Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Grafika inżynierska I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika inżynierska I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechaniki
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Zapłata <Marek.Zaplata@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Rafał Grzejda <Rafal.Grzejda@zut.edu.pl>, Jacek Zapłata <Jacek.Zaplata@zut.edu.pl>, Marek Żebrowski <Marek.Zebrowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 30 2,50,62zaliczenie
wykładyW1 15 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

dla tego przedmiotu nie są określone wymagania wstępne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Teoretyczne zaznajomienie się z zapisem konstrukcji
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej w sposób klasyczny (odręcznie)
C-3Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Rysowanie prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych medodą E2
T-P-2Rysowanie przedmiotów w rzucie aksonometrycznym na podstawie danych rzutów prostokatnych5
T-P-3Wykonanie dokumentacji rysunkowej (szkic i rysunek techniczny) elementów wskazanych przez prowadzącego o zróżnicowanym (rosnącym) stopniu skomplikowania20
T-P-4Zatwierdzenie wykonanych szkiców, wskazanie popełnianych błędów2
T-P-5Odbiór rysunków, ocena szkicu i rysunku1
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych. Metody rzutowania, rzuty prostokątne1
T-W-2Podstawowe informacje o zasadach tworzenia dokumentacji rysunkowej1
T-W-3Rysunki wykonacze i złożeniowe. Rysunki schematyczne (mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, energetyki cieplnej)1
T-W-4Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego2
T-W-5Rysowanie przedmiotów w widokach i przekrojach, kłady2
T-W-6Zasady wymiarowania przedmiotów3
T-W-7Wyznaczanie krawędzi przenikania brył i rozwinięć powierzchni brył2
T-W-8Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych, połączenia gwintowe1
T-W-9Tolerowanie wymiarów liniowych, kątów, powierzchni oraz kształtu i położenia2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Wykonywanie szkiców przedmiotów11
A-P-3Kreślenie rysunków15
A-P-4Zaliczenie i poprawa wykonanych rysunków2
A-P-5Zapoznawanie się z normami, konsultacje5
63
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i norm5
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów16
A-W-4Sprawdziany zaliczające wiedzę teoretyczną2
38

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
M-2Ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie wyników kolokwium przeprowadzonego w postaci pisemnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C08_W01
Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn.
IT_1A_W12, IT_1A_W13C-1T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-8, T-W-1M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C08_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością tworzenia odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn i korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
IT_1A_U06, IT_1A_U03C-3, C-2T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-8, T-W-1, T-W-3M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C08_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K04C-3, C-2T-P-1, T-P-2, T-P-3M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C08_W01
Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn.
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C08_U01
Student powinien wykazywać się umiejętnością tworzenia odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn i korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C08_K01
Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański Tadeusz, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004, 24

Literatura dodatkowa

  1. Prace zbiorowe, Przedmiotowe Polskie Normy., PKNMiJ, Warszawa, 2011
  2. Gutowski Aleksander, Zadania z rysunku technicznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1987

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Rysowanie prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych medodą E2
T-P-2Rysowanie przedmiotów w rzucie aksonometrycznym na podstawie danych rzutów prostokatnych5
T-P-3Wykonanie dokumentacji rysunkowej (szkic i rysunek techniczny) elementów wskazanych przez prowadzącego o zróżnicowanym (rosnącym) stopniu skomplikowania20
T-P-4Zatwierdzenie wykonanych szkiców, wskazanie popełnianych błędów2
T-P-5Odbiór rysunków, ocena szkicu i rysunku1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych. Metody rzutowania, rzuty prostokątne1
T-W-2Podstawowe informacje o zasadach tworzenia dokumentacji rysunkowej1
T-W-3Rysunki wykonacze i złożeniowe. Rysunki schematyczne (mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, energetyki cieplnej)1
T-W-4Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego2
T-W-5Rysowanie przedmiotów w widokach i przekrojach, kłady2
T-W-6Zasady wymiarowania przedmiotów3
T-W-7Wyznaczanie krawędzi przenikania brył i rozwinięć powierzchni brył2
T-W-8Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych, połączenia gwintowe1
T-W-9Tolerowanie wymiarów liniowych, kątów, powierzchni oraz kształtu i położenia2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Wykonywanie szkiców przedmiotów11
A-P-3Kreślenie rysunków15
A-P-4Zaliczenie i poprawa wykonanych rysunków2
A-P-5Zapoznawanie się z normami, konsultacje5
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury i norm5
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianów16
A-W-4Sprawdziany zaliczające wiedzę teoretyczną2
38
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C08_W01Student powinien posiadać wiedzę wystarczającą do samodzielnego tworzenia dokumentacji rysunkowej części maszyn.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
Cel przedmiotuC-1Teoretyczne zaznajomienie się z zapisem konstrukcji
Treści programoweT-W-6Zasady wymiarowania przedmiotów
T-W-4Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego
T-W-9Tolerowanie wymiarów liniowych, kątów, powierzchni oraz kształtu i położenia
T-W-7Wyznaczanie krawędzi przenikania brył i rozwinięć powierzchni brył
T-W-5Rysowanie przedmiotów w widokach i przekrojach, kłady
T-W-2Podstawowe informacje o zasadach tworzenia dokumentacji rysunkowej
T-W-8Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych, połączenia gwintowe
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych. Metody rzutowania, rzuty prostokątne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny / typowe środki audiowizualne (tablica, rzutnik przeźroczy, rzutnik komputerowy)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykazać się znajomością całej wiedzy podanej w przedmiocie.
3,0Student opanował cały zakres materiału w sposób ogólny. Nie potrafi dokonać jej efektywnej analizy.
3,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student opanował cały zakres materiału. Wykazuje się znajomością, podanych w programie nauczania, szczegółów. W analizie potrafi określić ich związki przyczynowe.
4,5Student opanował materiał na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student opanował cały zakres materiału. Potrafi go efektywnie prezentować, anlizować a także wykazuje zainteresowanie szerszą wiedzą z tego przedmiotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C08_U01Student powinien wykazywać się umiejętnością tworzenia odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej części maszyn i korzystania z norm w zakresie rysunku technicznego maszynowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej w sposób klasyczny (odręcznie)
Treści programoweT-W-6Zasady wymiarowania przedmiotów
T-W-4Znormalizowane elementy rysunku technicznego maszynowego
T-W-9Tolerowanie wymiarów liniowych, kątów, powierzchni oraz kształtu i położenia
T-W-7Wyznaczanie krawędzi przenikania brył i rozwinięć powierzchni brył
T-W-5Rysowanie przedmiotów w widokach i przekrojach, kłady
T-W-2Podstawowe informacje o zasadach tworzenia dokumentacji rysunkowej
T-W-8Rysowanie i wymiarowanie połączeń spawanych, połączenia gwintowe
T-W-1Wprowadzenie do problematyki zapisu konstrukcji mechanicznych. Metody rzutowania, rzuty prostokątne
T-W-3Rysunki wykonacze i złożeniowe. Rysunki schematyczne (mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, energetyki cieplnej)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie popełnionych błędów merytorycznych (konstrukcyjnych i technologicznych), rysunkowych i terminu oddania pracy projektowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej w praktyce przez co nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań projektowych. Wykazuje znaczące braki wiedzy przedstawionej w wymaganiach wstępnych. Nie dotrzymuje terminu oddania projektu.
3,0Student potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej i w sposób bierny rozwiązuje zadania projektowe. Często korzysta z pomocy innych. Popełnia pomyłki w obliczeniach, redakcji projektu i dokumentacji rysunkowej.
3,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 3,0 a 4,0.
4,0Student potrafi poprawnie i samodzielnie wykonać projekt. Pomyłki są nieliczne i wynikają raczej z pośpiechu niż braku wiedzy.
4,5Student wykazuje umiejętności pośrednie między oceną 4,0 a 5,0.
5,0Student oddaje w terminie projekt bez znaczących błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C08_K01Zajęcia projektowe kształtują właściwe postawy studenta niezbędne do efektywnej pracy w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Cel przedmiotuC-3Opanowanie umiejętności wykonywania odtworzeniowej dokumentacji rysunkowej
C-2Opanowanie umiejętności przedstawiania konstrukcji przestrzennych na dokumentacji rysunkowej wykonywanej w sposób klasyczny (odręcznie)
Treści programoweT-P-1Rysowanie prostych przedmiotów w rzutach prostokątnych medodą E
T-P-2Rysowanie przedmiotów w rzucie aksonometrycznym na podstawie danych rzutów prostokatnych
T-P-3Wykonanie dokumentacji rysunkowej (szkic i rysunek techniczny) elementów wskazanych przez prowadzącego o zróżnicowanym (rosnącym) stopniu skomplikowania
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaawansowania i jakości wykonanych rysunków
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieaktywny. W pracy korzysta z postępów i pomocy innych. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
3,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Nie wykazuje chęci współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia.
3,5Student wykonuje wspópracę na ocenę pośrednią między 3,0 a 4,0.
4,0Student samodzielnie wykonujący pracę. Z chęcią przyłacza się do współpracy z innymi studentami i prowadzącym zajęcia. Pomaga słabszym.
4,5Student wykonuje współpracę na ocenę pośrednią między 4,0 a 5,0.
5,0Student wykazujący cechy przywódcze, organizuje pracę zespołu w sposób powyższający jakość zadań. Przedstawia własny sposób rozwiązania zadania.