Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Rynek usług spedycyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rynek usług spedycyjnych
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,30,59egzamin
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,70,41zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość ekonomii, ekonomiki firmy i technologii transportu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z przebiegiem i dokumentacją w procesach spedycji krajowej oraz międzynarodowej.
C-2Zaznajomienie z podstawami prawnymi i organizacyjnymi działalności spedycyjnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizacja zajęć audytoryjnych2
T-A-2Przygotowywanie podstawowych dokumentów transportowo-spedycyjnych4
T-A-3Tworzenie umów spedycyjnych6
T-A-4Tworzenie międzynarodowych listów przewozowych (lądowych, morskich, lotniczych)6
T-A-5Tworzenie konosamentów4
T-A-6Przygotowywanie dokumentów odprawy celnej2
T-A-7Tworzenie umów czarterowych2
T-A-8Tworzenie pozostałej dokumentacji transportowo-spedycyjnej (zlecenia, kwity, faktury, deklaracje)4
30
wykłady
T-W-1Organizacja spedycji lądowej i przedstiębiorstw spedycyjnych w Polsce.3
T-W-2Technika i technologia procesu spedycyjnego.3
T-W-3Organizacja i realizacja świadeczenia wybranych usług spedycyjnych.3
T-W-4Organizacja robót ładunkowych i metody doboru sprzętu zmechanizowanego.3
T-W-5Zasady kalkulacji kosztów własnych usług spedycyjnych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do zajęć audytoryjnych.8
A-A-2Opracowanie dokumentów w formie sprawozdania.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.15
A-A-4Uczestnictwo w zajęciach.30
68
wykłady
A-W-1Przygotowanie do egzaminu w formie ustnej.10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.8
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.15
33

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Oddanie sprawozdań (przygotowanej dokumentacji) i zaliczenie poszczególnych tematów objętych planem ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/04_W01
Student potrafi scharakteryzować rodzaje dokumentacji spedycyjno-transportowej, opisać sposoby wykorzystania poszczególnych dokumentów w procesach spedycyjnych oraz bankowych, związanych z obsługą transakcji handlowych
IT_1A_W16, IT_1A_W25C-1, C-2T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/04_U01
Student potrafi opracowywać i posługiwać się poszczególnymi dokumentami w procesach spedycyjnych, transportowych oraz handlowych.
IT_1A_U01, IT_1A_U03C-1, C-2T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-W-1, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/04_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, w tym uporządkowanie i sprawny obieg dokumentacji, postępując zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami.
IT_1A_K03, IT_1A_K06C-1, C-2T-A-2, T-A-3, T-W-1, T-W-5, T-W-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/04_W01
Student potrafi scharakteryzować rodzaje dokumentacji spedycyjno-transportowej, opisać sposoby wykorzystania poszczególnych dokumentów w procesach spedycyjnych oraz bankowych, związanych z obsługą transakcji handlowych
2,0Student nie potrafi rozróżnić podstawowych dokumentów spedycyjno-transportowych, jak również omówić spoposoby ich wykorzystania.
3,0Student potrafi rozróżnić podstawowe dokumenty spedycyjno-transportowe oraz omówić sposoby ich wykorzystania, wykazując minimum programowe.
3,5Student potrafi rozróżnić i omówić dokumenty spedycyjno-transportowe, jak również orientuje się w ogólnych zasadach kalkulacji kosztów własnych.
4,0Student potrafi rozróżnić i omówić dokumenty spedycyjno-transportowe, orientując się w zasadach kalkulacji kosztów własnych oraz organizacji robót załadunkowych i doboru odpowiedniego sprzętu.
4,5Student potrafi scharakteryzować i analizować większość dokumentów spedycyjno-transportowych, zna zasady kalkulacji kosztów własnych, organizację robót załadunkowych, dobór sprzętu oraz zasady funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw dpedycyjnych.
5,0Student potrafi scharakteryzować, analizować i wskazywać braki w większośći dokumentacji spedycyjno-transportowej, zna zasady kalkulacji kosztów własnych, organizację robót załadunkowych, dobór sprzętu zmechanizowanego oraz zasady funkcjonowania krajowych i zagranicznych przedsębiorstw spedycyjnych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/04_U01
Student potrafi opracowywać i posługiwać się poszczególnymi dokumentami w procesach spedycyjnych, transportowych oraz handlowych.
2,0Student nie potrafi przygotować elementarnej umowy spedycyjnej w przewozie krajowym.
3,0Student potrafi przygotować elementarną umowę spedycyjną w przewozie krajowym.
3,5Student potrafi przygotować umowę spedycyjną w przewozie krajowym i międzynarodowym.
4,0Student potrafi przygotować złożoną umowę spedycyjną w przewozie krajowym i międzynarodowym.
4,5Student potrafi przygotować dowolną umowę spedycyjną, jak również analizować pozostałe typy dokumentacji.
5,0Student potrafi przygotować dowolną umowę spedycyjną, analizować i poprawiać pozostałe typy dokumentacji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/04_K01
Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, w tym uporządkowanie i sprawny obieg dokumentacji, postępując zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować w grupie i aktywnie uczestniczy w tworzeniu dokumentacji.
4,0Student potrafi pracować w grupie, aktywnie uczestniczy w tworzeniu dokumentacji oraz wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu.
4,5Student potrafi pracować w grupie, aktywnie uczestniczy w worzniu dokumentacji, wpływa na zwiększenie efektywności pracy oraz dyscyplinuje innych w działaniu.
5,0Student potrafi pracować w rupie, uczestniczy w tworzeniu dokumentacji, wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu, dyscyplinując go w działaniu oraz proponując własne rozwiązania.

Literatura podstawowa

  1. Mindur Leszek, Współczesne technologie transportowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2001, 2
  2. Janasz Władysław, Leśkiewicz Izabela, Identyfikacja i realizacja procesów identyfikacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1995, 1
  3. Mindur Leszek, Technologie w transporcie XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2008, 1
  4. Praca zbiorowa, Podręcznik spedytora, Wydawnictwo Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Gdynia, 2009, 5

Literatura dodatkowa

  1. Prace zbiorowe, Biuletyny Informacyjne Instytutu Transportu Samochodowego, Wydawnictwo Instytutu Transportu samochodowego, Warszawa, 2011, 1999-2011, Dwumiesięcznik
  2. Mindur Leszek, Marketing w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2004, 1
  3. Dyr Tadeusz, Kształtowanie jakości pasażerskich usług transportowych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 1996, 26, Monografia

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizacja zajęć audytoryjnych2
T-A-2Przygotowywanie podstawowych dokumentów transportowo-spedycyjnych4
T-A-3Tworzenie umów spedycyjnych6
T-A-4Tworzenie międzynarodowych listów przewozowych (lądowych, morskich, lotniczych)6
T-A-5Tworzenie konosamentów4
T-A-6Przygotowywanie dokumentów odprawy celnej2
T-A-7Tworzenie umów czarterowych2
T-A-8Tworzenie pozostałej dokumentacji transportowo-spedycyjnej (zlecenia, kwity, faktury, deklaracje)4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Organizacja spedycji lądowej i przedstiębiorstw spedycyjnych w Polsce.3
T-W-2Technika i technologia procesu spedycyjnego.3
T-W-3Organizacja i realizacja świadeczenia wybranych usług spedycyjnych.3
T-W-4Organizacja robót ładunkowych i metody doboru sprzętu zmechanizowanego.3
T-W-5Zasady kalkulacji kosztów własnych usług spedycyjnych.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do zajęć audytoryjnych.8
A-A-2Opracowanie dokumentów w formie sprawozdania.15
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.15
A-A-4Uczestnictwo w zajęciach.30
68
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do egzaminu w formie ustnej.10
A-W-2Czytanie wskazanej literatury.8
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach.15
33
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/04_W01Student potrafi scharakteryzować rodzaje dokumentacji spedycyjno-transportowej, opisać sposoby wykorzystania poszczególnych dokumentów w procesach spedycyjnych oraz bankowych, związanych z obsługą transakcji handlowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem i dokumentacją w procesach spedycji krajowej oraz międzynarodowej.
C-2Zaznajomienie z podstawami prawnymi i organizacyjnymi działalności spedycyjnej.
Treści programoweT-A-4Tworzenie międzynarodowych listów przewozowych (lądowych, morskich, lotniczych)
T-A-6Przygotowywanie dokumentów odprawy celnej
T-A-7Tworzenie umów czarterowych
T-A-5Tworzenie konosamentów
T-A-2Przygotowywanie podstawowych dokumentów transportowo-spedycyjnych
T-A-3Tworzenie umów spedycyjnych
T-W-1Organizacja spedycji lądowej i przedstiębiorstw spedycyjnych w Polsce.
T-W-5Zasady kalkulacji kosztów własnych usług spedycyjnych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oddanie sprawozdań (przygotowanej dokumentacji) i zaliczenie poszczególnych tematów objętych planem ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozróżnić podstawowych dokumentów spedycyjno-transportowych, jak również omówić spoposoby ich wykorzystania.
3,0Student potrafi rozróżnić podstawowe dokumenty spedycyjno-transportowe oraz omówić sposoby ich wykorzystania, wykazując minimum programowe.
3,5Student potrafi rozróżnić i omówić dokumenty spedycyjno-transportowe, jak również orientuje się w ogólnych zasadach kalkulacji kosztów własnych.
4,0Student potrafi rozróżnić i omówić dokumenty spedycyjno-transportowe, orientując się w zasadach kalkulacji kosztów własnych oraz organizacji robót załadunkowych i doboru odpowiedniego sprzętu.
4,5Student potrafi scharakteryzować i analizować większość dokumentów spedycyjno-transportowych, zna zasady kalkulacji kosztów własnych, organizację robót załadunkowych, dobór sprzętu oraz zasady funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw dpedycyjnych.
5,0Student potrafi scharakteryzować, analizować i wskazywać braki w większośći dokumentacji spedycyjno-transportowej, zna zasady kalkulacji kosztów własnych, organizację robót załadunkowych, dobór sprzętu zmechanizowanego oraz zasady funkcjonowania krajowych i zagranicznych przedsębiorstw spedycyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/04_U01Student potrafi opracowywać i posługiwać się poszczególnymi dokumentami w procesach spedycyjnych, transportowych oraz handlowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych dostępnych źródeł; potrafi łączyć uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski i formułować i uzasadniać opinie
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem i dokumentacją w procesach spedycji krajowej oraz międzynarodowej.
C-2Zaznajomienie z podstawami prawnymi i organizacyjnymi działalności spedycyjnej.
Treści programoweT-A-4Tworzenie międzynarodowych listów przewozowych (lądowych, morskich, lotniczych)
T-A-6Przygotowywanie dokumentów odprawy celnej
T-A-7Tworzenie umów czarterowych
T-A-5Tworzenie konosamentów
T-A-2Przygotowywanie podstawowych dokumentów transportowo-spedycyjnych
T-A-3Tworzenie umów spedycyjnych
T-W-1Organizacja spedycji lądowej i przedstiębiorstw spedycyjnych w Polsce.
T-W-5Zasady kalkulacji kosztów własnych usług spedycyjnych.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oddanie sprawozdań (przygotowanej dokumentacji) i zaliczenie poszczególnych tematów objętych planem ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi przygotować elementarnej umowy spedycyjnej w przewozie krajowym.
3,0Student potrafi przygotować elementarną umowę spedycyjną w przewozie krajowym.
3,5Student potrafi przygotować umowę spedycyjną w przewozie krajowym i międzynarodowym.
4,0Student potrafi przygotować złożoną umowę spedycyjną w przewozie krajowym i międzynarodowym.
4,5Student potrafi przygotować dowolną umowę spedycyjną, jak również analizować pozostałe typy dokumentacji.
5,0Student potrafi przygotować dowolną umowę spedycyjną, analizować i poprawiać pozostałe typy dokumentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/04_K01Student nabędzie dbałość o przyszły warsztat pracy, w tym uporządkowanie i sprawny obieg dokumentacji, postępując zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przebiegiem i dokumentacją w procesach spedycji krajowej oraz międzynarodowej.
C-2Zaznajomienie z podstawami prawnymi i organizacyjnymi działalności spedycyjnej.
Treści programoweT-A-2Przygotowywanie podstawowych dokumentów transportowo-spedycyjnych
T-A-3Tworzenie umów spedycyjnych
T-W-1Organizacja spedycji lądowej i przedstiębiorstw spedycyjnych w Polsce.
T-W-5Zasady kalkulacji kosztów własnych usług spedycyjnych.
T-W-4Organizacja robót ładunkowych i metody doboru sprzętu zmechanizowanego.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Oddanie sprawozdań (przygotowanej dokumentacji) i zaliczenie poszczególnych tematów objętych planem ćwiczeń audytoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie.
3,0Student potrafi pracować w grupie.
3,5Student potrafi pracować w grupie i aktywnie uczestniczy w tworzeniu dokumentacji.
4,0Student potrafi pracować w grupie, aktywnie uczestniczy w tworzeniu dokumentacji oraz wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu.
4,5Student potrafi pracować w grupie, aktywnie uczestniczy w worzniu dokumentacji, wpływa na zwiększenie efektywności pracy oraz dyscyplinuje innych w działaniu.
5,0Student potrafi pracować w rupie, uczestniczy w tworzeniu dokumentacji, wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu, dyscyplinując go w działaniu oraz proponując własne rozwiązania.