Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Środki transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Środki transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólnotechniczna z zakresu rodzaju środków transportu oraz ich wykorzystania w transporcie masowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie z rodzajami środków transportu oraz sposobem ich wykorzystania w różnych gałęziach transportowych.
C-2Zapoznanie z założeniami do projektowania środków transportu wewnętrznego oraz ocena ich znaczenia w procesach technologicznych
C-3Umiejętność alizowania budowy i działania podstawowych zespołów pojazdów.
C-4Umiejętność doboru i wykorzystania środków transportu do realizacji określonych zadań
C-5Wykształcenie umiejętności stosowania metod oceny i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji typowych środków transportu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Identyfikacja i klasyfikacja ładunków. Weryfikacja wytrzymałości zawiesi urządzeń dźwigowych. Schematy kinematyczne. Dobór środka transportu wraz z wyposażeniem do określonych zadań transportowych. Sprawność mechaniczna układów transmisji ruchu. Obliczenia oporów ruchu.10
T-A-2Obliczenia podstawowych parametrów dźwignic (dobór znormalizowanych lub katalogowych elementów układu linowego) i przenośników oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej.5
15
wykłady
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu. Charakterystyka ładunków. Znormalizowane jednostki ładunkowe.1
T-W-2Podstawy budowy i konstrukcji całych pojazdów samochodowych oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych.1
T-W-3Pojazdy samochodowe do przewozu osób (autobusy i mikrobusy, samochody osobowe). Pojazdy samochodowe do przewozu ładunków (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy).1
T-W-4Transport materiałów niebezpiecznych. Transport ładunków ponad gabarytowych.1
T-W-5Pojazdy do materiałów sypkich, ciekłych. Pojazdy do przewozu kontenerów.1
T-W-6Pojazdy w przemyśle ciężkim i budownictwie.1
T-W-7Pojazdy terenowe. Pojazdy dostawcze. Pojazdy komunalne. Pojazdy pożarnicze, służby zdrowia, służb technicznych. Ciągniki rolnicze, leśne, specjalne.1
T-W-8Autobusy i pojazdy komunikacji miejskiej1
T-W-9Pojazdy hybrydowe. Pojazdy wojskowe.1
T-W-10Środki transportu kolejowego.2
T-W-11Środki transportu wodnego śródlądowego, morskiego (bliskiego i dalekiego).1
T-W-12Środki transportu powietrznego.1
T-W-13Środki transportu wewnętrznego, urządzenia do prac przeładunkowych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia przedmiotowe
M-2Metoda projektów
M-3Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Rozwiązywanie zagadnień problemowych zgodnych z treściami przedmiotowymi
S-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C03_W01
- charakteryzuje lądowe środki transportu bliskiego i dalekiego oraz środki transportu lotniczego i wodnego. - definiuje parametry techniczno-eksploatacyjne śrdoków transportu osób i ładunków, - rozróżnia rozwiązania konstrukcyjne i charakterystyki środków transportu, zna zagadnienia ich standaryzacji i unifikacji.
IT_1A_W05, IT_1A_W14, IT_1A_W21C-2, C-1T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C03_U01
- dobiera środek transportu, osprzęt przeładunkowy do określonego zadania transportowego oraz sposób przygotowania ładunku do transportu uwzdlędniając jego cechy (podatność transportową), - analizuje schematy kinematyczne oraz podstawowe układy konstrukcyjne dźwignic oraz posługuje się podstawowymi metodami obliczeniowymi, projektuje proste zespoły konstrukcyjne dźwignic i układów napędu.
IT_1A_U07, IT_1A_U01, IT_1A_U03C-3, C-4T-A-1, T-A-2M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C03_K01
- świadomoy skutków oddziaływania środków transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli środków transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym.
IT_1A_K02, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-5T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-12M-3S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C03_W01
- charakteryzuje lądowe środki transportu bliskiego i dalekiego oraz środki transportu lotniczego i wodnego. - definiuje parametry techniczno-eksploatacyjne śrdoków transportu osób i ładunków, - rozróżnia rozwiązania konstrukcyjne i charakterystyki środków transportu, zna zagadnienia ich standaryzacji i unifikacji.
2,0
3,0Rozróżnia środki transportu ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły funkcjonalne oraz ich parametry techniczne, przedstawia podstawowe czynniki oddziaływania pojazdów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C03_U01
- dobiera środek transportu, osprzęt przeładunkowy do określonego zadania transportowego oraz sposób przygotowania ładunku do transportu uwzdlędniając jego cechy (podatność transportową), - analizuje schematy kinematyczne oraz podstawowe układy konstrukcyjne dźwignic oraz posługuje się podstawowymi metodami obliczeniowymi, projektuje proste zespoły konstrukcyjne dźwignic i układów napędu.
2,0
3,0Dokonuje doboru środka transportu do określonych zadań, wykonuje podstawowe obliczenia ruchowe wybranych środków transportu bliskiego, umie zaprezentować wyników obliczeń bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C03_K01
- świadomoy skutków oddziaływania środków transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli środków transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym.
2,0
3,0Jest świadomy roli środków transportu dla gospodarki raz problemu ich zróżnicowanego odzdziaływania na środowisko naturalne, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Fischer R., Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych., Rea, 2008
 2. Praca zbiorowa pod red. Rydzkowskiego W,. Wojewódzkiej-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 2008
 3. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
 4. Szneigert Z., Koleje niekonwencjonalne, WKiŁ, 2006
 5. Ostaszewicz J., Rataj M., Szybka komunikacja miejska, WKiŁ, 1979
 6. Cymkiewicz R., Budowa samolotów, WKiŁ, Warszawa, 1992
 7. Furmanik K., Maszyny i urządzenia transportowe, AGH, 2008

Literatura dodatkowa

 1. Prochowski L, Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy, WKŁ, 2004
 2. Orzechowski S., Budowa podwozi i nadwozi samochodowych, WSiP, Warszawa, 2006
 3. Pogorzelski J., Lekkie przyczepy samochodowe, WKiŁ, 1993
 4. Siembab T., Gałusza M., Urządzenia przemieszczające ładunki - dźwignice., Tarbonus, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Identyfikacja i klasyfikacja ładunków. Weryfikacja wytrzymałości zawiesi urządzeń dźwigowych. Schematy kinematyczne. Dobór środka transportu wraz z wyposażeniem do określonych zadań transportowych. Sprawność mechaniczna układów transmisji ruchu. Obliczenia oporów ruchu.10
T-A-2Obliczenia podstawowych parametrów dźwignic (dobór znormalizowanych lub katalogowych elementów układu linowego) i przenośników oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej.5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu. Charakterystyka ładunków. Znormalizowane jednostki ładunkowe.1
T-W-2Podstawy budowy i konstrukcji całych pojazdów samochodowych oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych.1
T-W-3Pojazdy samochodowe do przewozu osób (autobusy i mikrobusy, samochody osobowe). Pojazdy samochodowe do przewozu ładunków (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy).1
T-W-4Transport materiałów niebezpiecznych. Transport ładunków ponad gabarytowych.1
T-W-5Pojazdy do materiałów sypkich, ciekłych. Pojazdy do przewozu kontenerów.1
T-W-6Pojazdy w przemyśle ciężkim i budownictwie.1
T-W-7Pojazdy terenowe. Pojazdy dostawcze. Pojazdy komunalne. Pojazdy pożarnicze, służby zdrowia, służb technicznych. Ciągniki rolnicze, leśne, specjalne.1
T-W-8Autobusy i pojazdy komunikacji miejskiej1
T-W-9Pojazdy hybrydowe. Pojazdy wojskowe.1
T-W-10Środki transportu kolejowego.2
T-W-11Środki transportu wodnego śródlądowego, morskiego (bliskiego i dalekiego).1
T-W-12Środki transportu powietrznego.1
T-W-13Środki transportu wewnętrznego, urządzenia do prac przeładunkowych.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C03_W01- charakteryzuje lądowe środki transportu bliskiego i dalekiego oraz środki transportu lotniczego i wodnego. - definiuje parametry techniczno-eksploatacyjne śrdoków transportu osób i ładunków, - rozróżnia rozwiązania konstrukcyjne i charakterystyki środków transportu, zna zagadnienia ich standaryzacji i unifikacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z założeniami do projektowania środków transportu wewnętrznego oraz ocena ich znaczenia w procesach technologicznych
C-1Zaznajomienie z rodzajami środków transportu oraz sposobem ich wykorzystania w różnych gałęziach transportowych.
Treści programoweT-W-10Środki transportu kolejowego.
T-W-6Pojazdy w przemyśle ciężkim i budownictwie.
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu. Charakterystyka ładunków. Znormalizowane jednostki ładunkowe.
T-W-2Podstawy budowy i konstrukcji całych pojazdów samochodowych oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych.
T-W-3Pojazdy samochodowe do przewozu osób (autobusy i mikrobusy, samochody osobowe). Pojazdy samochodowe do przewozu ładunków (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy).
T-W-4Transport materiałów niebezpiecznych. Transport ładunków ponad gabarytowych.
T-W-5Pojazdy do materiałów sypkich, ciekłych. Pojazdy do przewozu kontenerów.
T-W-7Pojazdy terenowe. Pojazdy dostawcze. Pojazdy komunalne. Pojazdy pożarnicze, służby zdrowia, służb technicznych. Ciągniki rolnicze, leśne, specjalne.
T-W-8Autobusy i pojazdy komunikacji miejskiej
T-W-9Pojazdy hybrydowe. Pojazdy wojskowe.
T-W-11Środki transportu wodnego śródlądowego, morskiego (bliskiego i dalekiego).
T-W-12Środki transportu powietrznego.
T-W-13Środki transportu wewnętrznego, urządzenia do prac przeładunkowych.
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozróżnia środki transportu ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły funkcjonalne oraz ich parametry techniczne, przedstawia podstawowe czynniki oddziaływania pojazdów na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C03_U01- dobiera środek transportu, osprzęt przeładunkowy do określonego zadania transportowego oraz sposób przygotowania ładunku do transportu uwzdlędniając jego cechy (podatność transportową), - analizuje schematy kinematyczne oraz podstawowe układy konstrukcyjne dźwignic oraz posługuje się podstawowymi metodami obliczeniowymi, projektuje proste zespoły konstrukcyjne dźwignic i układów napędu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Umiejętność alizowania budowy i działania podstawowych zespołów pojazdów.
C-4Umiejętność doboru i wykorzystania środków transportu do realizacji określonych zadań
Treści programoweT-A-1Identyfikacja i klasyfikacja ładunków. Weryfikacja wytrzymałości zawiesi urządzeń dźwigowych. Schematy kinematyczne. Dobór środka transportu wraz z wyposażeniem do określonych zadań transportowych. Sprawność mechaniczna układów transmisji ruchu. Obliczenia oporów ruchu.
T-A-2Obliczenia podstawowych parametrów dźwignic (dobór znormalizowanych lub katalogowych elementów układu linowego) i przenośników oraz wykonanie dokumentacji rysunkowej.
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia przedmiotowe
M-2Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-1Ocena formująca: Rozwiązywanie zagadnień problemowych zgodnych z treściami przedmiotowymi
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dokonuje doboru środka transportu do określonych zadań, wykonuje podstawowe obliczenia ruchowe wybranych środków transportu bliskiego, umie zaprezentować wyników obliczeń bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C03_K01- świadomoy skutków oddziaływania środków transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli środków transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-5Wykształcenie umiejętności stosowania metod oceny i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji typowych środków transportu
Treści programoweT-W-10Środki transportu kolejowego.
T-W-6Pojazdy w przemyśle ciężkim i budownictwie.
T-W-1Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu. Charakterystyka ładunków. Znormalizowane jednostki ładunkowe.
T-W-2Podstawy budowy i konstrukcji całych pojazdów samochodowych oraz ich podstawowych układów konstrukcyjnych.
T-W-3Pojazdy samochodowe do przewozu osób (autobusy i mikrobusy, samochody osobowe). Pojazdy samochodowe do przewozu ładunków (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy).
T-W-4Transport materiałów niebezpiecznych. Transport ładunków ponad gabarytowych.
T-W-5Pojazdy do materiałów sypkich, ciekłych. Pojazdy do przewozu kontenerów.
T-W-7Pojazdy terenowe. Pojazdy dostawcze. Pojazdy komunalne. Pojazdy pożarnicze, służby zdrowia, służb technicznych. Ciągniki rolnicze, leśne, specjalne.
T-W-8Autobusy i pojazdy komunikacji miejskiej
T-W-9Pojazdy hybrydowe. Pojazdy wojskowe.
T-W-11Środki transportu wodnego śródlądowego, morskiego (bliskiego i dalekiego).
T-W-12Środki transportu powietrznego.
Metody nauczaniaM-3Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Jest świadomy roli środków transportu dla gospodarki raz problemu ich zróżnicowanego odzdziaływania na środowisko naturalne, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie
3,5
4,0
4,5
5,0