Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów
Specjalność diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Stoeck <Tomasz.Stoeck@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Elektrotechnika i elektronika
W-2Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy w zakresie budowy, zasady działania i właściwości układów napędowych z silnikami elektrycznymi. Poznanie zagdnień związanych z układami sesnoryki. Zapoznanie zastosowaniami materiałów reologicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Organizacja laboratorium i szkolenie BHP.1
T-L-2Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza2
T-L-3Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury2
T-L-4Realizacja komunikacji w systemach z magistralą CAN4
T-L-5Wyznaczanie charakterystyk tłumików reologicznych2
T-L-6Wyznaczanie charakrerystyk piezoelementów2
T-L-7Dobór i obliczenia napędów hybrydowych oraz elektrycznych2
15
wykłady
T-W-1Elektryczne układy napędowe w technice samochodowej.5
T-W-2Układy sensoryki5
T-W-3Protokoły komunikacji stosowane w technice samochodowej2
T-W-4Zastosowania cieczy reologicznych i oraz materiałów piezoelektrycznych1
T-W-5Odpornośc układów mechatronicznych na warunki środowiskowe2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury3
A-L-3Przygotowanie się do zaliczeń4
A-L-4Wykonanie sprawozdań4
26
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu5
A-W-3Studiowanie literatury5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/06_W01
W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student powinien być w stanie objaśnić zasadę działania wybranych silników elektrycznych oraz scharakteryzować właściwości napędu z zastosowaniem określonego typu silnika. Wyjaśnić zasadę działania oraz omówić właściwości układu pomiarowego z zastosowaniem określonego typu czujnika. Zcharakteryzować właściwości materiałów reologicznych.
IT_1A_W09C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-L-6, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-7, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyznaczyć typowe charakterystyki silników elektrycznych, zamodelować układ napędowy z silnikiem elektrycznym. Ponadto student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania oraz wyznaczyć charakterystyki podstawowych urządzeń pomiarowych.
IT_1A_U08, IT_1A_U12C-1T-W-3, T-W-2, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/06_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uzyskania świadomości konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
IT_1A_K03C-1T-L-6, T-L-3, T-L-2, T-L-5, T-L-7, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/06_W01
W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student powinien być w stanie objaśnić zasadę działania wybranych silników elektrycznych oraz scharakteryzować właściwości napędu z zastosowaniem określonego typu silnika. Wyjaśnić zasadę działania oraz omówić właściwości układu pomiarowego z zastosowaniem określonego typu czujnika. Zcharakteryzować właściwości materiałów reologicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Popełnia błędy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Jest w stanie dokonać analizy problemu i zaproponować typowe rozwiązanie. Popełnia nieliczne błędy.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykorzystuje przyswojoną wiedzę w sposób kreatywny. Analizuje problem i proponuje nieszablonowe rozwiązania. Nie popełnia błędów.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/06_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyznaczyć typowe charakterystyki silników elektrycznych, zamodelować układ napędowy z silnikiem elektrycznym. Ponadto student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania oraz wyznaczyć charakterystyki podstawowych urządzeń pomiarowych.
2,0Nie jest w stanie przeprowadzić podstawowych pomiarów oraz wyznaczyć na ich podstawie zadanych charakterystyk. Nie jest w stanie wykonać najprostszych obliczeń.
3,0Student realizuje ćwiczenia praktyczne w sposób bierny. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych danych przeprowadza poprawnie, ale sprawia mu to trudności. Wykonuje podstawowe obliczenia.
3,5Student realizuje ćwiczenia praktyczne. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych danychprzeprowadza poprawnie. Wykonuje podstawowe obliczenia.
4,0Bierze czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wyciąga poprawne wnioski na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Wykonuje poprawnie większość obliczeń.
4,5Bierze czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wyciąga poprawne wnioski na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Wykonuje poprawnie obliczenia i wyciąga wnioski końcowe.
5,0Student realizuje ćwiaczenia w sposób aktywny. Ma umiejętność kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi ocenić wyniki pomiarów i wyciągnąć prawidłowe wnioski na ich podstawie. Jest w stanie zaproponować modyfikację układu w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wykonuje poprawnie wszystkiew obliczenia.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/06_K01
Kształtowanie postawy studenta w celu uzyskania świadomości konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również wykazać się znajomością elementarnych zasad prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,0Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić podstawowe zasady prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
4,0Student potrafi pracować w grupie i mobilizować ją do efektywnego działania. Potrafi rzedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiaów, organizując swój warsztat pracy. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
4,5Student potrafi pracować w grupie, moblizować ją do efektywnego działania i organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania, organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób oraz proponować usprawnienia znacznie poprawiające wydajność zespołu. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów. Wykazuje się gruntowną znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.

Literatura podstawowa

  1. Bosh, Czujniki w pojazdach samochodowych, WKŁ, Warszawa, 2002
  2. Herner Anton, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Mehrdad Ehsani, Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles : fundamentals, theory, and design.Modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles : fundamentals, theory, and design, Boca Raton, London, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Organizacja laboratorium i szkolenie BHP.1
T-L-2Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza2
T-L-3Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury2
T-L-4Realizacja komunikacji w systemach z magistralą CAN4
T-L-5Wyznaczanie charakterystyk tłumików reologicznych2
T-L-6Wyznaczanie charakrerystyk piezoelementów2
T-L-7Dobór i obliczenia napędów hybrydowych oraz elektrycznych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elektryczne układy napędowe w technice samochodowej.5
T-W-2Układy sensoryki5
T-W-3Protokoły komunikacji stosowane w technice samochodowej2
T-W-4Zastosowania cieczy reologicznych i oraz materiałów piezoelektrycznych1
T-W-5Odpornośc układów mechatronicznych na warunki środowiskowe2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-L-2Studiowanie literatury3
A-L-3Przygotowanie się do zaliczeń4
A-L-4Wykonanie sprawozdań4
26
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do egzaminu5
A-W-3Studiowanie literatury5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/06_W01W wyniku przeprowadzonego procesu dydaktycznego student powinien być w stanie objaśnić zasadę działania wybranych silników elektrycznych oraz scharakteryzować właściwości napędu z zastosowaniem określonego typu silnika. Wyjaśnić zasadę działania oraz omówić właściwości układu pomiarowego z zastosowaniem określonego typu czujnika. Zcharakteryzować właściwości materiałów reologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W09ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektrycznych i elektronicznych samochodu
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie budowy, zasady działania i właściwości układów napędowych z silnikami elektrycznymi. Poznanie zagdnień związanych z układami sesnoryki. Zapoznanie zastosowaniami materiałów reologicznych.
Treści programoweT-W-1Elektryczne układy napędowe w technice samochodowej.
T-W-3Protokoły komunikacji stosowane w technice samochodowej
T-W-2Układy sensoryki
T-W-4Zastosowania cieczy reologicznych i oraz materiałów piezoelektrycznych
T-L-6Wyznaczanie charakrerystyk piezoelementów
T-L-3Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury
T-L-2Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza
T-L-5Wyznaczanie charakterystyk tłumików reologicznych
T-L-7Dobór i obliczenia napędów hybrydowych oraz elektrycznych
T-L-4Realizacja komunikacji w systemach z magistralą CAN
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Popełnia błędy.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował wiedzę z przedmiotu. Nie potrafi wykorzystać jej w sposób kreatywny. Jest w stanie dokonać analizy problemu i zaproponować typowe rozwiązanie. Popełnia nieliczne błędy.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student wykorzystuje przyswojoną wiedzę w sposób kreatywny. Analizuje problem i proponuje nieszablonowe rozwiązania. Nie popełnia błędów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/06_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyznaczyć typowe charakterystyki silników elektrycznych, zamodelować układ napędowy z silnikiem elektrycznym. Ponadto student powinien być w stanie wyjaśnić zasadę działania oraz wyznaczyć charakterystyki podstawowych urządzeń pomiarowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U08potrafi dokonać analizy sygnałów stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie budowy, zasady działania i właściwości układów napędowych z silnikami elektrycznymi. Poznanie zagdnień związanych z układami sesnoryki. Zapoznanie zastosowaniami materiałów reologicznych.
Treści programoweT-W-3Protokoły komunikacji stosowane w technice samochodowej
T-W-2Układy sensoryki
T-L-3Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury
T-L-2Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza
T-L-5Wyznaczanie charakterystyk tłumików reologicznych
T-L-7Dobór i obliczenia napędów hybrydowych oraz elektrycznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie jest w stanie przeprowadzić podstawowych pomiarów oraz wyznaczyć na ich podstawie zadanych charakterystyk. Nie jest w stanie wykonać najprostszych obliczeń.
3,0Student realizuje ćwiczenia praktyczne w sposób bierny. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych danych przeprowadza poprawnie, ale sprawia mu to trudności. Wykonuje podstawowe obliczenia.
3,5Student realizuje ćwiczenia praktyczne. Wnioskowanie na podstawie uzyskanych danychprzeprowadza poprawnie. Wykonuje podstawowe obliczenia.
4,0Bierze czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wyciąga poprawne wnioski na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Wykonuje poprawnie większość obliczeń.
4,5Bierze czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Wyciąga poprawne wnioski na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Wykonuje poprawnie obliczenia i wyciąga wnioski końcowe.
5,0Student realizuje ćwiaczenia w sposób aktywny. Ma umiejętność kojarzenia i analizy nabytej wiedzy. Potrafi ocenić wyniki pomiarów i wyciągnąć prawidłowe wnioski na ich podstawie. Jest w stanie zaproponować modyfikację układu w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wykonuje poprawnie wszystkiew obliczenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/06_K01Kształtowanie postawy studenta w celu uzyskania świadomości konieczności ciągłego rozwoju osobistego oraz pracy zespołowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy w zakresie budowy, zasady działania i właściwości układów napędowych z silnikami elektrycznymi. Poznanie zagdnień związanych z układami sesnoryki. Zapoznanie zastosowaniami materiałów reologicznych.
Treści programoweT-L-6Wyznaczanie charakrerystyk piezoelementów
T-L-3Wyznaczanie charakterystyk czujników temperatury
T-L-2Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy powietrza
T-L-5Wyznaczanie charakterystyk tłumików reologicznych
T-L-7Dobór i obliczenia napędów hybrydowych oraz elektrycznych
T-L-4Realizacja komunikacji w systemach z magistralą CAN
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie wszystkich ćwiczeń ujętych planem laboratorium.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, jak również wykazać się znajomością elementarnych zasad prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,0Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić podstawowe zasady prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych i BHP.
3,5Student potrafi pracować w grupie, jak również przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów, przepisów przeciwpożarowych oraz BHP.
4,0Student potrafi pracować w grupie i mobilizować ją do efektywnego działania. Potrafi rzedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiaów, organizując swój warsztat pracy. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
4,5Student potrafi pracować w grupie, moblizować ją do efektywnego działania i organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów. Wykazuje się znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.
5,0Student potrafi pracować w grupie, mobilizować ją do efektywnego działania, organizować warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich osób oraz proponować usprawnienia znacznie poprawiające wydajność zespołu. Student potrafi przedstawić i omówić zasady prowadzenia pomiarów. Wykazuje się gruntowną znajomością obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP.