Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka programowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka programowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR7 180 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zapoznanie się studenta z obowiązującymi zasadami realizacji praktyk.
W-2Otrzymanie skierowania na praktykę programową.
W-3Obowiązek studenta ubezpieczenia się od następstw nieszcześliwych wypadków (NNW).
W-4Zawarcie umowy pomiędzy uczelnią a placówką, w której realizowana jest praktyka programowa przez studenta.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z procesami eksploatacyjnymi i obsługowo-naprawczymi w firmach transportowych.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.
C-3Zapoznanie się z procesami i praktycznymi metodami zarządzania przewozem osób i przepływem ładunków w nowoczesnych łańcuchach logistycznych w firmach transportowych, logistycznych, spedycyjnych i kurierskich.
C-4Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach transportowych.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w serwisach samochodów osobowych i ciężarowych.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach produkcyjnych na rzecz przemysłu motoryzacyjnego.
C-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-11. Poznanie struktury orgaznizacyjnej i sposobu zarządzania firmą transportową lub działem transportu. 2. Analiza ekonomiczna usług transportowych w przedsiębiorstwie. 3. Poznanie funkcjonowania działu obsługowo-naprawczego w zapleczu transportowym (stacje obsługi pojazdów, zajezdnie autobusowe i tramwajowe). 4. Analiza rynku usług transportowych. 5. Poznanie procedur doboru wykonawcy usługi transportowej. 6. Zapoznanie się z rachunkiem kosztów działalności transportowej. 7. Zapoznanie się z metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz praktyczną realizacją napraw pojazdów samochodowych.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Szkolenie BHP.4
A-PR-2Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Transport.144
A-PR-3Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Transport. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
S-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
IT_1A_W06, IT_1A_W16, IT_1A_W17, IT_1A_W22, IT_1A_W25C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-PR-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
IT_1A_U09, IT_1A_U21, IT_1A_U02C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-PR-1M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
IT_1A_K03C-7, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-PR-1M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_P01_W01
Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_P01_U01
Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_P01_K01
Student potrafi pracować w zespole.
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Małgorzata Mrozik, Informacje w zakładce Praktyki na stronie wydziałowej: www.wimim.zut.edu.pl, 2015

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-11. Poznanie struktury orgaznizacyjnej i sposobu zarządzania firmą transportową lub działem transportu. 2. Analiza ekonomiczna usług transportowych w przedsiębiorstwie. 3. Poznanie funkcjonowania działu obsługowo-naprawczego w zapleczu transportowym (stacje obsługi pojazdów, zajezdnie autobusowe i tramwajowe). 4. Analiza rynku usług transportowych. 5. Poznanie procedur doboru wykonawcy usługi transportowej. 6. Zapoznanie się z rachunkiem kosztów działalności transportowej. 7. Zapoznanie się z metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz praktyczną realizacją napraw pojazdów samochodowych.6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Szkolenie BHP.4
A-PR-2Realizacja zadań programu praktyk dla kierunku Transport.144
A-PR-3Rejestracja przebiegu praktyki programowej w formie dziennika praktyk.2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_P01_W01Student ma wiedzę dotyczącą realizowanych zadań na praktyce programowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W16ma podstawową wiedzę w zakresie logistyki, systemów transportowych oraz roli transportu i magazynowania w logistyce
IT_1A_W17ma uporządkowaną wiedzę w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-1Zapoznanie się z procesami eksploatacyjnymi i obsługowo-naprawczymi w firmach transportowych.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.
C-3Zapoznanie się z procesami i praktycznymi metodami zarządzania przewozem osób i przepływem ładunków w nowoczesnych łańcuchach logistycznych w firmach transportowych, logistycznych, spedycyjnych i kurierskich.
C-4Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach transportowych.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w serwisach samochodów osobowych i ciężarowych.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach produkcyjnych na rzecz przemysłu motoryzacyjnego.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury orgaznizacyjnej i sposobu zarządzania firmą transportową lub działem transportu. 2. Analiza ekonomiczna usług transportowych w przedsiębiorstwie. 3. Poznanie funkcjonowania działu obsługowo-naprawczego w zapleczu transportowym (stacje obsługi pojazdów, zajezdnie autobusowe i tramwajowe). 4. Analiza rynku usług transportowych. 5. Poznanie procedur doboru wykonawcy usługi transportowej. 6. Zapoznanie się z rachunkiem kosztów działalności transportowej. 7. Zapoznanie się z metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz praktyczną realizacją napraw pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Transport. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ugruntowana wiedza podstawowa dotycząca realizowanych zadań na praktyce programowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_P01_U01Student potrafi w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę zdobytą w dotychczasowym toku studiów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-1Zapoznanie się z procesami eksploatacyjnymi i obsługowo-naprawczymi w firmach transportowych.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.
C-3Zapoznanie się z procesami i praktycznymi metodami zarządzania przewozem osób i przepływem ładunków w nowoczesnych łańcuchach logistycznych w firmach transportowych, logistycznych, spedycyjnych i kurierskich.
C-4Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach transportowych.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w serwisach samochodów osobowych i ciężarowych.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach produkcyjnych na rzecz przemysłu motoryzacyjnego.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury orgaznizacyjnej i sposobu zarządzania firmą transportową lub działem transportu. 2. Analiza ekonomiczna usług transportowych w przedsiębiorstwie. 3. Poznanie funkcjonowania działu obsługowo-naprawczego w zapleczu transportowym (stacje obsługi pojazdów, zajezdnie autobusowe i tramwajowe). 4. Analiza rynku usług transportowych. 5. Poznanie procedur doboru wykonawcy usługi transportowej. 6. Zapoznanie się z rachunkiem kosztów działalności transportowej. 7. Zapoznanie się z metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz praktyczną realizacją napraw pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Transport. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Podstawowa umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_P01_K01Student potrafi pracować w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Cel przedmiotuC-7Praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów w praktyce.
C-1Zapoznanie się z procesami eksploatacyjnymi i obsługowo-naprawczymi w firmach transportowych.
C-2Zapoznanie się z procesami decyzyjnymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.
C-3Zapoznanie się z procesami i praktycznymi metodami zarządzania przewozem osób i przepływem ładunków w nowoczesnych łańcuchach logistycznych w firmach transportowych, logistycznych, spedycyjnych i kurierskich.
C-4Zapoznanie się z zasadami kierowania i odpowiedzialności w przedsiębiorstwach transportowych.
C-5Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w serwisach samochodów osobowych i ciężarowych.
C-6Zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesów realizowanych w zakładach produkcyjnych na rzecz przemysłu motoryzacyjnego.
Treści programoweT-PR-11. Poznanie struktury orgaznizacyjnej i sposobu zarządzania firmą transportową lub działem transportu. 2. Analiza ekonomiczna usług transportowych w przedsiębiorstwie. 3. Poznanie funkcjonowania działu obsługowo-naprawczego w zapleczu transportowym (stacje obsługi pojazdów, zajezdnie autobusowe i tramwajowe). 4. Analiza rynku usług transportowych. 5. Poznanie procedur doboru wykonawcy usługi transportowej. 6. Zapoznanie się z rachunkiem kosztów działalności transportowej. 7. Zapoznanie się z metodami i narzędziami diagnostycznymi oraz praktyczną realizacją napraw pojazdów samochodowych.
Metody nauczaniaM-1Spotkanie informacyjne zapoznające studentów z zasadami obowiazującymi przy realizacji praktyki programowej na kierunku Transport. Spotkanie przeprowadza pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy studenta na podstawie oceny na praktyce programowej wystawionej przez bezpośredniego opiekuna w miejscu realizacji praktyki oraz weryfikacja dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ujawnia mierne zaangażowanie w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0