Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy i układy napędowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy i układy napędowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,38zaliczenie
wykładyW5 30 2,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy działania silników cieplnych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł emisji substancji szkodliwych oraz mechanizmów ich powstawania.
W-2Wiedza ogólnotechniczna umożliwiająca zrozumienie budowy i zasady działania układów przeniesienia napędu w pojazdach.
W-3Podstawowe wiedza z elektroniki oraz z elektrotechniki w zakresie analizy schematów ideowych prostych układów elektrycznych i elektronicznych oraz budowy i działania maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego.
W-4Wiedza z zakresu rysunku technicznego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze źródłami napędu współczesnych pojazdów samochodowych powodujących zmniejszenie emisji substancji toksycznych opartych na silnikach cieplnych zailanych paliwami gazowymi LPG, CNG, biogazem i wodorem, a także ze środowiskowymi, prawnymi oraz technicznymi uwarunkowaniami wdrażania ogniw paliwowych i napędów hybrydowych.
C-2Ukształtowanie umiejętności związanych z metodyką badań zespołów i układów i pojazdów w warunkach stanowiskowych i drogowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Charakterystyki tłokowych silników spalinowych (prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne, uniwersalne)10
T-L-2Badania porównawcze zużycia paliwa lub energii dla wybranych źródeł napędu2
T-L-3Badania porównawcze emisji związków toksycznych dla wybranych źródeł napędu3
15
wykłady
T-W-1Historia wykorzystania energii przez człowieka, nośniki energii, klasyfikacja i obszary zastosowań różnych źródeł napędu.2
T-W-2Paliwa konwencjinalne stosowane w silnikach, ich podział, rodzaje i własności.1
T-W-3Paliwa alternatywne i środowiskowe skutki ich zastosowania.2
T-W-4Tłokowe silniki spalinowe zasilane paliwami alternatywnymi jako źródła napędu w środkach transportu ich charakterystyki użytkowe.3
T-W-5Toksyczność spalin silników tłokowych i zagadnienia ochrony środowiska.3
T-W-6Silniki elektryczne w napędach środków transportu.2
T-W-7Mechanika transmisji momentu napędowego. sterowanie przeniesieniem napędu3
T-W-8Systemy mechatroniczne w układach napędowych, kontrola trakcji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.3
T-W-9Koncepcje hybrydowych układów napędowych2
T-W-10Analiza konstrukcyjna hybrydowych układów napędowych w pojazdach samochodowych wytwarzanych seryjnie.3
T-W-11Układy magazynowania i odzysku energii.2
T-W-12Ogniwa paliwowe.2
T-W-13Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów wyposażonych w napędy elektryczne i hybrydowe1
T-W-14Tendencje rozwoju źródeł napędu1
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do tematów zajęć laboratoryjnych2
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Opracowanie wyników w formie sprawozdania, przygotowanie do zaliczenia tematów laboratoriów8
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Film, pokaz slajdów
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe laboratorium na podstawie średniej z ocen uzyskanych podczas realizacji kolejnych zadań (wymagane pozytywne zaliczenie każdego zadania) i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C12_W01
- rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych źródeł napędu oraz rozróżnia ich charakterystyki napędowe, - opisuje przepływ energii dla różnych rozwiązań układów napędowych - charakteryzuje zagadnienia sterowania i bezpieczeństwa ruchu przy transmisji momentu napędowego, - opisuje oddziaływanie środowiskowe różnych źródeł napędu pojazdów samochodowych.
IT_1A_W02, IT_1A_W06, IT_1A_W14, IT_1A_W21C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-12, T-W-11, T-W-13, T-W-14M-1, M-2S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C12_U01
- analizuje schematy kinematyczne oraz odczytuje rysunki konstrukcyjne i na ich podstawie wyjaśnia działanie i budowę zespołów układów napędowego pojazdu, - wykorzystuje wiedzę zakresu elektrotechniki do analizowania budowy i działania systemów mechatronicznych w układach napędowych, - sporządza charakterystyki źródła napędu i układu transmisji momentu oraz dokonuje ich analizy w zależności od radzaju pojazdu oraz jego zastosowania
IT_1A_U07, IT_1A_U09, IT_1A_U10, IT_1A_U13, IT_1A_U20C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C12_K01
- świadomy skutków oddziaływania rodzaju napędu pojazdów na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przenoszeniu trakcji na koła pojazdu, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju nowoczesnych źródeł napędu pojazdów.
IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K06C-2T-L-3, T-L-1, T-L-2M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C12_W01
- rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych źródeł napędu oraz rozróżnia ich charakterystyki napędowe, - opisuje przepływ energii dla różnych rozwiązań układów napędowych - charakteryzuje zagadnienia sterowania i bezpieczeństwa ruchu przy transmisji momentu napędowego, - opisuje oddziaływanie środowiskowe różnych źródeł napędu pojazdów samochodowych.
2,0
3,0rozróżnia układy napędowe pojazdów samochodowych ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły funkcjonalne i ich parametry techniczne, zna zasady pomiarów tych parametrów oraz sporządzania podstawowych charakterystyk pracy uładu napędowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C12_U01
- analizuje schematy kinematyczne oraz odczytuje rysunki konstrukcyjne i na ich podstawie wyjaśnia działanie i budowę zespołów układów napędowego pojazdu, - wykorzystuje wiedzę zakresu elektrotechniki do analizowania budowy i działania systemów mechatronicznych w układach napędowych, - sporządza charakterystyki źródła napędu i układu transmisji momentu oraz dokonuje ich analizy w zależności od radzaju pojazdu oraz jego zastosowania
2,0
3,0Analizuje działanie najprostrzych mechanizmów układów napędowych, potrafi sporządzać podstawowe charakterystyki źródeł napędu bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C12_K01
- świadomy skutków oddziaływania rodzaju napędu pojazdów na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przenoszeniu trakcji na koła pojazdu, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju nowoczesnych źródeł napędu pojazdów.
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania układu napędowego pojazdu na środowisko naturalne, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole lecz nie przejawia inicjatywy związanej z organizacją i przeprowadzeniem badań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Marek Brzeżański, Zdzisław Juda, BOSCH Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne, WKiŁ, 2010
  2. Szymanowski A, Akumulacja energii w pojazdach, WKiŁ, Warszawa, 1984
  3. Wajand J.A., Tłokowe silniki spalinowe, WNT, 2006
  4. Jastrzębska G, Odnawialne żródła energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 2008
  5. Surygała J, Wodór jako paliwo, WNT, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Rąbczyński H., Żurek Z., Maszyny i urządzenia elektryczne pojazdów szynowych – laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002
  2. Jaśkiewicz Z., Wąsiewski A., Układy napędowe pojazdów samochodowych –obliczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza PW, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Charakterystyki tłokowych silników spalinowych (prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne, uniwersalne)10
T-L-2Badania porównawcze zużycia paliwa lub energii dla wybranych źródeł napędu2
T-L-3Badania porównawcze emisji związków toksycznych dla wybranych źródeł napędu3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia wykorzystania energii przez człowieka, nośniki energii, klasyfikacja i obszary zastosowań różnych źródeł napędu.2
T-W-2Paliwa konwencjinalne stosowane w silnikach, ich podział, rodzaje i własności.1
T-W-3Paliwa alternatywne i środowiskowe skutki ich zastosowania.2
T-W-4Tłokowe silniki spalinowe zasilane paliwami alternatywnymi jako źródła napędu w środkach transportu ich charakterystyki użytkowe.3
T-W-5Toksyczność spalin silników tłokowych i zagadnienia ochrony środowiska.3
T-W-6Silniki elektryczne w napędach środków transportu.2
T-W-7Mechanika transmisji momentu napędowego. sterowanie przeniesieniem napędu3
T-W-8Systemy mechatroniczne w układach napędowych, kontrola trakcji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.3
T-W-9Koncepcje hybrydowych układów napędowych2
T-W-10Analiza konstrukcyjna hybrydowych układów napędowych w pojazdach samochodowych wytwarzanych seryjnie.3
T-W-11Układy magazynowania i odzysku energii.2
T-W-12Ogniwa paliwowe.2
T-W-13Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów wyposażonych w napędy elektryczne i hybrydowe1
T-W-14Tendencje rozwoju źródeł napędu1
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do tematów zajęć laboratoryjnych2
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-3Opracowanie wyników w formie sprawozdania, przygotowanie do zaliczenia tematów laboratoriów8
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C12_W01- rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych źródeł napędu oraz rozróżnia ich charakterystyki napędowe, - opisuje przepływ energii dla różnych rozwiązań układów napędowych - charakteryzuje zagadnienia sterowania i bezpieczeństwa ruchu przy transmisji momentu napędowego, - opisuje oddziaływanie środowiskowe różnych źródeł napędu pojazdów samochodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze źródłami napędu współczesnych pojazdów samochodowych powodujących zmniejszenie emisji substancji toksycznych opartych na silnikach cieplnych zailanych paliwami gazowymi LPG, CNG, biogazem i wodorem, a także ze środowiskowymi, prawnymi oraz technicznymi uwarunkowaniami wdrażania ogniw paliwowych i napędów hybrydowych.
Treści programoweT-W-1Historia wykorzystania energii przez człowieka, nośniki energii, klasyfikacja i obszary zastosowań różnych źródeł napędu.
T-W-3Paliwa alternatywne i środowiskowe skutki ich zastosowania.
T-W-2Paliwa konwencjinalne stosowane w silnikach, ich podział, rodzaje i własności.
T-W-4Tłokowe silniki spalinowe zasilane paliwami alternatywnymi jako źródła napędu w środkach transportu ich charakterystyki użytkowe.
T-W-5Toksyczność spalin silników tłokowych i zagadnienia ochrony środowiska.
T-W-6Silniki elektryczne w napędach środków transportu.
T-W-7Mechanika transmisji momentu napędowego. sterowanie przeniesieniem napędu
T-W-8Systemy mechatroniczne w układach napędowych, kontrola trakcji i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu.
T-W-9Koncepcje hybrydowych układów napędowych
T-W-12Ogniwa paliwowe.
T-W-11Układy magazynowania i odzysku energii.
T-W-13Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów wyposażonych w napędy elektryczne i hybrydowe
T-W-14Tendencje rozwoju źródeł napędu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Film, pokaz slajdów
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozróżnia układy napędowe pojazdów samochodowych ze względu na ich rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie oraz wymienia i charakteryzuje podstawowe zespoły funkcjonalne i ich parametry techniczne, zna zasady pomiarów tych parametrów oraz sporządzania podstawowych charakterystyk pracy uładu napędowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C12_U01- analizuje schematy kinematyczne oraz odczytuje rysunki konstrukcyjne i na ich podstawie wyjaśnia działanie i budowę zespołów układów napędowego pojazdu, - wykorzystuje wiedzę zakresu elektrotechniki do analizowania budowy i działania systemów mechatronicznych w układach napędowych, - sporządza charakterystyki źródła napędu i układu transmisji momentu oraz dokonuje ich analizy w zależności od radzaju pojazdu oraz jego zastosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności związanych z metodyką badań zespołów i układów i pojazdów w warunkach stanowiskowych i drogowych
Treści programoweT-L-3Badania porównawcze emisji związków toksycznych dla wybranych źródeł napędu
T-L-1Charakterystyki tłokowych silników spalinowych (prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne, uniwersalne)
T-L-2Badania porównawcze zużycia paliwa lub energii dla wybranych źródeł napędu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Analizuje działanie najprostrzych mechanizmów układów napędowych, potrafi sporządzać podstawowe charakterystyki źródeł napędu bez ich analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C12_K01- świadomy skutków oddziaływania rodzaju napędu pojazdów na środowisko naturalne, rozumie aspekty społeczne związane m.in z bezpieczeństwem przy przenoszeniu trakcji na koła pojazdu, - zdolność do pracy w grupie podczas prowadzenia badań i prezentacji ich wyników, - zdolny do przekazywania społeczeństwu w zrozumiały sposób informacji dotyczących stanu obecnego i perspektyw rozwoju nowoczesnych źródeł napędu pojazdów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności związanych z metodyką badań zespołów i układów i pojazdów w warunkach stanowiskowych i drogowych
Treści programoweT-L-3Badania porównawcze emisji związków toksycznych dla wybranych źródeł napędu
T-L-1Charakterystyki tłokowych silników spalinowych (prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne, uniwersalne)
T-L-2Badania porównawcze zużycia paliwa lub energii dla wybranych źródeł napędu
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0jest świadomy problemu odzdziaływania układu napędowego pojazdu na środowisko naturalne, chociaż nie jest w stanie podjąć dyskusji w tym zakresie, wypowiedzi formułuje w sposób zrozumiały dla odbiorcy, chętny do pracy w zespole lecz nie przejawia inicjatywy związanej z organizacją i przeprowadzeniem badań
3,5
4,0
4,5
5,0