Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki odnowy środków transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki odnowy środków transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zjawisk zużycia zespołów pojazdów
C-2Poznanie metod oceny stopnia zuzycia zespołów środków transportu
C-3Poznanie ogólnych metod odnowy stanu zdatności środków transportu
C-4Poznanie technik szczegółowych odnowy wybranych zespoół i podzespołów środków transportu
C-5Poznanie wad i zalet wybranych technik odnowy
C-6Ukształtowanie umiejętności doboru techniki odnowy w zależności od dysponowanego parku maszynowego, składnika kosztów odnowy, jej opłacalności oraz wymagań technicznych warunków pracy zespołu środka transportu
C-7Poznanie metod oceny jakości wykonania odnowy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie i szkolenie BHP1
T-L-2Weryfikacja i ocena przydatności opon do bieżnikowania. Inne techniki odnowy opon2
T-L-3Weryfikacja i ocena stopnia zużycia wałów korbowych2
T-L-4Metodyka demontażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego2
T-L-5Metodyka montażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego2
T-L-6Kontrola szczelności i sposób regeneracji skojarzenia przylgnia zaworu - gniazdo zaworowe2
T-L-7Metody oceny jakości wykanania naprawy zespołów pojazdu2
T-L-8Weryfikacja i ocena stopnia zużycia tłoków2
15
wykłady
T-W-1Wpływ różnych czynnikiów na intensywność zużywania się części i zespołów2
T-W-2Topografi zużycia wybranych zespołów pojazdów1
T-W-3Rola i zadania weryfikacji części i zespołów2
T-W-4Metody utrzymania stanu zdatności pojazdu2
T-W-5Metodyka odnowy zespołów i części pojazdów1
T-W-6Wady i zalety różnych technik odnowy części. Ocena możliwości ich wykorzystania1
T-W-7Metodyka napraw powypadkowych nadwozi1
T-W-8Odnowa i regeneracja instalacji elektrycznej pojazdu2
T-W-9Wady powłok lakierniczych. Usuwanie wad1
T-W-10Zadady odnowy uszkodzonych fragmentów szyb1
T-W-11Możliwości wydłużania okresu użytkowania wybranych zespołów i podzespołów środków transportu1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2uzupełnienie wiedzy na podstawie literatury2
A-W-3Przytotowanie się do egzaminu8
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Ćwiczenia laboratoryjne i pokazowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-2_W01
Student powinien znać zależności intensywności zużycia od różnych czynników i jego topografię, umieć rozpoznać stan techniczny zespołów i podzespołów, znać metody odnowy obiektów oraz spsoby oceny ich realizacji.
IT_1A_W10C-1, C-2, C-3, C-5, C-6, C-7T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-6, T-L-2, T-L-7, T-L-4, T-L-5, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-2_U01
Student powinien formułować główną przyczynę utraty stanu zdatności obiektu technicznego (pojazdu), powinien umieć przygotować odpowiednią technologię i technikę odnowy zespołu lub pojazdu.
IT_1A_U12, IT_1A_U13C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-L-6, T-L-2, T-L-7, T-L-4, T-L-5, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C21-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów, technik ich odnowy i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii.
IT_1A_K01C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7T-W-6M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-2_W01
Student powinien znać zależności intensywności zużycia od różnych czynników i jego topografię, umieć rozpoznać stan techniczny zespołów i podzespołów, znać metody odnowy obiektów oraz spsoby oceny ich realizacji.
2,0
3,0Student zna czynniki oddziałujące na intensywaność zużywania się zespołów, ale nie zna ich wpływu na określone zespoły
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-2_U01
Student powinien formułować główną przyczynę utraty stanu zdatności obiektu technicznego (pojazdu), powinien umieć przygotować odpowiednią technologię i technikę odnowy zespołu lub pojazdu.
2,0
3,0Student umie ocenić stan niesprawności zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C21-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów, technik ich odnowy i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii.
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Uzdowski M., Abramek K. F., Garczyński K., Eksploatacja techniczna i naprawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003, 1
  2. Abramek K. F., Uzdowski M., Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009, 1
  3. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J., Technologia napraw pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie i szkolenie BHP1
T-L-2Weryfikacja i ocena przydatności opon do bieżnikowania. Inne techniki odnowy opon2
T-L-3Weryfikacja i ocena stopnia zużycia wałów korbowych2
T-L-4Metodyka demontażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego2
T-L-5Metodyka montażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego2
T-L-6Kontrola szczelności i sposób regeneracji skojarzenia przylgnia zaworu - gniazdo zaworowe2
T-L-7Metody oceny jakości wykanania naprawy zespołów pojazdu2
T-L-8Weryfikacja i ocena stopnia zużycia tłoków2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wpływ różnych czynnikiów na intensywność zużywania się części i zespołów2
T-W-2Topografi zużycia wybranych zespołów pojazdów1
T-W-3Rola i zadania weryfikacji części i zespołów2
T-W-4Metody utrzymania stanu zdatności pojazdu2
T-W-5Metodyka odnowy zespołów i części pojazdów1
T-W-6Wady i zalety różnych technik odnowy części. Ocena możliwości ich wykorzystania1
T-W-7Metodyka napraw powypadkowych nadwozi1
T-W-8Odnowa i regeneracja instalacji elektrycznej pojazdu2
T-W-9Wady powłok lakierniczych. Usuwanie wad1
T-W-10Zadady odnowy uszkodzonych fragmentów szyb1
T-W-11Możliwości wydłużania okresu użytkowania wybranych zespołów i podzespołów środków transportu1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-2Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych5
A-L-3Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2uzupełnienie wiedzy na podstawie literatury2
A-W-3Przytotowanie się do egzaminu8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-2_W01Student powinien znać zależności intensywności zużycia od różnych czynników i jego topografię, umieć rozpoznać stan techniczny zespołów i podzespołów, znać metody odnowy obiektów oraz spsoby oceny ich realizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
Cel przedmiotuC-1Poznanie zjawisk zużycia zespołów pojazdów
C-2Poznanie metod oceny stopnia zuzycia zespołów środków transportu
C-3Poznanie ogólnych metod odnowy stanu zdatności środków transportu
C-5Poznanie wad i zalet wybranych technik odnowy
C-6Ukształtowanie umiejętności doboru techniki odnowy w zależności od dysponowanego parku maszynowego, składnika kosztów odnowy, jej opłacalności oraz wymagań technicznych warunków pracy zespołu środka transportu
C-7Poznanie metod oceny jakości wykonania odnowy
Treści programoweT-W-6Wady i zalety różnych technik odnowy części. Ocena możliwości ich wykorzystania
T-W-7Metodyka napraw powypadkowych nadwozi
T-W-8Odnowa i regeneracja instalacji elektrycznej pojazdu
T-W-1Wpływ różnych czynnikiów na intensywność zużywania się części i zespołów
T-W-2Topografi zużycia wybranych zespołów pojazdów
T-W-3Rola i zadania weryfikacji części i zespołów
T-W-4Metody utrzymania stanu zdatności pojazdu
T-W-5Metodyka odnowy zespołów i części pojazdów
T-W-9Wady powłok lakierniczych. Usuwanie wad
T-W-10Zadady odnowy uszkodzonych fragmentów szyb
T-W-11Możliwości wydłużania okresu użytkowania wybranych zespołów i podzespołów środków transportu
T-L-6Kontrola szczelności i sposób regeneracji skojarzenia przylgnia zaworu - gniazdo zaworowe
T-L-2Weryfikacja i ocena przydatności opon do bieżnikowania. Inne techniki odnowy opon
T-L-7Metody oceny jakości wykanania naprawy zespołów pojazdu
T-L-4Metodyka demontażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego
T-L-5Metodyka montażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego
T-L-3Weryfikacja i ocena stopnia zużycia wałów korbowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Ćwiczenia laboratoryjne i pokazowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna czynniki oddziałujące na intensywaność zużywania się zespołów, ale nie zna ich wpływu na określone zespoły
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-2_U01Student powinien formułować główną przyczynę utraty stanu zdatności obiektu technicznego (pojazdu), powinien umieć przygotować odpowiednią technologię i technikę odnowy zespołu lub pojazdu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
Cel przedmiotuC-1Poznanie zjawisk zużycia zespołów pojazdów
C-2Poznanie metod oceny stopnia zuzycia zespołów środków transportu
C-3Poznanie ogólnych metod odnowy stanu zdatności środków transportu
C-4Poznanie technik szczegółowych odnowy wybranych zespoół i podzespołów środków transportu
C-5Poznanie wad i zalet wybranych technik odnowy
C-6Ukształtowanie umiejętności doboru techniki odnowy w zależności od dysponowanego parku maszynowego, składnika kosztów odnowy, jej opłacalności oraz wymagań technicznych warunków pracy zespołu środka transportu
C-7Poznanie metod oceny jakości wykonania odnowy
Treści programoweT-W-6Wady i zalety różnych technik odnowy części. Ocena możliwości ich wykorzystania
T-W-7Metodyka napraw powypadkowych nadwozi
T-W-8Odnowa i regeneracja instalacji elektrycznej pojazdu
T-W-1Wpływ różnych czynnikiów na intensywność zużywania się części i zespołów
T-W-2Topografi zużycia wybranych zespołów pojazdów
T-W-3Rola i zadania weryfikacji części i zespołów
T-W-4Metody utrzymania stanu zdatności pojazdu
T-W-5Metodyka odnowy zespołów i części pojazdów
T-W-9Wady powłok lakierniczych. Usuwanie wad
T-W-10Zadady odnowy uszkodzonych fragmentów szyb
T-W-11Możliwości wydłużania okresu użytkowania wybranych zespołów i podzespołów środków transportu
T-L-6Kontrola szczelności i sposób regeneracji skojarzenia przylgnia zaworu - gniazdo zaworowe
T-L-2Weryfikacja i ocena przydatności opon do bieżnikowania. Inne techniki odnowy opon
T-L-7Metody oceny jakości wykanania naprawy zespołów pojazdu
T-L-4Metodyka demontażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego
T-L-5Metodyka montażu wybranych zespołów pojazdu samochodowego
T-L-3Weryfikacja i ocena stopnia zużycia wałów korbowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Ćwiczenia laboratoryjne i pokazowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie ocenić stan niesprawności zespołu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C21-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie świdomość znaczenia właściwej weryfikacji zespołów, technik ich odnowy i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Cel przedmiotuC-1Poznanie zjawisk zużycia zespołów pojazdów
C-2Poznanie metod oceny stopnia zuzycia zespołów środków transportu
C-3Poznanie ogólnych metod odnowy stanu zdatności środków transportu
C-4Poznanie technik szczegółowych odnowy wybranych zespoół i podzespołów środków transportu
C-5Poznanie wad i zalet wybranych technik odnowy
C-6Ukształtowanie umiejętności doboru techniki odnowy w zależności od dysponowanego parku maszynowego, składnika kosztów odnowy, jej opłacalności oraz wymagań technicznych warunków pracy zespołu środka transportu
C-7Poznanie metod oceny jakości wykonania odnowy
Treści programoweT-W-6Wady i zalety różnych technik odnowy części. Ocena możliwości ich wykorzystania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny, objaśnienia i wyjaśnienia
M-2Ćwiczenia laboratoryjne i pokazowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Podstawowe informacje z fizyki oraz zasad eksploatacji pojazdów
S-2Ocena formująca: Zaliczanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie wykonanych sprawozdań i formy ustnej konsultacji z każdego ćwiczenia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje niewielką zdolność stoswania wiedzy i umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0