Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Tendencje rozwojowe pojazdów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Tendencje rozwojowe pojazdów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawowe wiadomości na temat historii rozwoju motoryzacji ,budowy pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student uzyskuje wiedzę na temat tendencji obowiazujących w budowie i konstrukcji pojazdów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Historia samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych.2
T-W-2Inne spojrzenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników.2
T-W-3Adaptacja rozwiazań z Formuły 1 ,militarnych kosmicznych i innych do samochodów osobowych i użytkowych.2
T-W-4Aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji. W2
T-W-5Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych materiałów uzytych do budowy na eksploatacje i tworzenie substancji toksycznych.2
T-W-6Napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne.2
T-W-7Przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajeciach w Muzeum Techniki i Komunikacji8
A-W-2Bieżące porządkowanie notatek i powtarzanie materiału4
A-W-3Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej na zadany temat dotyczący tendencji rozwojowych pojazdów7
A-W-4Powtórzenie materiału przed końcowym zaliczeniem6
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-11Metody podające 2.Metody problemowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: 1.Aktywny udział w zajęciach,2 przygotowanie i wygłoszenie opracowania o wybranym zagadnieniu w formie prezentacji ,3 pozytywna ocena z kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C17_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśnić historię samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych, umie scharakteryzować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały,umie zaproponować inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie wyliczyć aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie zidentyfikiować wpływ parametrów jakościowych i użytkowych materiałów uzytych do budowy na eksploatacje i tworzenie substancji toksycznych. Jest w stanie definiować napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne,umie opisać przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
IT_1A_W05, IT_1A_W14, IT_1A_W15C-1T-W-6, T-W-7, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie analizować historiaęsamochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych,analizować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały.Inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie oceniać aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie nakreślić przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
IT_1A_U06, IT_1A_U02, IT_1A_U04C-1T-W-7, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C17_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa aktywnej i świadomej postawy do życia.jest zdolny od samodzielnej oceny wydarzeń i postepowania zgdnie z przyjketymi zasadami
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K05C-1T-W-7, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C17_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśnić historię samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych, umie scharakteryzować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały,umie zaproponować inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie wyliczyć aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie zidentyfikiować wpływ parametrów jakościowych i użytkowych materiałów uzytych do budowy na eksploatacje i tworzenie substancji toksycznych. Jest w stanie definiować napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne,umie opisać przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
2,0Student uczestniczył w zajęciach , ale nie opanował podstawowch pojęć i zagadnienia, uzyskał negatywną ocenę z zaliczenia ,nie przedstawił prezentacji na poziomie, nie był aktywny na zajęciach
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje poziomie, był mało aktywny na zajęciach
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje poziomie, był aktywny na zajęciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach,wykonał prace dodatkowe-ponad ramy programowe

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C17_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie analizować historiaęsamochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych,analizować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały.Inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie oceniać aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie nakreślić przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował podstawowych umiejetności,nie interesował sie prezentowanymi zagadnieniami
3,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował podstawowe umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami
3,5Student uczestniczył w zajęciach ,opanował umiejetności , interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach,zgłosił własna inicjatywe lub projekt
5,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach,zgłosił własna inicjatywe lub projekt.Jest liderem w grupie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C17_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa aktywnej i świadomej postawy do życia.jest zdolny od samodzielnej oceny wydarzeń i postepowania zgdnie z przyjketymi zasadami
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach , nie widzi potrzeby samokształcenia
3,0Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ,ale brak mu motywacji
3,5Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacji,ale nie jest sumienny
4,0Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacje, jest sumienny i ma dobre wyniki
4,5Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacje, jest sumienny ,ma dobre wyniki,przejawia własna inicjatywe
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie

Literatura podstawowa

  1. A.W Feliński ,J.Ogrodniczak, Pojazdy w zbiorach Muzeum Techniki i Komunikacji, Muzeum Techniki i Komunikacji, Szczecin, 2010
  2. Witold Lesniak, Samochody od A do Z, Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa, 1960

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych.2
T-W-2Inne spojrzenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników.2
T-W-3Adaptacja rozwiazań z Formuły 1 ,militarnych kosmicznych i innych do samochodów osobowych i użytkowych.2
T-W-4Aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji. W2
T-W-5Wpływ parametrów jakościowych i użytkowych materiałów uzytych do budowy na eksploatacje i tworzenie substancji toksycznych.2
T-W-6Napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne.2
T-W-7Przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie3
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajeciach w Muzeum Techniki i Komunikacji8
A-W-2Bieżące porządkowanie notatek i powtarzanie materiału4
A-W-3Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej na zadany temat dotyczący tendencji rozwojowych pojazdów7
A-W-4Powtórzenie materiału przed końcowym zaliczeniem6
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C17_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie objaśnić historię samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych, umie scharakteryzować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały,umie zaproponować inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie wyliczyć aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie zidentyfikiować wpływ parametrów jakościowych i użytkowych materiałów uzytych do budowy na eksploatacje i tworzenie substancji toksycznych. Jest w stanie definiować napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne,umie opisać przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W15ma podstawową wiedzę w zakresie cyklu życia samochodów i urządzeń transportowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat tendencji obowiazujących w budowie i konstrukcji pojazdów
Treści programoweT-W-6Napędy i podzespoły niekonwencjonalne, silniki wielopaliwowe,rozwiazania studyjne i futurustyczne.
T-W-7Przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
T-W-1Historia samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych.
Metody nauczaniaM-11Metody podające 2.Metody problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: 1.Aktywny udział w zajęciach,2 przygotowanie i wygłoszenie opracowania o wybranym zagadnieniu w formie prezentacji ,3 pozytywna ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach , ale nie opanował podstawowch pojęć i zagadnienia, uzyskał negatywną ocenę z zaliczenia ,nie przedstawił prezentacji na poziomie, nie był aktywny na zajęciach
3,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje poziomie, był mało aktywny na zajęciach
3,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał pozytywną ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje poziomie, był aktywny na zajęciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował podstawowe pojęcia i zagadnienia, uzyskał dobrą lub wyższą ocenę z zaliczenia ,przedstawił prezentacje na bardzo dobrym poziomie, był aktywny na zajęciach,wykonał prace dodatkowe-ponad ramy programowe
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C17_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie analizować historiaęsamochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych,analizować tendencje rozwojowe w budowie pojazdów - nowoczesne,proekologiczne technologie i materiały.Inne spojżenie na funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu dla konkretnej grupy użytkowników,umie oceniać aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji,umie nakreślić przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat tendencji obowiazujących w budowie i konstrukcji pojazdów
Treści programoweT-W-7Przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
T-W-1Historia samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych.
T-W-4Aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji. W
Metody nauczaniaM-11Metody podające 2.Metody problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: 1.Aktywny udział w zajęciach,2 przygotowanie i wygłoszenie opracowania o wybranym zagadnieniu w formie prezentacji ,3 pozytywna ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uczestniczył w zajęciach ,nie opanował podstawowych umiejetności,nie interesował sie prezentowanymi zagadnieniami
3,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował podstawowe umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami
3,5Student uczestniczył w zajęciach ,opanował umiejetności , interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach
4,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach
4,5Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach,zgłosił własna inicjatywe lub projekt
5,0Student uczestniczył w zajęciach ,opanował dobrze wymagane umiejetności, interesował sie prezentowanymi zagadnieniami,brał aktywny udział w zajeciach,zgłosił własna inicjatywe lub projekt.Jest liderem w grupie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C17_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabywa aktywnej i świadomej postawy do życia.jest zdolny od samodzielnej oceny wydarzeń i postepowania zgdnie z przyjketymi zasadami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K05potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Student uzyskuje wiedzę na temat tendencji obowiazujących w budowie i konstrukcji pojazdów
Treści programoweT-W-7Przewidywane kierunki rozwoju w powiązaniu z sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie
T-W-1Historia samochodów-od pierwszych konstrukcji do czasów obecnych.
T-W-4Aspekty ekologiczne budowy nowych pojazdów i recyglingu tych po zakończonym okresie eksploatacji. W
Metody nauczaniaM-11Metody podające 2.Metody problemowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: 1.Aktywny udział w zajęciach,2 przygotowanie i wygłoszenie opracowania o wybranym zagadnieniu w formie prezentacji ,3 pozytywna ocena z kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczył w zajęciach , nie widzi potrzeby samokształcenia
3,0Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ,ale brak mu motywacji
3,5Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacji,ale nie jest sumienny
4,0Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacje, jest sumienny i ma dobre wyniki
4,5Student uczestniczył w zajęciach , widzi potrzebe samokształcenia ma motywacje, jest sumienny ,ma dobre wyniki,przejawia własna inicjatywe
5,0Student uczestniczył w zajęciach , opanował przewidywane umiejętności w bardzo dobrym stopniu, rozumie potrzebę samokształcenia , ma motywacje i sumienne podejście do nauki .Wykazuje własna inicjatywe ,zainteresowanie przedmiotem i jest liderem w grupie