Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomika transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,30,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,70,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki transportu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomiki transportu
C-2Zapoznanie studentów z miernikami pracy transportu
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami transportu w gospodarce narodowej
C-4Zapoznanie studentów z różnymi środkami transportu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Elastyczność popytu i podaży usług transportowych.4
T-A-2Próg rentownowności.4
T-A-3Rachunek uproszczony kosztów.5
T-A-4Analiza obciążenia linii transportowej.5
T-A-5Marketing w transporcie.12
30
wykłady
T-W-1Transport w gospodarce narodowej.2
T-W-2Mierniki pracy transportu oraz jego funkcje w gospodarce.2
T-W-3Potrzeby i usługi transportowe.2
T-W-4Przegląd środków transportu.5
T-W-5Transport kombinowany i technologie międzygałęziowe.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Obecność na zaliczeniu2
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Praca własna (czytanie literatury)14
A-A-5Konsultacje do ćwiczeń7
68
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna (czytanie literatury)5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Obecność na egzaminie2
32

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zatsosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Ezgamin pisemny

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - zdefiniować podstawowe pojęcia transportowe - scharakteryzować funkcje transportu w gospodarce narodowej - scharakteryzować poszczególne środki transportu
IT_1A_W14, IT_1A_W16, IT_1A_W25C-1, C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - rozumieć problematykę ekonomiki transportu - umieć posługiwać się podstawowymi miernikami pracy transportu - umieć wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych - umieć przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
IT_1A_U11, IT_1A_U01, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1, C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: - będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu - będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonomiki transportu
IT_1A_K01, IT_1A_K03, IT_1A_K06C-1, C-2, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C06_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - zdefiniować podstawowe pojęcia transportowe - scharakteryzować funkcje transportu w gospodarce narodowej - scharakteryzować poszczególne środki transportu
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki transportu
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomiki transportu
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomiki transportu
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomiki transportu
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomiki transportu oraz identyfikuje kluczowe problemy
5,0Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomiki transportu, przytacza kluczowe informacje, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - rozumieć problematykę ekonomiki transportu - umieć posługiwać się podstawowymi miernikami pracy transportu - umieć wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych - umieć przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
2,0Student nie rozumie problematyki ekonomiki transportu oraz nie umie posługiwać się z podstawowymi miernikami pracy transportu
3,0Student rozumie problematykę ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami pracy transportu w wystarczającym stopniu
4,0Student posługuje się miernikami pracy transportu w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami pracy transportu, umie wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych orazd dodatkowo umie przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
5,0Student rozumie poroblematykę ekonomiki transportu, umie posługiwać się wszystkimi miernikami pracy transportu, potrafi wyliczyć elastycznośc dochodową popytu usług transportowych oraz przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C06_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: - będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu - będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonomiki transportu
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć problematykę ekonomiki transportu
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych oraz przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników pracy transportu, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu, będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonomiki transportu

Literatura podstawowa

  1. Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, WSL, Poznań, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Elastyczność popytu i podaży usług transportowych.4
T-A-2Próg rentownowności.4
T-A-3Rachunek uproszczony kosztów.5
T-A-4Analiza obciążenia linii transportowej.5
T-A-5Marketing w transporcie.12
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Transport w gospodarce narodowej.2
T-W-2Mierniki pracy transportu oraz jego funkcje w gospodarce.2
T-W-3Potrzeby i usługi transportowe.2
T-W-4Przegląd środków transportu.5
T-W-5Transport kombinowany i technologie międzygałęziowe.4
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Obecność na zaliczeniu2
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-4Praca własna (czytanie literatury)14
A-A-5Konsultacje do ćwiczeń7
68
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna (czytanie literatury)5
A-W-3Przygotowanie do egzaminu10
A-W-4Obecność na egzaminie2
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C06_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - zdefiniować podstawowe pojęcia transportowe - scharakteryzować funkcje transportu w gospodarce narodowej - scharakteryzować poszczególne środki transportu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomiki transportu
C-2Zapoznanie studentów z miernikami pracy transportu
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami transportu w gospodarce narodowej
C-4Zapoznanie studentów z różnymi środkami transportu
Treści programoweT-A-1Elastyczność popytu i podaży usług transportowych.
T-A-2Próg rentownowności.
T-A-3Rachunek uproszczony kosztów.
T-A-4Analiza obciążenia linii transportowej.
T-A-5Marketing w transporcie.
T-W-1Transport w gospodarce narodowej.
T-W-2Mierniki pracy transportu oraz jego funkcje w gospodarce.
T-W-3Potrzeby i usługi transportowe.
T-W-4Przegląd środków transportu.
T-W-5Transport kombinowany i technologie międzygałęziowe.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zatsosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Ezgamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki transportu
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomiki transportu
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomiki transportu
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomiki transportu
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomiki transportu oraz identyfikuje kluczowe problemy
5,0Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomiki transportu, przytacza kluczowe informacje, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: - rozumieć problematykę ekonomiki transportu - umieć posługiwać się podstawowymi miernikami pracy transportu - umieć wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych - umieć przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomiki transportu
C-2Zapoznanie studentów z miernikami pracy transportu
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami transportu w gospodarce narodowej
C-4Zapoznanie studentów z różnymi środkami transportu
Treści programoweT-A-1Elastyczność popytu i podaży usług transportowych.
T-A-2Próg rentownowności.
T-A-3Rachunek uproszczony kosztów.
T-A-4Analiza obciążenia linii transportowej.
T-A-5Marketing w transporcie.
T-W-1Transport w gospodarce narodowej.
T-W-2Mierniki pracy transportu oraz jego funkcje w gospodarce.
T-W-3Potrzeby i usługi transportowe.
T-W-4Przegląd środków transportu.
T-W-5Transport kombinowany i technologie międzygałęziowe.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zatsosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Ezgamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie problematyki ekonomiki transportu oraz nie umie posługiwać się z podstawowymi miernikami pracy transportu
3,0Student rozumie problematykę ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami pracy transportu w wystarczającym stopniu
4,0Student posługuje się miernikami pracy transportu w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami pracy transportu, umie wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych orazd dodatkowo umie przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
5,0Student rozumie poroblematykę ekonomiki transportu, umie posługiwać się wszystkimi miernikami pracy transportu, potrafi wyliczyć elastycznośc dochodową popytu usług transportowych oraz przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C06_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student: - będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu - będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonomiki transportu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomiki transportu
C-2Zapoznanie studentów z miernikami pracy transportu
C-4Zapoznanie studentów z różnymi środkami transportu
Treści programoweT-A-1Elastyczność popytu i podaży usług transportowych.
T-A-2Próg rentownowności.
T-A-3Rachunek uproszczony kosztów.
T-A-4Analiza obciążenia linii transportowej.
T-A-5Marketing w transporcie.
T-W-1Transport w gospodarce narodowej.
T-W-2Mierniki pracy transportu oraz jego funkcje w gospodarce.
T-W-3Potrzeby i usługi transportowe.
T-W-5Transport kombinowany i technologie międzygałęziowe.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zatsosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Ezgamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć problematykę ekonomiki transportu
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu, ale posługuje się miernikami pracy transportu w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi wyliczyć elastyczność dochodową popytu usług transportowych oraz przeprowadzić analizę obciążenia linii transportowej
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników pracy transportu, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomiki transportu, będzie chętny do upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonomiki transportu