Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy zarządzania jakością w transporcie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy zarządzania jakością w transporcie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>, Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 15 2,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z matematyki, statystyki, badań operacyjnych, logistyki, systemów transportowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla obszaru przedsiębiorstw z branzy transportowo-logistycznej opartych o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w transporcie i logistyce.
C-2Poznanie podstaw tworzenia narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości stosowanych w sektorze transportowo-logistycznym.
C-3Poznanie podstaw definiowania i analizy wskaźników jakościowych związanych z realizacją usług transportowych i logistycznych.
C-4Poznanie podstaw tworzenia rozwiązań koncepcyjnych, uwzględniających zastosowanie analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości dla obszaru usług transportowo-logistycznych.
C-5Poznanie podstaw tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstw z sektora transportowo-logistycznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Opracowanie projektu map procesów dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-2Opracowanie projektu rejestru aspektów jakościowych dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-3Opracowanie projektu rejestru wskaźników i parametrów oceny jakościowej dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-4Opracowanie projektu narzędzia QSA (Ocena systemu jakości - Quality System Assesment) dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-5Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur SZJ dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009.3
T-W-2Ujęcie procesowe w zarządzaniu jakością.3
T-W-3Określanie, ocena i weryfikacja aspektów jakościowych.3
T-W-4Podstawy zastosowania analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości.3
T-W-5Zasady tworzenia dokumentacji SZJ3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Przygotowanie materiałów do zajęć projektowych20
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia poszczególnych projektów15
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
M-2Metody praktyczne (metoda projetów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
S-2Ocena formująca: Ocena z każdego z projektów tj. mapa procesów, rejestr aspektów jakościowych, rejestr wskaźników i parametrów oceny jakościowej, QSA, spis treści i zestawienie procedur.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C33-1_W01
Poznanie podstaw systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy PN EN ISO 9001:2009. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
IT_1A_W10, IT_1A_W24C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C33-1_U01
Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
IT_1A_U01, IT_1A_U02, IT_1A_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C33-1_W01
Poznanie podstaw systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy PN EN ISO 9001:2009. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C33-1_U01
Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.

Literatura podstawowa

  1. Hamrol Adam, Mantura Władysław, Zarządzanie jakością Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  2. Hamrol Adam, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Komitet ISO, Norma PN EN ISO 9001:2009, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Opracowanie projektu map procesów dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-2Opracowanie projektu rejestru aspektów jakościowych dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-3Opracowanie projektu rejestru wskaźników i parametrów oceny jakościowej dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-4Opracowanie projektu narzędzia QSA (Ocena systemu jakości - Quality System Assesment) dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
T-P-5Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur SZJ dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009.3
T-W-2Ujęcie procesowe w zarządzaniu jakością.3
T-W-3Określanie, ocena i weryfikacja aspektów jakościowych.3
T-W-4Podstawy zastosowania analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości.3
T-W-5Zasady tworzenia dokumentacji SZJ3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Przygotowanie materiałów do zajęć projektowych20
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia poszczególnych projektów15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C33-1_W01Poznanie podstaw systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy PN EN ISO 9001:2009. Poznanie praktycznych aspektów tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla obszaru przedsiębiorstw z branzy transportowo-logistycznej opartych o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w transporcie i logistyce.
C-2Poznanie podstaw tworzenia narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości stosowanych w sektorze transportowo-logistycznym.
C-3Poznanie podstaw definiowania i analizy wskaźników jakościowych związanych z realizacją usług transportowych i logistycznych.
C-4Poznanie podstaw tworzenia rozwiązań koncepcyjnych, uwzględniających zastosowanie analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości dla obszaru usług transportowo-logistycznych.
C-5Poznanie podstaw tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstw z sektora transportowo-logistycznego.
Treści programoweT-W-5Zasady tworzenia dokumentacji SZJ
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009.
T-W-2Ujęcie procesowe w zarządzaniu jakością.
T-W-3Określanie, ocena i weryfikacja aspektów jakościowych.
T-W-4Podstawy zastosowania analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości.
T-P-1Opracowanie projektu map procesów dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-2Opracowanie projektu rejestru aspektów jakościowych dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-3Opracowanie projektu rejestru wskaźników i parametrów oceny jakościowej dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-4Opracowanie projektu narzędzia QSA (Ocena systemu jakości - Quality System Assesment) dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-5Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur SZJ dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
M-2Metody praktyczne (metoda projetów)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C33-1_U01Student nabywa umiejętności tworzenia i analizowania modeli systemów zarządzania jakością w transporcie oraz analizy i oceny działalności projakościowej przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla obszaru przedsiębiorstw z branzy transportowo-logistycznej opartych o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w transporcie i logistyce.
C-2Poznanie podstaw tworzenia narzędzi i metod z zakresu inżynierii jakości stosowanych w sektorze transportowo-logistycznym.
C-3Poznanie podstaw definiowania i analizy wskaźników jakościowych związanych z realizacją usług transportowych i logistycznych.
C-4Poznanie podstaw tworzenia rozwiązań koncepcyjnych, uwzględniających zastosowanie analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości dla obszaru usług transportowo-logistycznych.
C-5Poznanie podstaw tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością dla przedsiębiorstw z sektora transportowo-logistycznego.
Treści programoweT-W-5Zasady tworzenia dokumentacji SZJ
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009.
T-W-2Ujęcie procesowe w zarządzaniu jakością.
T-W-3Określanie, ocena i weryfikacja aspektów jakościowych.
T-W-4Podstawy zastosowania analizy systemowej i procesowej w inżynierii jakości.
T-P-1Opracowanie projektu map procesów dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-2Opracowanie projektu rejestru aspektów jakościowych dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-3Opracowanie projektu rejestru wskaźników i parametrów oceny jakościowej dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-4Opracowanie projektu narzędzia QSA (Ocena systemu jakości - Quality System Assesment) dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
T-P-5Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur SZJ dla wybranych przykładów przedsiębiorstw z branży transportowo-logistycznej.
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
M-2Metody praktyczne (metoda projetów)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z każdego z projektów tj. mapa procesów, rejestr aspektów jakościowych, rejestr wskaźników i parametrów oceny jakościowej, QSA, spis treści i zestawienie procedur.
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.