Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Silniki samochodowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Silniki samochodowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Danilecki <Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 30 2,40,26zaliczenie
wykładyW4 15 1,30,44egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 15 1,30,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-11.Podstawowe wiadomości z termodynamiki dotyczące przemian gazowych w silnikach cieplnych,procesów spalania i ich produktów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-11.Umiejętność rozróżniania silników spalinowych stosowanych w transporcie drogowym. 2.Poznanie budowy poszczególnych elementów silnika spalinowego. 3.Poznanie zadań spałnianych przez poszczególne zespoły silnika. 4.Poznanie parametrów okreslających pracę silnika i jego osiągi. 5.Poznanie sposobów poprawy parametrów roboczych silnika.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Projektowanie obiegu porównawczego tłokowego silnika spalinowego, określenie wymiarów głównych silnika, wykonanie wykresu obiegu, ocena poprawności dobór silnika15
15
laboratoria
T-L-1Badanie układu jednopunktowego wtrysku benzyny4
T-L-2Badanie układu wielopunktowego wtrysku benzyny4
T-L-3Badania wtryskiwaczy silników ZS4
T-L-4Badanie rzędowej pompy wytryskowej na stanowisku probierczym4
T-L-5Badanie rozdzielaczowej pompy wtryskowej na stanowisku probierczym2
T-L-6Badanie układu zasilania silnika o ZS typu common rali4
T-L-7Wyznaczanie sprawności mechanicznej i ogólnej silnika2
T-L-8Wyznaczanie współczynnika napełnienia silnika tłokowego2
T-L-9Analiza konnstrukcji podstawowych układów funkcjonalnych silnika4
30
wykłady
T-W-1Podział i zastosowanie silników1
T-W-2Procesy wewnątrzcylindrowe tłokowych silników spalinowych (napełnianie, sprężanie, spalanie, rozprężanie i wylot spalin i ich wskaźniki)2
T-W-3Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm iskrowym2
T-W-4Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm samoczynnym2
T-W-5Systemy sterowania silników samochodowych1
T-W-6Konstrukcja kadłubów i głowic silników tłokowych1
T-W-7Rozwiązania konstrukcyjne układu tłokowo-korbowego1
T-W-8Układy rozrządu2
T-W-9Układy olejenia i chłodzenia silników1
T-W-10Systemy kontroli emisji toksycznych składników spalin1
T-W-11Wskaźniki pracy silników i ich charakterystyki1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego12
A-A-3przygotowanie do zaliczenia5
32
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć6
A-L-3Sporządzenie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia23
59
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu8
33

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Film, pokaz slajdów
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metoda projektów
M-4Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe laboratorium na podstawie średniej z ocen uzyskanych podczas realizacji kolejnych zadań (wymagane pozytywne zaliczenie każdego zadania) i sprawdzające uzyskane efekty kształcenia.
S-3Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C14_W01
Student powinien : - definiować podstawowe zespoły silnika, - opisać zjawiska w których uczestniczą te zespoły, - rozpoznać i opisać efekty pracy silnika, - znać podstawowe kryteria doboru silnika do okreslonych zadań
IT_1A_W03, IT_1A_W06, IT_1A_W08, IT_1A_W10C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-8, T-W-7, T-W-9, T-W-11, T-L-9, T-A-1M-4, M-2S-4, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć : - obliczyć parametry robocze silnika, - wykonać charakterystyki silnika oraz jego układów w warunkch laboratoryjnych oraz przeprowadzić ich analizę, - przeprowadzić dobór silnika do ściśle okreslonych zadań.
IT_1A_U07, IT_1A_U10, IT_1A_U12, IT_1A_U13, IT_1A_U20, IT_1A_U01C-1T-L-3, T-L-4, T-L-2, T-L-6, T-L-1, T-L-5, T-L-7, T-L-8, T-A-1M-3, M-2S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C14_W01
Student powinien : - definiować podstawowe zespoły silnika, - opisać zjawiska w których uczestniczą te zespoły, - rozpoznać i opisać efekty pracy silnika, - znać podstawowe kryteria doboru silnika do okreslonych zadań
2,0
3,0rozróżnia układy funkcjonalne silnika spalinowego zna ich przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne, charakteryzuje podstawowe parametry techniczne tych układów oraz zasady ich pomiarów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C14_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć : - obliczyć parametry robocze silnika, - wykonać charakterystyki silnika oraz jego układów w warunkch laboratoryjnych oraz przeprowadzić ich analizę, - przeprowadzić dobór silnika do ściśle okreslonych zadań.
2,0
3,0Umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów pracy podstawowych układów funkcjonalnych silnika i oceny ich ważności dla właściwego doboru silnika do wymaganych warunków użytkowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wajand J.A.,Wajand T.J., Tłokowe silniki spalinowe, WNT, Warszawa, 2006, 4
  2. Mysłowski J., Pojazdy samochodowe, WKiŁ, Warszawa, 2011, 3
  3. Rychter T.,Teodorczyk A., Teoria silników tłokowych, WKiŁ, Warszawa, 2006, 1
  4. Luft S., Podstawy budowy silników, WKiŁ, Warszawa, 2011, 3
  5. Mysłowski J., Doładowanie bezsprężarkowe silników z zapłonem samoczynnym, WNT, Warszawa, 1995, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Projektowanie obiegu porównawczego tłokowego silnika spalinowego, określenie wymiarów głównych silnika, wykonanie wykresu obiegu, ocena poprawności dobór silnika15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Badanie układu jednopunktowego wtrysku benzyny4
T-L-2Badanie układu wielopunktowego wtrysku benzyny4
T-L-3Badania wtryskiwaczy silników ZS4
T-L-4Badanie rzędowej pompy wytryskowej na stanowisku probierczym4
T-L-5Badanie rozdzielaczowej pompy wtryskowej na stanowisku probierczym2
T-L-6Badanie układu zasilania silnika o ZS typu common rali4
T-L-7Wyznaczanie sprawności mechanicznej i ogólnej silnika2
T-L-8Wyznaczanie współczynnika napełnienia silnika tłokowego2
T-L-9Analiza konnstrukcji podstawowych układów funkcjonalnych silnika4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podział i zastosowanie silników1
T-W-2Procesy wewnątrzcylindrowe tłokowych silników spalinowych (napełnianie, sprężanie, spalanie, rozprężanie i wylot spalin i ich wskaźniki)2
T-W-3Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm iskrowym2
T-W-4Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm samoczynnym2
T-W-5Systemy sterowania silników samochodowych1
T-W-6Konstrukcja kadłubów i głowic silników tłokowych1
T-W-7Rozwiązania konstrukcyjne układu tłokowo-korbowego1
T-W-8Układy rozrządu2
T-W-9Układy olejenia i chłodzenia silników1
T-W-10Systemy kontroli emisji toksycznych składników spalin1
T-W-11Wskaźniki pracy silników i ich charakterystyki1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Wykonanie zadania projektowego12
A-A-3przygotowanie do zaliczenia5
32
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć6
A-L-3Sporządzenie sprawozdań i przygotowanie do zaliczenia23
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu8
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C14_W01Student powinien : - definiować podstawowe zespoły silnika, - opisać zjawiska w których uczestniczą te zespoły, - rozpoznać i opisać efekty pracy silnika, - znać podstawowe kryteria doboru silnika do okreslonych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W08ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania silników i elementów mechanicznych pojazdów samochodowych
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
Cel przedmiotuC-11.Umiejętność rozróżniania silników spalinowych stosowanych w transporcie drogowym. 2.Poznanie budowy poszczególnych elementów silnika spalinowego. 3.Poznanie zadań spałnianych przez poszczególne zespoły silnika. 4.Poznanie parametrów okreslających pracę silnika i jego osiągi. 5.Poznanie sposobów poprawy parametrów roboczych silnika.
Treści programoweT-W-1Podział i zastosowanie silników
T-W-2Procesy wewnątrzcylindrowe tłokowych silników spalinowych (napełnianie, sprężanie, spalanie, rozprężanie i wylot spalin i ich wskaźniki)
T-W-3Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm iskrowym
T-W-4Podstawy zasilania i spalania w silnikach z zapłonemm samoczynnym
T-W-6Konstrukcja kadłubów i głowic silników tłokowych
T-W-5Systemy sterowania silników samochodowych
T-W-8Układy rozrządu
T-W-7Rozwiązania konstrukcyjne układu tłokowo-korbowego
T-W-9Układy olejenia i chłodzenia silników
T-W-11Wskaźniki pracy silników i ich charakterystyki
T-L-9Analiza konnstrukcji podstawowych układów funkcjonalnych silnika
T-A-1Projektowanie obiegu porównawczego tłokowego silnika spalinowego, określenie wymiarów głównych silnika, wykonanie wykresu obiegu, ocena poprawności dobór silnika
Metody nauczaniaM-4Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów - zestaw pytań problemowych z zakresu tematycznego wykładów, sprawdzające uzyskane efekty kształcenia. Wymagana pozytywna ocena z każdego pytania; końcowa ocena na podstawie średniej z uzyskanych ocen cząstkowych.
S-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0rozróżnia układy funkcjonalne silnika spalinowego zna ich przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne, charakteryzuje podstawowe parametry techniczne tych układów oraz zasady ich pomiarów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C14_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć : - obliczyć parametry robocze silnika, - wykonać charakterystyki silnika oraz jego układów w warunkch laboratoryjnych oraz przeprowadzić ich analizę, - przeprowadzić dobór silnika do ściśle okreslonych zadań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-11.Umiejętność rozróżniania silników spalinowych stosowanych w transporcie drogowym. 2.Poznanie budowy poszczególnych elementów silnika spalinowego. 3.Poznanie zadań spałnianych przez poszczególne zespoły silnika. 4.Poznanie parametrów okreslających pracę silnika i jego osiągi. 5.Poznanie sposobów poprawy parametrów roboczych silnika.
Treści programoweT-L-3Badania wtryskiwaczy silników ZS
T-L-4Badanie rzędowej pompy wytryskowej na stanowisku probierczym
T-L-2Badanie układu wielopunktowego wtrysku benzyny
T-L-6Badanie układu zasilania silnika o ZS typu common rali
T-L-1Badanie układu jednopunktowego wtrysku benzyny
T-L-5Badanie rozdzielaczowej pompy wtryskowej na stanowisku probierczym
T-L-7Wyznaczanie sprawności mechanicznej i ogólnej silnika
T-L-8Wyznaczanie współczynnika napełnienia silnika tłokowego
T-A-1Projektowanie obiegu porównawczego tłokowego silnika spalinowego, określenie wymiarów głównych silnika, wykonanie wykresu obiegu, ocena poprawności dobór silnika
Metody nauczaniaM-3Metoda projektów
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaprezentowanie i zaliczenie zadania projektowego w ramach ćwiczeń audytoryjnych
S-1Ocena formująca: Zaliczenie każdego tematu laboratorium (wymagane sprawozdanie).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność wyznaczania podstawowych parametrów pracy podstawowych układów funkcjonalnych silnika i oceny ich ważności dla właściwego doboru silnika do wymaganych warunków użytkowania
3,5
4,0
4,5
5,0