Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Ekonomia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW1 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-2Zapoznanie studentów z miernikami procesu gospodarowania
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami gospodarowania w procesie wzrostu
C-4Zapoznanie studentów z różnymi narzędziami polityki ekonomicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Elastyczność popytu i elastyczność podaży względem cen i dochodów.3
T-A-2Mierzenie kosztów, zysków i strat procesów gospodarowania.3
T-A-3Efekty wprowadzania innowacji i wzrostu wydajności pracy.3
T-A-4Mierzenie zatrudnienia, inwestycji i stanu technologii jako funkcji wielkości dochodu narodowego (produkcji).3
T-A-5Badania narzędzi polityki ekonomicznej.3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Mechanizm rynkowy.3
T-W-2Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Mierniki procesów gospodarowania.3
T-W-3Innowacje. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa.3
T-W-4PKB, sposoby jego mierzenia i model długookresowego wzrostu gospodarczego.3
T-W-5Polityka pieniężna, polityka finansowa. Europejski System Walutowy.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Obecność na zaliczeniu1
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń9
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje do wykładu1
A-W-3Praca własna (czytanie literatury)3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-5Obecność na zaliczeniu wykładu1
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z wykiładów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z ćwiczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Zdefiniować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne - Scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki - Scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
IT_1A_W26C-2, C-1, C-3, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B13_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Rozumieć zagadnienia ekonomiczne - Umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesów gospodarowania - Umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju -Umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
IT_1A_U09, IT_1A_U19, IT_1A_U01, IT_1A_U04C-2, C-1, C-3, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_B13_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: -Będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii -Będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K06C-2, C-1, C-3, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B13_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Zdefiniować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne - Scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki - Scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomii
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomii
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomii
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomii
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii oraz identyfikuje kluczowe problemy ekonomiczne
5,0Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii, przytacza kluczowe informacje, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia ekonomiczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ekonomicznego

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B13_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Rozumieć zagadnienia ekonomiczne - Umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesów gospodarowania - Umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju -Umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
2,0Student nie rozumie zagadnień ekonomicznych oraz nie umie posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarczego
3,0Student rozumie problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami procesów gospodarczych w wystarczającym stopniu
4,0Student posługuje się miernikami procesów ekonomicznych w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć efekty dokonanych nakładów ekonomicznych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami procesu gospodarowania, umie wyliczyć efekty poniesionych nakładów ekonomicznych oraz dodatkowo umie przeprowadzić analizę efektów i nakładów procesu gospodarowania
5,0Student rozumie zagadnienia ekonomiczne, umie posługiwać się wszystkimi miernikami przebiegu procesu gospodarowania, potrafi wyliczyć efekty poniesionych nakładów oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną podejmowanych decyzji ekonomicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_B13_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: -Będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii -Będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć zagadnienia ekonomiczne
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy ekonomicznej jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami przebiegu procesu gospodarowania w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników procesu gospodarowania, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii, będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej

Literatura podstawowa

  1. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia, PWN, Warszawa, 1994, tom 1,2
  2. Kwiatkowski E., Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Burda M. Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Elastyczność popytu i elastyczność podaży względem cen i dochodów.3
T-A-2Mierzenie kosztów, zysków i strat procesów gospodarowania.3
T-A-3Efekty wprowadzania innowacji i wzrostu wydajności pracy.3
T-A-4Mierzenie zatrudnienia, inwestycji i stanu technologii jako funkcji wielkości dochodu narodowego (produkcji).3
T-A-5Badania narzędzi polityki ekonomicznej.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Mechanizm rynkowy.3
T-W-2Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Mierniki procesów gospodarowania.3
T-W-3Innowacje. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa.3
T-W-4PKB, sposoby jego mierzenia i model długookresowego wzrostu gospodarczego.3
T-W-5Polityka pieniężna, polityka finansowa. Europejski System Walutowy.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Obecność na zaliczeniu1
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia z ćwiczeń9
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje do wykładu1
A-W-3Praca własna (czytanie literatury)3
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia5
A-W-5Obecność na zaliczeniu wykładu1
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B13_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Zdefiniować jasno i precyzyjnie podstawowe pojęcia ekonomiczne - Scharakteryzować sposoby funkcjonowania gospodarki - Scharakteryzować narzędzia polityki ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z miernikami procesu gospodarowania
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami gospodarowania w procesie wzrostu
C-4Zapoznanie studentów z różnymi narzędziami polityki ekonomicznej
Treści programoweT-W-4PKB, sposoby jego mierzenia i model długookresowego wzrostu gospodarczego.
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Mechanizm rynkowy.
T-W-2Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Mierniki procesów gospodarowania.
T-W-3Innowacje. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa.
T-W-5Polityka pieniężna, polityka finansowa. Europejski System Walutowy.
T-A-1Elastyczność popytu i elastyczność podaży względem cen i dochodów.
T-A-2Mierzenie kosztów, zysków i strat procesów gospodarowania.
T-A-3Efekty wprowadzania innowacji i wzrostu wydajności pracy.
T-A-4Mierzenie zatrudnienia, inwestycji i stanu technologii jako funkcji wielkości dochodu narodowego (produkcji).
T-A-5Badania narzędzi polityki ekonomicznej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z wykiładów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu ekonomii
3,0Student poprawnie definiuje niektóre pojęcia z zakresu ekonomii
3,5Student poprawnie definiuje większość pojęć z zakresu ekonomii
4,0Student zna definicje wszystkich pojęć z zakresu ekonomii
4,5Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii oraz identyfikuje kluczowe problemy ekonomiczne
5,0Student poprawnie definiuje wszystkie pojęcia z zakresu ekonomii, przytacza kluczowe informacje, a także samodzielnie identyfikuje narzędzia ekonomiczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ekonomicznego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B13_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: -Rozumieć zagadnienia ekonomiczne - Umieć posługiwać się podstawowymi miernikami procesów gospodarowania - Umieć obliczyć efekty realizowanych sposobów rozwoju -Umieć przeprowadzić analizę ekonomiczną skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych na szczeblu przedsiębiorstwa i gospodarki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z miernikami procesu gospodarowania
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami gospodarowania w procesie wzrostu
C-4Zapoznanie studentów z różnymi narzędziami polityki ekonomicznej
Treści programoweT-W-4PKB, sposoby jego mierzenia i model długookresowego wzrostu gospodarczego.
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Mechanizm rynkowy.
T-W-2Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Mierniki procesów gospodarowania.
T-W-3Innowacje. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa.
T-W-5Polityka pieniężna, polityka finansowa. Europejski System Walutowy.
T-A-1Elastyczność popytu i elastyczność podaży względem cen i dochodów.
T-A-2Mierzenie kosztów, zysków i strat procesów gospodarowania.
T-A-3Efekty wprowadzania innowacji i wzrostu wydajności pracy.
T-A-4Mierzenie zatrudnienia, inwestycji i stanu technologii jako funkcji wielkości dochodu narodowego (produkcji).
T-A-5Badania narzędzi polityki ekonomicznej.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, opis, wyjaśnienie)
M-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z wykiładów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie zagadnień ekonomicznych oraz nie umie posługiwać się podstawowymi miernikami procesu gospodarczego
3,0Student rozumie problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
3,5Student posługuje się miernikami procesów gospodarczych w wystarczającym stopniu
4,0Student posługuje się miernikami procesów ekonomicznych w wystarczającym stopniu oraz umie wyliczyć efekty dokonanych nakładów ekonomicznych
4,5Student posługuje się wszystkimi miernikami procesu gospodarowania, umie wyliczyć efekty poniesionych nakładów ekonomicznych oraz dodatkowo umie przeprowadzić analizę efektów i nakładów procesu gospodarowania
5,0Student rozumie zagadnienia ekonomiczne, umie posługiwać się wszystkimi miernikami przebiegu procesu gospodarowania, potrafi wyliczyć efekty poniesionych nakładów oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną podejmowanych decyzji ekonomicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_B13_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student: -Będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii -Będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z miernikami procesu gospodarowania
C-1Poznanie pojęć z zakresu ekonomii
C-3Zapoznanie studentów z funkcjami gospodarowania w procesie wzrostu
C-4Zapoznanie studentów z różnymi narzędziami polityki ekonomicznej
Treści programoweT-W-4PKB, sposoby jego mierzenia i model długookresowego wzrostu gospodarczego.
T-W-1Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. Mechanizm rynkowy.
T-W-2Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Mierniki procesów gospodarowania.
T-W-3Innowacje. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa.
T-W-5Polityka pieniężna, polityka finansowa. Europejski System Walutowy.
T-A-1Elastyczność popytu i elastyczność podaży względem cen i dochodów.
T-A-2Mierzenie kosztów, zysków i strat procesów gospodarowania.
T-A-3Efekty wprowadzania innowacji i wzrostu wydajności pracy.
T-A-4Mierzenie zatrudnienia, inwestycji i stanu technologii jako funkcji wielkości dochodu narodowego (produkcji).
T-A-5Badania narzędzi polityki ekonomicznej.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (wykład problemowy)
M-3Metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: W trakcie zajęć ocenie podlega aktywność studentów oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w odniesieniu do omawianego przypadku
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z wykiładów
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć zagadnienia ekonomiczne
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy ekonomicznej jaką posiada
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę ekonomiczną, ale posługuje się miernikami przebiegu procesu gospodarowania w bardzo ograniczonym zakresie
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
4,5Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy ekonomicznej, ale posługuje się miernikami procesu gospodarowania w ograniczonym zakresie
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania mierników procesu gospodarowania, będzie zdolny do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii, będzie chętny do szerzenia wiedzy ekonomicznej