Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Wybrane problemy transportu drogowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane problemy transportu drogowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP4 15 2,00,38zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość inżynierii ruchu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie problemu bezpieczeństwa na drogach.
C-2Poznanie problemu natężenia ruchu i przepustowości dróg.
C-3Poznanie problemu hałasu w transporcie drogowym.
C-4Pojazd a ochrona środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę wybranego problemu dotyczącego transportu drogowego. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie.1
T-W-2Problemy bezpieczeństwa na drogach.1
T-W-3Utrzymanie stanu technicznego dróg.1
T-W-4Wpływ ruchu pojazdów na środowisko.2
T-W-5Natężenie ruchu i przepustowość dróg i ulic na odcinkach miedzy skrzyżowaniami.1
T-W-6Przepustowość skrzyżowań drogowych.1
T-W-7Wpływ materiałów eksploatacyjnych na zanieczyszczenie środowiska przez transport drogowy.2
T-W-8Związki toksyczne w silnikach spalinowych.1
T-W-9Oczyszczanie spalin.1
T-W-10Zagrożenie środowiska przewozem towarów niebezpiecznych.1
T-W-11Wpływ recyklingu samochodów na ochronę środowiska.1
T-W-12Obniżenie zużycia energii w transporcie drogowym.1
T-W-13Metody wyceny strat spowodowanych przez transport drogowy.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w zajęciach.15
A-P-2Realizacja projektu.30
A-P-3Prezentacja projektu.1
A-P-4konsultacje4
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zjęciach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C13_W01
Student: - potrafi wymienić podstawowe problemy związane z transportem drogowym, - wie jakie powinno być prawidłowe utrzymanie dróg, - wie jak ruch pojazdów wpływa na środowisko, - wie jaki wpływ na środowisko mają materiały eksploatacyjne oraz związki toksyczne wydalane przez silnik samochodowy.
IT_1A_W06, IT_1A_W21C-1, C-2, C-3, C-4T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-11, T-W-5, T-W-10, T-W-12, T-W-13, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C13_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów transportu drogowego.
IT_1A_U01, IT_1A_U02C-1, C-2, C-3, C-4T-P-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C13_W01
Student: - potrafi wymienić podstawowe problemy związane z transportem drogowym, - wie jakie powinno być prawidłowe utrzymanie dróg, - wie jak ruch pojazdów wpływa na środowisko, - wie jaki wpływ na środowisko mają materiały eksploatacyjne oraz związki toksyczne wydalane przez silnik samochodowy.
2,0
3,0Student zna podstawowe problemy związane z transportem drogowym, wie jak ruch pojazdów wpływa na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C13_U01
Student posiada umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów transportu drogowego.
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie drogowym, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań - Radom, 2003
  2. Łuksa A. (red.), Ekologia płynów eksploatacyjnych, Zakład wydawnictw MCNEMT, Radom, 1989
  3. Mazur E., Transport a ochrona środowiska, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1998

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę wybranego problemu dotyczącego transportu drogowego. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie.1
T-W-2Problemy bezpieczeństwa na drogach.1
T-W-3Utrzymanie stanu technicznego dróg.1
T-W-4Wpływ ruchu pojazdów na środowisko.2
T-W-5Natężenie ruchu i przepustowość dróg i ulic na odcinkach miedzy skrzyżowaniami.1
T-W-6Przepustowość skrzyżowań drogowych.1
T-W-7Wpływ materiałów eksploatacyjnych na zanieczyszczenie środowiska przez transport drogowy.2
T-W-8Związki toksyczne w silnikach spalinowych.1
T-W-9Oczyszczanie spalin.1
T-W-10Zagrożenie środowiska przewozem towarów niebezpiecznych.1
T-W-11Wpływ recyklingu samochodów na ochronę środowiska.1
T-W-12Obniżenie zużycia energii w transporcie drogowym.1
T-W-13Metody wyceny strat spowodowanych przez transport drogowy.1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w zajęciach.15
A-P-2Realizacja projektu.30
A-P-3Prezentacja projektu.1
A-P-4konsultacje4
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zjęciach.15
A-W-2Przegląd wskazanej literatury.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C13_W01Student: - potrafi wymienić podstawowe problemy związane z transportem drogowym, - wie jakie powinno być prawidłowe utrzymanie dróg, - wie jak ruch pojazdów wpływa na środowisko, - wie jaki wpływ na środowisko mają materiały eksploatacyjne oraz związki toksyczne wydalane przez silnik samochodowy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Poznanie problemu bezpieczeństwa na drogach.
C-2Poznanie problemu natężenia ruchu i przepustowości dróg.
C-3Poznanie problemu hałasu w transporcie drogowym.
C-4Pojazd a ochrona środowiska.
Treści programoweT-W-4Wpływ ruchu pojazdów na środowisko.
T-W-1Wprowadzenie.
T-W-3Utrzymanie stanu technicznego dróg.
T-W-6Przepustowość skrzyżowań drogowych.
T-W-7Wpływ materiałów eksploatacyjnych na zanieczyszczenie środowiska przez transport drogowy.
T-W-8Związki toksyczne w silnikach spalinowych.
T-W-9Oczyszczanie spalin.
T-W-11Wpływ recyklingu samochodów na ochronę środowiska.
T-W-5Natężenie ruchu i przepustowość dróg i ulic na odcinkach miedzy skrzyżowaniami.
T-W-10Zagrożenie środowiska przewozem towarów niebezpiecznych.
T-W-12Obniżenie zużycia energii w transporcie drogowym.
T-W-13Metody wyceny strat spowodowanych przez transport drogowy.
T-W-2Problemy bezpieczeństwa na drogach.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie ustnej lub pisemnej obejmujące zakres tematyczny wykładów i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe problemy związane z transportem drogowym, wie jak ruch pojazdów wpływa na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C13_U01Student posiada umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów transportu drogowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
Cel przedmiotuC-1Poznanie problemu bezpieczeństwa na drogach.
C-2Poznanie problemu natężenia ruchu i przepustowości dróg.
C-3Poznanie problemu hałasu w transporcie drogowym.
C-4Pojazd a ochrona środowiska.
Treści programoweT-P-1Wykonanie projektu przedstawiającego analizę wybranego problemu dotyczącego transportu drogowego. Projekt jest realizowany indywidualnie przez studenta lub w grupach najczęściej dwuosobowych.
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Oddany w terminie projekt wykonany w zakresie podstawowym.
3,5
4,0
4,5
5,0