical.1
T-W-5Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Autocad. Znaczenie zmiennych systemowych wymiarowania. Style wymiarowe. Podziałka rysunkowa i skala. Styl wydruku. Drukowanie rysunków Obszar modelu i obszar papieru w Autocad Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów.1
T-W-6Przykłady w AutoCAD wg dwóch różnych scenariuszy: 1. geometria przeskalowana do podziałki rysunku i wymiarowanie w obszarze modelu 2. geometria w obszarze modelu w skali 1:1, obszar papieru: rzutnia o skali jednakowej z podziałką rysunku,wymiarowanie w obszarze papieru1
T-W-7Rysunek prototypowy w Mechanicalu Tabela z atrybutami. Rola ramki z tabelą w przygotowaniu rysunku do wydruku. Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Mechanicalu. Tworzenie rysunku łącznie z wymiarowaniem i drukowaniem na przykładach rysunków z widokami.1
T-W-8Kreskowanie. Tworzenie rysunków z przekrojami w Autocad Mechanical na przykładach.1
T-W-9Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad. Rysunek wału i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD.2
T-W-10Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad Mechanical. Tworzenie ramki i tabelki jako blok z atrybutami tekstowymi w Autocad Mechanical.1
T-W-11Generator wałków i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD Mechanical.1
T-W-12Konstrukcje spawane. Tworzenie oznaczeń konstrukcji spawanych w ACAD Mechanical.1
T-W-13Rysunek złożeniowy w Autocad Mechanical. Numeracja pozycji i lista części - punkty informacyjne.1
T-W-14Praca z superpoleceniami w AutoCad Mechanical. Połączenia gwintowe.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Wykonywanie szkiców przedmiotów8
A-L-3Wykonywanie dokumentacji rysunkowej27
A-L-4Zapoznawanie się z normami, konsultacje2
67
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i norm10
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów5
A-W-4Sprawdziany zaliczające wiedzę teoretyczną3
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C09_W01Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz posługiwania się programem wspomagającym rysowanie (AutoCAD).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne zaznajomienie się z zapisem konstrukcji
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do problematyki CAD na bazie programu ACAD, ACAD Mechanical. Instalacja ACAD, ACAD Mechanical. Interfejs użytkownika - cechy wspólne, narzędzia Mechanicala.
T-W-2Układy współrzędnych. Narzędzia do rysowania precyzyjnego na prostych przykładach.
T-W-3Podstawy tworzenia rysunków w AutoCAD i Mechanicalu. AutoCAD: granice, jednostki; zdefiniowanie struktury wartw do tabelki; filtrowanie wartsw, usuwanie.., sortowanie; wczytanie rodzaju linii; narysowanie szkieletu tabeli; zdefiniowanie styli tekstowych; wpisanie tekstu; utworzenie warstw dla rysunku; tworzenie rysunku w AutoCad.
T-W-5Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Autocad. Znaczenie zmiennych systemowych wymiarowania. Style wymiarowe. Podziałka rysunkowa i skala. Styl wydruku. Drukowanie rysunków Obszar modelu i obszar papieru w Autocad Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów.
T-W-6Przykłady w AutoCAD wg dwóch różnych scenariuszy: 1. geometria przeskalowana do podziałki rysunku i wymiarowanie w obszarze modelu 2. geometria w obszarze modelu w skali 1:1, obszar papieru: rzutnia o skali jednakowej z podziałką rysunku,wymiarowanie w obszarze papieru
T-W-7Rysunek prototypowy w Mechanicalu Tabela z atrybutami. Rola ramki z tabelą w przygotowaniu rysunku do wydruku. Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Mechanicalu. Tworzenie rysunku łącznie z wymiarowaniem i drukowaniem na przykładach rysunków z widokami.
T-W-4Podstawy tworzenia rysunków w Autocad Mechanical: przegląd struktury szablonu; otwarcie utworzonego szablonu w Mechanicalu; różne sposoby przenoszenia obiektów między warstwami; tworzenie rysunku w AutoCad Mechanical.
T-W-8Kreskowanie. Tworzenie rysunków z przekrojami w Autocad Mechanical na przykładach.
T-W-10Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad Mechanical. Tworzenie ramki i tabelki jako blok z atrybutami tekstowymi w Autocad Mechanical.
T-W-9Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad. Rysunek wału i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwium przeprowadzonego w postaci pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C09_U01Student powinien wykazywać się umiejętnością wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn oraz zespołów maszynowych za pomocą programów wspomagających rysowanie w 2D. Powinien posiąść umiejętność korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-4Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej przy pomocy programu AutoCad Mechanical 2015
Treści programoweT-W-2Układy współrzędnych. Narzędzia do rysowania precyzyjnego na prostych przykładach.
T-W-3Podstawy tworzenia rysunków w AutoCAD i Mechanicalu. AutoCAD: granice, jednostki; zdefiniowanie struktury wartw do tabelki; filtrowanie wartsw, usuwanie.., sortowanie; wczytanie rodzaju linii; narysowanie szkieletu tabeli; zdefiniowanie styli tekstowych; wpisanie tekstu; utworzenie warstw dla rysunku; tworzenie rysunku w AutoCad.
T-W-5Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Autocad. Znaczenie zmiennych systemowych wymiarowania. Style wymiarowe. Podziałka rysunkowa i skala. Styl wydruku. Drukowanie rysunków Obszar modelu i obszar papieru w Autocad Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów.
T-W-6Przykłady w AutoCAD wg dwóch różnych scenariuszy: 1. geometria przeskalowana do podziałki rysunku i wymiarowanie w obszarze modelu 2. geometria w obszarze modelu w skali 1:1, obszar papieru: rzutnia o skali jednakowej z podziałką rysunku,wymiarowanie w obszarze papieru
T-W-7Rysunek prototypowy w Mechanicalu Tabela z atrybutami. Rola ramki z tabelą w przygotowaniu rysunku do wydruku. Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe w Mechanicalu. Tworzenie rysunku łącznie z wymiarowaniem i drukowaniem na przykładach rysunków z widokami.
T-W-4Podstawy tworzenia rysunków w Autocad Mechanical: przegląd struktury szablonu; otwarcie utworzonego szablonu w Mechanicalu; różne sposoby przenoszenia obiektów między warstwami; tworzenie rysunku w AutoCad Mechanical.
T-W-8Kreskowanie. Tworzenie rysunków z przekrojami w Autocad Mechanical na przykładach.
T-W-10Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad Mechanical. Tworzenie ramki i tabelki jako blok z atrybutami tekstowymi w Autocad Mechanical.
T-W-9Korzystanie z warstw i bloków w AutoCad. Rysunek wału i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD.
T-W-11Generator wałków i oznaczenia rysunku wykonawczego w AutoCAD Mechanical.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C09_K01Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy indywidualnej oraz w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Cel przedmiotuC-4Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej przy pomocy programu AutoCad Mechanical 2015
Treści programoweT-L-2Wykonywanie dokumentacji rysunkowej (rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze) zaworu wykorzystując program AutoCAD
T-L-1Zapoznanie się z systemem ACAD. Tworzenie dokumentacji rysunkowej na podstawie otrzymanych wzorców
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.