Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Jardzioch <Andrzej.Jardzioch@zut.edu.pl>, Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminaria dyplomoweSD6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejetności korzystania z baz danych i katalogów bibliotecznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria dyplomowe
T-SD-1Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.8
T-SD-2Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria dyplomowe
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-SD-2Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego projektu.5
A-SD-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, pogadanka, dyskusja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
S-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/07_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
IT_1A_W07, IT_1A_W08, IT_1A_W09, IT_1A_W10, IT_1A_W11, IT_1A_W12, IT_1A_W13, IT_1A_W14, IT_1A_W15, IT_1A_W18, IT_1A_W22, IT_1A_W23, IT_1A_W24, IT_1A_W26C-1T-SD-1, T-SD-2M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/07_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
IT_1A_U05, IT_1A_U06, IT_1A_U07, IT_1A_U08, IT_1A_U09, IT_1A_U10, IT_1A_U11, IT_1A_U12, IT_1A_U13, IT_1A_U16, IT_1A_U19, IT_1A_U21, IT_1A_U02, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1T-SD-1, T-SD-2M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_DUM/07_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K04, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1, C-2T-SD-1, T-SD-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/07_W01
Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/07_U01
Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
2,0Student opuścił więcej niż trzy seminaria bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w seminariach i poprawnie przygotował prezentację multimedialną.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_DUM/07_K01
Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko Jerzy, Zygmunt Małgorzata, Poradnik dyplomanta, Wydawn. Uczelniane PS., Szczecin, 2000

Treści programowe - seminaria dyplomowe

KODTreść programowaGodziny
T-SD-1Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.8
T-SD-2Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.7
15

Formy aktywności - seminaria dyplomowe

KODForma aktywnościGodziny
A-SD-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-SD-2Poszukiwanie źródeł informacji do przydzielonego projektu.5
A-SD-3Przygotowanie prezentacji multimedialnej.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/07_W01Nabycie wiedzy na temat poprawnego przygotowywania prac o charakterze inżynierskim, w tym pracy dyplomowej. Student zna zasady korzystania z informacji pochodzących z różnych źródeł i obcych prac naukowych i inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, właściwą w zakresie pojazdów samochodowych
IT_1A_W08ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania silników i elementów mechanicznych pojazdów samochodowych
IT_1A_W09ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektrycznych i elektronicznych samochodu
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
IT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W13zna i rozumie metodykę projektowania elementów i zespołów pojazdu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W15ma podstawową wiedzę w zakresie cyklu życia samochodów i urządzeń transportowych
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
IT_1A_W23ma elementarną wiedzę w zakresie prawa dotyczącego transportu, ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
IT_1A_W24ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
IT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.
T-SD-2Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/07_U01Nabycie podstawowych umiejętności pisania opracowań z prac projektowych, badawczych i przeglądowych oraz organizacji i prowadzenia badań i prezentacji wyników pracy - w szczególności przygotowywania prezenttacji i pisania pracy dyplomowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U05posługuje się językami obcymi w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń, artykułów i podobnych dokumentów technicznych z zakresu transportu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
IT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U08potrafi dokonać analizy sygnałów stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
IT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.
T-SD-2Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Oceniana jest poprawność i jakość przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz sposób jej przedstawienia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opuścił więcej niż trzy seminaria bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w seminariach i poprawnie przygotował prezentację multimedialną.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w seminariach, poprawnie przygotował prezentację multimedialną i poprawnie ją przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonumi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_DUM/07_K01Student uświadamia sobie potrzebę samodzielnego kształcenia się oraz roli jaką pełni jego praca w doskonaleniu własnych umiejętności oraz jak mioże popularyzować wiedzę techniczną w społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat właściwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej oraz poprawnego przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej.
C-2Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-SD-1Dyskusja i ocena krytyczna prezentacji multimedialnych studentów.
T-SD-2Praca dyplomowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przeglądanie źródeł, powoływanie się na źródła. Układ pracy – zawartość poszczególnych części pracy, podział na rozdziały, załączniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badań doświadczalnych, bezpieczeństwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiązań, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badań, błędy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakończenie; środki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład, pogadanka, dyskusja.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oceniana jest aktywność studenta w czasie zajęć i umiejętność prowadzenia dyskusji.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.