Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Recykling środków transportu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Recykling środków transportu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej
W-2Podstawy budowy pojazdów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad i znaczenia ochrony środowiska naturalnego
C-2Poznanie aktualnych wymagań zagospodarowywania SWE
C-3Poznanie zasad i organizacji stacji demontażu pojazdów
C-4Poznanie uwarunkowań społecznych, prawnych i terytorialnych tworzenia stacji i sieci recyklingu pojazdów
C-5Poznanie sposobów i zasad recyklingu materiałów i zespołów z demontowanych pojazdów
C-6Poznanie zasad trendów rozwojowych z punktu widzenia recyklingu w projektowniu i użytkowaniu pojazdu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rodzaje recyklingu1
T-A-2Recykling opon i innych elementów gumowych1
T-A-3Recykling reaktorów katalitycznych1
T-A-4Recykling akumulatorów1
T-A-5Recykling tworzyw sztucznych i kompozytów1
T-A-6Recykling olejów1
T-A-7Recykling płynów eksploatacyjnych1
T-A-8Recykling szkła z pojazdów1
T-A-9Recykling silnika i osprzętu1
T-A-10Recykling elementów układów napędowych1
T-A-11Recykling materiałów żelaznych1
T-A-12Recykling metali nieżelaznych1
T-A-13Recykling wyposażenia elektrycznego i elektronicznego1
T-A-14Recykling pozostałości nadwozia1
T-A-15Rynek wtórny części i zespołów z demontażu1
15
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje związane z recyklingiem1
T-W-2Schemat procesu recyklingu, systemy recyklingu w pozostałych krajach UE2
T-W-3Organizacja recyklingu, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne1
T-W-4Przeznaczenie demontowanych zespołów i materiałów1
T-W-5Konsekwencje rozwoju sieci recyklingu1
T-W-6Działania realizowane w stacji demontażu2
T-W-7Systemu wspomagania komputerowego recyklingu samochodów2
T-W-8Trendy rozwojowe w budowie pojazdów z punktu widzenia potrzeb recyklingu1
T-W-9System recyklingu pojazdów w Polsce1
T-W-10Prognozy rozwojowe recyklingu pojazdów1
T-W-11Wyposażenie dla stacji demontażu pojazdów, wymagania w odniesieniu do stacji demontażu2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury3
A-A-3Przytgotowanie do zaliczenia7
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Konsultacje i przygotowanie do zaliczenia ustnego7
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny - wyjaśnianie
M-2Ćwiczenia - dyskusja dydaktyczna, objasnianie pojęć, pogadanka

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów w formie ustnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C32-a_W01
Student powinien znać wpływ środków transportu na środowisko na różnych etapach ich istnienia, nazywać i objaśniać formy recyklingu, wymieniać i scharakteryzować sposoby zagospodarownia SWE, wytłumaczyć i opisać schemat porcesu recyklingu pojazdów.
IT_1A_W14, IT_1A_W21C-4, C-5, C-3, C-6, C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-11, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-12, T-A-13, T-A-14, T-A-15M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C32-a_U01
Student powinien łączyć możliwości ograniczania zagrożeń przy eksploatacji i po wycofaniu śrdoków transportu z eksploatacji, planować i podejmować działania w zakresie organizacji sieci recyklingu pojazdów, zaplanować organizację i wyposażenie stacji demontażu, przygotować schemat procesu recyklingu SWE.
IT_1A_U09, IT_1A_U19C-4, C-5, C-3, C-6, C-1, C-2T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-11, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-2, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-4, T-A-3, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-12, T-A-13, T-A-14, T-A-15M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C32-a_W01
Student powinien znać wpływ środków transportu na środowisko na różnych etapach ich istnienia, nazywać i objaśniać formy recyklingu, wymieniać i scharakteryzować sposoby zagospodarownia SWE, wytłumaczyć i opisać schemat porcesu recyklingu pojazdów.
2,0
3,0Student poprawnie wymienia etapy "życia" środków transportu i ich rolę w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C32-a_U01
Student powinien łączyć możliwości ograniczania zagrożeń przy eksploatacji i po wycofaniu śrdoków transportu z eksploatacji, planować i podejmować działania w zakresie organizacji sieci recyklingu pojazdów, zaplanować organizację i wyposażenie stacji demontażu, przygotować schemat procesu recyklingu SWE.
2,0
3,0Studnt prezentuje tylko wybrane efekty oddziaływania środków transportu bez ich analizy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Merkisz-Gruranowska R., Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce, ITE, Poznań-Radom, 2005
  2. Osiński J., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów, WKiŁ, Warszawa, 2009, 2
  3. Praca zbiorowa pod redakcją Bocheńskiego C., Kompleksowy program zagospodarowywania produktów odpadowych wytworzonych podczas eksploatacji środków transportu, P.P.H. "Drukarnia" Sp. z o.o., Sierpc, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Abramek K. F., Uzdowski M., Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw, WKiŁ, Warszawa, 2009, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rodzaje recyklingu1
T-A-2Recykling opon i innych elementów gumowych1
T-A-3Recykling reaktorów katalitycznych1
T-A-4Recykling akumulatorów1
T-A-5Recykling tworzyw sztucznych i kompozytów1
T-A-6Recykling olejów1
T-A-7Recykling płynów eksploatacyjnych1
T-A-8Recykling szkła z pojazdów1
T-A-9Recykling silnika i osprzętu1
T-A-10Recykling elementów układów napędowych1
T-A-11Recykling materiałów żelaznych1
T-A-12Recykling metali nieżelaznych1
T-A-13Recykling wyposażenia elektrycznego i elektronicznego1
T-A-14Recykling pozostałości nadwozia1
T-A-15Rynek wtórny części i zespołów z demontażu1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje związane z recyklingiem1
T-W-2Schemat procesu recyklingu, systemy recyklingu w pozostałych krajach UE2
T-W-3Organizacja recyklingu, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne1
T-W-4Przeznaczenie demontowanych zespołów i materiałów1
T-W-5Konsekwencje rozwoju sieci recyklingu1
T-W-6Działania realizowane w stacji demontażu2
T-W-7Systemu wspomagania komputerowego recyklingu samochodów2
T-W-8Trendy rozwojowe w budowie pojazdów z punktu widzenia potrzeb recyklingu1
T-W-9System recyklingu pojazdów w Polsce1
T-W-10Prognozy rozwojowe recyklingu pojazdów1
T-W-11Wyposażenie dla stacji demontażu pojazdów, wymagania w odniesieniu do stacji demontażu2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Czytanie wskazanej literatury3
A-A-3Przytgotowanie do zaliczenia7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury3
A-W-3Konsultacje i przygotowanie do zaliczenia ustnego7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C32-a_W01Student powinien znać wpływ środków transportu na środowisko na różnych etapach ich istnienia, nazywać i objaśniać formy recyklingu, wymieniać i scharakteryzować sposoby zagospodarownia SWE, wytłumaczyć i opisać schemat porcesu recyklingu pojazdów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oddziaływania środków transportu na otoczenie i środowisko naturalne
Cel przedmiotuC-4Poznanie uwarunkowań społecznych, prawnych i terytorialnych tworzenia stacji i sieci recyklingu pojazdów
C-5Poznanie sposobów i zasad recyklingu materiałów i zespołów z demontowanych pojazdów
C-3Poznanie zasad i organizacji stacji demontażu pojazdów
C-6Poznanie zasad trendów rozwojowych z punktu widzenia recyklingu w projektowniu i użytkowaniu pojazdu
C-1Poznanie zasad i znaczenia ochrony środowiska naturalnego
C-2Poznanie aktualnych wymagań zagospodarowywania SWE
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje związane z recyklingiem
T-W-5Konsekwencje rozwoju sieci recyklingu
T-W-4Przeznaczenie demontowanych zespołów i materiałów
T-W-11Wyposażenie dla stacji demontażu pojazdów, wymagania w odniesieniu do stacji demontażu
T-W-3Organizacja recyklingu, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne
T-W-6Działania realizowane w stacji demontażu
T-W-7Systemu wspomagania komputerowego recyklingu samochodów
T-W-8Trendy rozwojowe w budowie pojazdów z punktu widzenia potrzeb recyklingu
T-W-9System recyklingu pojazdów w Polsce
T-W-10Prognozy rozwojowe recyklingu pojazdów
T-W-2Schemat procesu recyklingu, systemy recyklingu w pozostałych krajach UE
T-A-1Rodzaje recyklingu
T-A-2Recykling opon i innych elementów gumowych
T-A-5Recykling tworzyw sztucznych i kompozytów
T-A-4Recykling akumulatorów
T-A-3Recykling reaktorów katalitycznych
T-A-6Recykling olejów
T-A-7Recykling płynów eksploatacyjnych
T-A-8Recykling szkła z pojazdów
T-A-9Recykling silnika i osprzętu
T-A-10Recykling elementów układów napędowych
T-A-11Recykling materiałów żelaznych
T-A-12Recykling metali nieżelaznych
T-A-13Recykling wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
T-A-14Recykling pozostałości nadwozia
T-A-15Rynek wtórny części i zespołów z demontażu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny - wyjaśnianie
M-2Ćwiczenia - dyskusja dydaktyczna, objasnianie pojęć, pogadanka
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów w formie ustnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wymienia etapy "życia" środków transportu i ich rolę w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C32-a_U01Student powinien łączyć możliwości ograniczania zagrożeń przy eksploatacji i po wycofaniu śrdoków transportu z eksploatacji, planować i podejmować działania w zakresie organizacji sieci recyklingu pojazdów, zaplanować organizację i wyposażenie stacji demontażu, przygotować schemat procesu recyklingu SWE.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
Cel przedmiotuC-4Poznanie uwarunkowań społecznych, prawnych i terytorialnych tworzenia stacji i sieci recyklingu pojazdów
C-5Poznanie sposobów i zasad recyklingu materiałów i zespołów z demontowanych pojazdów
C-3Poznanie zasad i organizacji stacji demontażu pojazdów
C-6Poznanie zasad trendów rozwojowych z punktu widzenia recyklingu w projektowniu i użytkowaniu pojazdu
C-1Poznanie zasad i znaczenia ochrony środowiska naturalnego
C-2Poznanie aktualnych wymagań zagospodarowywania SWE
Treści programoweT-W-1Podstawowe definicje związane z recyklingiem
T-W-5Konsekwencje rozwoju sieci recyklingu
T-W-4Przeznaczenie demontowanych zespołów i materiałów
T-W-11Wyposażenie dla stacji demontażu pojazdów, wymagania w odniesieniu do stacji demontażu
T-W-3Organizacja recyklingu, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne
T-W-6Działania realizowane w stacji demontażu
T-W-7Systemu wspomagania komputerowego recyklingu samochodów
T-W-8Trendy rozwojowe w budowie pojazdów z punktu widzenia potrzeb recyklingu
T-W-9System recyklingu pojazdów w Polsce
T-W-10Prognozy rozwojowe recyklingu pojazdów
T-W-2Schemat procesu recyklingu, systemy recyklingu w pozostałych krajach UE
T-A-1Rodzaje recyklingu
T-A-2Recykling opon i innych elementów gumowych
T-A-5Recykling tworzyw sztucznych i kompozytów
T-A-4Recykling akumulatorów
T-A-3Recykling reaktorów katalitycznych
T-A-6Recykling olejów
T-A-7Recykling płynów eksploatacyjnych
T-A-8Recykling szkła z pojazdów
T-A-9Recykling silnika i osprzętu
T-A-10Recykling elementów układów napędowych
T-A-11Recykling materiałów żelaznych
T-A-12Recykling metali nieżelaznych
T-A-13Recykling wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
T-A-14Recykling pozostałości nadwozia
T-A-15Rynek wtórny części i zespołów z demontażu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny - wyjaśnianie
M-2Ćwiczenia - dyskusja dydaktyczna, objasnianie pojęć, pogadanka
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie treści wykładów w formie ustnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studnt prezentuje tylko wybrane efekty oddziaływania środków transportu bez ich analizy
3,5
4,0
4,5
5,0