Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (S1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria transportu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa
Specjalność organizacja transportu
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Alexander Balitskii <Aleksander.Balicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Osipowicz <Tomasz.Osipowicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu materiałow kontrukcyjnych, konstrukcji maszyn i urządzeń technologicznych, systemów CAD/CAM, metrologii technicznej, obróbki ubytkowej, technologii maszyn i spajania, programowania obrabiarek CNC, zintegrowanych systemów wytwórczych, jakości produkcji i sterowania procesami wytwórczymi.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru materiałow, konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów, eksploatacji maszyn i pojazdów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Przedstawienie i omówienie tematu pracy, który powinien być z obszaru materiałów, konstrukcji, technologii, metrologii, automatyzacji, eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów, badań maszyn i procesów przy wykorzystaniu komputerowych programów wspomagających. Przedstawienie zakresu i formy pracy dyplomowej. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.2
A-PD-2Realizacja pracy.343
A-PD-3Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-4Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.18
A-PD-5Egzamin dyplomowy2
A-PD-6Konsultacje5
375

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/02_W01
Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
IT_1A_W01, IT_1A_W02, IT_1A_W03, IT_1A_W04, IT_1A_W05, IT_1A_W06, IT_1A_W07, IT_1A_W10, IT_1A_W11, IT_1A_W12, IT_1A_W14, IT_1A_W18, IT_1A_W22, IT_1A_W25, IT_1A_W26C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/02_U01
Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
IT_1A_U05, IT_1A_U06, IT_1A_U07, IT_1A_U08, IT_1A_U09, IT_1A_U10, IT_1A_U11, IT_1A_U12, IT_1A_U13, IT_1A_U14, IT_1A_U16, IT_1A_U17, IT_1A_U19, IT_1A_U20, IT_1A_U21, IT_1A_U02, IT_1A_U03, IT_1A_U04C-1T-PD-1M-1S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
IT_1A_OT/02_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
IT_1A_K01, IT_1A_K02, IT_1A_K03, IT_1A_K04, IT_1A_K06, IT_1A_K07C-1T-PD-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/02_W01
Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/02_U01
Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
2,0Brak podstawowych umiejętności w zastosowaniu wiedzy w celu rozwiązania problemu.
3,0Ma postawowe umiejętności w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowane umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłębione umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować. Potrafi uzasadnić swój sposób rozwiązania problemu i go efektywnie prezentować i bronić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
IT_1A_OT/02_K01
Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.

Literatura podstawowa

  1. Hedba M., Janecki J., Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn, WNT, Warszawa, 1972, 376 S.
  2. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji., WNT, Warszawa, 2000
  3. Smalko Zbigniew, Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998, 230 S
  4. Legutko Stanisław, Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2004, 160 S
  5. Kapiński S., Skawiński P., Sobieszczański J., Sobobewski J., Projektowanie technologii maszyn, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Czasopismo naukowo techniczne, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, 2011
  2. Czasopismo naukowo techniczne, Advances in Manufacturing Science and Technology., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Przedstawienie i omówienie tematu pracy, który powinien być z obszaru materiałów, konstrukcji, technologii, metrologii, automatyzacji, eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów, badań maszyn i procesów przy wykorzystaniu komputerowych programów wspomagających. Przedstawienie zakresu i formy pracy dyplomowej. Praca powinna zawierać: wyraźne określenie problemu, cel i zakres pracy, opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), odniesienia do literatury.2
A-PD-2Realizacja pracy.343
A-PD-3Przygotowanie prezentacji pracy.5
A-PD-4Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.18
A-PD-5Egzamin dyplomowy2
A-PD-6Konsultacje5
375
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/02_W01Ma wiedzę do samodzielnego dobierania i rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_W01ma wiedzę w zakresie matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu i analizy problemów oraz rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
IT_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, fizykę ciała stałego, elektryczność i magnetyzm w tym niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu
IT_1A_W03ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę zakresie mechaniki, termodynamiki i elektrotechniki niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w silniku spalinowym, oddziaływań mechanicznych występujących w mechanizmach pojazdów samochodowych, zjawisk i procesów elektrycznych w zespołach pojazdu, oddziaływania otoczenia na pojazd
IT_1A_W04ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
IT_1A_W05ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy środków transportu
IT_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie techniki pojazdów budowy i działania źródeł napędu, mechanizmów i podzespołów pojazdów samochodowych
IT_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, właściwą w zakresie pojazdów samochodowych
IT_1A_W10ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu, zna metody obliczeniowe oraz narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów i eksperymentu
IT_1A_W11zna i rozumie procesy wytwarzania elementów, zna typowe technologie inżynierskie
IT_1A_W12zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, w tym pojazdu samochodowego i jego zespołów
IT_1A_W14orientuje się w obecnym stanie wiedzy i najnowszych tendencjach rozwojowych pojazdów i ich zespołów
IT_1A_W18ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych
IT_1A_W22ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w motoryzacji
IT_1A_W25zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku TRANSPORT
IT_1A_W26ma wiedzę dotyczącą gramatyki słownictwa i fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2, oraz podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru materiałow, konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów, eksploatacji maszyn i pojazdów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak wiedzy podstawowej w obrzarze rozwiązywanego problemu.
3,0Ma uporządkowaną postawową wiedzę w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowaną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłebioną wiedzę w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi dokonac analizy i syntezy metod wybranych dla rozwiązania opracowywanego problemu. Samodzielnie dobierać sposoby i narzędzia dla rozwiązania zagadnienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/02_U01Ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru konstrukcji, technologii, badań maszyn i procesów wytwórczych z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_U05posługuje się językami obcymi w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń, artykułów i podobnych dokumentów technicznych z zakresu transportu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
IT_1A_U06potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
IT_1A_U07potrafi wykorzystać poznane metody, modele matematyczne i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania pojazdu i jego zespołów
IT_1A_U08potrafi dokonać analizy sygnałów stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
IT_1A_U09przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
IT_1A_U10potrafi porównać rozwiązania projektowe pojazdów i ich elementów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (moc, zużycie paliwa, emisja spalin itp.)
IT_1A_U11potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów pojazdów samochodowych i ich układów
IT_1A_U12potrafi posłużyć się odpowiednio dobranymi metodami i urządzeniami do pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy pojazdu
IT_1A_U13potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje oraz wyznaczyć charakterystyki elementów pojazdów samochodowych i ich układów, przedstawić wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji wraz z wyciągnięciem właściwych wniosków
IT_1A_U14potrafi zaplanować i przeprowadzić proces diagnozowania i testowania elementów pojazdów samochodowych oraz ich układów
IT_1A_U16potrafi sformułować specyfikację prostych procesów eksploatacyjnych pojazdu
IT_1A_U17potrafi zaprojektować proste układy elementy, zespoły i układy pojazdu z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, ekonomicznych i ekologicznych, używając przy tym właściwych metod, technik i narzędzi
IT_1A_U19przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych oraz realizacji elementu lub zespołu pojazdu, potrafi dostrzegać ich aspekty pozatechniczne (środowiskowe, ekonomiczne, prawne itp.)
IT_1A_U20potrafi stosować i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
IT_1A_U21potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla środków transportu i procesu logistycznego oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzie
IT_1A_U02potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający terminową realizację zleconego zadania inżynierskiego w transporcie, potrafi porozumieć się w środowisku zawodowym i pozazawodowym używając przy tym różnych technik
IT_1A_U03potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w transporcie i przygotować prezentację wyników jego realizacji
IT_1A_U04ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru materiałow, konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów, eksploatacji maszyn i pojazdów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
S-3Ocena formująca: Egzamin dyplomowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Brak podstawowych umiejętności w zastosowaniu wiedzy w celu rozwiązania problemu.
3,0Ma postawowe umiejętności w kluczowych zagadnieniach niezbędnych do rozwiązania problemu. Poprawnie dobiera i wykorzystuje narzędzia.
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ma ugruntowane umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ma pogłębione umiejętności w zagadnieniach związanych z rozwiązywanym problemem. Potrafi samodzielnie dobierać sposoby, narzędzia dla rozwiązania problemu i je skutecznie zastosować. Potrafi uzasadnić swój sposób rozwiązania problemu i go efektywnie prezentować i bronić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięIT_1A_OT/02_K01Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi zaplanować realizację pracy w określonym czasie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówIT_1A_K01rozumie potrzebę i zna możliwości dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
IT_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera transportu, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
IT_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
IT_1A_K04ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
IT_1A_K06ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu (np. przez środki masowego przekazu) informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć w zakresie transportu i środków transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, potrafi przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały
IT_1A_K07rozumie potrzebę mobilności
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności samodzielnego rowiązywania zagadnień z obszaru materiałow, konstrukcji, technologii, badań maszyn, urządzeń i procesów, eksploatacji maszyn i pojazdów.
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrany projekt i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna polegająca na samodzielnym opracowaniu przez studenta pracy.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena poszczególnych etapów opracowywanej pracy.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena opracowanej pracy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Ujawnia nieprzygotowanie i brak zaangażowania w realizacji pracy.
3,0Ujawnia mierne przygotowanie i zaangażowanie w trakcie realizacji pracy
3,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 3 i 4.
4,0Ujawnia aktywność w przygotowaniu i terminowym realizowaniu pracy.
4,5Student wykazał się pośrednią wiedzą określoną dla ocen 4 i 5.
5,0Ujawnia samodzielne dążenie do poszerzania nabywanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązania zagadnienia. W terminie realizuje pracę.