Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Technologia transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologia transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Gołębiewski <Wawrzyniec.Golebiewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość różnych środków transportu i roli bezpieczeństwa środków transportu

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie charakterystyki faz porcesu transportowego
C-2Poznanie wymagań dotyczących transportu osób i ładunków
C-3Poznanie różnych ogólnych technologii transportu ładunków
C-4Poznanie zależności doboru środka transportu od podatności transportowej ładunków
C-5Poznanie szczegółowych technologii transportu wybranych rodzajów ładunków, bezpieczeństwa transportu ładunków i ruchu drogowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków i osób1
T-W-2Charakterystyka trasnsportu samochodowego ładunków i osób2
T-W-3Fazy procesu transportowego1
T-W-4Technologie zunifikowane drogowego transportu ładunków1
T-W-5Technologie specjalizowane transportu ładunku2
T-W-6Technologie uniwersalne transportu ładunków1
T-W-7Podatność tansportowa ładunków2
T-W-8Opakowania transportowe i magazynowe1
T-W-9Kontenerowe jednostki ładunkowe1
T-W-10Mechanizacja prac ładunkowych1
T-W-11Pojęcia dotyczące okresów i czasów pracy kierowców1
T-W-12Technologie przewozu wybranych rodzajów ładunków1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury5
A-W-3Opracowywanie przykładowych rozwiązań technologicznych15
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy w formie ustnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C31-1_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia w transporcie, scharakteryzować transport lądowy, wodny i powietrzny, rozróżniać fazy procesu transportowego wytłumaczyć różne technologie transportu ładunków, opisać pojęcie podatności transportowej ładunków, objasnić technologie przewozów wybranych rodzajów ładunków.
IT_1A_W14, IT_1A_W17C-5, C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C31-1_U01
Student powinien umieć zaprezentować różnice i cechy szczególne transportu lądowego, wodnego i powietrznego, łączyć możliwości wykorzystywania różnych środków transportu, zaprezentować różne rodzaje jednostek ładunkowych, scharakteryzwać cechy przewozu osób w różnych formach (transport miejski, podmiejski, na dalekie odległości).
IT_1A_U21C-5, C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-3, T-W-7, T-W-6, T-W-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C31-1_W01
Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia w transporcie, scharakteryzować transport lądowy, wodny i powietrzny, rozróżniać fazy procesu transportowego wytłumaczyć różne technologie transportu ładunków, opisać pojęcie podatności transportowej ładunków, objasnić technologie przewozów wybranych rodzajów ładunków.
2,0
3,0Student poprawinie wymienia gałęzie transportu i różnicuje fazy procesu transportowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C31-1_U01
Student powinien umieć zaprezentować różnice i cechy szczególne transportu lądowego, wodnego i powietrznego, łączyć możliwości wykorzystywania różnych środków transportu, zaprezentować różne rodzaje jednostek ładunkowych, scharakteryzwać cechy przewozu osób w różnych formach (transport miejski, podmiejski, na dalekie odległości).
2,0
3,0Student prezentuje gałęzie transportu i fazy procesu transportowego oraz ich charakterystykę
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mindur L., Technologie transportowe XXI wieku, ITE, Warszawa-Radom, 2008
  2. Babis H., Transport, PWN, Warszawa, 2005
  3. Pluciński M., Wiktorowska-Jasik A., Zintegrowane ładńcuchy transportowe, DIFIN, Warszawa, 2008
  4. Bentkowska-Senator K., Polski transport samochodowy ładunków, Kodeks 2002, Bydgoszcz, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Storkowski D., Bińczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, Systherm Serwis, Warszawa, 2006, Tom 1

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków i osób1
T-W-2Charakterystyka trasnsportu samochodowego ładunków i osób2
T-W-3Fazy procesu transportowego1
T-W-4Technologie zunifikowane drogowego transportu ładunków1
T-W-5Technologie specjalizowane transportu ładunku2
T-W-6Technologie uniwersalne transportu ładunków1
T-W-7Podatność tansportowa ładunków2
T-W-8Opakowania transportowe i magazynowe1
T-W-9Kontenerowe jednostki ładunkowe1
T-W-10Mechanizacja prac ładunkowych1
T-W-11Pojęcia dotyczące okresów i czasów pracy kierowców1
T-W-12Technologie przewozu wybranych rodzajów ładunków1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury5
A-W-3Opracowywanie przykładowych rozwiązań technologicznych15
A-W-4Przygotowanie się do egzaminu15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C31-1_W01Student w wyniku przeprowadzonych zajęć powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia w transporcie, scharakteryzować transport lądowy, wodny i powietrzny, rozróżniać fazy procesu transportowego wytłumaczyć różne technologie transportu ładunków, opisać pojęcie podatności transportowej ładunków, objasnić technologie przewozów wybranych rodzajów ładunków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
Cel przedmiotuC-5Poznanie szczegółowych technologii transportu wybranych rodzajów ładunków, bezpieczeństwa transportu ładunków i ruchu drogowego
C-1Poznanie charakterystyki faz porcesu transportowego
C-2Poznanie wymagań dotyczących transportu osób i ładunków
C-3Poznanie różnych ogólnych technologii transportu ładunków
C-4Poznanie zależności doboru środka transportu od podatności transportowej ładunków
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków i osób
T-W-4Technologie zunifikowane drogowego transportu ładunków
T-W-5Technologie specjalizowane transportu ładunku
T-W-8Opakowania transportowe i magazynowe
T-W-9Kontenerowe jednostki ładunkowe
T-W-10Mechanizacja prac ładunkowych
T-W-11Pojęcia dotyczące okresów i czasów pracy kierowców
T-W-12Technologie przewozu wybranych rodzajów ładunków
T-W-3Fazy procesu transportowego
T-W-7Podatność tansportowa ładunków
T-W-6Technologie uniwersalne transportu ładunków
T-W-2Charakterystyka trasnsportu samochodowego ładunków i osób
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawinie wymienia gałęzie transportu i różnicuje fazy procesu transportowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C31-1_U01Student powinien umieć zaprezentować różnice i cechy szczególne transportu lądowego, wodnego i powietrznego, łączyć możliwości wykorzystywania różnych środków transportu, zaprezentować różne rodzaje jednostek ładunkowych, scharakteryzwać cechy przewozu osób w różnych formach (transport miejski, podmiejski, na dalekie odległości).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
Cel przedmiotuC-5Poznanie szczegółowych technologii transportu wybranych rodzajów ładunków, bezpieczeństwa transportu ładunków i ruchu drogowego
C-1Poznanie charakterystyki faz porcesu transportowego
C-2Poznanie wymagań dotyczących transportu osób i ładunków
C-3Poznanie różnych ogólnych technologii transportu ładunków
C-4Poznanie zależności doboru środka transportu od podatności transportowej ładunków
Treści programoweT-W-1Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków i osób
T-W-4Technologie zunifikowane drogowego transportu ładunków
T-W-5Technologie specjalizowane transportu ładunku
T-W-8Opakowania transportowe i magazynowe
T-W-9Kontenerowe jednostki ładunkowe
T-W-10Mechanizacja prac ładunkowych
T-W-11Pojęcia dotyczące okresów i czasów pracy kierowców
T-W-12Technologie przewozu wybranych rodzajów ładunków
T-W-3Fazy procesu transportowego
T-W-7Podatność tansportowa ładunków
T-W-6Technologie uniwersalne transportu ładunków
T-W-2Charakterystyka trasnsportu samochodowego ładunków i osób
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje gałęzie transportu i fazy procesu transportowego oraz ich charakterystykę
3,5
4,0
4,5
5,0