Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca przejściowa
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP6 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejętności korzystania z baz danych i katalogów bibliotecznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat własciwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inzynierskiej. Nabycie umiejetnosci przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Praca przejściowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przegladanie zródeł, powoływanie sie na zródła. Układ pracy – zawartosc poszczególnych czesci pracy, podział na rozdziały, załaczniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badan doswiadczalnych, bezpieczenstwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiazan, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badan, błedy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakonczenie; srodki techniczne.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-P-2Przygotowanie literatury dotyczącej projektu.5
A-P-3Przygotowanie projektu oraz prezentacji multimedialnej.25
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Seminarium obfitujace w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kompleksowa obejmujaca poprawnosc przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywnosci w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/01_W01
Studenci ucza sie poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzaja swoja wiedze inżynierską ogladając prezentacje na tematy techniczne.
IT_1A_W01, IT_1A_W02, IT_1A_W03, IT_1A_W10, IT_1A_W14, IT_1A_W22, IT_1A_W26C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/01_U01
Studenci nabywaja umiejetnosci poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
IT_1A_U06, IT_1A_U07, IT_1A_U09, IT_1A_U13, IT_1A_U20, IT_1A_U02, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1T-P-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/01_K01
Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brac udział w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowotechnicznym oraz prezentowac własne prace i osiagniecia.
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K04, IT_1A_K06C-1T-P-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/01_W01
Studenci ucza sie poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzaja swoja wiedze inżynierską ogladając prezentacje na tematy techniczne.
2,0Student opuscił wiecej niż trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia wiekszosci z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialna.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzezen dotyczacych przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/01_U01
Studenci nabywaja umiejetnosci poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
2,0Student opuscił wiecej niz trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia wiekszosci z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialna.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzezen dotyczacych przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/01_K01
Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brac udział w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowotechnicznym oraz prezentowac własne prace i osiagniecia.
2,0Student opuscił wiecej niż trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialną.
3,5Student wykazał się kompetencjami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się kompetencjami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Praca przejściowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przegladanie zródeł, powoływanie sie na zródła. Układ pracy – zawartosc poszczególnych czesci pracy, podział na rozdziały, załaczniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badan doswiadczalnych, bezpieczenstwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiazan, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badan, błedy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakonczenie; srodki techniczne.45
45

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach.45
A-P-2Przygotowanie literatury dotyczącej projektu.5
A-P-3Przygotowanie projektu oraz prezentacji multimedialnej.25
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/01_W01Studenci ucza sie poprawnego planowania i opisywania wyników realizacji prac badawczych i konstrukcyjnych; poszerzaja swoja wiedze inżynierską ogladając prezentacje na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
IT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
IT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat własciwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inzynierskiej. Nabycie umiejetnosci przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-P-1Praca przejściowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przegladanie zródeł, powoływanie sie na zródła. Układ pracy – zawartosc poszczególnych czesci pracy, podział na rozdziały, załaczniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badan doswiadczalnych, bezpieczenstwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiazan, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badan, błedy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakonczenie; srodki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujace w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompleksowa obejmujaca poprawnosc przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywnosci w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opuscił wiecej niż trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia wiekszosci z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialna.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzezen dotyczacych przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/01_U01Studenci nabywaja umiejetnosci poprawnego przygotowania i wygłaszania prezentacji multimedialnych oraz brania udziału w dyskusji o charakterze naukowo-technicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat własciwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inzynierskiej. Nabycie umiejetnosci przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-P-1Praca przejściowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przegladanie zródeł, powoływanie sie na zródła. Układ pracy – zawartosc poszczególnych czesci pracy, podział na rozdziały, załaczniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badan doswiadczalnych, bezpieczenstwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiazan, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badan, błedy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakonczenie; srodki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujace w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompleksowa obejmujaca poprawnosc przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywnosci w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opuscił wiecej niz trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia wiekszosci z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialna.
3,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się umiejętnościami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjiach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzezen dotyczacych przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/01_K01Student nabywa kompetencji by w sposób kulturalny brac udział w profesjonalnych dyskusjach o charakterze naukowotechnicznym oraz prezentowac własne prace i osiagniecia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat własciwego planowania i realizacji pracy dyplomowej inzynierskiej. Nabycie umiejetnosci przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.
Treści programoweT-P-1Praca przejściowa – wymagania, rodzaje. Wybór tematu. Planowanie pracy. Konsultacje. Poszukiwanie i przegladanie zródeł, powoływanie sie na zródła. Układ pracy – zawartosc poszczególnych czesci pracy, podział na rozdziały, załaczniki. Techniczna strona przygotowania i realizacji badan doswiadczalnych, bezpieczenstwo. Rysunki, tabele, wzory, nagłówki, stopki, przypisy, spisy. Planowanie i realizacja prac projektowych, katalogi, normy, informatory. Wariantowanie rozwiazan, obliczenia, dokumentacja projektu. Opracowanie i prezentacja wyników badan, błedy pomiarów. Opracowywanie podsumowania i wnioski. Prezentacje multimedialne – rodzaje, plan prezentacji, szablony, tempo i czas prezentacji, zakonczenie; srodki techniczne.
Metody nauczaniaM-1Seminarium obfitujace w dyskusje i krytyczne oceny prezentacji multimedialnych.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompleksowa obejmujaca poprawnosc przygotowania i wygłoszenia prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz aktywnosci w dyskusji na temat prezentacji innych studentów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student opuscił wiecej niż trzy zajęcia bez usprawiedliwienia lub nie przygotował prezentacji lub przygotowana prezentacja nie spełnia większości z przekazanych studentom podstawowych zasad "dobrej prezentacji".
3,0Student uczestniczył w zajęciach i poprawnie przygotował prezentacje multimedialną.
3,5Student wykazał się kompetencjami pośrednimi określonymi dla ocen 3 i 4.
4,0Student aktywnie uczestniczył w zajęciach, poprawnie przygotował prezentacje multimedialna i poprawnie ja przedstawił.
4,5Student wykazał się kompetencjami pośrednimi określonymi dla ocen 4 i 5.
5,0Student bardzo aktywnie uczestniczył w dyskusjach na temat prezentacji multimedialnych kolegów z grupy, Nie ma zadnych zastrzeżeń dotyczących przygotowania i sposobu wygłoszenia własnej prezentacji.