Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy transportowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy transportowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 2,00,41zaliczenie
wykładyW1 30 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza ogólnotechniczna z zakresu rodzaju środków transportu oraz ich wykorzystania w transporcie masowym
W-2Podstawy logistyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat pojazdów oraz systemów transportu masowego.
C-2Zapoznanie z zasadami kształtowania sięci transportowych.
C-3Zapoznanie z problematyką kształtowania iinii i sieci transportu miejskiego oraz zintegrowanymi systemami przewozów pasażerów - Park and Ride.
C-4Zapoznanie z problematyką wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego oraz zagrożeń środowiska przez pojazdy transportu masowego.
C-5Uświadomienie powiązań transportu z pozostałymi działami gospodarki oraz jego znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
C-6Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych w transporcie, w tym poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie jego funkcjonowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza istniejących sieci transportowych. Ocena hierarchiczności wybranego układu drogowego (na mapach topograficznych i planach miast).2
T-A-2Odwzorowanie sieci transportowej metodą grafów.4
T-A-3Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób.2
T-A-4Zastosowanie matematycznych metod wspomagania decyzji w rozwiązaywaniu typowych zagadnień w systemach transportowych (optymalizacja procesów transportowych).5
T-A-5Wyznaczanie i optymalizacja tras linii komunikacji zbiorowej2
15
wykłady
T-W-1Rodzaje i charakterystyka systemów transportowych.1
T-W-2Transport w systemie społeczno-gospodarczym Europy, Polski, regionu i miasta.1
T-W-3Rozkład przestrzenny i podział ruchu na środki transportu.1
T-W-4Sieci transportowe.1
T-W-5Rodzaje węzłów i połączeń sieci transportowych.1
T-W-6Transport powietrzny (lotniczy).2
T-W-7Transport powierzchniowy (transport drogowy, transport kolejowy, transport rurociągowy).6
T-W-8Transport wodny śródlądowy.2
T-W-9Transport morski (bliski oraz daleki).2
T-W-10Rodzaje prac przeładunkowych.1
T-W-11Transport wewnętrzny.2
T-W-12Elastyczne systemy transportu.1
T-W-13Problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.1
T-W-14Linie i sieci transportu miejskiego1
T-W-15Ekologiczne tendencje rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej w poszczególnych gałęziach transportu.1
T-W-16Rozwój technologii międzygałęziowej – transport mieszany (transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny, transport multimodalny). Pojęcie transportu współmodalnego.2
T-W-17Inteligentne systemy transportowe. Systemy sterowania w miejskiej komunikacji zbiorowej2
T-W-18Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej.1
T-W-19Perspektywy rozwoju sieci transportowych.1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego30
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
50
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia przedmiotowe
M-2Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie zadań problemowych sprawdzających zakładane efekty kształcenia w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z ćwiczeń audytoryjnych na podstawie średniej z ocen uzyskanych podczas pisemnego zaliczenia zagadnień problemowych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C04_W01
- charakteryzuje systemy transportowe, rozróżnia gałezie transportu oraz technologie przewozu osób i ładunków, - definiuje czynniki wzrostu efektywności róznych gałęzi transportu w Polsce w obecnych warunkach prawno-ekonomicznych, wyjaśnia problemy bezpieczeństwa w transporcie, - charakteryzuje systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportowa, - zna założenia polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej
IT_1A_W16, IT_1A_W19, IT_1A_W20, IT_1A_W21C-1, C-2, C-5, C-4, C-3T-W-12, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-13, T-W-15, T-W-14, T-W-16, T-W-6, T-W-18, T-W-5, T-W-19, T-W-17M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C04_U01
- analizuje sieci transportowe oraz strukturę gałęziową systemu transportowego Polski i Unii Europejskiej, - porównuje efektywność przewozu osób i ładunków środkami nalężącymi do różnych gałęzi transportu, - posługuje się podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie procesów transportowych, dobiera narzędzie do rozwiązania typowego zagadnienia transportowego, współpracuje w zespole przy poszukiwaniu rozwiązania.
IT_1A_U09, IT_1A_U15, IT_1A_U21C-6T-A-3, T-A-1, T-A-5, T-A-2, T-A-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C04_K01
- świadomoy skutków zróżnicowanego oddziaływania różnych gałęzi transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i świata.
IT_1A_K02, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-6, C-5T-W-2, T-W-13, T-W-15, T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-4M-1S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C04_W01
- charakteryzuje systemy transportowe, rozróżnia gałezie transportu oraz technologie przewozu osób i ładunków, - definiuje czynniki wzrostu efektywności róznych gałęzi transportu w Polsce w obecnych warunkach prawno-ekonomicznych, wyjaśnia problemy bezpieczeństwa w transporcie, - charakteryzuje systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportowa, - zna założenia polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej
2,0
3,0Definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem oraz sieciami transportowymi, charakterysuje elementy podstawowe elementy tworzące system transportowy, chociaż nie potrafi podjąć dyskusji nad ich znaczeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C04_U01
- analizuje sieci transportowe oraz strukturę gałęziową systemu transportowego Polski i Unii Europejskiej, - porównuje efektywność przewozu osób i ładunków środkami nalężącymi do różnych gałęzi transportu, - posługuje się podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie procesów transportowych, dobiera narzędzie do rozwiązania typowego zagadnienia transportowego, współpracuje w zespole przy poszukiwaniu rozwiązania.
2,0
3,0potrafi odczytywać schematy prostych sieci transportowych, potrafi zastosować proste narzędzia obliczeniowe do rozwiązania typowego zadania transportowego, umie zaprezentować wyniki obliczeń bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C04_K01
- świadomoy skutków zróżnicowanego oddziaływania różnych gałęzi transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i świata.
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania transportu na środowisko naturalne oraz znaczenia transportu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole lecz nie przejawia inicjatywy związanej z zespołowym rozwiązywaniem problemowych zagadnień
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jacyna M., Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
  2. Praca zbiorowa pod red. Rydzkowskiego W,. Wojewódzkiej-Król K., Transport, PWN, Warszawa, 2008
  3. Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny (Teoria i Praktyka), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2008
  4. Kordel Z., Rola transportu samochodowego łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002
  5. Goździecki M., Świątkiewicz H., Przenośniki, WNT, Warszawa, 1978

Literatura dodatkowa

  1. Starkowski D., Bińczak K., Zwierzycki W, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy: Kompendium wiedzy praktycznej. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Tom I, SYSTHEM, Poznań, 2010
  2. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza istniejących sieci transportowych. Ocena hierarchiczności wybranego układu drogowego (na mapach topograficznych i planach miast).2
T-A-2Odwzorowanie sieci transportowej metodą grafów.4
T-A-3Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób.2
T-A-4Zastosowanie matematycznych metod wspomagania decyzji w rozwiązaywaniu typowych zagadnień w systemach transportowych (optymalizacja procesów transportowych).5
T-A-5Wyznaczanie i optymalizacja tras linii komunikacji zbiorowej2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rodzaje i charakterystyka systemów transportowych.1
T-W-2Transport w systemie społeczno-gospodarczym Europy, Polski, regionu i miasta.1
T-W-3Rozkład przestrzenny i podział ruchu na środki transportu.1
T-W-4Sieci transportowe.1
T-W-5Rodzaje węzłów i połączeń sieci transportowych.1
T-W-6Transport powietrzny (lotniczy).2
T-W-7Transport powierzchniowy (transport drogowy, transport kolejowy, transport rurociągowy).6
T-W-8Transport wodny śródlądowy.2
T-W-9Transport morski (bliski oraz daleki).2
T-W-10Rodzaje prac przeładunkowych.1
T-W-11Transport wewnętrzny.2
T-W-12Elastyczne systemy transportu.1
T-W-13Problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.1
T-W-14Linie i sieci transportu miejskiego1
T-W-15Ekologiczne tendencje rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej w poszczególnych gałęziach transportu.1
T-W-16Rozwój technologii międzygałęziowej – transport mieszany (transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny, transport multimodalny). Pojęcie transportu współmodalnego.2
T-W-17Inteligentne systemy transportowe. Systemy sterowania w miejskiej komunikacji zbiorowej2
T-W-18Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej.1
T-W-19Perspektywy rozwoju sieci transportowych.1
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego30
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia5
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C04_W01- charakteryzuje systemy transportowe, rozróżnia gałezie transportu oraz technologie przewozu osób i ładunków, - definiuje czynniki wzrostu efektywności róznych gałęzi transportu w Polsce w obecnych warunkach prawno-ekonomicznych, wyjaśnia problemy bezpieczeństwa w transporcie, - charakteryzuje systemy telekomunikacyjne i celowość ich stosowania w zarządzaniu działalnością transportowa, - zna założenia polityki transportowej Polski i Unii Europejskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W19ma podstawową wiedzę w zakresie budowy obiektów infrastrukturalnych transportu
IT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy ogólnej i szczegółowej na temat pojazdów oraz systemów transportu masowego.
C-2Zapoznanie z zasadami kształtowania sięci transportowych.
C-5Uświadomienie powiązań transportu z pozostałymi działami gospodarki oraz jego znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
C-4Zapoznanie z problematyką wykorzystania pojazdów w systemach transportu kombinowanego oraz zagrożeń środowiska przez pojazdy transportu masowego.
C-3Zapoznanie z problematyką kształtowania iinii i sieci transportu miejskiego oraz zintegrowanymi systemami przewozów pasażerów - Park and Ride.
Treści programoweT-W-12Elastyczne systemy transportu.
T-W-1Rodzaje i charakterystyka systemów transportowych.
T-W-2Transport w systemie społeczno-gospodarczym Europy, Polski, regionu i miasta.
T-W-3Rozkład przestrzenny i podział ruchu na środki transportu.
T-W-4Sieci transportowe.
T-W-7Transport powierzchniowy (transport drogowy, transport kolejowy, transport rurociągowy).
T-W-9Transport morski (bliski oraz daleki).
T-W-8Transport wodny śródlądowy.
T-W-10Rodzaje prac przeładunkowych.
T-W-11Transport wewnętrzny.
T-W-13Problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.
T-W-15Ekologiczne tendencje rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej w poszczególnych gałęziach transportu.
T-W-14Linie i sieci transportu miejskiego
T-W-16Rozwój technologii międzygałęziowej – transport mieszany (transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny, transport multimodalny). Pojęcie transportu współmodalnego.
T-W-6Transport powietrzny (lotniczy).
T-W-18Polityka transportowa Polski i Unii Europejskiej.
T-W-5Rodzaje węzłów i połączeń sieci transportowych.
T-W-19Perspektywy rozwoju sieci transportowych.
T-W-17Inteligentne systemy transportowe. Systemy sterowania w miejskiej komunikacji zbiorowej
Metody nauczaniaM-2Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Definiuje podstawowe pojęcia związane z transportem oraz sieciami transportowymi, charakterysuje elementy podstawowe elementy tworzące system transportowy, chociaż nie potrafi podjąć dyskusji nad ich znaczeniem dla rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C04_U01- analizuje sieci transportowe oraz strukturę gałęziową systemu transportowego Polski i Unii Europejskiej, - porównuje efektywność przewozu osób i ładunków środkami nalężącymi do różnych gałęzi transportu, - posługuje się podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie procesów transportowych, dobiera narzędzie do rozwiązania typowego zagadnienia transportowego, współpracuje w zespole przy poszukiwaniu rozwiązania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U15potrafi sformułować specyfikację prostych procesów logistycznych i systemów transportowych
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych w transporcie, w tym poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie jego funkcjonowania
Treści programoweT-A-3Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób.
T-A-1Analiza istniejących sieci transportowych. Ocena hierarchiczności wybranego układu drogowego (na mapach topograficznych i planach miast).
T-A-5Wyznaczanie i optymalizacja tras linii komunikacji zbiorowej
T-A-2Odwzorowanie sieci transportowej metodą grafów.
T-A-4Zastosowanie matematycznych metod wspomagania decyzji w rozwiązaywaniu typowych zagadnień w systemach transportowych (optymalizacja procesów transportowych).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie zadań problemowych sprawdzających zakładane efekty kształcenia w ramach ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi odczytywać schematy prostych sieci transportowych, potrafi zastosować proste narzędzia obliczeniowe do rozwiązania typowego zadania transportowego, umie zaprezentować wyniki obliczeń bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C04_K01- świadomoy skutków zróżnicowanego oddziaływania różnych gałęzi transportu na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przemieszczaniu ludzi i ładunków, a szczególnie tych niebezpiecznych, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących roli transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i świata.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie umiejętności rozwiązywania typowych problemów decyzyjnych w transporcie, w tym poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie jego funkcjonowania
C-5Uświadomienie powiązań transportu z pozostałymi działami gospodarki oraz jego znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
Treści programoweT-W-2Transport w systemie społeczno-gospodarczym Europy, Polski, regionu i miasta.
T-W-13Problemy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.
T-W-15Ekologiczne tendencje rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej w poszczególnych gałęziach transportu.
T-A-3Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób.
T-A-1Analiza istniejących sieci transportowych. Ocena hierarchiczności wybranego układu drogowego (na mapach topograficznych i planach miast).
T-A-2Odwzorowanie sieci transportowej metodą grafów.
T-A-4Zastosowanie matematycznych metod wspomagania decyzji w rozwiązaywaniu typowych zagadnień w systemach transportowych (optymalizacja procesów transportowych).
Metody nauczaniaM-1Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
S-1Ocena formująca: Zaliczenie zadań problemowych sprawdzających zakładane efekty kształcenia w ramach ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania transportu na środowisko naturalne oraz znaczenia transportu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole lecz nie przejawia inicjatywy związanej z zespołowym rozwiązywaniem problemowych zagadnień
3,5
4,0
4,5
5,0