Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Prawo o ruchu drogowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo o ruchu drogowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Mrozik <Malgorzata.Mrozik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z inżynierii ruchu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie bezpieczeństwa ruchu na naszych drogach.
C-2Poznanie przepisów i zasad ruchu drogowego.
C-3Poznanie aspektów prawnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa w ruchu drogowym.
C-4Ukształtowanie świadomości ważności prawidłowej analizy sytuacji drogowej.
C-5Ukształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Podstawowe określenia dotyczące pojazdów i ich mas.1
T-W-3Wybrane przepisy o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.1
T-W-4Włączanie się do ruchu. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu.1
T-W-5Manewry na skrzyżowaniu i poza nim.1
T-W-6Wymijanie, omijanie i cofanie.1
T-W-7Wyprzedzanie.1
T-W-8Zatrzymanie i postój pojazdu.1
T-W-9Ruch na przejazdach kolejowych i tramwajowych.1
T-W-10Prędkość jazdy i hamowanie. Holowanie pojazdu.1
T-W-11Światła zewnętrzne pojazdu i ich używanie. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.1
T-W-12Warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Warunki używania pojazdu silnikowego w ruchu drogowym.1
T-W-13Uprawnienia do kierowania. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i sprawdzanie kwalifikacji kierowców. Zatrzymywanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania.1
T-W-14Kontrola ruchu drogowego.1
T-W-15Kierujący pojazdem a alkohol.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C30-1_W01
Student: - zna przepisy i zasady poruszania się w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego, - zna aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.
IT_1A_W20C-1, C-3, C-2, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_C30-1_U01
Student posiada umiejętność zastosowania prawa o ruchu drogowym w zadanych sytuacjach na drodze.
IT_1A_U04C-1, C-3, C-2, C-4, C-5T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C30-1_W01
Student: - zna przepisy i zasady poruszania się w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego, - zna aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady poruszania się w ruchu drogowym, podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego oraz aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_C30-1_U01
Student posiada umiejętność zastosowania prawa o ruchu drogowym w zadanych sytuacjach na drodze.
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność zastosowania przepisów prawa o ruchu drogowym w zadanej sytuacji drogowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKiŁ, Warszawa, 1999
  2. Gacek W., Pierwsza pomoc, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1998
  3. Sarnecki P., Właściwości organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze władz publicznych, JSP, Warszawa - Kraków, 1999
  4. Widacki J., Czapska J., Bezpieczeństwo, obywatel, bezpieczne państwo, KUL, Lublin, 1998
  5. Czapska J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa, Prawo o ruchu drogowym, 1997
  2. Czasopismo, Auto Świat, 2011
  3. Czasopismo, Autoexpert, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.1
T-W-2Podstawowe określenia dotyczące pojazdów i ich mas.1
T-W-3Wybrane przepisy o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.1
T-W-4Włączanie się do ruchu. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu.1
T-W-5Manewry na skrzyżowaniu i poza nim.1
T-W-6Wymijanie, omijanie i cofanie.1
T-W-7Wyprzedzanie.1
T-W-8Zatrzymanie i postój pojazdu.1
T-W-9Ruch na przejazdach kolejowych i tramwajowych.1
T-W-10Prędkość jazdy i hamowanie. Holowanie pojazdu.1
T-W-11Światła zewnętrzne pojazdu i ich używanie. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.1
T-W-12Warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Warunki używania pojazdu silnikowego w ruchu drogowym.1
T-W-13Uprawnienia do kierowania. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i sprawdzanie kwalifikacji kierowców. Zatrzymywanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania.1
T-W-14Kontrola ruchu drogowego.1
T-W-15Kierujący pojazdem a alkohol.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.15
A-W-2Przygotowanie do dyskusji do wykładów problemowych. Tematyka wykładów jest zapowiadana.5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia.5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C30-1_W01Student: - zna przepisy i zasady poruszania się w ruchu drogowym, - definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego, - zna aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W20ma podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym
Cel przedmiotuC-1Poznanie bezpieczeństwa ruchu na naszych drogach.
C-3Poznanie aspektów prawnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa w ruchu drogowym.
C-2Poznanie przepisów i zasad ruchu drogowego.
C-4Ukształtowanie świadomości ważności prawidłowej analizy sytuacji drogowej.
C-5Ukształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.
T-W-2Podstawowe określenia dotyczące pojazdów i ich mas.
T-W-3Wybrane przepisy o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
T-W-4Włączanie się do ruchu. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu.
T-W-5Manewry na skrzyżowaniu i poza nim.
T-W-6Wymijanie, omijanie i cofanie.
T-W-7Wyprzedzanie.
T-W-8Zatrzymanie i postój pojazdu.
T-W-9Ruch na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
T-W-10Prędkość jazdy i hamowanie. Holowanie pojazdu.
T-W-11Światła zewnętrzne pojazdu i ich używanie. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
T-W-12Warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Warunki używania pojazdu silnikowego w ruchu drogowym.
T-W-13Uprawnienia do kierowania. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i sprawdzanie kwalifikacji kierowców. Zatrzymywanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania.
T-W-14Kontrola ruchu drogowego.
T-W-15Kierujący pojazdem a alkohol.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zasady poruszania się w ruchu drogowym, podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego oraz aspekty prawne związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_C30-1_U01Student posiada umiejętność zastosowania prawa o ruchu drogowym w zadanych sytuacjach na drodze.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Poznanie bezpieczeństwa ruchu na naszych drogach.
C-3Poznanie aspektów prawnych związanych z nieprzestrzeganiem prawa w ruchu drogowym.
C-2Poznanie przepisów i zasad ruchu drogowego.
C-4Ukształtowanie świadomości ważności prawidłowej analizy sytuacji drogowej.
C-5Ukształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie. Przepisy i zasady ogólne.
T-W-2Podstawowe określenia dotyczące pojazdów i ich mas.
T-W-3Wybrane przepisy o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
T-W-4Włączanie się do ruchu. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu.
T-W-5Manewry na skrzyżowaniu i poza nim.
T-W-6Wymijanie, omijanie i cofanie.
T-W-7Wyprzedzanie.
T-W-8Zatrzymanie i postój pojazdu.
T-W-9Ruch na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
T-W-10Prędkość jazdy i hamowanie. Holowanie pojazdu.
T-W-11Światła zewnętrzne pojazdu i ich używanie. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
T-W-12Warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Warunki używania pojazdu silnikowego w ruchu drogowym.
T-W-13Uprawnienia do kierowania. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i sprawdzanie kwalifikacji kierowców. Zatrzymywanie prawa jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania.
T-W-14Kontrola ruchu drogowego.
T-W-15Kierujący pojazdem a alkohol.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na określone zagadnienia związane z treścią wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową umiejętność zastosowania przepisów prawa o ruchu drogowym w zadanej sytuacji drogowej.
3,5
4,0
4,5
5,0