Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sterowanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>, Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 15 2,00,44zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z matematyki, statystyki, badań operacyjnych i podstaw technologii pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla przemysłu motoryzacyjnego opartych o wymagania normy ISO/TS 16949:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
C-2Poznanie podstwaowych wymagań metodyki APQP - tj. zaawansowanego planowania jakości wyrobów i planu kontroli
C-3Poznanie podstwaowych wymagań metodyki PPAP - tj. zatwierdzania detali (części) produkcyjnych
C-4Poznanie podstwaowych wymagań metodyki FMEA - tj. analizy przyczyn i skutków potencjalnych błędów
C-5Poznanie podstwaowych wymagań metodyki MSA - tj. analizy systemów pomiarowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Opracowanie projektu mapy procesu dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-2Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur dla SZJ dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-3Opracowanie projektu karty kontroli zgodnie metodyką APQP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego3
T-P-4Opracowanie projektu algorytmu zatwierdzania detali zgodnie z metodyką PPAP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-5Opracowanie karty FMEA dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego3
T-P-6Opracowanie algorytmu postepowania oraz metodyki przeprowadzania analizy systemu pomiarowego (MSA) dla wybranego przykładu układu pomiarowego związanego z wytwarzanie detali dla przemysłu motoryzacyjnego3
15
wykłady
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 16949:20093
T-W-2Zaawansowane planowanie jakości wyrobów i plan kontroli (APQP - Advanced Product Quality Planning and Control Plan)3
T-W-3Zatwierdzenie detali (części) produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process)3
T-W-4Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)3
T-W-5Analiza systemu pomiarowego (MSA - Measurement System Assesment)3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Przygotowanie materiałów do zajęć projektowych15
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia poszczególnych projektów20
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
M-2Metody praktyczne (metoda projetów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
S-2Ocena formująca: Ocena z każdego z projektów tj. mapa procesów, spis treści i zestawienie procedur, APQP, PPAP, FMEA i MSA.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C33-2_W01
Student: - wie jakie są podstawowe elementy SZJ zgodnie z normą ISO/TS 16949:2009, - zna podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia narzędzi zgodnie z metodyką APQP, PPAP, FMEA i MSA
IT_1A_W24C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-P-5, T-P-2, T-P-4, T-P-3, T-P-6, T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C33-2_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego opracowywania i stosowania podstawowych narzędzi w obszarze takich metod sterowania jakością jak APQP, PPAP, FMEA i MSA
IT_1A_U12, IT_1A_U01, IT_1A_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-5T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-P-5, T-P-2, T-P-4, T-P-3, T-P-6, T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C33-2_W01
Student: - wie jakie są podstawowe elementy SZJ zgodnie z normą ISO/TS 16949:2009, - zna podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia narzędzi zgodnie z metodyką APQP, PPAP, FMEA i MSA
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C33-2_U01
Student posiada umiejetność samodzielnego opracowywania i stosowania podstawowych narzędzi w obszarze takich metod sterowania jakością jak APQP, PPAP, FMEA i MSA
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.

Literatura podstawowa

  1. Łuczak Jacek, System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Komitet ISO, Norma ISO/TS 16949:2009, 2009

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Opracowanie projektu mapy procesu dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-2Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur dla SZJ dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-3Opracowanie projektu karty kontroli zgodnie metodyką APQP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego3
T-P-4Opracowanie projektu algorytmu zatwierdzania detali zgodnie z metodyką PPAP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego2
T-P-5Opracowanie karty FMEA dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego3
T-P-6Opracowanie algorytmu postepowania oraz metodyki przeprowadzania analizy systemu pomiarowego (MSA) dla wybranego przykładu układu pomiarowego związanego z wytwarzanie detali dla przemysłu motoryzacyjnego3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 16949:20093
T-W-2Zaawansowane planowanie jakości wyrobów i plan kontroli (APQP - Advanced Product Quality Planning and Control Plan)3
T-W-3Zatwierdzenie detali (części) produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process)3
T-W-4Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)3
T-W-5Analiza systemu pomiarowego (MSA - Measurement System Assesment)3
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Aktywne uczestnictwo w zajęciach projektowych15
A-P-2Przygotowanie materiałów do zajęć projektowych15
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia poszczególnych projektów20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C33-2_W01Student: - wie jakie są podstawowe elementy SZJ zgodnie z normą ISO/TS 16949:2009, - zna podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia narzędzi zgodnie z metodyką APQP, PPAP, FMEA i MSA
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla przemysłu motoryzacyjnego opartych o wymagania normy ISO/TS 16949:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
C-2Poznanie podstwaowych wymagań metodyki APQP - tj. zaawansowanego planowania jakości wyrobów i planu kontroli
C-3Poznanie podstwaowych wymagań metodyki PPAP - tj. zatwierdzania detali (części) produkcyjnych
C-4Poznanie podstwaowych wymagań metodyki FMEA - tj. analizy przyczyn i skutków potencjalnych błędów
C-5Poznanie podstwaowych wymagań metodyki MSA - tj. analizy systemów pomiarowych.
Treści programoweT-W-3Zatwierdzenie detali (części) produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process)
T-W-4Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)
T-W-5Analiza systemu pomiarowego (MSA - Measurement System Assesment)
T-W-2Zaawansowane planowanie jakości wyrobów i plan kontroli (APQP - Advanced Product Quality Planning and Control Plan)
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 16949:2009
T-P-5Opracowanie karty FMEA dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-2Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur dla SZJ dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-4Opracowanie projektu algorytmu zatwierdzania detali zgodnie z metodyką PPAP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-3Opracowanie projektu karty kontroli zgodnie metodyką APQP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-6Opracowanie algorytmu postepowania oraz metodyki przeprowadzania analizy systemu pomiarowego (MSA) dla wybranego przykładu układu pomiarowego związanego z wytwarzanie detali dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-1Opracowanie projektu mapy procesu dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0poniżej 50% maksymalnej sumy punktów w teście (tj. poniżej 10 punktów)
3,0od 10 do 12 punktów
3,5od 13 do 14 punktów
4,0od 15 do 16 punktów
4,5od 17 do 18 punktów
5,0powyżej 18 punktów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C33-2_U01Student posiada umiejetność samodzielnego opracowywania i stosowania podstawowych narzędzi w obszarze takich metod sterowania jakością jak APQP, PPAP, FMEA i MSA
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstaw inżynierii jakości dla przemysłu motoryzacyjnego opartych o wymagania normy ISO/TS 16949:2009. Nabycie umiejętności tworzenia i analizowania modeli zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
C-2Poznanie podstwaowych wymagań metodyki APQP - tj. zaawansowanego planowania jakości wyrobów i planu kontroli
C-3Poznanie podstwaowych wymagań metodyki PPAP - tj. zatwierdzania detali (części) produkcyjnych
C-4Poznanie podstwaowych wymagań metodyki FMEA - tj. analizy przyczyn i skutków potencjalnych błędów
C-5Poznanie podstwaowych wymagań metodyki MSA - tj. analizy systemów pomiarowych.
Treści programoweT-W-3Zatwierdzenie detali (części) produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process)
T-W-4Analiza przyczyn i skutków potencjalnych błędów (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)
T-W-5Analiza systemu pomiarowego (MSA - Measurement System Assesment)
T-W-2Zaawansowane planowanie jakości wyrobów i plan kontroli (APQP - Advanced Product Quality Planning and Control Plan)
T-W-1Podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością dla przemysłu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy ISO/TS 16949:2009
T-P-5Opracowanie karty FMEA dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-2Opracowanie projektu spisu treści i zestawienia procedur dla SZJ dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-4Opracowanie projektu algorytmu zatwierdzania detali zgodnie z metodyką PPAP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-3Opracowanie projektu karty kontroli zgodnie metodyką APQP dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-6Opracowanie algorytmu postepowania oraz metodyki przeprowadzania analizy systemu pomiarowego (MSA) dla wybranego przykładu układu pomiarowego związanego z wytwarzanie detali dla przemysłu motoryzacyjnego
T-P-1Opracowanie projektu mapy procesu dla wybranego przykładu zakładu wytwarzającego podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego
Metody nauczaniaM-1metoda podająca (wykład informacyjny) metoda problemowa (wykład problemowy)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne lub pisemne w formie testu: - obejmującego całość materiału, - odpowiedzi częściowe punktowane są proporcjonalnie, - brak punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nieobecny na wszystkich wykładach. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania testowe.
3,0Student obecny na co najmniej połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na mniej niż połowę zadanych zagadnień.
3,5Student uczestniczy w więcej niż połowie wszystkich wykładów. Umie odpowiedzieć na co najmniej połowę zadanych pytań.
4,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem co najmniej połowy wymaganych umiejetności.
4,5Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem większości wymaganych umiejetności.
5,0Student obecny na wszystkich wykładach i wykazuje się nabyciem wszystkich wymaganych umiejetności.