Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki Technicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Irena Kruk <Irena.Kruk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Gnutek <Pawel.Gnutek@zut.edu.pl>, Sławomir Kaczmarek <Slawomir.Kaczmarek@zut.edu.pl>, Danuta Piwowarska <Danuta.Piwowarska@zut.edu.pl>, Grzegorz Żołnierkiewicz <Grzegorz.Zolnierkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,50,38zaliczenie
wykładyW2 30 2,50,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zna podstawy matematyki (wektory, podstawowe funkcje, rozwiązywanie równań) i potrafi je zastosować do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania problemów fizycznych.
W-2Zna podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej
W-3Potrafi wykonać obliczenia posługując się kalkulatorem i komputerem
W-4Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazywanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla kierunku i przydatnej w praktyce inżynierskiej
C-2Nauczenie wykonywania pomiarów podstawowych i wyznaczanie pośrednich wielkości fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu i optyki.
C-3Rozwinięcie umiejętności właściwej analizy otrzymanych wyników, szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich w wykonanym eksperymencie fizycznym oraz stosowania podstawowego oprogramowania używanego do analizy danych i prezentacji wyników
C-4Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki, przydatnych inżynierowi ww. kierunku.
C-5Nauczenie sposobu opracowania wyników pomiarów fizycznych i wyrobienie umiejętności korzystania ze żródeł literaturowych w zakresie wiedzy fachowej
C-6Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie się z Regulaminem laboratoriów z fizyki; wprowadzenie do wykonywania ćwiczeń, niepewności pomiarowych i prezentacją wyników pomiaru.2
T-L-2Student wykonuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki spośród wybranych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danego kierunku,zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: http://labor.zut.edu.pl/20
T-L-3Rozliczenie sprawozdań połączone z kolokwium ustnym.8
30
wykłady
T-W-1Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kursu; określenie sposobu i formy zaliczenia przedmiotu; iloczyn skalarny, wektorowy; elementy rachunku różniczkowego.2
T-W-2Kinematyka punktu materialnego.3
T-W-3Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej; warunki równowagi statycznej.4
T-W-4Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej.2
T-W-5Nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności.2
T-W-6Ruch drgający i falowy. Elementy akustyki.3
T-W-7Elementy optyki geometrycznej i falowej.3
T-W-8Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki; mechanika cieczy i gazów.3
T-W-9Elektrostatyka.3
T-W-10Prawa przepływu prądu stałego.3
T-W-11Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.7
A-L-2Ukończenie sprawozdania z wykonanych doświadczeń. Realizacja sprawozdania (praca w parach lub praca własna studenta)15
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-4Udział w konsultacjach do ćwiczeń laboratoryjnych.10
62
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu10
A-W-3Studiowanie literatury15
A-W-4Udział w konsultacjach5
A-W-5Egzamin3
63

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
M-2Wykład połączony z pokazem eksperymentów fizycznych z zakresu omawianej tematyki.
M-3Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdania z laboratoriów. Kolokwia ustne zaliczające 10 ćwiczeń laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Aktywność na zajęciach.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B05_W01
Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych praw i zasad fizyki. Student rozumie rolę eksperymentu fizycznego w praktyce inżynierskiej, potrafi analizować wyniki i zna elementy teorii niepewnosci pomiarowych
IT_1A_W02C-1, C-5, C-2, C-6, C-4, C-3T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-10, T-W-3, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-3, M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B05_U01
EU01 Student potrafi wykorzystać prawa przyrody w technice i życiu codziennym EU02 Student potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych EU03 Student potrafi opracować rezultaty eksperymentów fizycznych
IT_1A_U01C-1, C-5, C-2, C-6, C-4, C-3T-W-11, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-10, T-W-3, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-L-2, T-L-3, T-L-1M-3, M-2, M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B05_K01
samodzielność, odpowiedzialność, zdolność uczenia się, komunikatywność
IT_1A_K03

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B05_W01
Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych praw i zasad fizyki. Student rozumie rolę eksperymentu fizycznego w praktyce inżynierskiej, potrafi analizować wyniki i zna elementy teorii niepewnosci pomiarowych
2,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał mniej niż 50% możliwych punktów procentowych
3,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 50% do 65% możliwych punktów procentowych
3,5Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 66% do 80% możliwych punktów procentowych
4,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 81% do 90% możliwych punktów procentowych
4,5Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 91% do 95% możliwych punktów procentowych
5,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 96% do 100% możliwych punktów procentowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B05_U01
EU01 Student potrafi wykorzystać prawa przyrody w technice i życiu codziennym EU02 Student potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych EU03 Student potrafi opracować rezultaty eksperymentów fizycznych
2,0Student nie zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń (kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,0-3,25
3,5Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,26-3,75
4,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,76-4,25
4,5Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 4,26-4,75
5,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 4,76-5

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B05_K01
samodzielność, odpowiedzialność, zdolność uczenia się, komunikatywność
2,0Brak współpracy w zespole i niedostateczne przygotowanie do wykonania eksperymentu.
3,0Student dostrzega potrzebę współpracy w zespole. .Bardzo słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu .Większość prac związanych z opracowaniem ćwiczeń wykonywana jest samodzielnie
3,5Student potrafi pracować w zespole . Zadawalający podział prac nad opracowaniem wyników.
4,0Dobra współpraca w zespole. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu i opracowania ćwiczeń.
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości otrzymanych wyników.
5,0Wyróżniająca praca w zespole. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników

Literatura podstawowa

  1. . K. Lichszteld, I. Kruk, Wykłady z fizyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004
  2. D.Halliday, R.Resnik, Fizyka, PWN, Warszawa, 1989
  3. Czesław Bobrowski, Fizyka -krótki kurs, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003
  4. T.Rewaj, Zbiór zadań z fizyki, Wyd.Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996
  5. A.Bujko, Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzem, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006
  6. T. Rewaj(red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, część I, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1996
  7. I.Kruk, J. Typek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, część II, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2007

Literatura dodatkowa

  1. K. Jezierski, B.Kołotka, K.Sierański, Zadania z fizyki z rozwiązaniami cz I i II, Oficyna Wydawnicza, Wrocław, 2000
  2. J. Masalski, M. Masalska, Fizyka dla inżynierów”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977 ( i wydania kolejne)., 1992
  3. H. Szydłowski, „Pracownia fizyczna”, PWN, Warszawa 1993, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa, 1993

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie się z Regulaminem laboratoriów z fizyki; wprowadzenie do wykonywania ćwiczeń, niepewności pomiarowych i prezentacją wyników pomiaru.2
T-L-2Student wykonuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki spośród wybranych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danego kierunku,zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: http://labor.zut.edu.pl/20
T-L-3Rozliczenie sprawozdań połączone z kolokwium ustnym.8
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kursu; określenie sposobu i formy zaliczenia przedmiotu; iloczyn skalarny, wektorowy; elementy rachunku różniczkowego.2
T-W-2Kinematyka punktu materialnego.3
T-W-3Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej; warunki równowagi statycznej.4
T-W-4Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej.2
T-W-5Nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności.2
T-W-6Ruch drgający i falowy. Elementy akustyki.3
T-W-7Elementy optyki geometrycznej i falowej.3
T-W-8Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki; mechanika cieczy i gazów.3
T-W-9Elektrostatyka.3
T-W-10Prawa przepływu prądu stałego.3
T-W-11Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Studiowanie literatury i przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych.7
A-L-2Ukończenie sprawozdania z wykonanych doświadczeń. Realizacja sprawozdania (praca w parach lub praca własna studenta)15
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach.30
A-L-4Udział w konsultacjach do ćwiczeń laboratoryjnych.10
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
A-W-2Przygotowanie do egzaminu10
A-W-3Studiowanie literatury15
A-W-4Udział w konsultacjach5
A-W-5Egzamin3
63
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B05_W01Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych praw i zasad fizyki. Student rozumie rolę eksperymentu fizycznego w praktyce inżynierskiej, potrafi analizować wyniki i zna elementy teorii niepewnosci pomiarowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
Cel przedmiotuC-1Przekazywanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla kierunku i przydatnej w praktyce inżynierskiej
C-5Nauczenie sposobu opracowania wyników pomiarów fizycznych i wyrobienie umiejętności korzystania ze żródeł literaturowych w zakresie wiedzy fachowej
C-2Nauczenie wykonywania pomiarów podstawowych i wyznaczanie pośrednich wielkości fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu i optyki.
C-6Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie
C-4Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki, przydatnych inżynierowi ww. kierunku.
C-3Rozwinięcie umiejętności właściwej analizy otrzymanych wyników, szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich w wykonanym eksperymencie fizycznym oraz stosowania podstawowego oprogramowania używanego do analizy danych i prezentacji wyników
Treści programoweT-W-11Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne.
T-W-8Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki; mechanika cieczy i gazów.
T-W-7Elementy optyki geometrycznej i falowej.
T-W-2Kinematyka punktu materialnego.
T-W-4Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej.
T-W-6Ruch drgający i falowy. Elementy akustyki.
T-W-10Prawa przepływu prądu stałego.
T-W-3Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej; warunki równowagi statycznej.
T-W-9Elektrostatyka.
T-W-5Nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności.
T-W-1Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kursu; określenie sposobu i formy zaliczenia przedmiotu; iloczyn skalarny, wektorowy; elementy rachunku różniczkowego.
T-L-2Student wykonuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki spośród wybranych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danego kierunku,zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: http://labor.zut.edu.pl/
T-L-3Rozliczenie sprawozdań połączone z kolokwium ustnym.
T-L-1Zapoznanie się z Regulaminem laboratoriów z fizyki; wprowadzenie do wykonywania ćwiczeń, niepewności pomiarowych i prezentacją wyników pomiaru.
Metody nauczaniaM-3Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.
M-2Wykład połączony z pokazem eksperymentów fizycznych z zakresu omawianej tematyki.
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdania z laboratoriów. Kolokwia ustne zaliczające 10 ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał mniej niż 50% możliwych punktów procentowych
3,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 50% do 65% możliwych punktów procentowych
3,5Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 66% do 80% możliwych punktów procentowych
4,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 81% do 90% możliwych punktów procentowych
4,5Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 91% do 95% możliwych punktów procentowych
5,0Student na egzaminie pisemnym uzyskał od 96% do 100% możliwych punktów procentowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B05_U01EU01 Student potrafi wykorzystać prawa przyrody w technice i życiu codziennym EU02 Student potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych EU03 Student potrafi opracować rezultaty eksperymentów fizycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Przekazywanie wiedzy z zakresu fizyki, właściwej dla kierunku i przydatnej w praktyce inżynierskiej
C-5Nauczenie sposobu opracowania wyników pomiarów fizycznych i wyrobienie umiejętności korzystania ze żródeł literaturowych w zakresie wiedzy fachowej
C-2Nauczenie wykonywania pomiarów podstawowych i wyznaczanie pośrednich wielkości fizycznych z zakresu mechaniki, ciepła, elektryczności, magnetyzmu i optyki.
C-6Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w grupie
C-4Wyrobienie umiejętności doboru właściwej wiedzy z wykładów do rozwiązywania zadań z fizyki, przydatnych inżynierowi ww. kierunku.
C-3Rozwinięcie umiejętności właściwej analizy otrzymanych wyników, szacowania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich w wykonanym eksperymencie fizycznym oraz stosowania podstawowego oprogramowania używanego do analizy danych i prezentacji wyników
Treści programoweT-W-11Wielkości charakteryzujące pole magnetyczne.
T-W-8Podstawowe pojęcia i prawa termodynamiki; mechanika cieczy i gazów.
T-W-7Elementy optyki geometrycznej i falowej.
T-W-2Kinematyka punktu materialnego.
T-W-4Prawa i zasady zachowania fizyki klasycznej.
T-W-6Ruch drgający i falowy. Elementy akustyki.
T-W-10Prawa przepływu prądu stałego.
T-W-3Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej; warunki równowagi statycznej.
T-W-9Elektrostatyka.
T-W-5Nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności.
T-W-1Zajęcia organizacyjne. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu kursu; określenie sposobu i formy zaliczenia przedmiotu; iloczyn skalarny, wektorowy; elementy rachunku różniczkowego.
T-L-2Student wykonuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki spośród wybranych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla danego kierunku,zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni: http://labor.zut.edu.pl/
T-L-3Rozliczenie sprawozdań połączone z kolokwium ustnym.
T-L-1Zapoznanie się z Regulaminem laboratoriów z fizyki; wprowadzenie do wykonywania ćwiczeń, niepewności pomiarowych i prezentacją wyników pomiaru.
Metody nauczaniaM-3Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki.
M-2Wykład połączony z pokazem eksperymentów fizycznych z zakresu omawianej tematyki.
M-1Wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na zajęciach.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawozdania z laboratoriów. Kolokwia ustne zaliczające 10 ćwiczeń laboratoryjnych.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń (kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,0-3,25
3,5Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,26-3,75
4,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 3,76-4,25
4,5Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 4,26-4,75
5,0Student zaliczył 10 ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena średnia z tych ćwiczeń ( kolokwia ustne, opracowanie ćwiczeń, interpretacja wyników, oszacowanie niepewności pomiarowych) mieści się w przedziale 4,76-5
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B05_K01samodzielność, odpowiedzialność, zdolność uczenia się, komunikatywność
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak współpracy w zespole i niedostateczne przygotowanie do wykonania eksperymentu.
3,0Student dostrzega potrzebę współpracy w zespole. .Bardzo słabe przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu .Większość prac związanych z opracowaniem ćwiczeń wykonywana jest samodzielnie
3,5Student potrafi pracować w zespole . Zadawalający podział prac nad opracowaniem wyników.
4,0Dobra współpraca w zespole. Dobre przygotowanie do samodzielnego wykonania eksperymentu i opracowania ćwiczeń.
4,5Bardzo dobra współpraca w zespole. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości otrzymanych wyników.
5,0Wyróżniająca praca w zespole. Samodzielna i dobrze uzasadniona ocena jakości i dokładności otrzymanych wyników