Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Organizacja i zarządzanie w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organizacja i zarządzanie w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>, Feliks Stawarczyk <Feliks.Stawarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,59zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność identyfikacji funkcji, ról oraz umiejętności kierowniczych.
C-2Umiejetność przygotowania, analizy oraz prezentacji składników otoczenia dla wybranej firmy.
C-3Zapoznanie z teorią i technikami motywacyjnymi wykorzystywanymi w organizacajch.
C-4Umiejetność identyfikacji kluczowych części struktury organizacyjnej.
C-5Zapoznanie z wybranymi koncepcjami i metodami zarządzania: outsourcing, reengineering, benchmarking, lean management, time based management.
C-6Zapoznanie z zasadami i metodami stosowanymi w ramach funkcji planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli procesu zarządzania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zarządzanie i praca managera: identyfikacja przykładów ilustrujacych funkcje, role oraz umiejętności kierownicze.4
T-A-2Motywowanie pracowników do wykonywania pracy: ocena osobistej wartościowości dla poszczególnych (zadanych) wariantów decyzji, teorie i techniki motywacyjne wykorzystywane przez organizacje.2
T-A-3Współczesne koncepcje i metody zarządzania: przykłady firm wykorzystujących w swojej dizłalności koncepcję - outsourcingu, reengineeringu, benchmarkingu, lean managementu oraz time based managementu.4
T-A-4Projektowanie organizacji. organizowanie działań. Schematy organizacyjne.2
T-A-5Budowa strategii przedsiębiorstwa. Analiza przypadku.2
T-A-6Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR). Nadzór korporacyjny (corporate governance). Analiza przypadków.1
15
wykłady
T-W-1Istota zarzadzania: interpretacja zarządzania, proces zarządzania, funkcje zarządzania, tendencje w zarządzaniu, sterowanie, kierowanie a zarzadzanie, metody zarządzania, kierowanie i kierownicy, istota pracy kierowniczej, główne role i umiejetności kierowników2
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania: podstawowe nurty - klasyczny i neoklasyczny, psycho-socjologiczny, systemowy, nowa fala, organizacja jako gra społeczna.2
T-W-3Planowanie i budowanie strategii firmy: definicje strategii, główne elementy strategii, deklaracja misji i wizji rozwoju organizacji, etapy i procesy zarządzania strategicznego, cel starategicznego działania w biznesie.2
T-W-4Analizy strategiczne: obszary analizy strategii przedsiębiorstwa, badanie makrootoczenia, badanie mikrootoczenia, badanie portfela produkcyjnego firmy, zintegrowane metody analizy strategicznej.2
T-W-5Organizowanie - cele i zadania: rodzaje struktur organizacyjnych, odpowiedniość struktur do modelu zarządzania - model mechanistyczny, struktury hierarchiczne, model organiczny, struktury elastyczne, dywersyfikacja struktur wewnątrz organizacji, restrukturyzacja i zmiany struktur.2
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji: istota motywowania ludzi, potrzeba jako źródlo motywacji, teorie motywacji, strategie motywacji, zasady skutecznej motywacji, sytuacyjne podejście do stylów kierowania, motywowanie w pobudzaniu ludzi do działania.2
T-W-7Władza, autorytet i przywództwo: władza w organizacjach i jej źródła, znaczenie przywództwa, siatka kierownicza, style przywództwa, podstawowe koncepcje dotyczace stylów kieowania i ich skuteczności.2
T-W-8Odpowiedzialność społeczna i etyka organizacji: definicja strategicznej odpowiedzialności społecznej, działania z zakresu CSR, uzasadnienie CSR, etyka w miejscu pracy, skutki odpowiedzialności społecznej, nadzór korporacyjny (Corporate Governance), zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego7
A-A-3Konsultacje do ćwiczeń.2
A-A-4Obecność na zaliczeniu.1
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna (czytanie literatury).8
A-W-3Konsultacje do wykładu.2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia metoda podająca i problemowa, rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - kolokwium zaliczeniowe w sesji
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie umiejętności rozwiązywania zadań na kolokwium zaliczeniowym
S-3Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
S-4Ocena formująca: Aktywność na wykładach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C27_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
IT_1A_W26C-1T-A-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C27_U01
Potrafi zarządzać personelem zgodnie z zasadami ZZL w realizaji celów firmy.
IT_1A_U01C-1, C-3T-A-2, T-A-1, T-W-6, T-W-7S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C27_K01
Posiada zdolność do analizy sytuacjii ekonomicznej danego przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju
IT_1A_K02, IT_1A_K03C-2, C-1, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-6M-1, M-2, M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C27_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5Student ma niepełną wiedzę w zakresie przedmiotu
4,0Student ma niepełną wiedzę, ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w zakresie przedmiotu, ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C27_U01
Potrafi zarządzać personelem zgodnie z zasadami ZZL w realizaji celów firmy.
2,0Student nie posiada dostatecznych umiejętności
3,0Student posiada umiejętności na dostatecznym poziomie
3,5Student posiada niepełne umiejętności w zakresie przedmiotu
4,0Student posiada niepełne umiejętności, ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w zakresie przedmiotu, ale jego umeijętnosci nie są jeszcze pełne
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C27_K01
Posiada zdolność do analizy sytuacjii ekonomicznej danego przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju
2,0Student nie posiada dostatecznych kompetencji
3,0Student posiada minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu
3,5Student posiada niepełne kompetencje
4,0Student posiada niepełne kompetencje. ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Kompetencje studenta nie są jeszcze pełne
5,0Student ma pełne kompetencje

Literatura podstawowa

  1. M.Dołhasz, J.Fudaliński, M.Kosala, H.Smutek, Podstawy Zarządzania, Koncepcje - strategia-zastosowania, PWN, Warszawa, 2009
  2. J.R.Schermerhorn, Jr., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa, 2008
  3. Stoner A.F., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa, 2003
  4. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2011
  2. E.Marfo-Yiadom, Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zarządzanie i praca managera: identyfikacja przykładów ilustrujacych funkcje, role oraz umiejętności kierownicze.4
T-A-2Motywowanie pracowników do wykonywania pracy: ocena osobistej wartościowości dla poszczególnych (zadanych) wariantów decyzji, teorie i techniki motywacyjne wykorzystywane przez organizacje.2
T-A-3Współczesne koncepcje i metody zarządzania: przykłady firm wykorzystujących w swojej dizłalności koncepcję - outsourcingu, reengineeringu, benchmarkingu, lean managementu oraz time based managementu.4
T-A-4Projektowanie organizacji. organizowanie działań. Schematy organizacyjne.2
T-A-5Budowa strategii przedsiębiorstwa. Analiza przypadku.2
T-A-6Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR). Nadzór korporacyjny (corporate governance). Analiza przypadków.1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Istota zarzadzania: interpretacja zarządzania, proces zarządzania, funkcje zarządzania, tendencje w zarządzaniu, sterowanie, kierowanie a zarzadzanie, metody zarządzania, kierowanie i kierownicy, istota pracy kierowniczej, główne role i umiejetności kierowników2
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania: podstawowe nurty - klasyczny i neoklasyczny, psycho-socjologiczny, systemowy, nowa fala, organizacja jako gra społeczna.2
T-W-3Planowanie i budowanie strategii firmy: definicje strategii, główne elementy strategii, deklaracja misji i wizji rozwoju organizacji, etapy i procesy zarządzania strategicznego, cel starategicznego działania w biznesie.2
T-W-4Analizy strategiczne: obszary analizy strategii przedsiębiorstwa, badanie makrootoczenia, badanie mikrootoczenia, badanie portfela produkcyjnego firmy, zintegrowane metody analizy strategicznej.2
T-W-5Organizowanie - cele i zadania: rodzaje struktur organizacyjnych, odpowiedniość struktur do modelu zarządzania - model mechanistyczny, struktury hierarchiczne, model organiczny, struktury elastyczne, dywersyfikacja struktur wewnątrz organizacji, restrukturyzacja i zmiany struktur.2
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji: istota motywowania ludzi, potrzeba jako źródlo motywacji, teorie motywacji, strategie motywacji, zasady skutecznej motywacji, sytuacyjne podejście do stylów kierowania, motywowanie w pobudzaniu ludzi do działania.2
T-W-7Władza, autorytet i przywództwo: władza w organizacjach i jej źródła, znaczenie przywództwa, siatka kierownicza, style przywództwa, podstawowe koncepcje dotyczace stylów kieowania i ich skuteczności.2
T-W-8Odpowiedzialność społeczna i etyka organizacji: definicja strategicznej odpowiedzialności społecznej, działania z zakresu CSR, uzasadnienie CSR, etyka w miejscu pracy, skutki odpowiedzialności społecznej, nadzór korporacyjny (Corporate Governance), zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego7
A-A-3Konsultacje do ćwiczeń.2
A-A-4Obecność na zaliczeniu.1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna (czytanie literatury).8
A-W-3Konsultacje do wykładu.2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C27_W01Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1Umiejętność identyfikacji funkcji, ról oraz umiejętności kierowniczych.
Treści programoweT-A-3Współczesne koncepcje i metody zarządzania: przykłady firm wykorzystujących w swojej dizłalności koncepcję - outsourcingu, reengineeringu, benchmarkingu, lean managementu oraz time based managementu.
T-W-1Istota zarzadzania: interpretacja zarządzania, proces zarządzania, funkcje zarządzania, tendencje w zarządzaniu, sterowanie, kierowanie a zarzadzanie, metody zarządzania, kierowanie i kierownicy, istota pracy kierowniczej, główne role i umiejetności kierowników
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania: podstawowe nurty - klasyczny i neoklasyczny, psycho-socjologiczny, systemowy, nowa fala, organizacja jako gra społeczna.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia metoda podająca i problemowa, rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wykładów - kolokwium zaliczeniowe w sesji
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie umiejętności rozwiązywania zadań na kolokwium zaliczeniowym
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie przedmiotu
3,0Student posiada minimalną wiedzę w zakresie przedmiotu
3,5Student ma niepełną wiedzę w zakresie przedmiotu
4,0Student ma niepełną wiedzę, ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w zakresie przedmiotu, ale jego wiedza nie jest jeszcze pełna
5,0Student posiadł pełną wiedzę w zakresie przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C27_U01Potrafi zarządzać personelem zgodnie z zasadami ZZL w realizaji celów firmy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Umiejętność identyfikacji funkcji, ról oraz umiejętności kierowniczych.
C-3Zapoznanie z teorią i technikami motywacyjnymi wykorzystywanymi w organizacajch.
Treści programoweT-A-2Motywowanie pracowników do wykonywania pracy: ocena osobistej wartościowości dla poszczególnych (zadanych) wariantów decyzji, teorie i techniki motywacyjne wykorzystywane przez organizacje.
T-A-1Zarządzanie i praca managera: identyfikacja przykładów ilustrujacych funkcje, role oraz umiejętności kierownicze.
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji: istota motywowania ludzi, potrzeba jako źródlo motywacji, teorie motywacji, strategie motywacji, zasady skutecznej motywacji, sytuacyjne podejście do stylów kierowania, motywowanie w pobudzaniu ludzi do działania.
T-W-7Władza, autorytet i przywództwo: władza w organizacjach i jej źródła, znaczenie przywództwa, siatka kierownicza, style przywództwa, podstawowe koncepcje dotyczace stylów kieowania i ich skuteczności.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada dostatecznych umiejętności
3,0Student posiada umiejętności na dostatecznym poziomie
3,5Student posiada niepełne umiejętności w zakresie przedmiotu
4,0Student posiada niepełne umiejętności, ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Student orientuje się bardzo dobrze w zakresie przedmiotu, ale jego umeijętnosci nie są jeszcze pełne
5,0Student posiadł pełne umiejętności w zakresie przedmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C27_K01Posiada zdolność do analizy sytuacjii ekonomicznej danego przedsiębiorstwa i formułowania postulatów odnośnie dalszego jego rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-2Umiejetność przygotowania, analizy oraz prezentacji składników otoczenia dla wybranej firmy.
C-1Umiejętność identyfikacji funkcji, ról oraz umiejętności kierowniczych.
C-3Zapoznanie z teorią i technikami motywacyjnymi wykorzystywanymi w organizacajch.
Treści programoweT-W-3Planowanie i budowanie strategii firmy: definicje strategii, główne elementy strategii, deklaracja misji i wizji rozwoju organizacji, etapy i procesy zarządzania strategicznego, cel starategicznego działania w biznesie.
T-W-1Istota zarzadzania: interpretacja zarządzania, proces zarządzania, funkcje zarządzania, tendencje w zarządzaniu, sterowanie, kierowanie a zarzadzanie, metody zarządzania, kierowanie i kierownicy, istota pracy kierowniczej, główne role i umiejetności kierowników
T-W-4Analizy strategiczne: obszary analizy strategii przedsiębiorstwa, badanie makrootoczenia, badanie mikrootoczenia, badanie portfela produkcyjnego firmy, zintegrowane metody analizy strategicznej.
T-W-2Kierunki i szkoły we współczesnej nauce zarządzania: podstawowe nurty - klasyczny i neoklasyczny, psycho-socjologiczny, systemowy, nowa fala, organizacja jako gra społeczna.
T-W-6Systemy motywacyjne w organizacji: istota motywowania ludzi, potrzeba jako źródlo motywacji, teorie motywacji, strategie motywacji, zasady skutecznej motywacji, sytuacyjne podejście do stylów kierowania, motywowanie w pobudzaniu ludzi do działania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Ćwiczenia metoda podająca i problemowa, rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Aktywność na ćwiczeniach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada dostatecznych kompetencji
3,0Student posiada minimalne kompetencje w zakresie przedmiotu
3,5Student posiada niepełne kompetencje
4,0Student posiada niepełne kompetencje. ale orientuje się dobrze w zakresie przedmiotu
4,5Kompetencje studenta nie są jeszcze pełne
5,0Student ma pełne kompetencje